A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 25.04.2012 12:42

Річна регулярна інформація за 2011 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Бабаянц Тiгран Лазаревич
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
02470158
1.4. Місцезнаходження емітента
65091, м. Одеса, вул. Колонтаївська, буд. 24
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(048) 732-40-61 732-54-69
1.6. Електронна поштова адреса емітента
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2012
  (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi ДКЦПФР №№ 78 (1331)   25.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.vdodesa.pjsc.od.ua в мережі Інтернет 25.04.2012
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності  
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки Участь в холдингових компанiях, концернах, асоцiацiях, об'єднаннях не приймає. Договiр з рейтинговим агентством не укладений, рейтингування не проводилося. Процентнi, цiльовi та дисконтнi облiгацiї, а також похiднi та iншi цiннi папери пiдприємство не випускало. Викуп власних акцiй протягом року не здiйснювався. Борговi цiннi папери вiдсутнi. Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом 2011 року не подавалася, за винятком iнформацiї про проведення загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.02.2011 року. За 2010 рiк у 2011 роцi дивiденди не нараховувалися. Пiдприємство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, розподiлення та виробництво електроенергiї, газу та води, тому таблиця 13.4 та 13.5 вiдсутня. Послугами iнших компанiй пiдприємство не користується Сертифiкати цiнних паперiв вiдсутнi (бездокументарна форма випуску акцiй). Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ " Одеська книжкова фабрика"вiд 06.04.2011 р., вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення про змiну найменування та типу товариства з ВАТ " Одеська книжкова фабрика" на ПАТ "ВД "ОДЕСА". Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ " Одеська книжкова фабрика"вiд 06.04.2011 р., вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента. Члени правлiння на ПАТ "ВД "ОДЕСА" вiдсутнi.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ВД "ОДЕСА"
3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 65091
3.1.5. Область, район Приморський район
3.1.6. Населений пункт м. Одеса
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Колонтаївська, буд. 24
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва серiя А01 №320439
3.2.2. Дата державної реєстрації 04.09.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Одеської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 33391.75
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 33391.75
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АБ "Пiвденний" м. Одеса
3.3.2. МФО банку 328209
3.3.3. Поточний рахунок 26003313569
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н
3.4. Основні види діяльності
22.22.0 IНША ПОЛIГРАФIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ
д\н д\н
д\н д\н
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Свiдоцтво про внесення суб"єкта видавничої справи до державного реєстру видавцiв, виготiвникiв i розповсюджувачiв видавничої продукцiї серiя ДК № 4160 20.09.2011 Державний комiтет телебачення i рiдiомовлення України без обмежень
Опис Свiдоцтво без термiну дiї.
 

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

3.8. Інформація про органи управління емітента
Управлiння товариством здiйснюють: - вищий орган товариства - загальнi збори акцiонерiв товариства; - наглядова рада, генеральний директор та ревiзiйна комiсiя.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента

та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Одеське регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України 20984091 д/нУкраїнам. Одесавул. В. Арнаутська, 15 50.000000000000
Органiзацiя орендаторiв трудового колектива Одеської книжної фабрики 02470158 д/нУкраїнам. Одесавул. Колонтаївська, 24 50.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.000000000000

* Не обов'язково для заповнення.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв складає 56 працiвникiв. Середня численнiсть працiвникiв,

якi працюють за сумiцниством - 2 працiвникiв Середня численнiсть працiвникiв, якi працюють не повний робочий день - 6 працiвникiв

Середня численнiсть позаштатних працiвникiв - 4 працiвникiв У зв'язку зi збiльшенням розмiру заробiтної плати працiвникам, розмiр

фонду оплати працi у 2011 роцi збiльшився у порiвняннi з 2010 роком на 1073 тис. грн. Фонд оплати працi складає 2206 тис. грн.

Кадрова полiтика пiдприємства: У рамках стратегiї розвитку персоналу реалiзуються програми пiдвищення квалiфiкацiї й

проведення тренiнгiв, спрямованих на пiдвищення якостi обслуговування клiєнтiв. Велика увага придiляється пiдбору й навчанню

персоналу. На Пiдприємствi створена рада з роботи з молодими фахiвцями. На основi тарифної системи оплати працi було розроблено

й затверджено Положення про систему оплати й стимулювання працi працiвникiв, що дозволяє здiйснювати диференцiйований пiдхiд в

оплатi працi рiзних груп працiвникiв залежно вiд складностi виконуваних завдань, умов працi, а також територiального розташування.

Крiм цього, за рiшенням керiвництва Пiдприємства виплачуються грошовi премiї. затверджено вiдповiднi положення про оплату

