A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 23.04.2013 09:15

Протокол загальних зборів від 18.04.2013 р.

ПРОТОКОЛ  № 1

річних (чергових) загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА»,

код за ЄДРПОУ 02470158,

місцезнаходження: 65091,м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24

(далі - Товариство )

 

Дата проведення – 18 квітня 2013 року

Місце проведення –  м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24, 1-й поверх, офіс № 5, вхід з вулиці.

Час проведення – з 17.30 до 18.30  

 

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає  33 391,75 (тридцять три тисячі триста дев’яносто одна гривня 75 копійок) гривень, який поділений на 19 081 (дев’ятнадцять тисяч вісімдесят одну) просту іменну акцію бездокументарної форми існування номінальною вартістю 1, 75 гривень кожна.

Викуплених Товариством цінних паперів власного випуску не має. 

 

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання загальних зборів (Закон України  «Про акціонерні товариства», Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільний Кодекс України та Статут Товариства), скликала річні загальні збори акціонерів Товариства та затвердила їх порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) — протокол від 06.03.2013 року.

 

Реєстрація здійснювалась на підставі зведеного облікового реєстру акціонерів ПАТ "ВД "ОДЕСА", складеного депозитарієм ПАТ “НДУ” станом на 24 годину12 квітня 2013 р. відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”,  законодавства про депозитарну систему України та регламенту депозитарія. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 312.

 

Тунеля Олена Вікторівна - голова реєстраційної комісії —доповіла:

            Реєстрація учасників річних загальних зборів 18 квітня 2013 року проводилась з 16.30 до 17.20 у день та за місцем проведення зборів.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 8 (вісім) акціонерів (представника акціонерів), які у сукупності володіють кількістю голосів 12 677 (двадцять тисяч шістсот сімдесят сім), що відповідно складає 66, 44 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства кворум є. Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства  “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ОДЕСА” 18 квітня 2013 року (далі – Загальні збори) визнано  правомочними.

             На момент проведення Загальних зборів повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів здійснено відповідно до вимог статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства” та статуту Товариства не менш ніж за 30 днів шляхом розміщення загального повідомлення у офіційному виданні ДКЦПФР та на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, а також персонального повідомлення акціонерів Товариства простими листами.Зміни до порядку денного не вносились.

 

Голосування на Загальних зборах проводилося за принципом одна акція - один голос з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких було затверджено Наглядовою радою Товариства  05.04.2013 року відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства.

 

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06.03.2013 року) відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства призначені:

 

Голова Загальних зборів — Тунеля Олена Вікторівна

Секретар Загальних зборів — Польовий Іван Васильович

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та його затвердження.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2012 рік та його затвердження.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 році та його затвердження.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

9. Затвердження умов договору з Головою наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання такого договору.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

1) Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборів Тунеля О.В., яка запропонувала обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Котельнікова Марина Олексіївна — голова комісії, Бондарчук Світлана Григорівна, Скліфос Маріана Богданівна – члени комісіїта припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.      

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Котельнікова Марина Олексіївна — голова комісії, Бондарчук Світлана Григорівна, Скліфос Маріана Богданівна – члени комісії та припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

Підрахунок голосів при голосуванні з цього питання порядку денного здійснює секретар Загальних зборів.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 1-го питання порядку денного: всього голосували 12 671 голосів. 

"за"    12 671            голосів,          99,95       %    голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 1-го питання порядку денного:

Склад Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

Котельнікова Марина Олексіївна  — голова лічильної комісії,

Бондарчук Світлана Григорівна — член лічильної комісії,

Скліфос Маріана Богданівна — член лічильної комісії.   

Повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів припиняються після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов’язків.

 

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

По другому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборів Тунеля О.В., яка запропонувала прийняти наступне рішення з питань порядку проведення Загальних зборів: Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішень Наглядової ради Товариства від 06.03.2013 р. та 05.04.2013 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішень Наглядової ради Товариства від 06.03.2013 р. та 05.04.2013 року.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 2-го питання порядку денного: всього голосували 12 671 голосів. 

