A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 23.03.2018 09:10

Повідомлення про проведення 23.04.2018 р. річних (чергових) загальних зборів :

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ОДЕСА”, код за ЄДРПОУ 02470158, місцезнаходження: 65091, м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24 (далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2018 року о 16.00 за місцем: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24, 1-й поверх, офіс № 5, вхід з вулиці. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 15.15 до 15.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 17 квітня 2018 року. Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Скліфос Маріана Богдановна, Кусий Дмитро Михайлович, Ткаченко Олена Андріївна. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році та його затвердження Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 рік.

3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства. Проект рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. Проект рішення: розподіл прибутку звітного періоду не проводити.

8. Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції. Проект рішення: прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне. Визначити тип Товариства — приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ОДЕСА” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ОДЕСА”. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

9. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Проект рішення: внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Проект рішення: прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства - Бабаянц Тігран Лазаревич, Оніщенко Світлана Вячеславівна, Огоровий Станіслав Валентинович. Обрати Наглядову раду Товариства на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб: Бабаянц Тігран Лазаревич, Оніщенко Світлана Вячеславівна, Бондарчук Світлана Григорівна. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначити, що здійснення повноважень членів Наглядової ради Товариства відбувається на безоплатній основі, уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

Адреса власного веб-сайту Товаристваwww.vdodesa.pjsc.od.ua. Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24, 4-й поверх, кабінет № 14. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — член наглядової ради Оніщенко С.В. Довідки за телефоном (048) 732-55-99.Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 19081. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 12974.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

 

Найменування показника

Період

 

звітний

попередній

Усього активів

2091

1972

Основні засоби (за залишковою вартістю)

429

465

Запаси

200

308

Сумарна дебіторська заборгованість

1406

1122

Гроші та їх еквіваленти

1

1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1907

1892

Власний капітал

1940

1925

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

33

33

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

151

47

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

15

13

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19081

19081

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,77

0,68

 

Затверджено Наглядовою радою Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті - Законом України «Про акціонерні товариства» публікація повідомлення про проведення загальних зборів не передбачена