тимчасової непрацездатностi, про матерiальну допомогу з нагоди народження дитини, смертi близьких родичiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бабаянц Тiгран Лазаревич
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КМ 030483 15.11.2002 Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1967
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ОКФа" Голова правлiння
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариством, - забезпечує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами , - розпоряджається обiговими коштами та активами основних фондiв до 20% їх вартостi на пiдставi рiшень правлiння, - без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх органах управлiння, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами, - укладає угоди та iншi юридичнi акти, видає доручення, вiдкриває в кредитних установах розрахунковi, валютнi та iншi рахунки Товариства, - органiзовує ефективну роботу Товариства з метою отримання прибутку, - приймає рiшення та видає накази, розпорядження з усiх питань дiяльностi Товариства на пiдставi рiшень , - затверджує цiни та тарифи на продукцiю та послуги, що виробленi , - затверджує Положення про структурнi пiдроздiли та посадовi iнструкцiї на пiдставi рiшень , - приймає рiшення про вiдзив робiтникiв Товариства, в тому числi з закордону, - забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку, укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi договори, угоди з працiвниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення на пiдставi рiшень Правлiння, - приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства. Данi по винагородi посадовiй особi вiдсутнi, у тому числi у натуральнiй формi. Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ " Одеська книжкова фабрика"вiд 06.04.2011 р., вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо звiльнення з посади Голови правлiння ВАТ "Одеська книжкова фабрика". Протоколом Наглядової ради ПАТ "ВД "ОДЕСА" вiд 06.04.2011 року вiдповiдно до Статуту призначено на посаду Генерального директора. Посадова особа призначена безстроково. Винагорода посадовiй особi сплачувалася у розмiрi 120 000 грн за рiк Генеральний директор ПАТ "ВД "ОДЕСА" , м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24. Перелiк попереднiх посад: "Епсiлон", Начальник постачання ВАТ " Одеська книжкова фабрика"
6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гусєва Зоя Дмитрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ 291199 21.06.1996 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1949
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 35
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Сбербанк, Головний бухгалтер
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями товариства не володiє. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства.Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. Винагорода посадовiй особi сплачувалась у розмiрi 36 000 грн. Головний бухгалтер ПАТ "ВД "ОДЕСА" Перелiк попереднiх посад: Головний бухгалтер ВАТ "Одеська книжкова фабрика", м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24. Переобрання та змiн на загальних зборах не було.
6.1.1. Посада Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Онищенко Свiтлана В"ячеславiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ 297512 11.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1959
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ОКФа", Стандартизатор
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Завдання та обов'язки. Органiзовує забезпечення пiдприємства всiма необхiдними для його виробничої дiяльностi матерiальними ресурсами вiдповiдної якостi та їх рацiональне використання з метою скорочення витрат виробництва i одержання максимального прибутку. Керує розробленням проектiв перспективних i рiчних планiв i балансiв матерiально-технiчного забезпечення виробництва на основi визначення потреби пiдроздiлiв пiдприємства в матерiальних ресурсах (сировинi, матерiалах, напiвфабрикатах, обладнаннi, комплектуючих виробах, паливi, енергiї тощо) з використанням прогресивних норм витрат складанням матерiальних балансiв та заявок на розподiленi за планом матерiальнi ресурси та їх об'рунтуваннями i необхiдними розрахунками, встановленням календарних строкiв доставок. Забезпечує пiдготовку в узгодженнi умов i укладаннi договорiв поставок з матерiально-технiчного забезпечення пiдприємства, вивчає можливiсть i доцiльнiсть встановлення прямого довгострокового зв'язку щодо поставок матерiально-технiчних ресурсiв та розширення прямих постiйних i довгострокових господарських зв'язкiв з постачальниками. Органiзовує вивчення оперативної маркетингової iнформацй i рекламних матерiалiв про пропозицiї дрiбнооптових магазинiв i оптових ярмарок з метою виявлення можливостi придбання матерiально-технiчних ресурсiв оптом, а також закупiвлю матерiально-технiчних ресурсiв, якi реалiзуються у вiльному продажу. Забезпечує доставку матерiальних ресурсiв згiдно з передбаченими у договорах строками, контроль їх кiлькостi, якостi i комплектностi i збереження на складах пiдприємства. Забезпечує своєчасну i цiлковиту реалiзацiю видiлених фондiв i планiв забезпечення згiдно з установленою кiлькiстю, якiстю та комплектнiстю. Виконує роботу, пов'язану з пiдготовкою претензiй до постачальникiв у разi порушення ними договiрних зобов'язань, узгоджує з постачальниками змiни умов укладання договорiв. Очолює роботу з ресурсозбереження, технiко-економiчного аналiзу в галузi матерiально-технiчного забезпечення, з розроблення стандартiв пiдприємства щодо матерiально-технiчного забезпечення якостi продукцiї, що випускається пiдприємством. Керує розробленням нормативiв потреби i виробничих (складських) запасiв матерiальних ресурсiв. Забезпечує контроль за станом запасiв матерiалiв i комплектуючих виробiв, оперативним регулюванням виробничих запасiв на пiдприємствi, додержанням лiмiтiв на вiдпускання матерiальних ресурсiв i їх витрачанням у пiдроздiлах пiдприємства за прямим призначенням. Керує розробленням i упровадженням заходiв щодо пiдвищення ефективностi використання матерiальних ресурсiв, зниження витрат, пов'язаних з їх транспортуванням та зберiганням, використання вторинних ресурсiв i вiдходiв виробництва, удосконалення системи контролю за їх витрачанням, використанням мiсцевих ресурсiв, виявлення та реалiзацiї надлишкової сировини, матерiалiв, устаткування та iнших видiв матерiальних ресурсiв. Органiзовує роботу складського господарства, вживає заходiв з забезпечення необхiдних умов зберiгання. Забезпечує високий рiвень механiзацiї i автоматизацiї транспортно-складських операцiй, застосування комп'ютерних систем i нормативних умов органiзацiї i охорони працi. Органiзовує облiк руху матерiальних ресурсiв на складах пiдприємства, бере участь у проведеннi iнвентаризацiї матерiальних цiнностей. Забезпечує складання встановленої звiтностi про виконання плану матерiально-технiчного забезпечення пiдприємства. Керує працiвниками вiддiлу. Винагорода посадовiй особi не сплачувалась Начальник вiддiлу постачання ПАТ "ВД "ОДЕСА", м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24. Звiльнена з посади Голови спостережної ради ВАТ "Одеська книжкова фабрика". Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ " Одеська книжкова фабрика"вiд 06.04.2011 р., вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо призначення на посаду члена наглядової ради ПАТ "ВД "ОДЕСА". Протоколом Наглядової ради ПАТ "ВД "ОДЕСА" вiд 06.04.2011 року вiдповiдно до Статуту призначено на посаду Голови наглядової ради ПАТ "ВД "ОДЕСА". Посадова особа призначена на термiн 3 роки. Перелiк попереднiх посад: начальник постачання, вiйськовооб"язаний-дiловодство, завiдуючий лабораторiєю ОКФа, ВАТ "ОКФа", Стандартизатор, Начальник вiддiлу постачання ВАТ " Одеська книжкова фабрика"
6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ваврикiв Ярослав Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ 297522 11.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1965
6.1.5. Освіта** Середньо-технiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ОКФа", Наладчик
