A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 11.04.2011 18:47

Протокол загальних зборів від 06.04.2011 р.

ПРОТОКОЛ  № 1

чергових Загальних Зборів акціонерів

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА» ,

код за ЄДРПОУ 02470158, місцезнаходження: Україна, 65091, м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24

 (далі - Товариство)

 Дата проведення – 6 квітня 2011 року

Місце проведення – м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24

Час проведення – з 17.30 до 18.30  

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає  33 391,75 (тридцять три тисячі триста дев’яносто одна гривня 75 копійок) гривень, який поділений на 19 081 (дев’ятнадцять тисяч вісімдесят одну) просту іменну акцію бездокументарної форми існування номінальною вартістю 1, 75 гривень кожна. Викуплених Товариством цінних паперів власного випуску не має.

Голова реєстраційної комісії Полевой Іван Васильович, призначеної рішенням правління Товариства від 14.02.2011, доповів:

            Реєстрація учасників загальних зборів 6 квітня 2011 року проводилась з 16.30 до 17.20.

Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 9 (дев’ять) акціонерів (їх представників), які у сукупності володіють кількістю голосів 12 749 (дванадцять тисяч сімсот сорок дев’ять), що відповідно складає 66, 815 %  від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» (№ 1576-XII від 19.09.1991 р.) необхідний для проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства кворум є. Чергові Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Одеська книжкова фабрика» 6 квітня 2011 року (далі – Загальні збори) визнано  правомочними.

             На момент проведення Загальних зборів повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів здійснено відповідно до норм діючого законодавства та статуту Товариства не менш ніж за 45 днів шляхом розміщення загального повідомлення у офіційному виданні ДКЦПФР та місцевій пресі, а також персонального повідомлення держателів простих іменних акцій Товариства поштою.Доповнення до порядку денного не вносились.

Голосування на Загальних зборах проводилося за принципом одна акція - один голос (а з питань, для яких передбачено кумулятивне голосування – відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”) з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.      Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

2.      Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2010 рікта його затвердження.

3.      Звіт та висновок Ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства за 2010 рік та його затвердження.

4.      Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, затвердження порядку розподілу прибутку, порядку покриття збитків.

5.      Щодо відчуження майна Товариства.

6.      Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” № 514-VI від 17.09.2008 р. (далі - Закон):

6.1.про визначення типу Товариства;

6.2.про зміну найменування Товариства;

6.3.про відкликання і утворення органів управління Товариства.

7.      Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

8.      Затвердження Положень Товариства відповідно до вимог Закону та Статуту Товариства. 

9.      Обрання посадових осіб органів Товариства відповідно до вимог Закону та Статуту Товариства.  Затвердження умов договору (-рів) з посадовими особами органів Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання такого договору (-рів).

 

По першому  питанню слухали:

1. Члена реєстраційної комісії Сваволю В.П.: Запропонував для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів обрати Лічильну комісію у складі: Євчук Валентина Миколаївна та Сваволя Валерій Петрович. Також запропонував обрати Тунеля Олену Вікторівну – головою Загальних зборів, Полевого Івана Васильовича – секретарем Загальних зборів.

Заперечень та інших пропозицій від учасників загальних зборів не надійшло.

Підсумки голосування :

“за”- 12 749 голосів (100 % від голосів акціонерів, присутніх на зборах);

“проти” – немає;

“утрималися” – немає.

Рішення, прийняті загальними зборами:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі: Євчук Валентина Миколаївна та Сваволя Валерій Петрович. Обрати Тунеля Олену Вікторівну – головою Загальних зборів. Обрати Полевого Івана Васильовича – секретарем Загальних зборів.

Рішення прийнято одноголосно.

2. Голову Загальних зборівТунеля О.В.з пропозицією затвердити наступний регламентЗагальних зборів:

-                промовцям по питаннях порядку денного - до 15 хвилин;

-                дебати - до 10 хвилин;

-                запитання доповідачам ставити вуснійформі. 

Підсумки голосування :

“за”- 12 749 голосів (100 % від голосів акціонерів, присутніх на зборах);

“проти” – немає;

“утрималися” – немає.

Рішення, прийняті загальними зборами:

ЗатвердитизапропонованийрегламентЗагальних зборів:

Рішення прийнято одноголосно.

По другому  питанню порядку денного слухали:

1. Члена правління Товариства Полевого Івана Васильовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік (додається до матеріалів загальних зборів).      

2. Пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2010 році.

Питання поставлені на голосування:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2010 році.

Підсумки голосування :

“за”- 12 642 голосів (99,16 % від голосів акціонерів, присутніх на зборах);

“проти” – немає;

“утрималися” – немає.

