A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 13.03.2020 10:32

Повідомлення про проведення 14.04.2020 р. річних (чергових) загальних зборів :

Файлы для завантаження та копіювання:

- Report

- Signature

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ОДЕСА”, код за ЄДРПОУ 02470158, місцезнаходження: 65091, м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24 (далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2020 рокуо 16.00 за місцем: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24, 1-й поверх, офіс № 5, вхід з вулиці. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 15.15 до 15.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 8 квітня 2020 року. Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”. 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Вавриків Ярослав Іванович, Кусий Дмитро Михайлович, Ткаченко Олена Андріївна. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2019 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2019 рік.

3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2019 рік та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019 році та його затвердження.Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства. Проект рішення:  затвердити Річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. Проект рішення: розподіл прибутку звітного періоду не проводити.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства -  Мельникової Світлани Олексіївни та Котєльнікової Марини Олексіївни. Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк, визначений статутом Товариства, у складі 2-х осіб:  Мельникова Світлана Олексіївна та Котєльнікова Марина Олексіївна.

 

Адреса власноговеб-сайтуТовариства: www.vdodesa.pjsc.od.ua.Післяотримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24, 4-й поверх, кабінет № 14. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — член наглядової ради Оніщенко С.В. Довідки за телефоном (048) 732-55-99. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 19081. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 12974.                                                                 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

Період

 

звітний

попередній

Усього активів

2126

2101

Основні засоби (за залишковою вартістю)

382

406

Запаси

260

185

Сумарна дебіторська заборгованість

1339

1389

Гроші та їх еквіваленти

8

26

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1931

1915

Власний капітал

1964

1948

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

33

33

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

162

153

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

16

8

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19081

19081

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,84

0,42

 

 Затверджено Наглядовою радою Товариства