A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 26.04.2012 10:47

Висновки аудітора товариства - 2011р.:

ГрантьЕ

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4420

65059  Україна, м. Одеса, пр-т Адміральський, 33-А, оф. 210 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.сот

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про фінансову звітність

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА»

за 2011 рік

 

 

м. Одеса

 

ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА “ГРАНТЬЕ” у вигляді ТОВ

 

Корд ЄДРПОУ

21026423

Місцезнаходження:

65059, м. Одеса,  проспект Адміральський 33-А, оф. 210

Дата та орган проведення державної реєстрації:

Зареєстроване виконавчим комітетом Одеської міської ради 23 травня 1995 року з номером запису про включення до ЄДР

1 556 120 0000 006896

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

№ 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

Інформація про аудитора

Пархоменко Ольга Сергіївна

 

Сертифікат аудитора серія А № 006098, виданий рішенням Аудиторської палати України № 162/4 від 13.04.2006р., терміном дії до 13.04.2016р.

Контактний телефон

(0482) 32-46-99

Договір на проведення аудиту

№ 62 від 16 січня 2012 року

Дата початку та закінчення проведення аудиту

17 квітня 2012 року по 20 квітня  2012 року

   ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  ЕМІТЕНТА

Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА»

 

Код  ЕДРПОУ

02470158

Місцезнаходження

65091, м. Одеса, вул. Колонтаївська, будинок 24

Дата державної реєстрації

04 вересня 1998 року

Основні види діяльності

22.22.0 Інша поліграфічна діяльність

Статутний капітал, грн.

33 391,75 грн.

Середньооблікова чисельність працівників

56

Звіт щодо фінансової звітності

Керівництву ПАТ «ВД «ОДЕСА»,

НКЦПФР

Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудит фінансових звітів ПАТ «ВД «ОДЕСА», які додаються та  які складають повний комплект  фінансової звітності товариства, а саме: баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік.

До фінансової звітності за 2011 рік розмір суттєвості помилки розраховано аудитором у сумі 75 тис. грн. Розмір суттєвості  помилки з замовником не обговорювався, тому розмір суттєвості визначався у відношенні к виявленим у ході аудиту відхилень згідно професійного судження аудитора та відповідно вимог міжнародних  стандартів аудиту.

Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами:

- Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХIIвiд 22.04.93р. у редакцiї №140-Vвiд 14.09.06р. зiзмiнами й доповненнями;

- Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

- Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

- Закон України «Про акціонерні товариства»;

- Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостiта супутнiх послуг , зокрема, Мiжнародних стандартiв аудиту 700,705, 706 та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку;

- "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", рiшення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006р. зiзмiнами та доповненнями;

- "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якiподаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв iфондового ринку при розкриттiiнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", рiшення ДКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006р.;

- "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттiiнформацiї емiтентами цiнних паперiв ( крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики", рiшення ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р.;

 - Положення (стандарти) бухгалтерського облiку;

- Закон України "Про бухгалтерський облiк iфiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1Vвiд 16.07.99 р. зiзмiнами та доповненнями;

- Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.95 р. зiзмiнами та доповненнями;

- "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань iгосподарських операцiй пiдприємств iорганiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зiзмiнами та доповненнями.

Перелiк перевiреної фiнансової інформації

Повний комплект фінансової звітністі за 2011 рiк, реєстрацiйнiта дозвiльнiдокументи,  оборотно-сальдовiта розрахунковiвiдомостiпо балансових рахунках за 2011 рiк, головна книга за 2011 рік,  журнали-ордери, аналіз рахунків, аналiтичнiданiпо балансових рахунках за перiод дiяльностiз 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року, наказ про облікову політику. 

Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та тестування перевiрено показники фiнансової звiтностi, виявленi принципи оцiнки статей балансу товариства, проаналiзована облiкова полiтика Товариства. Бухгалтерський облiк товариствоздiйснює вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999р., до затверджених стандартiв бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

На підприємстві застосовується журнально-ордерна система ведення бухгалтерського обліку з елементами комп’ютерної обробки за допомогою програми та з застосуванням Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань iгосподарських операцiй, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року №291. Об'єкти оподатковування, за згодою товариства, не перевiрялися.

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Облiкова полiтика

Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствiв 2011 роцiздiйснювалася вiдповiдно до наказу «Про й облiкову полiтику підприємства» № 1а-общ вiд 03.01.2011 року, на підставі  Закону України "Про бухгалтерський облiк iфiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V, Положень (стандартів) бухгалтерського облiку, затверджених наказом Мiнфiну України та  iнших нормативних документів.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до національних П(С)БО  та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до  Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності

Обмеження обсягу роботи аудитора.

