A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 19.04.2013 12:47

Висновки аудітора товариства - 2012р.:

ГрантьЕ

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4420

65059  Україна, м. Одеса, пр-т Адміральський, 33-А, оф. 210 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.сот

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА»

за 2012 рік

 

 

м. Одеса

 

ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ  31 ГРУДНЯ2012  РОКУ .

 

Керівництво відповідає за підготовку фінансової звітності, достовірно відображає у всіх істотних аспектах фінансове становище ПАТ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА» (далі - «Компанія») станом на 31 грудня 2012 року,

а також результати її діяльності, рух грошових коштів та зміни капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних  стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).

 

При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво несе відповідальність за:

- Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;

 - Застосування обґрунтованих облікових оцінок та розрахунків;

 - Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ у примітках до фінансової звітності Компанії;

 - Підготовку фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення

не буде правомірним;

- Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними сторонами;

- Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коректування чи розкриття;

- Розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;

- Достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всіх наданих кредитах або гарантії від імені керівництва.

 

Керівництво Компанії також несе відповідальність за:

- Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в Компанії;

- Ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів бухгалтерського обліку відповідної чинного законодавства України;

- Вжиття заходів у рамках своєї компетенції для захисту активів Компанії;

- Виявлення і запобігання фактів шахрайства та інших зловживань.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

 

Керівництву ПАТ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА»,

НКЦПФР

 

ЗВІТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА» за 2012 рік

 

ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

 

Повне найменування

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА “ГРАНТЬЕ” у вигляді ТОВ

 

Корд ЄДРПОУ

21026423

Місцезнаходження:

65059, м. Одеса,  проспект Адміральський 33-А, оф. 210

Дата та орган проведення державної реєстрації:

Зареєстроване виконавчим комітетом Одеської міської ради 23 травня 1995 року з номером запису про включення до ЄДР

1 556 120 0000 006896

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

№ 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

Інформація про аудитора

Пархоменко Ольга Сергіївна

 

Сертифікат аудитора серія А № 006098, виданий рішенням Аудиторської палати України № 162/4 від 13.04.2006р., терміном дії до 13.04.2016р.

Контактний телефон

(0482) 32-46-99

Договір на проведення аудиту

№ 62 від 01 лютого 2013 року

Дата початку та закінчення проведення аудиту

15 квітня  2013 року по 19 квітня 2013 року

 

   ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  ЕМІТЕНТА

Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА»

 

Код  ЕДРПОУ

02470158

Місцезнаходження

65091, м. Одеса, вул. Колонтаївська, будинок 24

Дата державної реєстрації

04 вересня 1998 року

Основні види діяльності

18.12  ДРУКУВАННЯ ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Статутний капітал, грн.

33 391,75 грн.

Середньооблікова чисельність працівників

53 особи

Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудит попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА», що додається, яка складається з

балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою,

а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючиінформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих

П(С)БО на МСФЗ(надалі разом – «попередня фінансова звітність»).

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці до фінансової звітності  концептуальної основи

спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана  для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої

фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть

використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Концептуальною основою попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи

розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності,

і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р.,

а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1».

До попередньої фінансової звітності за 2012 рік розмір суттєвості помилки розраховано аудитором у сумі 45 тис. грн. Розмір суттєвості  помилки з замовником не обговорювався,

тому розмір суттєвості визначався у відношенні к виявленим у ході аудиту відхилень згідно професійного судження аудитора та відповідно вимог міжнародних  стандартів аудиту.

 

Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами:

- Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХIIвiд 22.04.93р. у редакцiї №140-Vвiд 14.09.06р. зiзмiнами й доповненнями;

- Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

- Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

- Закон України «Про акціонерні товариства»;

- Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостiта супутнiх послуг, зокрема, Мiжнародних стандартiв аудиту 210, 700,705, 706, 800

та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку;

-  РОЗ’ЯСНЕННЯ«Щодо особливостей формату та змісту аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатами аудиту річної за 2012 рік фінансової

звітності при розкритті інформації емітентами цінних паперів, за умови обрання емітентом датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.», рішення АПУ № 266/15 від 04.04.2013 року;

- "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", рiшення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006р. зiзмiнами та доповненнями;

- "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттiiнформацiї емiтентами цiнних паперiв

(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики", рiшення ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р.;

 - Положення (стандарти) бухгалтерського облiку;

- Закон України "Про бухгалтерський облiк iфiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1Vвiд 16.07.99 р. зiзмiнами та доповненнями;

- Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.95 р. зiзмiнами та доповненнями;

- "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань iгосподарських операцiй пiдприємств iорганiзацiй" №291 вiд 30.11.99р.

зiзмiнами та доповненнями;

- Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності.  

 

Перелiк перевiреної фiнансової інформації

Фінансова звітність за 2012 рiк, реєстрацiйнiта дозвiльнiдокументи,  оборотно-сальдовiта розрахунковiвiдомостiпо балансових рахунках за 2012 рiк, аналiтичнiданiпо

балансових рахунках за перiод дiяльностiз 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року, наказ про облікову політику.

Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та тестування перевiрено показники попередньої фiнансової звiтностi,

виявленiпринципи оцiнки статей балансу товариства, проаналiзована облiкова полiтика Товариства. Бухгалтерський

облiк товариствоздiйснює вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"

№ 996 вiд 16.07.1999р.,  iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

На підприємстві застосовується журнально-ордерна система обліку. Об'єкти оподатковування, за згодою товариства, не перевiрялися. Фінансова звітність товариства

складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності за принципом

обліку за первісною вартістю, за винятком основних засобів (будівлі та передавальні пристрої), які оцінюються за справедливою вартістю.
Згідно спільного листа Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830,

№ 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702  ПАТ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА» обрало  датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р. в цьому випадку, його перша фінансова

звітність за звітні періоди 2012 року є попередньою фінансовою звітністю, і в ній не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік. Для складання попередньої

фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності

за МСФЗ за 2013 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинні на 31.12.2013 р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1.

 

Важливі аспекти облікової політики

Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствiздiйснювалася вiдповiдно до наказу «Про облiкову полiтику», на підставі  Закону України "Про бухгалтерський

облiк iфiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V, Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних

стандартів фінансової звітності та  iнших нормативних документів.

 

Відповідальність управлінського персоналу за попередню  фінансову звітність

При підготовці попередньої фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво несе відповідальність за:

- Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;

 - Застосування обґрунтованих облікових оцінок та розрахунків;

 - Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ у примітках до фінансової звітності Компанії;

 - Підготовку попередньої фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому,

за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним;

- Облік та розкриття у попередній фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними сторонами;

- Облік та розкриття у попередній фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коректування чи розкриття;

- Розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;

- Достовірне розкриття у попередній фінансовій звітності інформації про всіх наданих кредитах або гарантії від імені керівництва.

 

Керівництво Компанії також несе відповідальність за:

- Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в Компанії;

- Ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів бухгалтерського обліку відповідної чинного законодавства України;

- Вжиття заходів у рамках своєї компетенції для захисту активів Компанії;

- Виявлення і запобігання фактів шахрайства та інших зловживань

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до

Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості,

що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур

залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків,

аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур,

які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності

використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо попередньої  фінансової звітності.

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності

Обмеження обсягу роботи аудитора.

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi

цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА.

Через характер облікових записів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість активів та зобов’язань  за допомогою інших аудиторських процедур.

Товариство непроводило аналізу на знецінення основних коштів станом на 31 грудня 2011 року, як того вимагає Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 36

«Зменшення корисності активів» (МСБО 36). На нашу думку, існують ознаки того, що такі основні кошти могли втратити частину своєї вартості внаслідок негативного

впливу фінансової кризи. Ми не змогли оцінити вплив цього відхилення від МСБО 36 на звіт про сукупні доходи та витрати Товариства за рік, що закінчився 31 грудня

2012 року. Наша думка щодо фінансової звітності поточного періоду містить застереження у зв'язку з можливим впливом даних обставин на порівнянність показників

поточного і минулого року.

 

Умовно – позитивна думка щодо повного комплекту фінансової звітності

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту

фінансової звітності», попередня фінансова звітність ПАТ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА» станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена

в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці до попередньої фінансової звітності, включаючи

припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті

на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

 

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Ми звертаємо увагу на Примітку до попередньої фінансової звітності, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р.

та попередню фінансову звітність за 2012 рік  під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р р.

Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти

про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну

інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовірне відображення фінансового стану ПАТ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА»,

результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання.

Попередню фінансову звітність ПАТ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА»було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином,

попередня фінансова звітність ПАТ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА»може бути не прийнятною для інших цілей.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

 

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів

облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360.

Інша допоміжна інформація

 

Визначення вартості чистих активів.

Згідно частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане

оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу,

встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Вартість чистих активів ПАТ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА»   складає 2 102 тис. грн. та статутний капітал складає 33 тис. грн. Т.ч., вартість чистих активів

є більшою за статутний  капітал товариства та на думку аудитора, товариство  дотримується вимог чинного законодавства.

 

Інша інформація

Суттєвих невiдповiдностей мiж попередній фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних п

аперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором

фiнансову звiтнiсть)" не виявлено.

 

Значні правочині

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до ЗУ

«Про акціонерні товариства» не відбувалося.

 

Стан корпоративного управління

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених статутом товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори Товариства,

Наглядова рада Товариства,  Генеральний директор  та Ревізійна комісія.

Товариство щорічно проводить загальні збори по результатах господарської діяльності за відповідний рік, на яких розглядаються підсумки виробничо-фінансової

діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать до їх компетенції.

Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про призначення зовнішнього аудитора приймає рішення Голова правління.

Протягом останніх трьох років аудиторські перевірки товариства проводилися у середньому 1 раз на рік та зовнішнього аудитора не змінювали.

Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним законодавством

 

Шахрайство при аудиті фінансової звітності.

При проведеннiiдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностiвнаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора,

що стосується шахрайства, при аудитiфiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.

 

Інформація за п.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Дії, щодо контролю за п. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», які могли би вплинути на фінансово-господарський стан підприємства та призвести

до зміни вартості цінних паперів протягом 2012 року: зміна посадової особи товариства.  

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності учасників фондового ринку.

Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

Станом на 31 грудня 2012 року товариство не має в управління активів недержавних пенсійних фондів.

 

 

Директор – аудитор

АКФ «ГРАНТЬЕ»                             /Пархоменко О.С./

 

19.04.2013 року

Україна, місто Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 210