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Завдання та обов'язки. Здiйснює згiдно з чинними законодавчими i нормативними актами, якi регулюють виробничо-господарську дiяльнiсть пiдприємства, керiвництво виробничою дiльницею. Забезпечує виконання в зазначенi строки завдань з обсягу виробництва продукцiї (робiт, послуг) заданої номенклатури (асортименту), пiдвищення продуктивностi працi, зниження трудомiсткостi продукцiї на основi повного завантаження устаткування i використання його технiчних можливостей, рацiонального витрачання сировини, матерiалiв, палива, енергiї i зниження витрат. Органiзовує пiдготовку виробництва, забезпечує розмiщення робiтникiв i бригад, контролює додержання технологiчних процесiв, оперативно виявляє i лiквiдує причини їх порушення. Бере участь у розробленнi нових та в удосконаленнi дiючих технологiчних процесiв, режимiв i графiкiв виробництва. Перевiряє якiсть продукцiї, що випускається, або виконуваних робiт, вживає заходiв щодо запобiгання браку та пiдвищення якостi продукцiї (робiт, послуг). Бере участь у прийманнi закiнчених робiт, пов'язаних з реконструкцiєю дiльницi, ремонтом технологiчного устаткування, механiзацiєю та автоматизацiєю виробничих процесiв i ручних робiт. Органiзовує впровадження передових методiв i прийомiв працi, багатоверстатне i багатоагрегатне обслуговування, сумiщення професiй, органiзовує атестацiю i рацiоналiзацiю робочих мiсць. Забезпечує виконання робiтниками норм виробiтку, ритмiчну роботу дiльницi, ефективне використання виробничих площ, устаткування, оргтехнiки, оснащення та iнструменту, рiвномiрну (ритмiчну) роботу дiльницi. Здiйснює формування бригад (їх кiлькiсного, професiйного i квалiфiкацiйного складу), розробляє i впроваджує заходи з рацiонального обслуговування бригад, координує їх дiяльнiсть. Установлює i своєчасно доводить виробничi завдання бригадам i окремим робiтникам (якi не входять до складу бригад) вiдповiдно до затверджених планiв i графiкiв виробництва, нормативнi показники щодо використання устаткування, сировини, матерiалiв, iнструменту, палива, енергiї. Проводить виробничий iнструктаж робiтникiв, заходи, якi забезпечують виконання правил охорони працi, виробничої санiтари, технiчної експлуатацiї устаткування та iнструменту, а також контроль за їх додержанням, Вносить пропозицiї щодо присвоєння розрядiв робiтникам, бере участь у тарифiкацiї робiт i присвоєннi квалiфiкацiйних розрядiв робiтникам дiльницi. Сприяє впровадженню прогресивних форм органiзацiї працi, вносить пропозицiї щодо перегляду норм виробiтку i розцiнок. Аналiзує результати виробничої дiяльностi, контролює витрати фонду заробiтної плати, який установлено колективу дiльницi, забезпечує правильне i своєчасне оформлення первинних документiв з облiку робочого часу, виробiтку, заробiтної плати, простоїв. Сприяє поширенню передового досвiду, розвитку творчої iнiцiативи, виконанню особистих виробничих планiв, упровадженню рацiоналiзаторських пропозицiй i винаходiв. Забезпечує своєчасний перегляд за встановленим порядком норм трудових витрат, упровадження технiчно об'рунтованих норм i нормованих завдань, правильне та ефективне застосування систем заробiтної плати i премiювання. Бере участь у розробленнi заходiв для створення сприятливих умов працi, пiдвищення культури виробництва. Сприяє створенню в колективi обстановки взаємної допомоги та вимогливостi, розвитку в робiтникiв почуття високої вiдповiдальностi за виконання виробничих завдань. Контролює додержання робiтниками правил з охорони працi, виробничої i трудової дисциплiни, правил внутрiшнього трудового розпорядку. Готує пропозицiї щодо заохочення, згiдно з установленим порядком, кращих працiвникiв, а також подає пропозицiї щодо притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi за порушення виробничої i трудової дисциплiни. Органiзовує роботу з пiдвищення квалiфiкацiї i професiйної майстерностi робiтникiв i бригадирiв, навчання їх iншим та сумiжним професiям. Веде виховну роботу в колективi. Винагорода посадовiй особi не сплачувалась Наладчик полiграфiчного обладнання ПАТ "ВД "ОДЕСА" Перелiк попереднiх посад: Посадова особа призначена на термiн 3 роки, протягом своєї дiяльностi обiймала посаду наладчика полiграфiчного обладнання ВАТ "Одеська книжкова фабрика", м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24. Звiльнений з посади члена спостережної ради ВАТ "Одеська книжкова фабрика". Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ " Одеська книжкова фабрика"вiд 06.04.2011 р., вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо призначення на посаду члена наглядової ради ПАТ "ВД "ОДЕСА".
6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бабiнська Лiдiя Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ 297018 04.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1951
6.1.5. Освіта** Середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ОКФа", Економiст
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Завдання та обов'язки. Виконує роботу щодо здiйснення економiчної дiяльностi пiдприємства, спрямованої на пiдвищення ефективностi та рентабельностi виробництва, якостi продукцiї, що випускається, i освоєння нових видiв продукцiї, досягнення високих кiнцевих результатiв за оптимального використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Готує вихiднi данi для складання проектiв господарсько-фiнансової, виробничої та комерцiйної дiяльностi (бiзнес-планiв) пiдприємства з метою забезпечення зростання обсягiв збуту продукцiї та збiльшення прибутку. Виконує розрахунки з матерiальних, трудових i фiнансових витрат, необхiдних для виробництва i реалiзацiї продукцiї, освоєння нових видiв продукцiї, прогресивної технiки та технологи. Здiйснює економiчний аналiз господарської дiяльностi пiдприємства та його пiдроздiлiв, виявляє резерви виробництва, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економи, пiдвищення рентабельностi виробництва, конкурентоспроможностi продукцiї, продуктивностi працi, зменшення витрат на виробництво i реалiзацiї продукцiї, усунення втрат та непродуктивних витрат, а також виявлення можливостей додаткового випуску продукцiї. Визначає економiчну ефективнiсть органiзацiї працi та виробництва, упровадження нової технiки i технологи, рацiоналiзаторських пропозицiй та винаходiв. Бере участь у розгляданнi розроблених виробничо-господарських планiв, проведеннi робiт з ресурсозберiгання, у впровадженнi та вдосконаленнi внутрiшньогосподарського розрахунку, удосконаленнi прогресивних форм органiзацiї працi та управлiння, а також планової та облiкової документацiї. Оформлює матерiали для укладання договорiв, стежить за термiнами виконання договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за ходом виконання планових завдань пiдприємством та його пiдроздiлами, використанням внутрiшньогосподарських резервiв. Бере участь у проведеннi маркетингових дослiджень i прогнозуваннi розвитку пiдприємства. Виконує роботу, пов'язану з нерегламентованими розрахунками i контролем за правильним здiйсненням розрахункових операцiй. Веде облiк економiчних показникiв результатiв виробничої дiяльностi пiдприємства та його пiдроздiлiв, а також облiк укладених договорiв. Готує перiодичну звiтнiсть в установленi термiни. Виконує роботу щодо формування, ведення i зберiгання бази даних економiчної iнформацiї, вносить змiни до довiдкової та нормативної iнформацiї, яка використовується пiд час оброблення даних. Бере участь у формуваннi економiчного поставлення задач або окремих їх етапiв, якi вирiшуються за допомогою обчислювальної технiки, визначає можливостi використання готових проектiв, алгоритмiв пакетiв прикладних програм, що дають можливiсть створювати економiчно об'рунтованi системи оброблення економiчної iнформацiї. Винагорода посадовiй особi не сплачувалась Економiст ПАТ "ВД "ОДЕСА", м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24. Звiльнена з посади Голови ревiзiйної комiсiї ВАТ "Одеська книжкова фабрика". Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ " Одеська книжкова фабрика"вiд 06.04.2011 р., вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо призначення на посаду члена ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВД "ОДЕСА".Протоколом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВД "ОДЕСА" вiд 06.04.2011 року вiдповiдно до Статуту призначено на посаду Голови ревiзiйної комiсiї. Посадова особа призначена на термiн 3 роки. Перелiк попереднiх посад: Економiст, Нормувальник, Економiст ВАТ "Одеська книжкова фабрика", м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24.
6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Огоровий Станiслав Валентинович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ 967824 27.02.1998 Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1968
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник Голови правлiння
