A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 16.04.2014 09:45

Протокол загальних зборів від 11.04.2014 р.

ПРОТОКОЛ  № 1

річних (чергових) загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА»,

код за ЄДРПОУ 02470158,

місцезнаходження: 65091,м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24

(далі - Товариство )

Дата проведення – 11 квітня 2014 року

Місце проведення –  м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24, 1-й поверх, офіс № 5, вхід з вулиці.

Час проведення – з 17.30 до 18.30  

 

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає  33 391,75 (тридцять три тисячі триста дев’яносто одна гривня 75 копійок) гривень, який поділений на 19 081 (дев’ятнадцять тисяч вісімдесят одну) просту іменну акцію бездокументарної форми існування номінальною вартістю 1, 75 гривень кожна. Викуплених Товариством цінних паперів власного випуску не має. 

 

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання загальних зборів (Закон України  «Про акціонерні товариства», Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільний Кодекс України та Статут Товариства), скликала річні загальні збори акціонерів Товариства та затвердила їх порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) — протокол від 28.02.2014року.

 

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеного депозитарієм ПАТ “НДУ” у формі реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ВД "ОДЕСА", станом на 24 годину7квітня 2014  р. відповідно до законодавства про депозитарну систему України та регламенту депозитарія.Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 312.

 

Тунеля Олена Вікторівна - голова реєстраційної комісії —доповіла:

Реєстрація учасників річних загальних зборів 11квітня 2014року проводилась з 16.30 до 17.20 у день та за місцем проведення зборів.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 9(дев’ять) акціонерів (представників акціонерів), які у сукупності володіють кількістю голосів 12 789 (двадцять тисяч сімсот вісімдесят дев’ять), що відповідно складає 67, 02 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства кворум є.

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства  “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ОДЕСА” 11 квітня 2014 року (далі – Загальні збори) визнано  правомочними.

 

На момент проведення Загальних зборів повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів здійснено відповідно до вимог статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства” та статуту Товариства не менш ніж за 30 днів шляхом розміщення загального повідомлення у офіційному виданні НКЦПФР та на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, а також персонального повідомлення акціонерів Товариства простими листами.Зміни до порядку денного не вносились.

 

Голосування на Загальних зборах проводилося за принципом одна акція - один голос (а з питань, для яких передбачено кумулятивне голосування – відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”) з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких було затверджено Наглядовою радою Товариства 31.03.2014 року відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства.

 

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 28.02.2014 року) відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства призначені:

Голова Загальних зборів — Тунеля Олена Вікторівна

Секретар Загальних зборів — Польовий Іван Васильович

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та його затвердження.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2013 рік та його затвердження.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 році та його затвердження.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

1) Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборів Тунеля О.В., яка запропонувала обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Бондарчук Світлана Григорівна — голова комісії, Ткаченко Олена Андріївна, Скліфос Маріана Богданівна – члени комісіїта припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.     

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Бондарчук Світлана Григорівна — голова комісії, Ткаченко Олена Андріївна, Скліфос Маріана Богданівна – члени комісії та припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

Підрахунок голосів при голосуванні з цього питання порядку денного здійснює секретар Загальних зборів.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 1-го питання порядку денного: всього голосували 12 789 голосів. 

"за"             12 789    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 1-го питання порядку денного:

Склад Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

Бондарчук Світлана Григорівна  — голова лічильної комісії,

Ткаченко Олена Андріївна — член лічильної комісії,

Скліфос Маріана Богданівна — член лічильної комісії.   

Повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів припиняються після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов’язків.

 

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

По другому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборів Тунеля О.В., яка запропонувала прийняти наступне рішення з питань порядку проведення Загальних зборів: Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 28.02.2014 р. Голосування проводиться за принципом одна акція – один голос, по бюлетеням, без використання кабін для голосування.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 28.02.2014 р. Голосування проводиться за принципом одна акція – один голос, по бюлетеням, без використання кабін для голосування.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 2-го питання порядку денного: всього голосували 12 789 голосів. 

"за"             12 789    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте загальними зборами з 2-го питання порядку денного:

Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 28.02.2014 р. Голосування проводиться за принципом одна акція – один голос, по бюлетеням, без використання кабін для голосування.

 

3) Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2013 році та його затвердження.

По третьому питанню порядку денного слухали  фінансовогодиректора Товариства Польового І.В. зі звітом виконавчого органу Товариства  про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік (додається до матеріалів загальних зборів). Слухали пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2013 році.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2013 р.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 3-го питання порядку денного: всього голосували 12 789 голосів. 

"за"             12 789    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте загальними зборами з 3-го питання порядку денного: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2013 р.