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА.

Через характер облікових записів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість активів та зобов’язань  за допомогою інших аудиторських процедур.

Умовно – позитивна думка щодо повного комплекту фінансової звітності

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан ПАТ «ВД «ОДЕСА»  станом на 31 грудня 2011 року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних П(с)БО.

Інша допоміжна інформація

Визначення вартості чистих активів.

Згідно частині третій ст. 155  Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Вартість чистих активів ПАТ «ВД «ОДЕСА»   складає 3 534 тис. грн. та статутнийкапітал складає 33 тис. грн. Т.ч., вартість чистих активів є більшою за статутний  капітал товариства та на думку аудитора, товариство  дотримується вимог чинного законодавства.

Інша інформація

Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть)" не виявлено.

Значні правочині

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» не відбувалося.

Стан корпоративного управління

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених статутом товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори Товариства, Наглядова рада Товариства,  Генеральний директор  та Ревізійна комісія.

Товариство щорічно проводить загальні збори по результатах господарської діяльності за відповідний рік, на яких розглядаються підсумки виробничо-фінансової діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать до їх компетенції.

Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора.Про призначення зовнішнього аудитора приймає рішення Наглядова рада. Протягом останніх трьох років аудиторські перевірки товариства проводилися у середньому 1 раз на рік та зовнішнього аудитора не змінювали.

Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним законодавством

Шахрайство при аудиті фінансової звітності.

При проведеннiiдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностiвнаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитiфiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.

Аудит активів у бухгалтерському обліку.

     За станом на 31.12.2011 року загальні активи ПАТ «ВД «ОДЕСА»в порівнянні з даними на початок 2011 року збільшились на 7,69 % і відповідно складають 3 571 тис. грн.

     Зростання  активів відбулося в основному за рахунок  збільшення  дебіторської заборгованості. 

     На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України (адаптованих до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку).

Аудит нематерiальних активiв

Станом на 31.12.2011 року, нематерiальнi активи вiдсутнi.

Аудит основних засобiв

Первіснавартiсть основних засобiв, що знаходились на балансi, станом на 31.12.2011 року, складає 3 350тис. грн. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться за допомогою журналiв-ордерiв на рахунку 10 "Основнi засоби". При вiдображеннi в облiку руху основних засобiв порушень не виявлено. Знос основних засобiв складає 2 484тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв, станом на 31.12.2011 року, становить 866тис. грн. Iнвентаризацiя основних засобiв товариства за 2011 рiк проводилась згiдно Iнструкцiї зiнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв ірозрахункiв, затвердженої наказом  Мiнiстерствафiнансiв України вiд 11.08.1994 року № 69 (iз змiнами та доповненнями). Облiк та звiтнiсть руху основних засобiв ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92. Незавершене будівництво на 31.12.2011 року складає 1 329 тис. грн.

Аудит фiнансових інвестицій

Станом на 31.12.2011 рокуфiнансовiiнвестицiї  вiдсутнi.

Аудит запасiв

Визнання та первiсна оцiнка придбання запасiв вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 жовтня 1999 року № 246. Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в них. Порушень при веденнi облiку руху товарно-матерiальних цiнностей перевiркою не виявлено.

На 31 грудня 2011 року запаси складають 429 тис. грн.

Аудит дебiторської заборгованостi

Дебiторська заборгованiсть, станом на 31.12.2011 року, складає 940 тис. грн., в т. ч. чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостiза товари, роботи, послуги складає 893 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 9 тис. грн., за виданими авансами – 34 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 4 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Облiк дебiторської заборгованостi ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8 жовтня 1999 року № 237.

Аудит грошових коштiв

Перевiркою встановлено, що ведення касових операцiй товариством здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi вимог "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 року за № 637 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за № 40/10320, з урахуванням внесених змiн i доповнень, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006 року № 454. Облiк касових операцiй ведеться на пiдставi первинних документiв по касi. Операцiї по розрахунковому рахунку здiйснюються з дотриманням вимог "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 сiчня 2004 року за № 22, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29 березня 2004 року за №377/8976, з урахуванням змiн та доповнень, внесених Постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 15 квiтня 2005 року за №132 та вiд 18 жовтня 2006 року за № 407.Залишок грошових коштів на поточному рахунку, станом на 31.12.2011 року складає 3 тис. грн.