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Завдання та обов'язки. Здiйснює згiдно з чинними законодавчими i нормативними актами, якi регулюють виробничо-господарську дiяльнiсть пiдприємства, керiвництво виробничою дiльницею. Забезпечує виконання в зазначенi строки завдань з обсягу виробництва продукцiї (робiт, послуг) заданої номенклатури (асортименту), пiдвищення продуктивностi працi, зниження трудомiсткостi продукцiї на основi повного завантаження устаткування i використання його технiчних можливостей, рацiонального витрачання сировини, матерiалiв, палива, енергiї i зниження витрат. Органiзовує пiдготовку виробництва, забезпечує розмiщення робiтникiв i бригад, контролює додержання технологiчних процесiв, оперативно виявляє i лiквiдує причини їх порушення. Бере участь у розробленнi нових та в удосконаленнi дiючих технологiчних процесiв, режимiв i графiкiв виробництва. Перевiряє якiсть продукцiї, що випускається, або виконуваних робiт, вживає заходiв щодо запобiгання браку та пiдвищення якостi продукцiї (робiт, послуг). Бере участь у прийманнi закiнчених робiт, пов'язаних з реконструкцiєю дiльницi, ремонтом технологiчного устаткування, механiзацiєю та автоматизацiєю виробничих процесiв i ручних робiт. Органiзовує впровадження передових методiв i прийомiв працi, багатоверстатне i багатоагрегатне обслуговування, сумiщення професiй, органiзовує атестацiю i рацiоналiзацiю робочих мiсць. Забезпечує виконання робiтниками норм виробiтку, ритмiчну роботу дiльницi, ефективне використання виробничих площ, устаткування, оргтехнiки, оснащення та iнструменту, рiвномiрну (ритмiчну) роботу дiльницi. Здiйснює формування бригад (їх кiлькiсного, професiйного i квалiфiкацiйного складу), розробляє i впроваджує заходи з рацiонального обслуговування бригад, координує їх дiяльнiсть. Установлює i своєчасно доводить виробничi завдання бригадам i окремим робiтникам (якi не входять до складу бригад) вiдповiдно до затверджених планiв i графiкiв виробництва, нормативнi показники щодо використання устаткування, сировини, матерiалiв, iнструменту, палива, енергiї. Проводить виробничий iнструктаж робiтникiв, заходи, якi забезпечують виконання правил охорони працi, виробничої санiтари, технiчної експлуатацiї устаткування та iнструменту, а також контроль за їх додержанням, Вносить пропозицiї щодо присвоєння розрядiв робiтникам, бере участь у тарифiкацiї робiт i присвоєннi квалiфiкацiйних розрядiв робiтникам дiльницi. Сприяє впровадженню прогресивних форм органiзацiї працi, вносить пропозицiї щодо перегляду норм виробiтку i розцiнок. Аналiзує результати виробничої дiяльностi, контролює витрати фонду заробiтної плати, який установлено колективу дiльницi, забезпечує правильне i своєчасне оформлення первинних документiв з облiку робочого часу, виробiтку, заробiтної плати, простоїв. Сприяє поширенню передового досвiду, розвитку творчої iнiцiативи, виконанню особистих виробничих планiв, упровадженню рацiоналiзаторських пропозицiй i винаходiв. Забезпечує своєчасний перегляд за встановленим порядком норм трудових витрат, упровадження технiчно об'рунтованих норм i нормованих завдань, правильне та ефективне застосування систем заробiтної плати i премiювання. Бере участь у розробленнi заходiв для створення сприятливих умов працi, пiдвищення культури виробництва. Сприяє створенню в колективi обстановки взаємної допомоги та вимогливостi, розвитку в робiтникiв почуття високої вiдповiдальностi за виконання виробничих завдань. Контролює додержання робiтниками правил з охорони працi, виробничої i трудової дисциплiни, правил внутрiшнього трудового розпорядку. Готує пропозицiї щодо заохочення, згiдно з установленим порядком, кращих працiвникiв, а також подає пропозицiї щодо притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi за порушення виробничої i трудової дисциплiни. Органiзовує роботу з пiдвищення квалiфiкацiї i професiйної майстерностi робiтникiв i бригадирiв, навчання їх iншим та сумiжним професiям. Веде виховну роботу в колективi. Винагорода посадовiй особi не сплачувалась Посадова особа призначена на термiн 3 роки, протягом своєї дiяльностi обiймала посаду: майстер, заступника директора з загальних питань, iнженер по ОП i ТБ, заступник Голови правлiння, не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ " Одеська книжкова фабрика"вiд 06.04.2011 р., вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення щодо призначення на посаду члена наглядової ради ПАТ "ВД "ОДЕСА".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Генеральний директор Бабаянц Тiгран Лазаревич КМ 030483 15.11.2002 Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 17.12.1999 10905 57.15109271003 10905 0 0 0
Голова наглядової ради Онищенко Свiтлана В"ячеславiвна КЕ 297512 11.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 17.12.1999 75 0.39306116032 75 0 0 0
Член наглядової ради Ваврикiв Ярослав Iванович КЕ 297522 11.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 17.12.1999 80 0.41926523767 80 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Бабiнська Лiдiя Петрiвна КЕ 297018 04.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 17.12.1999 6 0.03144489283 6 0 0 0
Усього 11066 57.99486400084 11066 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій
прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**
Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій
прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Бабаянц Тiгран Лазаревич
КМ 030483 15.11.2002 Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
17.12.1999
10905
57.15109271003
10905
0
0
0
Усього
10905
57.15109271003
10905
0
0
0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 06.04.2011
Кворум зборів** 66.815000000000
Опис Порядок денний: 1. Затвердження складу лiчильної комiсiї загальних зборiв, обрання голови та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2010 рiк та його затвердження. 3. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї по звiту та балансу Товариства за 2010 рiк та його затвердження. 4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2010 рiк, затвердження порядку розподiлу прибутку, порядку покриття збиткiв. 5. Щодо вiдчуження майна Товариства. 6. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України _Про акцiонернi товариства_ № 514-VI вiд 17.09.2008 р. (далi - Закон): 6.1. про визначення типу Товариства; 6.2. про змiну найменування Товариства; 6.3. про вiдкликання i утворення органiв управлiння Товариства. 7. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 8. Затвердження Положень Товариства вiдповiдно до вимог Закону та Статуту Товариства. 9. Обрання посадових осiб органiв Товариства вiдповiдно до вимог Закону та Статуту Товариства. Затвердження умов договору (-рiв) з посадовими особами органiв Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання такого договору (-рiв). Всi питання порядку денного розглянутi, заперечень та iнших пропозицiй не надходидо. Прийнятi бiльшiстю голосiв.
 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АКФ "Грантье"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21026423
Місцезнаходження 65010Одесапр-т Адмiральський, 33-А, кiм. 216
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4420
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2011
Міжміський код та телефон (0482) 32-46-98
Факс 32-46-99
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Здiйснення послуг згiдно договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ВАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001м. Київвул. Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189680
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044-279-10-74
Факс 044-279-12-49
Вид діяльності Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiя цiнних паперiв
Опис На пiдставi угоди. Змiни не було.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Портфельний iнвестор"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13892951
Місцезнаходження 65005м. Одесавул. Михайлiвська, 44-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №533959
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.05.2010
Міжміський код та телефон 0482-719-05-98
Факс 0482-719-05-96
Вид діяльності Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв
Опис На пiдставi угоди. Змiни не було.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного паперу
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість акцій (грн.)
Кількість акцій (штук)
Загальна номінальна вартість (грн.)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08.09.2010
27/15/1/10
Одеське територiальне управлiння ДКЦПФР
UA4000094106
Акції Іменні прості
Бездокументарна Іменні
1.750
19081
33391.750
100.000000000000
Опис
Торгiвля цiнними паперами на бiржовому ринку не здiйснювалась. Фактiв лiстингу або делiстингу не було. Розмiщення цiнних паперiв вiдбувається серед акцiонерiв пiдприємства. Емiсiї протягом 2011 року не було. Дострокового погашення не було.
 

