A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 11.03.2014 10:00

Повідомлення про проведення 11.04.2014 р. річних (чергових) загальних зборів :

 

Шановний акціонер ПАТ “ВД “ОДЕСА”  !

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ОДЕСА”, код за ЄДРПОУ 02470158, місцезнаходження: 65091,м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24 (далі - Товариство), які відбудуться 11 квітня 2014 року о 17.30 за адресою:м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24, 1-й поверх, офіс № 5, вхід з вулиці. Реєстрація учасників загальних зборів з 16.30 до 17.20 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України.   

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та його затвердження.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2013 рік та його затвердження.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 році та його затвердження.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

 

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 7 квітня 2014 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24, 4-й поверх, кабінет № 14. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — член наглядової ради Оніщенко С.В.                                                                                                                        Довідки за телефоном (048) 732-55-99 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

Основні засоби

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

Грошові кошти та їх еквіваленти

Нерозподілений прибуток

Власний капітал

Статутний капітал

Довгострокові зобов'язання

Поточні зобов'язання

Чистий прибуток (збиток)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1992

658

-

173

917

118

48

1929

33,0

-

63

-

19081

-

 

47

3486

799

-

298

823

2

-1254

3434

33,0

-

52

-

19081

-

-

52

                                                                                                                                                     Виконавчий орган Товариства     

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.    Генеральний директор  Сваволя В.П.  11.03.2014 року