Інші оборотні акти станом на 31.12.2011 року складають 4 тис. грн., витрати майбутніх періодів складають 9 тис. грн.

Аудит зобов’язань.

     Станом на 31.12.2011 року загальні зобов’язання Товариства збільшились до 46 тис. грн., тобто на 43,75 %.

     Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюються вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 року за №20.

     Довгострокові зобов’язання, станом на 31.12.2011 року відсутні.

     Поточні зобов’язання , станом на 31.12.2011 року, складають 46  тис. грн., у тому числi: поточнiзобов'язання за  розрахункам з бюджетом – 24 тис. грн.,  з одержаних авансів – 22 тис. грн.  

     Нарахування та виплата заробiтної плати натовариствi здiйснюється у вiдповiдностi до "Кодексу України про працю", Закону України "Про оплату працi" та iнших законодавчих документiв. Натовариствi здiйснюється нарахування оплати працi, згiдно штатного розкладу. Розрахунок заробiтної плати ведеться в розрахунково-платiжних вiдомостях головним бухгалтером товариства. Аудиторською перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахунку.

     На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань  подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України (адаптованих до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку).

Аудит власного капіталу.

    Станом на 31.12.2011 року загальний розмір власного капіталу ПАТ «ВД «ОДЕСА» складає 3 534 тис.  грн., з яких статутний капітал складає 33 тис. грн., інший вкладений капітал  4 655 тис. грн., непокритий збиток  складає 1 154 тис. грн. Заявлений у установчих документах статутний капітал товариства сплачений  у повному обсязі.Загальна сума випуску iменних простих акцiй становить 33 391,75грн., кiлькiсть акцiй 19 081штук, номiнальною вартiстю 1,75грн. На протязi 2011 року загальна сума статутного капiталу не змiнювалась. Викуп власних акцiй товариство за 2011 рiк не здiйснювало. Товариство у 2011 роцi не здiйснювало емiсiю цiнних паперiв. За перiод в якому проводилася перевiрка дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися.

     Зростання  власного капіталу  відбулося  за рахунок отриманого прибутку поточного року.

     На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.

 

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності 

ПАТ «ВД «ОДЕСА»

відображених у фінансовій звітності

     Чистий прибуток  поточного року складає 248 тис. грн.

     Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку  інформації про доходи та витрати  підприємства та її розкриття у фінансовій звітності ґрунтується на П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” та П(С)БО 15 “Доходи”, П(С)БО 16 “Витрати”.

    За 2011 рік Товариство отримано доходів у сумі 6 210 тис. грн. Найбільшу частину в доходах складають доходи від основної діяльності.  

    Витрати Товариства за 2011 рік складають 5 962 тис. грн.

Основними складовими витрат є загально-адміністративні витрати та витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів, для ведення основної діяльності. 

    Фiнансовий результат дiяльностi товариства ведеться на рахунку 79 "Фiнансовi результати".

 

Інформація за п.41 Закону України

«Про цінні папери та фондовий ринок»

 

    Дії, щодо контролю за п. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», які могли би вплинути на фінансово-господарський стан підприємства та призвести до зміни вартості цінних паперів протягом 2011 року не відбувалися за винятком зміни посадових осіб  Товариства та зміни типу то назви Товариства згідно рішення загальних зборів акціонерів від 06.04.2011 року.

     Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку.

     Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

     Станом на 31 грудня 2011 року товариство не має в управління активів недержавних пенсійних фондів.

 

Аналіз показників фінансового  стану

 ПАТ «ВД «ОДЕСА»

 за 2011 рік

     На підставі отриманих облікових даних аудитори розрахували показники фінансового стану підприємства та провели економічну оцінку платоспроможності та фінансової стійкості  підприємства.

    Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 0,07 (орієнтоване позитивне значення показника 0,25-0,50), він показує недостатність ресурсів товариства сплатити свої  борги.

     Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) дорівнює 30,1 (орієнтоване позитивне значення показника 1,00-2,00), він  показує достатність ресурсів підприємства для погашення його поточних зобов’язань.

     Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності, платоспроможності, автономії) становить 0,99 і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

    Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (структури капіталу, фінансування) становить 29,9 (орієнтоване позитивне значення показника >1).  

 

Директор – аудитор

АКФ «ГРАНТЬЕ»                                        /Пархоменко О.С./

20.04.2012 року

Україна, місто Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 210