11.3. Інформація про інші цінні папери

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 17 червня 1994 року згiдно розпорядження регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Одеськiй областi № 185-Р у вiдповiдностi до п. 2 Декрета Кабiнета мiнiстрiв вiд 10 травня 1993 року № 57-93 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комп- лексiв державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв сданих в оренду" здiйснено приватизацiю цiлiсного майонового комплексу орендного пiдприємства Одеської книжкової фабрики шляхом продажу належних державi акцiй вiдкритого акцiонерного товариства затвердженого регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Одеськiй областi та органiзацiєй орендаторiв створеної трудовим колективом Одеської книжної фабрики. Одеська книжкова фабрика має у свому складi висококвалiфiкованих фахiвцiв та офсетне обладнання виробництва Германii. Фабрика виготовляє рiзнi замовлення видавництв, пiдприємств на виготовлення печатної реклами та здiйснює випуск художньої лiтератури. Товариство створено з метою отримання прибутку для задоволення матерiальних та соцiаль- них потреб акцiонерiв Товариства та його працiвникiв вiд полiграфовидавничої дiяльностi, що не суперечить дiючому законодавству, шляхом впровадження нових прогресивних техно- логiй, форм органiзацiї та стимулювання працi, залучення вiльних коштiв юридичних та фiзичних осiб, iноземних iнвестицiй для нрощування виробництва та задоволеннiя потреб населення в продукцiї пiдприємства. Вiдкрите акцiонерне товариство "Одеська книжкова фабрика" протягом 2002 року приймала участь у виставках та займала першi мiсця за високо- художнiй дизайн своєї продукцiї. Також отримала подяку вiд читачiв за новий подих у книговидавничому мистецтвi. Це сприяє iмiджу Товариства та зохочує робiтникiв працювати з бiльшою самовiтдачею. Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ " Одеська книжкова фабрика"вiд 06.04.2011 р., вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення про змiну найменування та типу товариства з ВАТ " Одеська книжкова фабрика" на ПАТ "ВД "ОДЕСА". Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство не має фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Вищим органом управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв. Органiзацiйна структура управлiння Товариства має наступний вигляд: 1. Генеральний директор - виконує функцiї керiвника та забезпечує органiзацiю виробництва. 2. Вiддiл бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi - забезпечує облiк фiнансово-господарських операцiй та складає фiнансову звiтнiсть. 3. Виробничий вiддiл - виконує функцiї по виробництву основної продукцiї Товариства 4. Вiддiл кадрiв - веде облiк персонального складу Товариства. Змiна в органiзацiйної структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом вiдбулася у зв"язку зi змiною назви та типу товариства.  lПропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду товариству не поступало.  ┐П Р А К А З по ВАТ Одеська книжкова фабрика № 3 а - заг. м.Одеса 01 квiтня 2011р. Про облiкову полiтику Вiдповiдно до п.5. ст.8 Закону України Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.99 р. № 996-11 (Закон № 996) Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Наказом Мiнiстерства Фiнансiв України, та з метою дотримання принципiв бух. облiку, складання i подання у встановле
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду товариству не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) П Р А К А З по ВАТ Одеська книжкова фабрика № 3 а - заг. м.Одеса 01 квiтня 2011р. Про облiкову полiтику Вiдповiдно до п.5. ст.8 Закону України Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.99 р. № 996-11 (Закон № 996) Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Наказом Мiнiстерства Фiнансiв України, та з метою дотримання принципiв бух. облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi П Р А К А З У Ю 1. Ведення бух.облiку та податкового облiку покласти на бухгалтерiю пiдприємства на чолi з головним бухгалтером. 2. Застосовувати форми журналiв - ордерiв та iнших облiкових регiстрiв для здiйснення господарських операцiй та їх результатiв. 3. Чи не первинних документах, якi вiдображаються в облiку, необхiдно пiдписувати i ставити вiдмiтку про їх обробцi. 4. Податковий облiк вести вiдповiдно до законодавства України, визначеним Податковим Кодексом України. 5. Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi провести iнвентаризацiю активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, затвердженої Мiнiстерством фiнансiв України вiд 11.08.94г. № 69. 6. Для здiйснення iнвентаризацiї i прийняття рiшення за її результатами створити постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю у складi: Голова комiсiї - заст. генерального директора Сваволя В.П. Члени комiсiї - головний енергетик Уваров Ю.I. Головний бухгалтер Гусєва З.Д. Фiнансовий директор польовий I.В. Начальник офсетного цеху Кусiй Д.М. 7. Основнi засоби. Бухгалтерський облiк. До складу основних засобiв в бухгалтерському облiку та податковому облiку вiдносяться: машини, обладнання, iнструменти, прилади, iнвентар, меблi, якi пiдприємство використовує в господарськiй дiяльностi та основнi засоби невиробничого використання, з термiном експлуатацiї 365 днiв i вартiстю бiльше 1000 грн., Враховуються основнi кошти на рахунку 10 Основнi засоби. Строки корисного використання об'єктiв основних засобiв визначаються виходячи з мiнiмально допустимих строкiв корисного використання, згiдно НКУ ст.145.1 Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по об'єктах, в розрiзi мiсць зберiгання та матерiально-вiдповiдальних осiб. Групування основних засобiв проводиться згiдно плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999г. № 291. 8. До складу МБП ставляться матерiальнi активи з термiном експлуатацiї бiльше 12 мiсяцiв i вартiстю до 1000 грн. 9. Знос малоцiнних необоротних матерiальних активiв (112 рахунок) нараховується в розмiрi 50% їх вартостi в першому мiсяцi експлуатацiї таких об'єктiв i 50% при списаннi з балансу. 10. Нарахування амортизацiї в бухгалтерському та податковому облiку здiйснюється щомiсяця протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об'єкта, який встановлений на 01.04.2011г. На перiод реконструкцiї, дообладнання та консервацiї припиняється нарахування амортизацiї. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу (рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв). 11. Сума витрат, яка пов'язана з ремонтом i полiпшенням об'єкта в розмiрi, який на початок звiтного року вiдноситься до витрат того звiтного перiоду в якому вони були здiйсненi. 12. Капiтальнi iнвестицiї - належать витрати на придбання або створення матерiальних активiв i враховується на рахунку 15. 13. Облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв. Малоцiннi та швидкозношуванi предмети - строк корисного використання яких менше року. Ведеться облiк: - Виробничий, господарський iнструмент; - Спецодяг; - Iнвентар господарський. Згiдно ст.8 Закону про охорону працi пiдприємство забезпечує спецодягом та iншими засобами iндивiдуального захисту. Спецодяг, видана в пiдзвiт працiвникам враховується на особистих картках протягом усього термiну використання. Спецодяг вартiстю нижче 1000 грн. i термiном використання менше 365 днiв при зарахуваннi на баланс застосовувати рахунок 22. При видачi спецодягу в експлуатацiю списувати на витрати пiдприємства. 14. Товарно-матерiальнi цiнностi, оцiнювати i враховувати вiдповiдно до вимог П (с) БО Запаси на рах. 20. Отриманi або виготовленi запаси зараховувати на баланс пiдприємства за первiсною вiдомостi. У первiсну вартiсть запасiв включаються: - Грошовi кошти перерахованi постачальнику; - Iншi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i доведення їх до складання, в якому вони придатнi для використання. Пiсля проведення рiчної iнвентаризацiї вартiсть запасiв у бухгалтерському облiку вiдображається у кiлькостi та номенклатурi, яка зафiксована в iнвентаризацiйних вiдомостях. 15. Дебiторську заборгованiсть визнавати активом, якщо є можливiсть отримання майбутнiх економiчних вигод. На балансi дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги визнати чистою вартiстю, яка дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi. Частина довгострокової дебiторської заборгованостi, яка повинна бути оплачена протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу. 16. Затвердити оплату працi згiдно зi штатним розкладом, доплати i надбавки згiдно Положення про оплату працi. 17. Перелiк статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї: - Прямi матерiальнi витрати; - Прямi витрати на оплату працi; - Iншi прямi витрати; Загальновиробничi витрати (постiйнi та змiннi) Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляються на кожну одиницю виробництва на основi нормальної виробничої потужностi виробничого устаткування. Змiннi загальновиробничi витрати розподiляти на кожну одиницю виробництва, на базi заробiтної плати виробничих робiтникiв, виходячи з фактичної потужностi. Витрати не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються до собiвартостi реалiзованої продукцiї є витратами звiтного перiоду. 18. Нове Положення облiкової полiтики забезпечує бiльш достовiрне вiдображення операцiй у фiнансовiй звiтностi пiдприємства. 19. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера Гусєву З.Д. Генеральний директор Т.Л. Бабаянц