Рішення, прийняті загальними зборами:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2010 році.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

По третьому  питанню порядку денного слухали:

1. Голову Ревізійної комісії Товариства Бабінську Лідію Петрівну  зі звітом ревізійної комісії Товариства про підсумки контрольної діяльності ревізійної комісії Товариства за 2010 рік, висновок ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства за 2010 рік та пропозицію затвердити баланс за 2010 рік та звіт про діяльність Товариства у звітному періоді (додається до матеріалів загальних зборів).     

3. Пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

Питання поставлені на голосування:

Затвердитизвіт та висновок Ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

Підсумки голосування :

“за”- 12 642 голосів (99,16 % від голосів акціонерів, присутніх на зборах);

“проти” – немає;

“утрималися” – немає.

Рішення, прийняті загальними зборами:

Затвердитизвіт та висновок Ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

По четвертому  питанню порядку денного слухали:

Пропозицію голови Загальних зборів затвердити річні результати діяльності Товариства за2010 рік,  затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік, розподіл прибутку звітного періоду не проводити у зв’язку з наявністю збитків звітного періоду та затвердити наступний порядок покриття збитків звітного періоду – збитки звітного періоду покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

Питання поставлені на голосування:

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік.

Підсумки голосування :

“за”- 12 642 голосів (99,16 % від голосів акціонерів, присутніх на зборах);

“проти” – немає;

“утрималися” – немає.

Рішення, прийняті загальними зборами:

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Питання поставлені на голосування:

Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік.

Підсумки голосування :

“за”- 12 642 голосів (99,16 % від голосів акціонерів, присутніх на зборах);

“проти” – немає;

“утрималися” – немає.

Рішення, прийняті загальними зборами:

Затвердити баланс і звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Питання поставлені на голосування:

Розподіл прибутку звітного періоду не проводити у зв’язку з наявністю збитків звітного періоду та затвердити наступний порядок покриття збитків звітного періоду – збитки звітного періоду покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

Підсумки голосування :

“за”- 12 642 голосів (99,16 % від голосів акціонерів, присутніх на зборах);

“проти” – немає;

“утрималися” – немає.

Рішення, прийняті загальними зборами:

Розподіл прибутку звітного періоду не проводити у зв’язку з наявністю збитків звітного періоду та затвердити наступний порядок покриття збитків звітного періоду – збитки звітного періоду покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

По п’ятому  питанню порядку денного слухали:

Члена правління Товариства Полевого І.В. щодо прийняття Загальними зборами рішення про відчуження майна Товариства у вигляді нежилого приміщення їдальні, загальною площею 266, 6 кв. м., яке розташоване за адресою м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24, та належить Товариству на праві приватної власності. Відчуження нежилого приміщення планується шляхом продажу за ціною, яка буде встановлена за домовленістю сторін.

Пропозицію Полевого І.В. поставити на розгляд Загальних зборів наступне питання в межах питання порядку денного: затвердити укладання договору про відчуження шляхом продажу за ціною, яка буде встановлена за домовленістю сторін, майна Товариства у вигляді нежилого приміщення їдальні, загальною площею 266,6 кв. м., яке розташоване за адресою м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24, та доручити виконавчому органу Товариства розробити та укласти відповідний договір згідно чинного законодавства, а також виконати всі інші юридично значимі дії, пов’язані з виконанням цього рішення.

Питання поставлені на голосування:

Затвердити укладання договору про відчуження шляхом продажу за ціною, яка буде встановлена за домовленістю сторін, майна Товариства у вигляді нежилого приміщення їдальні, загальною площею 266,6 кв. м., яке розташоване за адресою м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24, та доручити виконавчому органу Товариства розробити та укласти відповідний договір згідно чинного законодавства, а також виконати всі інші юридично значимі дії, пов’язані з виконанням цього рішення.

Підсумки голосування :

“за”- 12 642 голосів (99,16 % від голосів акціонерів, присутніх на зборах);

“проти” – немає;

“утрималися” – немає.

Рішення, прийняті загальними зборами:

Затвердити укладання договору про відчуження шляхом продажу за ціною, яка буде встановлена за домовленістю сторін, майна Товариства у вигляді нежилого приміщення їдальні, загальною площею 266,6 кв. м., яке розташоване за адресою м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24, та доручити виконавчому органу Товариства розробити та укласти відповідний договір згідно чинного законодавства, а також виконати всі інші юридично значимі дії, пов’язані з виконанням цього рішення.

