A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 23.04.2016 11:15

Протокол загальних зборів від 18.04.2016 р.

ПРОТОКОЛ  № 1

річних (чергових) загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА»,

код за ЄДРПОУ 02470158,

місцезнаходження: 65091,м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24

(далі - Товариство )

Дата проведення – 18 квітня 2016 року

Місце проведення –  м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24, 1-й поверх, офіс № 5, вхід з вулиці.

Час проведення – з 17.30 до 18.30  

 

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає  33 391,75 (тридцять три тисячі триста дев’яносто одна гривня 75 копійок) гривень, який поділений на 19 081 (дев’ятнадцять тисяч вісімдесят одну) просту іменну акцію бездокументарної форми існування номінальною вартістю 1, 75 гривень кожна. Викуплених Товариством цінних паперів власного випуску не має. 

 

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання загальних зборів (Закон України  «Про акціонерні товариства», Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільний Кодекс України та Статут Товариства), скликала річні загальні збори акціонерів Товариства та затвердила їх порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) — протокол від 11.03.2016року.

 

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеного депозитарієм ПАТ “НДУ” у формі реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ВД "ОДЕСА", станом на 24 годину12квітня 2016  р. відповідно до законодавства про депозитарну систему України та регламенту депозитарія. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 312.

 

Кількість голосуючих акцій згідно реєстру акціонерів — 12 903простих іменних акцій.

 

Тунеля Олена Вікторівна - представник ТОВ “Портфельний інвестор”, що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи  (код за ЄДРПОУ 13892951, місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44-В, ліцензія НКЦПФРна здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (депозитарна діяльність депозитарної установи) серія АЕ № 263490, дата видачі 01.10.2015 р., строк дії ліцензії з 12.10.2015 р. необмежений), та якому згідно із Законом України “Про акціонерні товариства”, Законом України “Про депозитарну систему України” та на підставі договору № ЕР-16/16від 14.03.2016року було передано повноваження на проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів Товариства — оголосила результати реєстрації:

Реєстрація учасників річних загальних зборів 18квітня 2016року проводилась з 16.30до 17.20у день та за місцем проведення зборів.

Всього внесено до Переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів – 7(сім) осіб.

Відмов в реєстрації немає.

Кількість виданих комплектів бюлетенів для голосування — 6 шт.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались акціонери Товариства — власники голосуючих акцій Товариства, які у сукупності володіють 11 275(одинадцять тисяч двісті сімдесят п’ять) простими іменними акціями Товариства, що становить 87, 38% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, з урахуванням вимог п. 10 розділу VIЗакону України “Про депозитарну систему України”. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства кворум досягнуто.   

 

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства  “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ОДЕСА” 18 квітня 2016 року (далі – Загальні збори) визнано  правомочними.

 

На момент проведення Загальних зборів повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів здійснено відповідно до вимог статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства” та статуту Товариства не менш ніж за 30 днів шляхом розміщення загального повідомлення у офіційному виданні НКЦПФР та на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, а також персонального повідомлення акціонерів Товариства простими листами.Зміни до порядку денного не вносились.

 

Голосування на Загальних зборах проводилося за принципом одна акція - один голос з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких було затверджено Наглядовою радою Товариства 07.04.2016 року відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства.

 

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 11.03.2016 року) відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства призначені:

Голова Загальних зборів — Тунеля Олена Вікторівна

Секретар Загальних зборів — Польовий Іван Васильович

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015році та його затвердження.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2015рік та його затвердження.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015році та його затвердження.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

9. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

10. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

1) Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборів Тунеля О.В., яка запропонувала обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Скліфос Маріана Богдановна, Кусий Дмитро Михайлович, Ткаченко Олена Андріївна, та припинити повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Скліфос Маріана Богдановна, Кусий Дмитро Михайлович, Ткаченко Олена Андріївна. Припинити повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

Підрахунок голосів при голосуванні з цього питання порядку денного здійснює секретар Загальних зборів.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 1-го питання порядку денного: всього голосували 11 275 голосів. 

"за"             11 275    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 1-го питання порядку денного:

Склад Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

Скліфос Маріана Богданівна — член лічильної комісії,   

Кусий Дмитро Михайлович — член лічильної комісії,

Ткаченко Олена Андріївна — член лічильної комісії.

Повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів припиняються після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов’язків.

 

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

По другому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборів Тунеля О.В., яка запропонувала прийняти наступне рішення з питань порядку проведення Загальних зборів: Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 11.03.2016 р. Голосування проводиться за принципом одна акція – один голос, по бюлетеням, без використання кабін для голосування.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 11.03.2016 р. Голосування проводиться за принципом одна акція – один голос, по бюлетеням, без використання кабін для голосування.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 2-го питання порядку денного: всього голосували 11 275 голосів. 