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4420 65059 Україна, м. Одеса, пр-т Адмiральський, 33-А, оф. 210 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.сот ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про фiнансову звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" за 2011 рiк м. Одеса ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА "ГРАНТЬЕ" у виглядi ТОВ Корд ЄДРПОУ 21026423 Мiсцезнаходження: 65059, м. Одеса, проспект Адмiральський 33-А, оф. 210 Дата та орган проведення державної реєстрацiї: Зареєстроване виконавчим комiтетом Одеської мiської ради 23 травня 1995 року з номером запису про включення до ЄДР 1 556 120 0000 006896 Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення в реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги № 4420 Рiшення Аудиторської палати України вiд 27.01.2011 р. за № 227/3.1 Iнформацiя про аудитора Пархоменко Ольга Сергiївна Сертифiкат аудитора серiя А № 006098, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 162/4 вiд 13.04.2006р., термiном дiї до 13.04.2016р. Контактний телефон (0482) 32-46-99 Договiр на проведення аудиту № 62 вiд 16 сiчня 2012 року Дата початку та закiнчення проведення аудиту 17 квiтня 2012 року по 20 квiтня 2012 року ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" Код ЕДРПОУ 02470158 Мiсцезнаходження 65091, м. Одеса, вул. Колонтаївська, будинок 24 Дата державної реєстрацiї 04 вересня 1998 року Основнi види дiяльностi 22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть Статутний капiтал, грн. 33 391,75 грн. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 56 Звiт щодо фiнансової звiтностi Керiвництву ПАТ "ВД "ОДЕСА", НКЦПФР Опис аудиторської перевiрки Ми провели аудит фiнансових звiтiв ПАТ "ВД "ОДЕСА", якi додаються та якi складають повний комплект фiнансової звiтностi товариства, а саме: баланс станом на 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк. До фiнансової звiтностi за 2011 рiк розмiр суттєвостi помилки розраховано аудитором у сумi 75 тис. грн. Розмiр суттєвостi помилки з замовником не обговорювався, тому розмiр суттєвостi визначався у вiдношеннi к виявленим у ходi аудиту вiдхилень згiдно професiйного судження аудитора та вiдповiдно вимог мiжнародних стандартiв аудиту. Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами: - Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями; - Закон України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi"; - Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок"; - Закон України "Про акцiонернi товариства"; - Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , зокрема, Мiжнародних стандартiв аудиту 700,705, 706 та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку; - "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", рiшення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006р. зi змiнами та доповненнями; - "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", рiшення ДКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006р.; - "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв ( крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики", рiшення ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р.; - Положення (стандарти) бухгалтерського облiку; - Закон України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями; - Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями; - "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями. Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї Повний комплект фiнансової звiтнiстi за 2011 рiк, реєстрацiйнi та дозвiльнi документи, оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансових рахунках за 2011 рiк, головна книга за 2011 рiк, журнали-ордери, аналiз рахункiв, аналiтичнi данi по балансових рахунках за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року, наказ про облiкову полiтику. Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та тестування перевiрено показники фiнансової звiтностi, виявленi принципи оцiнки статей балансу товариства, проаналiзована облiкова полiтика Товариства. Бухгалтерський облiк товариство здiйснює вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999р., до затверджених стандартiв бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. На пiдприємствi застосовується журнально-ордерна система ведення бухгалтерського облiку з елементами комп'ютерної обробки за допомогою програми та з застосуванням Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року №291. Об'єкти оподатковування, за згодою товариства, не перевiрялися. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi в 2011 роцi здiйснювалася вiдповiдно до наказу "Про й облiкову полiтику пiдприємства" № 1а-общ вiд 03.01.2011 року, на пiдставi Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених наказом Мiнфiну України та iнших нормативних документiв. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних П(С)БО та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Обмеження обсягу роботи аудитора. Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Через характер облiкових записiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть активiв та зобов'язань за допомогою iнших аудиторських процедур. Умовно - позитивна думка щодо повного комплекту фiнансової звiтностi На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi", фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ "ВД "ОДЕСА" станом на 31 грудня 2011 року та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до нацiональних П(с)БО. Iнша допомiжна iнформацiя Визначення вартостi чистих активiв. Згiдно частинi третiй ст. 155 Цивiльного кодексу України, якщо вартiсть чистих активiв товариства є меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Вартiсть чистих активiв ПАТ "ВД "ОДЕСА" складає 3 534 тис. грн. та статутний капiтал складає 33 тис. грн. Т.ч., вартiсть чистих активiв є бiльшою за статутний капiтал товариства та на думку аудитора, товариство дотримується вимог чинного законодавства. Iнша iнформацiя Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть)" не виявлено. Значнi правочинi Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства" не вiдбувалося. Стан корпоративного управлiння Система корпоративного управлiння дiє згiдно принципiв, передбачених статутом товариства. Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Генеральний директор та Ревiзiйна комiсiя. Товариство щорiчно проводить загальнi збори по результатах господарської дiяльностi за вiдповiдний рiк, на яких розглядаються пiдсумки виробничо-фiнансової дiяльностi, затвердження рiчного фiнансового звiту, розподiл прибуткiв та iншi питання, якi належать до їх компетенцiї. Товариство проводить щорiчну аудиторську перевiрку за участю зовнiшнього аудитора. Про призначення зовнiшнього аудитора приймає рiшення Наглядова рада. Протягом останнiх трьох рокiв аудиторськi перевiрки товариства проводилися у середньому 1 раз на рiк та зовнiшнього аудитора не змiнювали. Взаємовiдношення з зацiкавленими особами здiйснюються згiдно з чинним законодавством Шахрайство при аудитi фiнансової звiтностi. При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. Аудит активiв у бухгалтерському облiку. За станом на 31.12.2011 року загальнi активи ПАТ "ВД "ОДЕСА" в порiвняннi з даними на початок 2011 року збiльшились на 7,69 % i вiдповiдно складають 3 571 тис. грн. Зростання активiв вiдбулося в основному за рахунок збiльшення дебiторської заборгованостi. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України (адаптованих до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку). Аудит нематерiальних активiв Станом на 31.12.2011 року, нематерiальнi активи вiдсутнi. Аудит основних засобiв Первiсна вартiсть основних засобiв, що знаходились на балансi, станом на 31.12.2011 року, складає 3 350 тис. грн. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться за допомогою журналiв-ордерiв на рахунку 10 "Основнi засоби". При вiдображеннi в облiку руху основних засобiв порушень не виявлено. Знос основних засобiв складає 2 484 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв, станом на 31.12.2011 року, становить 866 тис. грн. Iнвентаризацiя основних засобiв товариства за 2011 рiк проводилась згiдно Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року № 69 (iз змiнами та доповненнями). Облiк та звiтнiсть руху основних засобiв ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92. Незавершене будiвництво на 31.12.2011 року складає 1 329 тис. грн. Аудит фiнансових iнвестицiй Станом на 31.12.2011 року фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi. Аудит запасiв Визнання та первiсна оцiнка придбання запасiв вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 жовтня 1999 року № 246. Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в них. Порушень при веденнi облiку руху товарно-матерiальних цiнностей перевiркою не виявлено. На 31 грудня 2011 року запаси складають 429 тис. грн. Аудит дебiторської заборгованостi Дебiторська заборгованiсть, станом на 31.12.2011 року, складає 940 тис. грн., в т. ч. чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги складає 893 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 9 тис. грн., за виданими авансами - 34 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 4 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Облiк дебiторської заборгованостi ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8 жовтня 1999 року № 237. Аудит грошових коштiв Перевiркою встановлено, що ведення касових операцiй товариством здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi вимог "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 року за № 637 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за № 40/10320, з урахуванням внесених змiн i доповнень, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006 року № 454. Облiк касових операцiй ведеться на пiдставi первинних документiв по касi. Операцiї по розрахунковому рахунку здiйснюються з дотриманням вимог "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 сiчня 2004 року за № 22, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29 березня 2004 року за №377/8976, з урахуванням змiн та доповнень, внесених Постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 15 квiтня 2005 року за №132 та вiд 18 жовтня 2006 року за № 407. Залишок грошових коштiв на поточному рахунку, станом на 31.12.2011 року складає 3 тис. грн. Iншi оборотнi акти станом на 31.12.2011 року складають 4 тис. грн., витрати майбутнiх перiодiв складають 9 тис. грн. Аудит зобов'язань. Станом на 31.12.2011 року загальнi зобов'язання Товариства збiльшились до 46 тис. грн., тобто на 43,75 %. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюються вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 року за №20. Довгостроковi зобов'язання, станом на 31.12.2011 року вiдсутнi. Поточнi зобов'язання , станом на 31.12.2011 року, складають 46 тис. грн., у тому числi: поточнi зобов'язання за розрахункам з бюджетом - 24 тис. грн., з одержаних авансiв - 22 тис. грн. Нарахування та виплата заробiтної плати на товариствi здiйснюється у вiдповiдностi до "Кодексу України про працю", Закону України "Про оплату працi" та iнших законодавчих документiв. На товариствi здiйснюється нарахування оплати працi, згiдно штатного розкладу. Розрахунок заробiтної плати ведеться в розрахунково-платiжних вiдомостях головним бухгалтером товариства. Аудиторською перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахунку. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України (адаптованих до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку). Аудит власного капiталу. Станом на 31.12.2011 року загальний розмiр власного капiталу ПАТ "ВД "ОДЕСА" складає 3 534 тис. грн., з яких статутний капiтал складає 33 тис. грн., iнший вкладений капiтал 4 655 тис. грн., непокритий збиток складає 1 154 тис. грн. Заявлений у установчих документах статутний капiтал товариства сплачений у повному обсязi. Загальна сума випуску iменних простих акцiй становить 33 391,75 грн., кiлькiсть акцiй 19 081 штук, номiнальною вартiстю 1,75 грн. На протязi 2011 року загальна сума статутного капiталу не змiнювалась. Викуп власних акцiй товариство за 2011 рiк не здiйснювало. Товариство у 2011 роцi не здiйснювало емiсiю цiнних паперiв. За перiод в якому проводилася перевiрка дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися. Зростання власного капiталу вiдбулося за рахунок отриманого прибутку поточного року. