A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 23.04.2015 10:10

Річна регулярна інформація за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Сваволя Валерiй Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
02470158
4. Місцезнаходження
Одеська , Приморський район, 65091, м. Одеса, вул. Колонтаївська, буд. 24
5. Міжміський код, телефон та факс
(048) 732-40-61 732-54-69
6. Електронна поштова адреса
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2015
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР № 77 (2081)   23.04.2015
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.vdodesa.pjsc.od.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки Участь в холдингових компанiях, концернах, асоцiацiях, об'єднаннях не приймає. Договiр з рейтинговим агентством не укладений, рейтингування не проводилося. Процентнi, цiльовi та дисконтнi облiгацiї, а також похiднi та iншi цiннi папери пiдприємство не випускало. Викуп власних акцiй протягом року не здiйснювався. Борговi цiннi папери вiдсутнi. Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом 2014 року не подавалася. дивiденди не нараховувалися. Пiдприємство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, розподiлення та виробництво електроенергiї, газу та води, тому таблиця 13.4 та 13.5 вiдсутня. Послугами iнших компанiй пiдприємство не користується Сертифiкати цiнних паперiв вiдсутнi (бездокументарна форма випуску акцiй). Фiнансова звiтнiсть товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) Посада корпоративного секретаря вiдсутня.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя А01 №320439
3. Дата проведення державної реєстрації
04.09.1998
4. Територія (область)
Одеська
5. Статутний капітал (грн)
33391.75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
45
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
18.12" ДРУКУВАННЯ IНШОЇ ПРОДУКЦIЇ"
д\н д\н
д\н д\н
10. Органи управління підприємства
Система корпоративного управлiння дiє згiдно принципiв, передбачених статутом товариства. Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Генеральний директор та Ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АБ "Пiвденний" м. Одеса
2) МФО банку
328209
3) поточний рахунок
26003313569
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Свiдоцтво про внесення суб"єкта видавничої справи до державного реєстру видавцiв, виготiвникiв i розповсюджувачiв видавничої продукцiї серiя ДК № 4160 20.09.2011 Державний комiтет телебачення i рiдiомовлення України Необмежена
Опис Свiдоцтво без термiну дiї.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Одеське регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України 20984091 д/н м. Одеса вул. В. Арнаутська, 15 0
Органiзацiя орендаторiв трудового колектива Одеської книжної фабрики 02470158 д/н м. Одеса вул. Колонтаївська, 24 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бабаянц Тiгран Лазаревич
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КМ 030483 15.11.2002 Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ПАТ "ВД "ОДЕСА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.03.2012 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Завдання та обов'язки. Органiзовує роботу i ефективну взаємодiю всiх структурних пiдроздiлiв, цехiв та виробничих одиниць, пiдвищує рентабельнiсть фiрми. Розробляє плани розвитку виробництва на рiк. Вирiшує питання, що стосуються фiнансово-економiчної та виробничо-господарської дiяльностi фiрми. Доручає ведення окремих напрямкiв дiяльностi iншим посадовим особам - керiвникам виробничих одиниць i фiлiй пiдприємств, а також функцiональних i виробничих пiдроздiлiв. Контролює роботу всiх структурних пiдроздiлiв фiрми. Органiзовує поточну органiзацiйно-виконавчу роботу всiєї фiрми. Забезпечує виконання фiрмою всiх зобов'язань перед постачальниками, замовниками i кредиторами, включаючи установи банку, а також господарських i трудових договорiв. Очолює органiзацiю роботи у фiрмi по стимулюванню персоналу. Забезпечує суворе дотримання режиму економiї матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Проводить роботи з удосконалення планування економiчних i фiнансових показникiв дiяльностi пiдприємства, по створенню й полiпшенню нормативiв трудових витрат, витрачання товарно-матерiальних цiнностей i використання виробничих потужностей. Здiйснює контроль за порядком облiку надходження i витрачання коштiв, використанням матерiальних цiнностей. Забезпечує контроль за ходом дотримання фiнансової дисциплiни. Контролює своєчаснiсть подання звiтностi про результати економiчної звiтностi про результат економiчної дiяльностi в установленому порядку та термiни. Протоколом № 3/12 Наглядової ради вiд 30.03.2012 року вiдповiдно до Статуту звiльнено з посади Генерального директора, Протоколом № 4/12 Наглядової ради вiд 30.03.2012 року вiдповiдно до Статуту призначено на посаду Голови наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича строком на 3 роки Стаж керiвної роботи 18 рокiв. Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi. Голова наглядової ради ПАТ "ВД "ОДЕСА" , м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24. Перелiк попереднiх посад: фiнансовий директор, голова правлiнняг ВАТ " Одеська книжкова фабрика" ВАТ "ОКФа"генеральний директор ПАТ "ВД "ОДЕСА"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гусєва Зоя Дмитрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 291199 21.06.1996 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження**
1949
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Сбербанк, Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.03.2012 безстроково
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями товариства не володiє. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства.Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi. Головний бухгалтер ПАТ "ВД "ОДЕСА" Стаж керiвної роботи 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Головний бухгалтер ВАТ "Одеська книжкова фабрика", м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24. Переобрання та змiн на загальних зборах не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Онищенко Свiтлана В"ячеславiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 297512 11.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ОКФа", Стандартизатор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.03.2012 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Завдання та обов'язки. Здiйснює згiдно з чинними законодавчими i нормативними актами, якi регулюють виробничо-господарську дiяльнiсть пiдприємства, керiвництво виробничою дiльницею. Забезпечує виконання в зазначенi строки завдань з обсягу виробництва продукцiї (робiт, послуг) заданої номенклатури (асортименту), пiдвищення продуктивностi працi, зниження трудомiсткостi продукцiї на основi повного завантаження устаткування i використання його технiчних можливостей, рацiонального витрачання сировини, матерiалiв, палива, енергiї i зниження витрат. Органiзовує пiдготовку виробництва, забезпечує розмiщення робiтникiв i бригад, контролює додержання технологiчних процесiв, оперативно виявляє i лiквiдує причини їх порушення. Бере участь у розробленнi нових та в удосконаленнi дiючих технологiчних процесiв, режимiв i графiкiв виробництва. Перевiряє якiсть продукцiї, що випускається, або виконуваних робiт, вживає заходiв щодо запобiгання браку та пiдвищення якостi продукцiї (робiт, послуг). Бере участь у прийманнi закiнчених робiт, пов'язаних з реконструкцiєю дiльницi, ремонтом технологiчного устаткування, механiзацiєю та автоматизацiєю виробничих процесiв i ручних робiт. Органiзовує впровадження передових методiв i прийомiв працi, багатоверстатне i багатоагрегатне обслуговування, сумiщення професiй, органiзовує атестацiю i рацiоналiзацiю робочих мiсць. Забезпечує виконання робiтниками норм виробiтку, ритмiчну роботу дiльницi, ефективне використання виробничих площ, устаткування, оргтехнiки, оснащення та iнструменту, рiвномiрну (ритмiчну) роботу дiльницi. Здiйснює формування бригад (їх кiлькiсного, професiйного i квалiфiкацiйного складу), розробляє i впроваджує заходи з рацiонального обслуговування бригад, координує їх дiяльнiсть. Установлює i своєчасно доводить виробничi завдання бригадам i окремим робiтникам (якi не входять до складу бригад) вiдповiдно до затверджених планiв i графiкiв виробництва, нормативнi показники щодо використання устаткування, сировини, матерiалiв, iнструменту, палива, енергiї. Проводить виробничий iнструктаж робiтникiв, заходи, якi забезпечують виконання правил охорони працi, виробничої санiтари, технiчної експлуатацiї устаткування та iнструменту, а також контроль за їх додержанням, Вносить пропозицiї щодо присвоєння розрядiв робiтникам, бере участь у тарифiкацiї робiт i присвоєннi квалiфiкацiйних розрядiв робiтникам дiльницi. Сприяє