A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 27.04.2015 10:35

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента, дата вчинення дії  22.04.2015

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Сваволя Валерiй Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   27.04.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
65091, м.Одеса, вул. Колонтаївська, 24
4. Код за ЄДРПОУ
02470158
5. Міжміський код та телефон, факс
048 732-55-99 048 732-54-69
6. Електронна поштова адреса
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2015
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 78 (2082) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 24.04.2015
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.vdodesa.pjsc.od.ua в мережі Інтернет 27.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.04.2015 припинено повноваження Член наглядової ради Бабаянц Тiгран Лазаревич
(згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)
57.151
Зміст інформації:
22.04.2015 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ „ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА ”, вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- припинено повноваження члена наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича, (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано) , у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 30.03.2012 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 57.151 %, (19083.75 грн).


 
22.04.2015 припинено повноваження Член наглядової ради Онiщенко Свiтлана Вячеславiвна
(згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)
0.393
Зміст інформації:
- припинено повноваження члена наглядової ради Онiщенко Свiтлану Вячеславiвну , (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 30.03.2012 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.393 %,(131.25 грн).
22.04.2015 припинено повноваження Член наглядової ради Огоровий Станiслав Валентинович
(згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)
0
Зміст інформації:
- припинено повноваження члена наглядової ради Огорового Станiслава Валентиновича , (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 30.03.2012 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.
22.04.2015 обрано Голова наглядової ради Бабаянц Тiгран Лазаревич
(згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)
57.151
Зміст інформації:
- обрано на посаду члена наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича, (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на термiн 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду голови правлiння, генерального директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 57.151 %, (19083.75 грн).


Протоколом № 4/15 Наглядової ради вiд 22.04.2015 року вiдповiдно до Статуту
- призначено на посаду Голови наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича, (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на термiн 3 роки.

 
22.04.2015 обрано Член наглядової ради Онiщенко Свiтлана Вячеславiвна
(згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)
0.393
Зміст інформації:
- обрано на посаду члена наглядової ради Онiщенко Свiтлану Вячеславiвну (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на термiн 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду начальника служби матерiально-технiчного забезпечення, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.393 %,(131.25 грн).
22.04.2015 обрано Член наглядової ради Огоровий Станiслав Валентинович
(згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)
0
Зміст інформації:
- обрано на посаду члена наглядової ради Огорового Станiслава Валентиновича , (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на термiн 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду заступника директора з загальних питань, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.