A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 24.04.2014 20:07

Висновки аудітора товариства - 2013р.:

ГрантьЕ

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4420

65059  Україна, м. Одеса, пр-т Адміральський, 33-А, оф. 210 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.сот

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Керівництву ПАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА", НКЦПФР

ЗВІТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

за 2013 рік

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ

Код ЄДРПОУ 21026423 Місцезнаходження: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, будинок 15

Дата та орган проведення державної реєстрації: Зареєстроване виконавчим комітетом Одеської міської ради 23 травня 1995 року з номером запису про включення до ЄДР 1 556 120 0000 006896

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги № 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0167 від 03.11.2011 року Інформація про аудитора Пархоменко Ольга Сергіївна Сертифікат аудитора серія А № 006098, виданий рішенням Аудиторської палати України № 162/4 від 13.04.2006р., терміном дії до 13.04.2016р.

Контактний телефон (0482) 32-46-99 Договір на проведення аудиту № 62 від 15 січня 2014 року Дата початку та закінчення проведення аудиту 11 березня 2014 року по 14 березня 2014 року

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА" Код ЕДРПОУ 02470158 Місцезнаходження 65091, м. Одеса, вул. Колонтаївська, будинок 24

Дата державної реєстрації 04 вересня 1998 року

Основні види діяльності 18.12 ДРУКУВАННЯ ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ

Статутний капітал, грн. 33 391,75 грн.

Середньооблікова чисельність працівників 49 осіб

Опис аудиторської перевірки

Аудиторський висновок складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

Ми провели аудит повного комплекту фінансових звітів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА", які додаються та які включають баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та примітки до річної фінансової звітності. Об'єктом аудиту є річна фінансова звітність акціонерного товариства, яка підлягає офіційному оприлюдненню та річні звітні дані, що подаються до НКЦПФР.

Мета аудиторської перевірки - підтвердження достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам до них.

Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами: - Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями; - Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"; - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"; - Закон України "Про акціонерні товариства"; - Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг; - "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р.; - "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики", рiшення ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р.; - Положення (стандарти) бухгалтерського облiку; - Закон України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями; - Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями; - "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями; - Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності. Перелiк перевiреної фiнансової інформації Фінансова звітність за 2013 рiк, реєстрацiйнi та дозвiльнi документи, оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансових рахунках за 2013 рiк, журнали-ордери, аналіз рахунків, аналiтичнi данi по балансових рахунках за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року, наказ про облікову політику. Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та тестування перевiрено показники фiнансової звiтностi, виявленi принципи оцiнки статей балансу товариства, проаналiзована облiкова полiтика Товариства. Бухгалтерський облiк товариство здiйснює вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999р., iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Фінансова звітність товариства складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ця фінансова звітність була складена на основі принципу історичної вартості.

Важливі аспекти облікової політики

Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалася вiдповiдно до наказу "Про облiкову полiтику", на підставі Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V, Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності та iнших нормативних документів. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво несе відповідальність за: - Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування; - Застосування обґрунтованих облікових оцінок та розрахунків; - Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ у примітках до фінансової звітності Компанії; - Підготовку фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним; - Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними сторонами; - Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коректування чи розкриття; - Розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - Достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всіх наданих кредитах або гарантії від імені керівництва. Керівництво Компанії також несе відповідальність за: - Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в Компанії; - Ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів бухгалтерського обліку відповідної чинного законодавства України; - Вжиття заходів у рамках своєї компетенції для захисту активів Компанії; - Виявлення і запобігання фактів шахрайства та інших зловживань. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо фінансової звітності

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності", фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА" станом на 31 грудня 2013 року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ. Умовно - позитивна думка щодо фінансової звітності На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності", фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА" станом на 31 грудня 2013 року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ.

Інша допоміжна інформація

Визначення вартості чистих активів. Згідно частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. Вартість чистих активів ПАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА" складає 1 929 тис. грн. та статутний капітал складає 33 тис. грн. Т.ч., вартість чистих активів є більшою за статутний капітал товариства та на думку аудитора, товариство дотримується вимог чинного законодавства.