По шостому  питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів, яка доповіла про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 р. (далі - Закон) та запропонував:

По-перше, у відповідності до статті 5 Закону визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

По-друге, у відповідності до пункту 4 статті 3 Закону змінити найменування Товариства з Відкрите акціонерне товариство «Одеська книжкова фабрика» (ВАТ „Одеська книжкова фабрика”) на Публічне акціонерне товариство «Видавничий дім «Одеса» (ПАТ „ВД „ОДЕСА”).

По-третє, відкликати у повному складі Спостережну раду, Ревізійну комісію та Правління ВАТ «Одеська книжкова фабрика» та утворити Наглядову раду, Ревізійну комісію та Генерального директора ПАТ „ВД „ОДЕСА”.

Заперечень та інших пропозицій від учасників загальних зборів не надійшло.

Питання поставлені на голосування:

Визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

Підсумки голосування :

“за”- 12 642 голосів (99,16 % від голосів акціонерів, присутніх на зборах);

“проти” – немає;

“утрималися” – немає.

Рішення, прийняті загальними зборами:

Визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Питання поставлені на голосування:

Змінити найменування Товариства з ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ОДЕСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА” (ВАТ „ ОДЕСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ”) на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА» (ПАТ «ВД «ОДЕСА»).

Підсумки голосування :

“за”- 12 642 голосів (99,16 % від голосів акціонерів, присутніх на зборах);

“проти” – немає;

“утрималися” – немає.

Рішення, прийняті загальними зборами:

Змінити найменування Товариства з ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ОДЕСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА” (ВАТ „ОДЕСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА”) на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА» (ПАТ «ВД «ОДЕСА»).

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Питання поставлені на голосування:

Відкликати у повному складі Спостережну раду, Ревізійну комісію та Правління ВАТ «Одеська книжкова фабрика» та утворити Наглядову раду у кількості 3-х членів, Ревізійну комісію у кількості 2-х членів та Генерального директора ПАТ „ВД „ОДЕСА”.

Підсумки голосування :

“за”- 12 642 голосів (99,16 % від голосів акціонерів, присутніх на зборах);

“проти” – немає;

“утрималися” – немає.

Рішення, прийняті загальними зборами:

Відкликати у повному складі Спостережну раду, Ревізійну комісію та Правління ВАТ «Одеська книжкова фабрика» та утворити Наглядову раду у кількості 3-х членів, Ревізійну комісію у кількості 2-х членів та Генерального директора ПАТ „ВД „ОДЕСА”.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Рішення набуває чинності з моменту державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів, яка доповіла про необхідність внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність з нормами Закону, зі змінами в складі органів Товариства та представив учасникам Загальних зборів проект статуту Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса» у новій редакції. Запропонувала внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, уповноважити голову загальних зборів Товариства Тунеля Олену Вікторівну та секретаря Загальних зборів Полевого Івана Васильовича підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА», доручити Бабаянцу Тіграну Лазаревичуздійснити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстраціїзмін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

Заперечень та інших пропозицій від учасників загальних зборів не надійшло.

Питання поставлені на голосування:

Внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, уповноважити голову загальних зборів Товариства Тунеля Олену Вікторівну та секретаря Загальних зборів Полевого Івана Васильовича підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА», доручити Бабаянцу Тіграну Лазаревичуздійснити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстраціїзмін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

Підсумки голосування :

“за”- 12 642 голосів (99,16 % від голосів акціонерів, присутніх на зборах);

“проти” – немає;

“утрималися” – немає.

Рішення, прийняті загальними зборами:

Внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів Товариства Тунеля Олену Вікторівну та секретаря Загальних зборів Полевого Івана Васильовича підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА».

Доручити Бабаянцу Тіграну Лазаревичуздійснити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстраціїзмін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

Рішення прийнято більшістю у ¾ голосів.

По восьмому  питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів, яка запропонувала затвердити Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса», Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса», Положення «Про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса» та ознайомила учасників Загальних зборів з проектами вищезазначених положень.

Доповідач повідомила, що всі, передбачені Законом положення щодо статусу, компетенції, порядку роботи та прийняття рішень Генерального директора Товариства, викладені у новій редакції статуту Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса» та запропонував Загальним зборам у зв’язку з відсутністю необхідності, а також керуючись п. 7.32 статуту Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса», окреме Положення про Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса» на цих Загальних зборах не затверджувати.

Заперечень та інших пропозицій від учасників загальних зборів не надійшло.

Питання поставлені на голосування:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВД «ОДЕСА».

Підсумки голосування :

“за”- 12 642 голосів (99,16 % від голосів акціонерів, присутніх на зборах);

“проти” – немає;

“утрималися” – немає.

Рішення, прийняті загальними зборами:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВД «Одеса».

