A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 20.04.2017 08:35

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента, дата вчинення дії  18.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Сваволя Валерiй Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

20.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65091, м.Одеса, вул. Колонтаївська, 24

4. Код за ЄДРПОУ

02470158

5. Міжміський код та телефон, факс

048 732-55-99 048 732-54-69

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

75 (2580) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

20.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.vdodesa.pjsc.od.ua

в мережі Інтернет

20.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.04.2017

припинено повноваження

Член наглядової ради

Бабаянц Тiгран Лазаревич


(згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)

57.151

Зміст інформації:

18.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ „ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА ”, вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: 
- припинено повноваження члена наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича, (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано) , у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 22.04.2015 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 57.151 %

18.04.2017

припинено повноваження

Член наглядової ради

Онiщенко Свiтлана Вячеславiвна


(згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)

0.393

Зміст інформації:

18.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ „ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА ”, вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: 
- припинено повноваження члена наглядової ради Онiщенко Свiтлани Вячеславiвни , (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 22.04.2015 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.393 %

18.04.2017

припинено повноваження

Член наглядової ради

Огоровий Станiслав Валентинович


(згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)

0

Зміст інформації:

18.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ „ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА ”, вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: 
- припинено повноваження члена наглядової ради Огорового Станiслава Валентиновича , (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 22.04.2015 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.

18.04.2017

обрано

Голова наглядової ради

Бабаянц Тiгран Лазаревич


(згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)

57.151

Зміст інформації:

18.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ „ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА ”, вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: 
- обрано на посаду члена наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича-акцiонер товариства, (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на строк до наступних рiчних зборiв товариства, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду голови правлiння, генерального директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 57.151 %
Протоколом Наглядової ради вiд 18.04.2017 року вiдповiдно до Статуту 
-призначено на посаду Голови наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича, (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на строк до наступних рiчних зборiв товариства.

18.04.2017

обрано

Член наглядової ради

Онiщенко Свiтлана Вячеславiвна


(згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)

0.393

Зміст інформації:

18.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ „ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА ”, вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: 
- обрано на посаду члена наглядової ради Онiщенко Свiтлану Вячеславiвну -акцiонер товариства, (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на строк до наступних рiчних зборiв товариства, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду начальника служби матерiально-технiчного забезпечення, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.393 %

18.04.2017

обрано

Член наглядової ради

Огоровий Станiслав Валентинович


(згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)

0

Зміст інформації:

18.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ „ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА ”, вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: 
- обрано на посаду члена наглядової ради Огорового Станiслава Валентиновича , (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на строк до наступних рiчних зборiв товариства, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду заступника директора з загальних питань, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.

18.04.2017

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Котєльнiкова Марина Олексiївна

КЕ 844611
18.11.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:

18.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ „ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА ”, вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: 
- припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Котєльнiкової Марини Олексiївни , паспорт серiя КЕ № 844611, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй областi 18.11.1997 р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 11.04.2014 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.

18.04.2017

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Мельникова Свiтлана Олексiївна

КЕ 297513
11.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi

0.425

Зміст інформації:

18.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ „ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА ”, вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: 
- припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Мельниковой Свiтлани Олексiївни , паспорт серiя КЕ № 297513, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 11.06.1996 р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 11.04.2014 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.425 %.

18.04.2017

обрано

Член ревiзiйної комiсiї

Котєльнiкова Марина Олексiївна

КЕ 844611
18.11.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:

18.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ „ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА ”, вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: 
- обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Котєльнiкову Марину Олексiївну , паспорт серiя КЕ № 844611, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй областi 18.11.1997 р. Посадова особа призначена на термiн 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймає посаду майстра цеха, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.

18.04.2017

обрано

Голова ревiзiйної комiсiї

Мельникова Свiтлана Олексiївна

КЕ 297513
11.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi

0.425

Зміст інформації:

18.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ „ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА ”, вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: 
- обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Мельникову Свiтлану Олексiївну , паспорт серiя КЕ № 297513, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 11.06.1996 р. Посадова особа призначена на термiн 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймає посаду заступника начальника цеху, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.425 %.
Протоколом Ревiзiйної комiсiї вiд 18.04.2017 року вiдповiдно до Статуту 
– обрано на посаду Голови ревiзiйної комiсiї Мельникову Свiтлану Олексiївну , паспорт серiя КЕ № 297513, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 11.06.1996 р. Посадова особа призначена на термiн 3 роки.