Інша інформація

Суттєвих невiдповiдностей мiж попередній фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть)" не виявлено. Значні правочині Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" не відбувалося.

Стан корпоративного управління

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених статутом товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Генеральний директор та Ревізійна комісія. Товариство щорічно проводить загальні збори по результатах господарської діяльності за відповідний рік, на яких розглядаються підсумки виробничо-фінансової діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать до їх компетенції. Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про призначення зовнішнього аудитора приймає рішення Голова правління. Протягом останніх трьох років аудиторські перевірки товариства проводилися у середньому 1 раз на рік та зовнішнього аудитора не змінювали. Система внутрішнього аудиту (контролю) відсутня. Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним законодавством Шахрайство при аудиті фінансової звітності. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання які, на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління, структури та способу фінансування, облікової політики, цілі та стратегії і пов'язаних з ними бізнес-ризиків, оцінки та оглядів фінансових результатів.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. . Інформація за п.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Дії, щодо контролю за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", які могли би вплинути на фінансово-господарський стан підприємства та призвести до зміни вартості цінних паперів протягом 2013 року відсутні.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності учасників фондового ринку.

Протягом 2013 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

Станом на 31 грудня 2013 року товариство не має в управління активів недержавних пенсійних фондів.

Аудит активів За станом на 31.12.2013 року загальні активи ПАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА" в порівнянні з даними на початок 2013 року зменшились на 42,9 % і відповідно складають 1992 тис. грн. Розмір активів підприємства визначений без суттєвих перекручень та реально і вірно відображений у фінансовій звітності згідно МСФО. Під час проведення аудиту активів аудитор не дає абсолютну гарантію того, що перевірена інформація вільна від суттєвих помилок. Аудит зобов'язань і забезпечень. Станом на 31.12.2013 року загальні зобов'язання Товариства збільшились до 63 тис. грн., тобто на 21,2 %. Фінансові зобов'язання згідно з МСБО (IAS) 39 класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках, кредити та позики або похідні інструменти, визначені як інструменти ефективного хеджування. Під час первісного визнання фінансових зобов'язань товариство присвоює їм відповідну категорію. Фінансові зобов'язання визнаються первісно за справедливою вартістю за вирахуванням, а у випадку кредитів та позик, суми прямих витрат за операціями. Фінансові зобов'язання Групи включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також кредити і позики. Довгострокові зобов'язання, станом на 31.12.2013 року відсутні. Поточні зобов'язання, станом на 31.12.2013 року, складають 63 тис. грн. у т.ч. розрахунки з бюджетом 62 тис. грн., зі страхування 1 тис. грн. Розмір зобов'язань підприємства визначений без суттєвих перекручень та реально і вірно відображений у фінансовій звітності згідно МСФО. Під час проведення аудиту зобов'язань аудитор не дає абсолютну гарантію того, що перевірена інформація вільна від суттєвих помилок.

Аудит власного капіталу

Станом на 31.12.2013 року загальний розмір власного капіталу ПАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА" у розмірі 1 929 тис. грн., з яких зареєстрований статутний капітал складає 33 тис. грн., та нерозподілений прибуток станом на 31.12.2013 року складає 1 896 тис. грн. Заявлений у установчих документах статутний капітал товариства сплачений у повному обсязі. Загальна сума випуску iменних простих акцiй становить 33 391,75 грн., кiлькiсть акцiй 19 081 штук, номiнальною вартiстю 1,75 грн. На протязi 2013 року загальна сума статутного капiталу не змiнювалась.

Викуп власних акцiй товариство за 2013 рiк не здiйснювало.

Товариство у 2013 роцi не здiйснювало емiсiю цiнних паперiв.

Зменшення власного капіталу відбулося за рахунок зменшення додаткового капіталу поточного року. На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності ПАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА" відображених у фінансовій звітності.

Збиток поточного року складає 198 тис. грн.

На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від звичайної діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм МСБО 18 "Дохід". За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, стосовно витрат Товариства за 2013 рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.

Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2013 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства, а також розкриває інформацію про них.

Директор – аудитор

АКФ «ГРАНТЬЕ»                             /Пархоменко О.С./