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Пiдтвердження реальностi та точностi фiнансових результатiв дiяльностi ПАТ "ВД "ОДЕСА" вiдображених у фiнансовiй звiтностi Чистий прибуток поточного року складає 248 тис. грн. Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи та витрати пiдприємства та її розкриття у фiнансовiй звiтностi 'рунтується на П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати" та П(С)БО 15 "Доходи", П(С)БО 16 "Витрати". За 2011 рiк Товариство отримано доходiв у сумi 6 210 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд основної дiяльностi. Витрати Товариства за 2011 рiк складають 5 962 тис. грн. Основними складовими витрат є загально-адмiнiстративнi витрати та витрати щодо оплати послуг та придбання матерiалiв, для ведення основної дiяльностi. Фiнансовий результат дiяльностi товариства ведеться на рахунку 79 "Фiнансовi результати". Iнформацiя за п.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" Дiї, щодо контролю за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", якi могли би вплинути на фiнансово-господарський стан пiдприємства та призвести до змiни вартостi цiнних паперiв протягом 2011 року не вiдбувалися за винятком змiни посадових осiб Товариства та змiни типу то назви Товариства згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2011 року. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не визначенi вимоги щодо лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку. Протягом 2011 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями. Станом на 31 грудня 2011 року товариство не має в управлiння активiв недержавних пенсiйних фондiв. Аналiз показникiв фiнансового стану ПАТ "ВД "ОДЕСА" за 2011 рiк На пiдставi отриманих облiкових даних аудитори розрахували показники фiнансового стану пiдприємства та провели економiчну оцiнку платоспроможностi та фiнансової стiйкостi пiдприємства. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi дорiвнює 0,07 (орiєнтоване позитивне значення показника 0,25-0,50), вiн показує недостатнiсть ресурсiв товариства сплатити свої борги. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) дорiвнює 30,1 (орiєнтоване позитивне значення показника 1,00-2,00), вiн показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства для погашення його поточних зобов'язань. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (незалежностi, платоспроможностi, автономiї) становить 0,99 i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (структури капiталу, фiнансування) становить 29,9 (орiєнтоване позитивне значення показника >1). Директор - аудитор АКФ "ГРАНТЬЕ" /Пархоменко О.С./ 20.04.2012 року Україна, мiсто Одеса, проспект Адмiральський 33-А, оф. 210
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ПАТ "ВД "ОДЕСА" виконує рiзнi замовлення видавництв, пiдприємств на вигттовлення печатної реклами та здiйснює випуск художньої лiтератури. Пiдприємство випускає наступну печатну продукцiю: 1. проспекти, каталоги, буклети 2. календарi, плакати 3. технiчну документацiю 4. книги з iлюстрацiюми 5. записнi книжки, альбоми для фотокарток 6. дитячi iгри 7. вiзитнi картки Продукцiя товариства розповсюджується на територiї Одеськiй областi. Iншi ринки збуту не справляють на емiтента значного впливу. Галузь знаходиться у скрутному становищi. Фiскальна полiтика держави заважає нарощувати потужностi виробництва. Вiдсутнiсть державної пiдтримки вiтчизняного виробника спрямовує зiр керiвництва на закордонних iнвесторiв. Це дозволить розвинути виробництво. На територiї Одеської областi у ВАТ "Одеська книжна фабрика" вiдсутнi конкуренти якi спроможнi значно вплинути на емiтента. Товариство займається проектуванням ринкових вiдносин з iноземними конкурентами таких держав як Угорщина та Польща. Одеська приватна фiрма "Полiграф Пак" справляє на фабрику середнiй вплив. Обсяги виробництва фабрики бiльше, а собiвартiсть виробiв меньше. Виробництво полiграфiчної продукцiї проводиться на базi замовлень органiзацiй, пiдприємств та iнших замовникiв. Виробництво продукцiї, виконання робiт та надання послуг не залежить вiд сезонних змiн. В звiтному перiодi не впроваджувалися новi технологiї за вiдсутнiстю фiнансування. Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному об"ємi постачання вiдсутнi.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом 2007 року що перевiряється пiдприємством понесенi витрати у сумi 95,4 тис. грн. на придбання основних засобiв якi вiдображенi по дебету рахунку 152 "Придбання (виготовлення) основних засобiв" вiдомостi 4.1. Придбанi основнi засоби на пiдставi Актiв приймання-передачi прийняти у експлуатацiю. Об'єкти необоротних активiв списувалися з балансу на загальну суму 120,1 тис. грн. по первiснi вартостi. При вибуттi об'єктiв основних засобiв якi ранiше були дооцiненi сума iндексацiї цих об'єктiв не включалася до складу нерозподiленого прибутку. Протягом 2008 року що перевiряється пiдприємством понесенi витрати у сумi 108 тис. грн. на придбання основних засобiв якi вiдображенi по дебету рахунку 152 "Придбання (виготовлення) основних засобiв" вiдомостi 4.1. Придбанi основнi засоби на пiдставi Актiв приймання-передачi прийняти у експлуатацiю. Об'єкти необоротних активiв списувалися з балансу на загальну суму 128 тис. грн. по первiснi вартостi. При вибуттi об'єктiв основних засобiв якi ранiше були дооцiненi сума iндексацiї цих об'єктiв не включалася до складу нерозподiленого прибутку. Витрати пов'язанi з полiпшенням основних засобiв протягом року не здiйснювалися. Протягом 2009 року що перевiряється пiдприємством понесенi витрати у сумi 29 тис. грн. на придбання основних засобiв якi вiдображенi по дебету рахунку 152 "Придбання (виготовлення) основних засобiв" вiдомостi 4.1. Придбанi основнi засоби на пiдставi Актiв приймання-передачi прийняти у експлуатацiю. Об'єкти необоротних активiв списувалися з балансу на загальну суму 67 тис. грн. по первiснi вартостi. При вибуттi об'єктiв основних засобiв якi ранiше були дооцiненi сума iндексацiї цих об'єктiв не включалася до складу нерозподiленого прибутку. Витрати пов'язанi з полiпшенням основних засобiв протягом року не здiйснювалися. Пртягом 2010 року придбання основних засобiв на суиу 13 тис. грн. Протягом 2011 року що перевiряється пiдприємством понесенi витрати у сумi 26 тис. грн. на придбання основних засобiв якi вiдображенi по дебету рахунку 152 "Придбання (виготовлення) основних засобiв" вiдомостi 4.1. Придбанi основнi засоби на пiдставi Актiв приймання-передачi прийняти у експлуатацiю. Об'єкти необоротних активiв списувалися з балансу на загальну суму 427 тис. грн. по первiснi вартостi. Витрати пов'язанi з полiпшенням основних засобiв протягом року не здiйснювалися.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби утримуються з метою використання їх у процесi надання послуг та для здавання їх в оренду iншим особам, а також для здiйснення адмiнiстративних. Очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) необоротних активiв бiльше одного року. Необорнi активi на пiдприємствi представленi основними засобами виробничого призначення. В бухгалтерському облiку i звiтностi iнформацiя про основнi засоби та iншi необоротнi активи розкрита у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Облiк операцiй пов'язаннях з орендою основних засобiв вiдповiдають вимогам визначених у П(С)БО 14 "Оренда". Аналiтичний облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв ведеться за їх групами та окремими об'єктами. Синтетичний облiк основних засобiв ведеться на рахунку 10 "Основнi засоби" у журналi ордерi № 4. Необоротнi активи вiдображаються в бухгалтерському облiку за первiсною i переоцiненою вартiстю. Iнвентаризацiя основних засобiв здiйснювалася на пiдставi наказу голови правлiння "Про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань". Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснювалося протягом термiну їх корисного використання. Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємством застосовуються норми i методи нарахування амортизацiї передбаченi податковим законодавством. Виробничi потужностi в звiтному перiодi використовувалися на 63,0 % через проблеми зi свiтовою фiнансовою кризою. Капiтальне бiдвництво в звiтному перiодi не проводилося i на ближчий рiк не планується за вiдсутностi фiнансування. Зростання виробничих потужностей очикується пiсля завершення свiтової фiнансової кризи.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основна проблема емiтента це фiскальна полiтика держави та вiдсутнiсть достатньої кiлькостi замовникiв. Iншi iстотнi проблеми вiдсутнi.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У емiтента вiдсутнi витрати на сплату штрафiв пенi неустойок за звiтний перiод.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Пiдприємство дiє на пiдставi самофiнансування. Державних дотацiй та банкiвсь- ких кредитiв протягом року не отримувало. Полiтика керiвництва щодо фiнансування дяльностi не змiнювалось протягом останнiх рокiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених але не виконаних угод на кiнець 2011 року у емiтента не має.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) На 2012 рiк керiвництво планує: 1. Пiдвищити фаховий рiвень персоналу 2. Покращити умови працi 3. Налагодити нови канали збуту 4. Здiйснити замiну старого обладнання на нове 5. Знайти iнвесторiв
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Через вiдсутнiсть фiнансування, витрати на розробку та дослiдження вiдсутнi.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Вiдключення струму в електромережi сприяє погiршенню стана обладнання яке забезпечує функцiонування iнфраструктури Товариства.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 948.000 866.000 0.000 0.000 948.000 866.000
будівлі та споруди 380.000 360.000 0.000 0.000 380.000 360.000
машини та обладнання 708.000 620.000 0.000 0.000 708.000 620.000
транспортні засоби -25.000 -4.000 0.000 0.000 -25.000 -4.000
інші -115.000 -110.000 0.000 0.000 -115.000 -110.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 948.000 866.000 0.000 0.000 948.000 866.000
Опис Всi основнi засоби власнi, обмеження щодо використання вiдсутнi. Мiсцезнаходження - за мiсцезнаходженням емiтента. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становила 3751 тис. грн., знос становив 2803 тис. грн., що означає, що основнi засоби були на початок року зношенi на 74,3%. На кiнець року первiсна вартiсть основних засобiв становила 3350 тис. грн., знос - 2484 тис. грн., процент зносу становив 74,15%. Протягом 2011 року що перевiряється пiдприємством понесенi витрати у сумi 26 тис. грн. на придбання основних засобiв якi вiдображенi по дебету рахунку 152 "Придбання (виготовлення) основних засобiв" вiдомостi 4.1. Придбанi основнi засоби на пiдставi Актiв приймання-передачi прийняти у експлуатацiю. Використання ОЗ до повного зносу. первiсна вартiсть знос тис. грн знос % I група Будинки та споруди 787 427 72,4 II гр.Машини та обладнання 2522 1902 75,96 III. гр. Транспортнi засоби 28 32 - IIII. Iнше 13 123 -

