A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 27.04.2015 12:45

Протокол загальних зборів від 22.04.2015 р.

ПРОТОКОЛ  № 1

річних (чергових) загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА»,

код за ЄДРПОУ 02470158,

місцезнаходження: 65091,м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24

(далі - Товариство )

Дата проведення – 22 квітня 2015 року

Місце проведення –  м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24, 1-й поверх, офіс № 5, вхід з вулиці.

Час проведення – з 17.30 до 18.30  

 

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає  33 391,75 (тридцять три тисячі триста дев’яносто одна гривня 75 копійок) гривень, який поділений на 19 081 (дев’ятнадцять тисяч вісімдесят одну) просту іменну акцію бездокументарної форми існування номінальною вартістю 1, 75 гривень кожна. Викуплених Товариством цінних паперів власного випуску не має. 

 

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання загальних зборів (Закон України  «Про акціонерні товариства», Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільний Кодекс України та Статут Товариства), скликала річні загальні збори акціонерів Товариства та затвердила їх порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) — протокол від 11.03.2015року.

 

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеного депозитарієм ПАТ “НДУ” у формі реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ВД "ОДЕСА", станом на 24 годину16квітня 2015  р. відповідно до законодавства про депозитарну систему України та регламенту депозитарія. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 312.

 

Кількість голосуючих акцій згідно реєстру акціонерів — 12 630простих іменних акцій.

 

Тунеля Олена Вікторівна - представник ТОВ “Портфельний інвестор”, що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи  (код за ЄДРПОУ 13892951, місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44-В, ліцензія НКЦПФРна здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (депозитарна діяльність депозитарної установи) серія АЕ № 263490, дата видачі 01.10.2014 р., строк дії ліцензії з 12.10.2014 р. необмежений), та якому згідно із Законом України “Про акціонерні товариства”, Законом України “Про депозитарну систему України” та на підставі договору № ЕР-6/15від 10.03.2015року було передано повноваження на проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів Товариства — оголосила результати реєстрації:

Реєстрація учасників річних загальних зборів 22квітня 2015 року проводилась з 16.30до 17.20у день та за місцем проведення зборів.

Всього внесено до Переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів – 6(шість) осіб.

Відмов в реєстрації немає.

Кількість виданих комплектів бюлетенів для голосування — 4 шт.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались акціонери Товариства — власники голосуючих акцій Товариства, які у сукупності володіють 11 146(одинадцять тисяч сто сорок шість) простими іменними акціями Товариства, що становить 88, 25% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, з урахуванням вимог п. 10 розділу VIЗакону України “Про депозитарну систему України”. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства кворум досягнуто.   

 

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства  “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ОДЕСА” 22 квітня 2015 року (далі – Загальні збори) визнано  правомочними.

 

На момент проведення Загальних зборів повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів здійснено відповідно до вимог статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства” та статуту Товариства не менш ніж за 30 днів шляхом розміщення загального повідомлення у офіційному виданні НКЦПФР та на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, а також персонального повідомлення акціонерів Товариства простими листами.Зміни до порядку денного не вносились.

 

Голосування на Загальних зборах проводилося за принципом одна акція - один голос (а з питань, для яких передбачено кумулятивне голосування – відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”) з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких було затверджено Наглядовою радою Товариства 10.04.2015 року відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства.

 

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 11.03.2015 року) відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства призначені:

Голова Загальних зборів — Тунеля Олена Вікторівна

Секретар Загальних зборів — Польовий Іван Васильович

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та його затвердження.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2014 рік та його затвердження.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 році та його затвердження.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

1) Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборів Тунеля О.В., яка запропонувала обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Скліфос Маріана Богдановна, Кусий Дмитро Михайлович, Вавриків Ярослав Іванович, та припинити повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Скліфос Маріана Богдановна, Кусий Дмитро Михайлович, Вавриків Ярослав Іванович. Припинити повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

Підрахунок голосів при голосуванні з цього питання порядку денного здійснює секретар Загальних зборів.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 1-го питання порядку денного: всього голосували 11 146 голосів. 

"за"             11 146    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 1-го питання порядку денного:

Склад Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

Вавриків Ярослав Іванович  — член лічильної комісії,

Кусий Дмитро Михайлович — член лічильної комісії,

Скліфос Маріана Богданівна — член лічильної комісії.   

Повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів припиняються після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов’язків.

 

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

По другому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборів Тунеля О.В., яка запропонувала прийняти наступне рішення з питань порядку проведення Загальних зборів: Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 11.03.2015 р. Голосування проводиться за принципом одна акція – один голос, по бюлетеням, без використання кабін для голосування.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 11.03.2015 р. Голосування проводиться за принципом одна акція – один голос, по бюлетеням, без використання кабін для голосування.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 2-го питання порядку денного: всього голосували 11 146 голосів. 

"за"             11 146    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте загальними зборами з 2-го питання порядку денного:

Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 11.03.2015 р. Голосування проводиться за принципом одна акція – один голос, по бюлетеням, без використання кабін для голосування.