"за"             11 275    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте загальними зборами з 2-го питання порядку денного:

Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 11.03.2016 р. Голосування проводиться за принципом одна акція – один голос, по бюлетеням, без використання кабін для голосування.

 

3) Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2015 році та його затвердження.

По третьому питанню порядку денного слухали  фінансовогодиректора Товариства Польового І.В. зі звітом виконавчого органу Товариства  про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік (додається до матеріалів загальних зборів). Слухали пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2015 році.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2015 р.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 3-го питання порядку денного: всього голосували 11 275 голосів. 

"за"             11 275    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте загальними зборами з 3-го питання порядку денного: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2015 р.

 

4) Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2015 рік та його затвердження.

По четвертому питанню порядку денного слухали голову Ревізійної комісії Товариства Котельникову М.О., яка зачитала звіт про підсумки контрольної діяльності ревізійної комісії Товариства у 2015 році, висновок ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства з визнанням діяльності Товариства у 2015 році задовільною та пропозицію баланс за 2015 рік та звіт про діяльність Товариства у звітному періоді затвердити (додається до матеріалів загальних зборів). Слухали пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 4-го питання порядку денного: всього голосували 11 275 голосів. 

"за"             11 275    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 4-го питання порядку денного:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

 

5) Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році та його затвердження.

По п’ятому питанню порядку денного слухали члена Наглядової ради Товариства Оніщенко С.В., яка зачитала звіт про підсумки діяльності Наглядової ради Товариства у 2015 році, основні стратегічні завдання підприємства на майбутнє, пропозицію – визнати діяльність Товариства у 2015 році  в цілому задовільною та направленою на досягнення мети Товариства.Слухали пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 5-го питання порядку денного: всього голосували 11 275 голосів. 

"за"             11 275    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 5-го питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році.

 

6) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.

По шостому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів - визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 6-го питання порядку денного: всього голосували 11 275 голосів.  

"за"             11 275    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 6-го питання порядку денного:

Визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

 

7) Затвердження річного звіту Товариства.

По сьомому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів -  затвердити Річний звіт Товариства за 2015 рік.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити Річний звіт Товариства за 2015 рік.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 7-го питання порядку денного: всього голосували 11 275 голосів. 

"за"             11 275    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 7-го питання порядку денного:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2015 рік.

 

8) Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

По восьмому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів -  розподіл прибутку звітного періоду не проводити.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: розподіл прибутку звітного періоду не проводити.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 8-го питання порядку денного: всього голосували 11 275 голосів. 

"за"             11 275    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 8-го питання порядку денного:

Розподіл прибутку звітного періоду не проводити.

 

9) Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції..

По дев’ятому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборів Тунеля О.В. з проектом змін до статуту Товариства. Слухали пропозицію голови Загальних зборів — внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надати повноваження Генеральному директору ПАТ “ВД “ОДЕСА” Сваволя Валерію Петровичу (ІПН 2046401375) підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції. У зв’язку з тим, що зміни до статуту вносяться з метою приведення його у відповідність з вимогами законодавства України, які набувають чинності з 01.05.2016 р., це рішення Загальних зборів також набуває чинності з 01.05.2016 р.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування:  внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надати повноваження Генеральному директору ПАТ “ВД “ОДЕСА” Сваволя Валерію Петровичу (ІПН 2046401375) підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції. Це рішення набуває чинності з 01.05.2016 р.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 9-го питання порядку денного: всього голосували 11 275 голосів. 

"за"             11 275    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 9-го питання порядку денного:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надати повноваження Генеральному директору ПАТ “ВД “ОДЕСА” Сваволя Валерію Петровичу (ІПН 2046401375) підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції. Це рішення набуває чинності з 01.05.2016 р.

 

10) Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

По десятому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборів з проектом змін до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положенн про Ревізійну комісію Товариства. Слухали пропозицію голови Загальних зборів - внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Це рішення набуває чинності з 01.05.2016 р.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування:  внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Це рішення набуває чинності з 01.05.2016 р.

 

Підсумки голосування.

Результати голосування з 10-го питання порядку денного: всього голосували 11 275 голосів. 

"за"             11 275    голосів,          100       %       голосів, присутніх на зборах

"проти"           0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

"утримався"   0          голосів,           0,00     %         голосів, присутніх на зборах

Рішення прийнято одноголосно.

 

Рішення прийняте Загальними зборами з 10-го питання порядку денного:

Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Це рішення набуває чинності з 01.05.2016 р.

 

Голова загальних зборів повідомила, що порядок денний Загальних зборів вичерпано та оголосила Загальні збори закритими.