впровадженню прогресивних форм органiзацiї працi, вносить пропозицiї щодо перегляду норм виробiтку i розцiнок. Аналiзує результати виробничої дiяльностi, контролює витрати фонду заробiтної плати, який установлено колективу дiльницi, забезпечує правильне i своєчасне оформлення первинних документiв з облiку робочого часу, виробiтку, заробiтної плати, простоїв. Сприяє поширенню передового досвiду, розвитку творчої iнiцiативи, виконанню особистих виробничих планiв, упровадженню рацiоналiзаторських пропозицiй i винаходiв. Забезпечує своєчасний перегляд за встановленим порядком норм трудових витрат, упровадження технiчно обґрунтованих норм i нормованих завдань, правильне та ефективне застосування систем заробiтної плати i премiювання. Бере участь у розробленнi заходiв для створення сприятливих умов працi, пiдвищення культури виробництва. Сприяє створенню в колективi обстановки взаємної допомоги та вимогливостi, розвитку в робiтникiв почуття високої вiдповiдальностi за виконання виробничих завдань. Контролює додержання робiтниками правил з охорони працi, виробничої i трудової дисциплiни, правил внутрiшнього трудового розпорядку. Готує пропозицiї щодо заохочення, згiдно з установленим порядком, кращих працiвникiв, а також подає пропозицiї щодо притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi за порушення виробничої i трудової дисциплiни. Органiзовує роботу з пiдвищення квалiфiкацiї i професiйної майстерностi робiтникiв i бригадирiв, навчання їх iншим та сумiжним професiям. Веде виховну роботу в колективi. Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi. Начальник вiддiлу постачання ПАТ "ВД "ОДЕСА", м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24. Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2012 р. призначено на посаду члена наглядової ради Онищенко Свiтлану Вячеславiвну строком на 3 роки. Перелiк попереднiх посад: начальник постачання, вiйськовооб"язаний-дiловодство, завiдуючий лабораторiєю ОКФа, ВАТ "ОКФа", Стандартизатор, Начальник вiддiлу постачання ВАТ " Одеська книжкова фабрика" Стаж керiвної роботи 27 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельникова Свiтлана Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 297513 11.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ОКФа", Головний технолог
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2014 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Завдання та обов'язки. Здiйснює вiдповiдно до чинних законодавчих та нормативними актами, що регулюють виробничо-господарську дiяльнiсть пiдприємства. Забезпечує виконання цехом у встановленi термiни виробничих завдань за об'ємом виробництва продукцiї (робiт, послуг), якiстю, заданої номенклатури (асортименту), пiдвищення продуктивностi працi, зниження трудомiсткостi продукцiї на основi рацiонального завантаження устаткування i використання його технiчних можливостей, пiдвищення коефiцiєнта змiнностi роботи устаткування, економне витрачання сировини, матерiалiв, палива, енергiї i зниження витрат. Своєчасно готує виробництво, забезпечує розстановку робiтникiв i бригад. Контролює дотримання технологiчних процесiв, оперативно виявляє i усуває причини їх порушення. Бере участь у розробцi нових i вдосконаленнi чинних технологiчних процесiв i режимiв виробництва, а також виробничих графiкiв. Перевiряє якiсть своєї продукцiї або виконуваних робiт. Здiйснює заходи щодо запобiгання браку i пiдвищення якостi продукцiї (робiт, послуг). Бере участь у прийманнi закiнчених робiт з реконструкцiї дiлянки, ремонту технологiчного устаткування, механiзацiї та автоматизацiї виробничих процесiв i ручних робiт. Органiзовує впровадження передових методiв i прийомiв працi, а також форм його органiзацiї, атестацiї та рацiоналiзацiї робочих мiсць. Забезпечує виконання робiтниками норм виробiтку, правильне використання виробничих площ, устаткування, оргтехоснащення (оснащення та iнструменту), рiвномiрну (ритмiчну) роботу цеху. Здiйснює формування бригад (їх кiлькiсний, професiйний i квалiфiкацiйний склад), розробляє та впроваджує заходи щодо рацiонального обслуговування бригад, координує їх дiяльнiсть. Встановлює i своєчасно доводить виробничi завдання бригадам i окремим робiтникам (якi не входять до складу бригад) вiдповiдно до затверджених виробничими планами i графiками, нормативними показниками по використанню обладнання, сировини, матерiалiв, iнструменту, палива, енергiї. Здiйснює виробничий