A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 15.04.2020 10:20

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента, дата вчинення дії 14.04.2020

Файлы для завантаження та копіювання:

- Report

- Signature

 

Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

15.04.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
1 ос
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

 

Генеральний директор

 

 

 

Сваволя Валерiй Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

65091 м.Одеса вул. Колонтаївська, 24

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

02470158

5. Міжміський код та телефон, факс

(048)732-55-99 (048)732-55-99

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.vdodesa.pjsc.od.ua

15.04.2020

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

14.04.2020

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Котєльнiкова Марина Олексiївна

 

0.00000

Зміст інформації

14.04.2020 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ВД "ОДЕСА"  вiдповiдно до Статуту припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї   Котєльнiкової Марини Олексiївни  у зв'язку iз закiнченням строку дiї  повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з  18.04.2017 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,  не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.

14.04.2020

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Мельникова Свiтлана Олексiївна

 

0.42500

Зміст інформації

14.04.2020 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ВД "ОДЕСА" вiдповiдно до Статуту припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї   Мельниковой Свiтлани Олексiївни, у зв'язку iз закiнченням строку дiї  повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з  18.04.2017 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,  володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.425 %.

14.04.2020

обрано

Член ревiзiйної комiсiї

Котєльнiкова Марина Олексiївна

 

0.00000

Зміст інформації

14.04.2020 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ВД "ОДЕСА"  вiдповiдно до Статуту обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї   Котєльнiкову Марину Олексiївну. Посадова особа призначена на строк  5 рокiв,  протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала  посади майстра цеха, члена ревiзiйної комiсiї,  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.

14.04.2020

обрано

Голова ревiзiйної комiсiї

Мельникова Свiтлана Олексiївна

 

0.42500

Зміст інформації

14.04.2020 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ВД "ОДЕСА"  вiдповiдно до Статуту  обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї    Мельникову Свiтлану Олексiївну. Посадова особа призначена на строк  5 рокiв,  протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала  посади заступника начальника цеху, Голови  ревiзiйної комiсiї,  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.425 %. Протоколом   Ревiзiйної комiсiї    вiд  14.04.2020 року   вiдповiдно до Статуту обрано на посаду  Голови  ревiзiйної комiсiї Мельникову Свiтлану Олексiївну. Посадова особа призначена на строк  5 рокiв.