A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 25.04.2018 08:30

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента, дата вчинення дії  23.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Сваволя Валерiй Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

25.04.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65091, м.Одеса, вул. Колонтаївська, 24

4. Код за ЄДРПОУ

02470158

5. Міжміський код та телефон, факс

048 732-55-99 048 732-54-69

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

79 (2832) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

25.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.vdodesa.pjsc.od.ua

в мережі Інтернет

25.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.04.2018

припинено повноваження

Член наглядової ради

Бабаянц Тiгран Лазаревич


(згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)

57.151

Зміст інформації:

23.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ „ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА ”, вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: 
- припинено повноваження члена наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича, (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано) , у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 18.04.2017 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 57.151 %.

23.04.2018

припинено повноваження

Член наглядової ради

Онiщенко Свiтлана Вячеславiвна


(згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)

0.393

Зміст інформації:

23.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ „ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА ”, вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: 
- припинено повноваження члена наглядової ради Онiщенко Свiтлани Вячеславiвни , (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 18.04.2017 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.393 %.

23.04.2018

припинено повноваження

Член наглядової ради

Огоровий Станiслав Валентинович


(згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)

0

Зміст інформації:

23.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ „ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА ”, вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: 
- припинено повноваження члена наглядової ради Огорового Станiслава Валентиновича , (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 18.04.2017 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.

23.04.2018

обрано

Голова наглядової ради

Бабаянц Тiгран Лазаревич


(згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)

57.151

Зміст інформації:

23.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ „ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА ”, вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: 
- обрано на посаду члена наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича, (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду голови правлiння, генерального директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 57.151 %.
Протоколом Наглядової ради вiд 23.04.2018 року вiдповiдно до Статуту призначено на посаду Голови наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича, (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки.

23.04.2018

обрано

Член наглядової ради

Онiщенко Свiтлана Вячеславiвна


(згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)

0.393

Зміст інформації:

23.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ „ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА ”, вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: 
- обрано на посаду члена наглядової ради Онiщенко Свiтлану Вячеславiвну (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду начальника служби матерiально-технiчного забезпечення, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.393 %.

23.04.2018

обрано

Член наглядової ради

Бондарчук Свiтлана Григорiвна


(згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано)

0.56

Зміст інформації:

23.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ „ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА ”, вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: 
- обрано на посаду члена наглядової ради Бондарчук Свiтлану Григорiвну, (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду виробничого директора ПАТ «ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА» , непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.560 %.

23.04.2018

звільнено

Головний бухгалтер

Гусєва Зоя Дмитрiвна


згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано

0

Зміст інформації:

23.04.2018 року наказом №05-к ПАТ «ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА» звiльнено з посади головного бухгалтера Гусєву Зою Дмитрiвну, (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано), за власним бажанням. Посадова особа перебувала на посадi з 06.07.2000 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства не має.

23.04.2018

призначено

Головний бухгалтер

Борiвська Олена Григорiвна


згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано

0.283

Зміст інформації:

23.04.2018 року наказом №05-к ПАТ «ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА» призначено Борiвську Олену Григорiвну, (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано), Посадова особа призначена на необмежений строк, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду заступника головного бухгалтера ПАТ «ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА» , непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0,283 %.