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

 

Питання поставлені на голосування:

Положення про Генерального директора ПАТ «ВД «ОДЕСА» не затверджувати.

 

Підсумки голосування :

“за”- 12 642 голосів (99,16 % від голосів акціонерів, присутніх на зборах);

“проти” – немає;

“утрималися” – немає.

Рішення, прийняті загальними зборами:

Положення про Генерального директора ПАТ «ВД «ОДЕСА» не затверджувати.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

По дев’ятому  питанню порядку денного слухали:

1. Голову загальних зборів, яка повідомила, що відповідно до норм Закону, Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ «ВД «ОДЕСА» члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування та пояснила учасникам Загальних зборів порядок кумулятивного голосування.

Доповіла Загальним зборам пропозицію – відповідно до статуту ПАТ «ВД «ОДЕСА» обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ВД «ОДЕСА» Вавриків Ярослава Івановича, Огорового Станіслава Валентиновича та Онищенко Світлану Вячеславівну, обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «ВД «ОДЕСА» Бабінську Лідію Петрівну та Мельникову Світлану Олексіївну.

Заперечень та інших пропозицій від учасників загальних зборів не надійшло.

2. Голову загальних зборів, яка повідомила, що відповідно до Закону з членами Наглядової ради повинні укладатись трудові та/або цивільно-правові договори. Запропонувала у рамках Закону та статуту укласти з членами Наглядової ради ПАТ «ВД «ОДЕСА» цивільно-правові договори. Ознайомила учасників загальних зборів з текстом цивільно-правового договору, який буде укладатись з членом Наглядової ради ПАТ «ВД «ОДЕСА», та запропонувала Загальним зборам затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради ПАТ «ВД «ОДЕСА», обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, Генерального директора ПАТ «ВД «ОДЕСА».

 Заперечень та інших пропозицій від учасників загальних зборів не надійшло.

Питання поставлені на голосування:

Обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса» відповідно до статуту у складі 3-х осіб.

Підсумки кумулятивного голосування :

П.І.Б. кандидата до складу наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса»

Кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів за кандидата

Вавриків Ярослав Іванович

12 635

Огоровий Станіслав Валентинович

12 635

Онищенко Світлана Вячеславівна

12 656

Рішення, прийняті загальними зборами:

Обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса» відповідно до статуту у складі 3-х осіб: Вавриків Ярослав Іванович, Огоровий Станіслав Валентинович, Онищенко Світлана Вячеславівна.   

До складу Наглядової ради обрані особи, які набрали відповідну кількість голосів акціонерів. Повний кількісний склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса» Загальними зборами обраний. Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса»відповідно чинного законодавства України вважається сформованою.

Рішення набуває чинності з моменту державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Питання поставлені на голосування:

Обрати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса» відповідно до статуту у складі 2-х осіб.

Підсумки кумулятивного голосування :

П.І.Б. кандидата до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса»

Кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів за кандидата

Бабінська Лідія Петрівна

12 635

Мельникова Світлана Олексіївна

12 649

Рішення, прийняті загальними зборами:

Обрати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса» відповідно до статуту у складі 2 осіб: Бабінська Лідія Петрівна, Мельникова Світлана Олексіївна.     

До складу Ревізійної комісії обрані особи, які набрали відповідну кількість голосів акціонерів. Повний кількісний склад Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса» Загальними зборами обраний. Ревізійна комісія Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса» відповідно чинного законодавства України вважається сформованою.

Рішення набуває чинності з моменту державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Питання поставлені на голосування:

Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса».

Підсумки голосування :

“за”- 12 642 голосів (99,16 % від голосів акціонерів, присутніх на зборах);

“проти” – немає;

“утрималися” – немає.

Рішення, прийняті загальними зборами:

Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса».

Рішення прийнято одноголосно.

Питання поставлені на голосування:

Доручити Генеральному директору ПАТ «ВД «ОДЕСА» підписати цивільно-правові договори згідно із затвердженою редакцією з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса».

Підсумки голосування :

“за”- 12 642 голосів (99,16 % від голосів акціонерів, присутніх на зборах);

“проти” – немає;

“утрималися” – немає.

Рішення, прийняті загальними зборами:

Доручити Генеральному директору ПАТ «ВД «ОДЕСА» підписати цивільно-правові договори згідно із затвердженою редакцією з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Видавничий дім «Одеса».

Рішення прийнято одноголосно.

Голова загальних зборів повідомив, що порядок денний Загальних зборів вичерпано та оголосив Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів                                                                          Тунеля Олена Вікторівна

Секретар Загальних зборів                                                                       Полевой Іван Васильович