A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"Річна фінансова звітність (повний комплект фінансових звітів) Товариства, складена за МСФЗ

Склад повного комплекту фінансових звітів за МСФЗ включає:

- звіт про фінансовий стан на кінець звітного періоду (баланс);

- звіт про сукупні прибутки та збитки за звітний період; - звіт про зміни у власному капіталі за звітний період;

- звіт про рух грошових коштів за звітний період; - примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик, та інші пояснювальні примітки;

- звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього порівняльного періоду, коли суб'єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно, або здійснює ретроспективний перерахунок статей своїх фінансових звітів, або коли він перекласифіковує статті своїх фінансових звітів.

Річна фінансова звітність (повний комплект фінансових звітів) Товариства, складена за МСФЗу повному складі розкриваєтося у Річній регулярній інформації емітента цінних паперів.