 

3) Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2014 році та його затвердження.

По третьому питанню порядку денного слухали  фінансовогодиректора Товариства Польового І.В. зі звітом виконавчого органу Товариства  про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік (додається до матеріалів загальних зборів). Слухали пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2014 році.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2014 р.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 3-го питання порядку денного: всього голосували 11 146 голосів. 

"за"             11 146    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте загальними зборами з 3-го питання порядку денного: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2014 р.

 

4) Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2014 рік та його затвердження.

По четвертому питанню порядку денного слухали голову Ревізійної комісії Товариства Котельникову М.О., яка зачитала звіт про підсумки контрольної діяльності ревізійної комісії Товариства у 2014 році, висновок ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства з визнанням діяльності Товариства у 2014 році задовільною та пропозицію баланс за 2014 рік та звіт про діяльність Товариства у звітному періоді затвердити (додається до матеріалів загальних зборів). Слухали пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 4-го питання порядку денного: всього голосували 11 146 голосів. 

"за"             11 146    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 4-го питання порядку денного:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

 

5) Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 році та його затвердження.

По п’ятому питанню порядку денного слухали члена Наглядової ради Товариства Оніщенко С.В., яка зачитала звіт про підсумки діяльності Наглядової ради Товариства у 2014 році, основні стратегічні завдання підприємства на майбутнє, пропозицію – визнати діяльність Товариства у 2014 році  в цілому задовільною та направленою на досягнення мети Товариства.Слухали пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 році.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 році.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 5-го питання порядку денного: всього голосували 11 146 голосів. 

"за"             11 146    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 5-го питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 році.

 

6) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.

По шостому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів - визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 6-го питання порядку денного: всього голосували 11 146 голосів. 

"за"             11 146    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 6-го питання порядку денного:

Визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

 

7) Затвердження річного звіту Товариства.

По сьомому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів -  затвердити Річний звіт Товариства за 2014 рік.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити Річний звіт Товариства за 2014 рік.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 7-го питання порядку денного: всього голосували 11 146 голосів. 

"за"             11 146    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 7-го питання порядку денного:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2014 рік.

 

8) Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

По восьмому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів -  у зв’язку з відсутністю балансового прибутку розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки звітного періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодаства.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки звітного періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодаства.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 8-го питання порядку денного: всього голосували 11 146 голосів. 

"за"             11 146    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 8-го питання порядку денного:

Розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки звітного періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодаства.

 

9) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

По дев’ятому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборів Тунеля О.В., яка запропонувала відповідно до вимог чинного законодавства, статуту Товариства та у зв’язку із закінченням строку дії повноважень прийняти рішення про припининення повноваження членів Наглядової ради ПАТ “ВД “ОДЕСА”, обраних на загальних зборах акціонерів Товариства 30.03.2012 року, Бабаянца Тіграна Лазаревича, Оніщенко Світлани Вячеславівни, Огорового Станіслава Валентиновича.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування:  прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних на загальних зборах акціонерів Товариства 30.03.2012 року.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 9-го питання порядку денного: всього голосували 11 146 голосів. 

"за"             11 146    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 9-го питання порядку денного:

Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних на загальних зборах акціонерів Товариства 30.03.2012 року.

 

10) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

По десятому питанню порядку денного слухали  Голову Загальних зборів Тунеля О.В., яка запропонувала обрати шляхом кумулятивного голосування Наглядову раду ПАТ “ВД “ОДЕСА” на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб, та запропонувала підтримати кандидатів на посади членів наглядової ради Товариства  -  Бабаянца Тіграна Лазаревича, Оніщенко Світлану Вячеславівну, Огорового Станіслава Валентиновича.

Питання винесено на голосування.

 

Питання, поставлене на голосування: обрати Наглядову раду ПАТ “ВД “ОДЕСА” на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб: Бабаянц Тігран Лазаревич, Оніщенко Світлана Вячеславівна, Огоровий Станіслав Валентинович.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 10-го питання порядку денного: кумулятивне голосування. 

 

 

П.І.Б. кандидата до складу Наглядової ради ПАТ “ВД “ОДЕСА”

Кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів за кандидата

БАБАЯНЦ ТІГРАН ЛАЗАРЕВИЧ

11 146

ОНІЩЕНКО СВІТЛАНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

11 146

ОГОРОВИЙ СТАНІСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ

11 146

 

До складу Наглядової ради Товариства обрані особи, які набрали відповідну кількість голосів акціонерів. Повний кількісний склад Наглядової радиПАТ “ВД “ОДЕСА” Загальними зборами обраний. Наглядова радаПАТ “ВД “ОДЕСА”  відповідно чинного законодавства України вважається сформованою.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 10-го питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду ПАТ “ВД “ОДЕСА” на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб: Бабаянц Тігран Лазаревич, Оніщенко Світлана Вячеславівна, Огоровий Станіслав Валентинович.

 

 

Голова загальних зборів повідомила, що порядок денний Загальних зборів вичерпано та оголосила Загальні збори закритими.