A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 04.06.2018 08:00

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента, дата вчинення дії  31.05.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Сваволя Валерiй Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

04.06.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА”

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65091, м.Одеса, вул. Колонтаївська, 24

4. Код за ЄДРПОУ

02470158

5. Міжміський код та телефон, факс

048 732-55-99 048 732-54-69

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

01.06.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

104 (2857) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

04.06.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.vdodesa.pjsc.od.ua

в мережі Інтернет

04.06.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

31.05.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА”

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА”.

Зміст інформації:

23.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ „ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА ”, з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства було прийнято рiшення про змiну типу товариства.
Державну реєстрацiю вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР здiйснено 31.05.2018 року.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА”.
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВИДАВНИЧИЙ ДIМ “ОДЕСА”.