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 3534.000 3286.000
Статутний капітал (тис. грн.) 33.000 33.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 33.000 33.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(3534.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(33.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 24.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 22.000 X X
Усього зобов'язань X 46.000 X X
Опис: Кредити на пiдприємствi вiдсутнi.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про

іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
06.04.2011 07.04.2011 Зміна складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2010 1 0
3 2009 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія   X
Акціонери   X
Реєстратор   X
Депозитарій X  
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Внесення змін до статуту товариства   X
Прийняття рішення про зміну типу товариства   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень   X
Інше (запишіть): не було Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?

    (осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 3
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський X  
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): д/н   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X  
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

    Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Так Ні Так
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Так Так Так
5 Секретар правління Ні Ні Так
6 Секретар загальних зборів Так Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Так Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Так Так Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

    Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів X  
2 Положення про наглядову раду X  
3 Положення про виконавчий орган (правління) X  
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  
5 Положення про ревізійну комісію X  
6 Положення про акції акціонерного товариства X  
7 Положення про порядок розподілу прибутку X  
8 Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
3 Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
4 Статут та внутрішні документи Так Так Так Так Так
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Так Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

    Так Ні
1 Не проводились взагалі   X
2 Менше ніж раз на рік X  
3 Раз на рік   X
4 Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Правління або директор   X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні


З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія X  
Наглядова рада X  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів X  
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО

УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

    Так Ні
1 Випуск акцій   X
2 Випуск депозитарних розписок   X
3 Випуск облігацій   X
4 Кредити банків   X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
6 Інше (запишіть): д/н   X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились  

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи   X
Не задовольняли умови договору з особою   X
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів   X
суду   X
Інше (запишіть) д/н

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 28.04.2012 ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
д/н
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/н
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/н
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
д/н
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
д/н
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
д/н
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
д/н
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/н
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
д/н
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/н
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
д/н

Річна фінансова звітність

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 01.01.2012
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" за ЄДРПОУ 02470158
Територія   за КОАТУУ 5110137500
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 231
Орган державного управління   за КОДУ 7774
Вид економічної діяльності   за КВЕД 22.22.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  
Адреса 65091 Одеська область Приморський район м. Одеса вул. Колонтаївська, буд. 24
Середня кількість працівників 56
Баланс станом на 31.12.2011
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 0 0
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 1329 1329
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 948 866
- первісна вартість 031 3751 3350
- знос 032 ( 2803 ) ( 2484 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 2277 2195
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 196 255
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 31 57
Готова продукція 130 144 117
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 626 893
- первісна вартість 161 626 893
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 13 9
- за виданими авансами 180 0 34
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 25 4
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 1 3
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 3 4
Усього за розділом II 260 1039 1376
III. Витрати майбутніх періодів 270 2 9
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 3318 3580
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 33 33
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 4505 4505
Інший додатковий капітал 330 150 150
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1402 -1154
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 3286 3534
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 10 0
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 21 22
- з бюджетом 550 1 24
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 0 0
- з оплати праці 580 0 0
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 0
Усього за розділом IV 620 32 46
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 3318 3580
Примітки д\н
Керівник Бабаянц Тiгран Лазаревич
Головний бухгалтер Гусєва Зоя Дмитрiвна
Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6210 4304
Податок на додану вартість 015 1035 717
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
  025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 5175 3587
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 3852 ) ( 2585 )
Валовий:
- прибуток 050 1323 1002
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 0 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 918 ) ( 805 )
Витрати на збут 080 ( 93 ) ( 20 )
Інші операційні витрати 090 ( 64 ) ( 31 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 248 146
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 248 146
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 248 146
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 248 146
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 1473 1765
Витрати на оплату праці 240 2206 1133
Відрахування на соціальні заходи 250 803 424
Амортизація 260 74 96
Інші операційни витрати 270 371 23
Разом 280 4927 3441
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 19081.00000000 19081.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 19081.00000000 19081.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 12.99722000 7.65159000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 12.99722000 7.65159000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки д\н
Керівник Бабаянц Тiгран Лазаревич
Головний бухгалтер Гусєва Зоя Дмитрiвна
Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5942 4104
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 1 3
Повернення авансів 030 0 2
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 30 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 1 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 2234 ) ( 2057 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 1952 ) ( 989 )
Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 523 ) ( 378 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 56 ) ( 13 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 871 ) ( 446 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 335 ) ( 235 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 1 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 2 -9
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 2 -9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 2 -9
Залишок коштів на початок року 410 1 10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 3 1
Примітки  
Керівник Бабаянц Тiгран Лазаревич
Головний бухгалтер Гусєва Зоя Дмитрiвна
Звіт про власний капітал
за 2011 рік
Стаття
Код
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Залишок на початок року
010
33
0
4505
150
0
-1402
0
0
3286
Коригування:
Зміна облікової політики
020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок
030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни
040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року
050
33
0
4505
150
0
-1402
0
0
3286
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів
060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уцінка основних засобів
070
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва
080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уцінка незавершеного будівництва
090
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уцінка нематеріальних активів
110
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
 
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
130
0
0
0
0
0
248
0
0
248
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до статутного капіталу
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій (часток)
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплений акцій (часток)
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Безкоштовно отримані активи
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін в капіталі
290
0
0
0
0
0
248
0
0
248
Залишок на кінець року
300
33
0
4505
150
0
-1154
0
0
3534
Примітки д\н
Керівник Бабаянц Тiгран Лазаревич
Головний бухгалтер Гусєва Зоя Дмитрiвна
Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів
Код рядка
Залишок на початок року
Надійшло за рік
Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)
Вибуло за рік
Нараховано амортизації за рік
Втрати від зменшення корисності за рік
Інші зміни за рік
Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість
накопичена амортизація
первісної (переоціненої вартості)
накопиченої амортизації
первісна (пероцінена) вартість
накопичена амортизація
первісної (переоціненої вартості)
накопиченої амортизації
первісна (пероцінена) вартість
накопичена амортизація
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Права користування природними ресурсами
010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Права користування майном
020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Права на комерційні позначення
030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Права на об'єкти промислової властивості
040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Авторське право та суміжні з ним права
050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші нематеріальні активи
070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом
080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Гудвіл
090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів
Код рядка
Залишок на початок року
Надійшло за рік
Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)
Вибуло за рік
Нараховано амортизації за рік
Втрати від зменшення корисності за рік
Інші зміни за рік
Залишок на кінець року
у тому числі
одержані за фінансовою орендою
передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість
знос
первісної (переоціненої вартості)
зносу
первісна (пероцінена) вартість
знос
первісної (переоціненої вартості)
зносу
первісна (пероцінена) вартість
знос
первісна (пероцінена) вартість
знос
первісна (пероцінена) вартість
знос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Земельні ділянки
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інвестиційна нерухомість
105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Капітальні витрати на поліпшення земель
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Будинки, споруди та передавальні пристрої
120
789
409
0
0
0
2
1
19
0
0
0
787
427
0
0
0
0
Машини та обладнання
130
2945
2237
25
-30
0
418
386
51
0
0
0
2522
1902
0
0
0
0
Транспортні засоби
140
5
30
1
22
0
0
0
2
0
0
0
28
32
0
0
0
0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
150
12
127
0
8
0
7
6
2
0
0
0
13
123
0
0
0
0
Тварини
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Багаторічні насадження
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші основні засоби
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Бібліотечні фонди
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Малоцінні необоротні матеріальні активи
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Тимчасові (нетитульні) споруди
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Природні ресурси
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інвентарна тара
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Предмети прокату
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші необоротні матеріальні активи
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом
260
3751
2803
26
0
0
427
393
74
0
0
0
3350
2484
0
0
0
0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 26 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 1329
Разом 340 26 1329
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 0 64
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 3
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 3
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
  760 0 0 0 0 0 0 0
  770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 255 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 57 0 0
Готова продукція 900 117 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 429 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 893 893 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 74
Використано за рік - усього 1310 0
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
  1316 0
  1317 0XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів
Код рядка
Обліковуються за первісною вартістю
Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року
Надійшло за рік
Вибуло за рік
Нараховано амортизації за рік
Втрати від зменшення корисності
Вигоди від відновлення корисності
Залишок на кінець року
Залишок на початок року
Надійшло за рік
Зміни вартості за рік
Вибуло за рік
Залишок на кінець року
первісна вартість
накопичена амортизація
первісна вартість
накопичена амортизація
первісна вартість
накопичена амортизація
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
робоча худоба
1411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
продуктивна худоба
1412
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
багаторічні насадження
1413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
1414
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
інші довгострокові біологічні активи
1415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420
0
X
0
0
X
X
0
0
0
X
0
0
0
0
0
тварини на вирощуванні та відгодівлі
1421
0
X
0
0
X
X
0
0
0
X
0
0
0
0
0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)
1422
0
X
0
0
X
X
0
0
0
X
0
0
0
0
0
 
1423
0
X
0
0
X
X
0
0
0
X
0
0
0
0
0
інші поточні біологічні активи
1424
0
X
0
0
X
X
0
0
0
X
0
0
0
0
0
Разом
1430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
  1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Бабаянц Тiгран Лазаревич
Головний бухгалтер Гусєва Зоя Дмитрiвна