"за"    12 671            голосів,          99,95       %    голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

 

Рішення прийняте загальними зборами з 2-го питання порядку денного:

Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішень Наглядової ради Товариства від 06.03.2013 р. та 05.04.2013 року.

 

3) Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2012 році та його затвердження.

По третьому питанню порядку денного слухали  фінансовогодиректора Товариства Польового І.В. зі звітом виконавчого органу Товариства  про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік (додається до матеріалів загальних зборів). Слухали пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2012 році.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2012 р.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 3-го питання порядку денного: всього голосували 12 671 голосів. 

"за"    12 671            голосів,          99,95       %    голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Рішення прийняте загальними зборами з 3-го питання порядку денного: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2012 р.

 

4) Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2012 рік та його затвердження.

По четвертому питанню порядку денного слухали члена Ревізійної комісії Товариства Мельникову С.О., яка зачитала звіт про підсумки контрольної діяльності ревізійної комісії Товариства у 2012 році, висновок ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства з визнанням діяльності Товариства у 2012 році задовільною та пропозицію баланс за 2012 рік та звіт про діяльність Товариства у звітному періоді затвердити (додається до матеріалів загальних зборів). Слухали пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 4-го питання порядку денного: всього голосували 12 671 голосів. 

"за"    12 671            голосів,          99,95       %    голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 4-го питання порядку денного:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

 

5) Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 році та його затвердження.

По п’ятому питанню порядку денного слухали члена Наглядової ради Товариства Оніщенко С.В., яка зачитала звіт про підсумки діяльності Наглядової ради Товариства у 2012 році, основні стратегічні завдання підприємства на майбутнє, пропозицію – визнати діяльність Товариства у 2012 році  в цілому задовільною та направленою на досягнення мети Товариства.Слухали пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 році.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 році.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 5-го питання порядку денного: всього голосували 12 671 голосів. 

"за"    12 671            голосів,          99,95       %    голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 5-го питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 році.

 

6) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.

По шостому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів - визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 6-го питання порядку денного: всього голосували 12 671 голосів. 

"за"    12 671            голосів,          99,95       %    голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 6-го питання порядку денного:

Визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

 

7) Затвердження річного звіту Товариства.

По сьомому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів -  затвердити Річний звіт Товариства за 2012 рік.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити Річний звіт Товариства за 2012 рік.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 7-го питання порядку денного: всього голосували 12 671 голосів. 

"за"    12 671            голосів,          99,95       %    голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 7-го питання порядку денного:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2012 рік.

 

8) Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

По восьмому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів -  у зв’язку з відсутністю балансового прибутку розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки звітного періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодаства.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки звітного періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодаства.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 8-го питання порядку денного: всього голосували 12 671 голосів. 

"за"    12 671            голосів,          99,95       %    голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 8-го питання порядку денного:

Розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки звітного періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодаства.

 

9) Затвердження умов договору з Головою наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання такого договору.

По дев’ятому питанню порядку денного слухали  Голову Загальних зборів, яка ознайомила учасників Загальних зборів з проектом договору з головою Наглядової ради Товариства та запропонувала затвердити умови договору з Головою наглядової ради Товариства, а також обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання такого договору.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити умови договору з Головою наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання такого договору.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 9-го питання порядку денного: всього голосували 12 671 голосів. 

"за"    12 671            голосів,          99,95       %    голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 9-го питання порядку денного:

Затвердити умови договору з Головою наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання такого договору.

 

Голова загальних зборів повідомила, що порядок денний Загальних зборів вичерпано та оголосила Загальні збори закритими.

 


Голова Загальних зборів                                                               Тунеля Олена Вікторівна

Секретар Загальних зборів                                                          Польовий Іван Васильович

Генеральний директор                                                                  Сваволя Валерій Петрович

ПАТ “ВД “ОДЕСА”