 

4) Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2013 рік та його затвердження.

По четвертому питанню порядку денного слухали члена Ревізійної комісії Товариства Мельникову С.О., яка зачитала звіт про підсумки контрольної діяльності ревізійної комісії Товариства у 2013 році, висновок ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства з визнанням діяльності Товариства у 2013 році задовільною та пропозицію баланс за 2013 рік та звіт про діяльність Товариства у звітному періоді затвердити (додається до матеріалів загальних зборів). Слухали пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 4-го питання порядку денного: всього голосували 12 789 голосів. 

"за"             12 789    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 4-го питання порядку денного:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

 

5) Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 році та його затвердження.

По п’ятому питанню порядку денного слухали члена Наглядової ради Товариства Оніщенко С.В., яка зачитала звіт про підсумки діяльності Наглядової ради Товариства у 2013 році, основні стратегічні завдання підприємства на майбутнє, пропозицію – визнати діяльність Товариства у 2013 році  в цілому задовільною та направленою на досягнення мети Товариства.Слухали пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 році.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 році.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 5-го питання порядку денного: всього голосували 12 789 голосів. 

"за"             12 789    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 5-го питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 році.

 

6) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.

По шостому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів - визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 6-го питання порядку денного: всього голосували 12 789 голосів. 

"за"             12 789    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 6-го питання порядку денного:

Визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

7) Затвердження річного звіту Товариства.

По сьомому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів -  затвердити Річний звіт Товариства за 2013 рік.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити Річний звіт Товариства за 2013 рік.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 7-го питання порядку денного: всього голосували 12 789 голосів. 

"за"             12 789    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 7-го питання порядку денного:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2013 рік.

 

8) Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

По восьмому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів -  у зв’язку з відсутністю балансового прибутку розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки звітного періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодаства.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки звітного періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодаства.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 8-го питання порядку денного: всього голосували 12 789 голосів. 

"за"             12 789    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 8-го питання порядку денного:

Розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки звітного періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодаства.

 

9) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

По дев’ятому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборів Тунеля О.В., яка запропонувала відповідно до вимог чинного законодавства, статуту Товариства та у зв’язку із закінченням строку дії повноважень прийняти рішення про припининення повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ “ВД “ОДЕСА”  Бабінської Лідії Петрівни та Мельникової Світлани Олексіївни.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: припинити повноваження членів Ревізійної комісії  ПАТ “ВД “ОДЕСА”  Бабінської Лідії Петрівни та Мельникової Світлани Олексіївни.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 9-го питання порядку денного: всього голосували 12 789 голосів. 

"за"             12 789    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 9-го питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії  ПАТ “ВД “ОДЕСА”  Бабінської Лідії Петрівни та Мельникової Світлани Олексіївни.

 

10) Обрання членів Ревізійної комісіїТовариства.

По десятому питанню порядку денного слухали  Голову Загальних зборів Тунеля О.В., яка запропонувала обрати шляхом кумулятивного голосування Ревізійну комісію ПАТ “ВД “ОДЕСА” на строк, визначений статутом Товариства, у складі 2-х осіб, та запропонувала підтримати кандидатів на посади членів Ревізійної комісії Товариства  -  Мельникова Світлана Олексіївна та Котєльнікова Марина Олексіївна.

Питання винесено на голосування.

 

Питання, поставлене на голосування: обрати Ревізійну комісію ПАТ “ВД “ОДЕСА” на строк, визначений статутом Товариства, у складі 2-х осіб: Мельникова Світлана Олексіївна та Котєльнікова Марина Олексіївна.

 

 

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 10-го питання порядку денного: кумулятивне голосування. 

 

 

П.І.Б. кандидата до складу Ревізійної комісії ПАТ “ВД “ОДЕСА”

Кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів за кандидата

МЕЛЬНИКОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА

12 789

КОТЄЛЬНІКОВА МАРИНА ОЛЕКСІЇВНА

12 789

 

До складу Ревізійної комісії Товариства обрані особи, які набрали відповідну кількість голосів акціонерів. Повний кількісний склад Ревізійної комісіїПАТ “ВД “ОДЕСА” Загальними зборами обраний. Ревізійна комісіяПАТ “ВД “ОДЕСА”  відповідно чинного законодавства України вважається сформованою.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 10-го питання порядку денного:

Обрати Ревізійну комісію ПАТ “ВД “ОДЕСА” на строк, визначений статутом Товариства, у складі 2-х осіб: Мельникова Світлана Олексіївна та Котєльнікова Марина Олексіївна.

 

 

Голова загальних зборів повідомила, що порядок денний Загальних зборів вичерпано та оголосила Загальні збори закритими.