iнструктаж робiтникiв, проводить заходи щодо виконання правил охорони працi, технiки безпеки i виробничої санiтарiї, технiчної експлуатацiї устаткування i iнструменту, а також контроль за їх дотриманням. Сприяє впровадженню прогресивних форм органiзацiї працi, вносить пропозицiї про перегляд норм виробiтку i розцiнок. Аналiзує результати виробничої дiяльностi. Забезпечує правильнiсть i своєчаснiсть оформлення первинних документiв з облiку робочого часу, вироблення, заробiтної плати простоїв. Сприяє поширенню передового досвiду, розвитку iнiцiативи, впровадженню рацiоналiзаторських пропозицiй i винаходiв. Забезпечує своєчасний перегляд у встановленому порядку норм трудових витрат, впровадження технiчно обгрунтованих норм i нормованих завдань, правильне та ефективне застосування систем заробiтної плати i премiювання. Бере участь у здiйсненнi робiт з виявлення резервiв виробництва за кiлькiстю, якiстю й асортиментом продукцiї, що випускається продукцiї, у розробленнi заходiв щодо створення сприятливих умов працi, пiдвищенню культури виробництва, рацiональному використанню робочого часу та виробничого обладнання. Контролює дотримання робiтниками правил охорони працi та технiки безпеки, виробничої та трудової дисциплiни, правил внутрiшнього трудового розпорядку, сприяє створенню в колективi обстановки взаємної допомоги та вимогливостi, розвитку в робiтникiв почуття вiдповiдальностi i зацiкавленостi у своєчасному i якiсному виконаннi виробничих завдань. Готує пропозицiї про заохочення робiтникiв або застосування заходiв матерiального впливу, про накладення дисциплiнарних стягнень на порушникiв виробничої та трудової дисциплiни. Органiзовує роботу з пiдвищення квалiфiкацiї та професiйної майстерностi робiтникiв i бригадирiв, навчання їх другим i сумiжним професiям, проводить виховну роботу в колективi. Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi. Заступник начальника цеха ПАТ "ВД "ОДЕСА", м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24. Протоколом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВД "ОДЕСА" вiд 11.04.2014 року вiдповiдно до Статуту призначено на посаду Голови ревiзiйної комiсiї. Посадова особа призначена на термiн 3 роки. Перелiк попереднiх посад: iнженер-технолог, головний технолог ВАТ " Одеська книжкова фабрика". Стаж керiвної роботи 21 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сваволя Валерiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 297521 11.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник генерального директора ПАТ "ВД "ОДЕСА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.03.2012 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариством, - забезпечує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами , - розпоряджається обiговими коштами та активами основних фондiв до 20% їх Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариством, - забезпечує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами , - розпоряджається обiговими коштами та активами основних фондiв до 20% їх вартостi на пiдставi рiшень правлiння, - без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх органах управлiння, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами, - укладає угоди та iншi юридичнi акти, видає доручення, вiдкриває в кредитних установах розрахунковi, валютнi та iншi рахунки Товариства, - органiзовує ефективну роботу Товариства з метою отримання прибутку, - приймає рiшення та видає накази, розпорядження з усiх питань дiяльностi Товариства на пiдставi рiшень , - затверджує цiни та тарифи на продукцiю та послуги, що виробленi , - затверджує Положення про структурнi пiдроздiли та посадовi iнструкцiї на пiдставi рiшень , - приймає рiшення про вiдзив робiтникiв Товариства, в тому числi з закордону, - забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку, укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi договори, угоди з працiвниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення на пiдставi рiшень Правлiння, - приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства. Протоколом № 4/12 Наглядової ради вiд 30.03.2012 року вiдповiдно до Статуту призначено на посаду Генерального директора Сваволя Валерiя Петровича , паспорт серiя КЕ № 297521, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 11.06.1996 р. Посадова особа призначена безстроково, протягом своєї дiяльностi обiймала посади майстра i начальника механiчного цеху, головного iнженера, виконавчий директора, заступника генерального директора, ВАТ "ОКФа", Головний iнженер, Начальник цеху, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає , володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.56 %. Генеральний директор ПАТ "ВД "ОДЕСА" Стаж керiвної роботи 34 рокiв. Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Котєльнiкова Марина Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 844611 18.11.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ОКФа", iнженер по метрологiї i стандартизацiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2014 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Завдання та обов'язки. Здiйснює вiдповiдно до дiючих законодавчих i нормативних актiв, що регулюють виробничо-господарську дiяльнiсть пiдприємства, керiвництво виробничою дiльницею. Забезпечує виконання дiлянкою у встановленi термiни виробничих завдань за об'ємом виробництва продукцiї (робiт, послуг), якостi, заданої номенклатури (асортименту), пiдвищення продуктивностi працi, зниження трудомiсткостi продукцiї на основi рацiонального завантаження устаткування i використання його технiчних можливостей, пiдвищення коефiцiєнта змiнностi роботи устаткування, економне витрачання сировини, матерiалiв, палива, енергiї i зниження затрат. Своєчасно готує виробництво, забезпечує розмiщення робiтникiв i бригад, контролює дотримання технологiчних процесiв, оперативно виявляє i усуває причини їх порушення. Бере участь у розробцi нових i вдосконаленнi дiючих технологiчних процесiв i режимiв виробництва, а також виробничих графiкiв. Перевiряє якiсть своєї продукцiї або виконуваних робiт, здiйснює заходи щодо запобiгання браку i пiдвищення якостi продукцiї (робiт, послуг) .Приймає участь у прийманнi закiнчених робiт з реконструкцiї дiлянки, ремонту технологiчного устаткування, механiзацiї та автоматизацiї виробничих процесiв i ручних робiт. Органiзовує впровадження передових методiв i прийомiв працi, а також форм його органiзацiї, атестацiї та рацiоналiзацiї робочих мiсць. Забезпечує виконання робiтниками норм виробiтку, правильне використання виробничих площ, устаткування, оргтехоснащення (оснащення та iнструменту), рiвномiрну (ритмiчну) роботу дiльницi. Здiйснює формування бригад (їх кiлькiсного, професiйного i квалiфiкацiйного складу), розробляє i впроваджує заходи з рацiонального обслуговування бригад, координує їх дiяльнiсть. Встановлює i своєчасно доводить виробничi завдання бригадам i окремим робiтникам (якi не входять до складу бригад) вiдповiдно до затверджених виробничими планами i графiками, нормативнi показники щодо використання устаткування, сировини, матерiалiв, iнструменту, палива, енергiї. Здiйснює виробничий iнструктаж робiтникiв, проводить заходи щодо виконання правил охорони працi, технiки безпеки i виробничої санiтарiї, технiчної експлуатацiї устаткування та iнструменту, а також контроль за їх виконанням. Аналiзує результати виробничої дiяльностi, контролює витрати фонду оплати працi, встановленого дiлянцi, забезпечує правильнiсть i своєчаснiсть оформлення первинних документiв з облiку робочого часу, виробiтку, заробiтної плати, простоїв. Сприяє поширенню передового досвiду, розвитку iнiцiативи, впровадженню рацiоналiзаторських пропозицiй i винаходiв. Забезпечує своєчасний перегляд у встановленому порядку норм трудових витрат, впровадження технiчно обгрунтованих норм i нормованих завдань, правильне та ефективне застосування систем заробiтної плати i премiювання. Приймає участь у здiйсненнi робiт з виявлення резервiв виробництва за кiлькiстю, якiстю й асортиментом продукцiї, що випускається, в розробцi заходiв щодо створення сприятливих умов працi, пiдвищенню органiзацiйно-технiчної культури виробництва, рацiонального використання робочого часу та виробничого обладнання. Контролює дотримання робiтниками правил охорони працi i технiки безпеки, виробничої та трудової дисциплiни, правил внутрiшнього трудового розпорядку, сприяє створенню в колективi обстановки взаємної допомоги та вимогливостi, розвитку в робiтникiв почуття вiдповiдальностi i зацiкавленостi у своєчасному i якiсному виконаннi виробничих завдань. Готує пропозицiї про заохочення робiтникiв або застосування заходiв матерiального впливу, про накладення дисциплiнарних стягнень на порушникiв виробничої та трудової дисциплiни. Органiзовує роботу з пiдвищення квалiфiкацiї i професiйної майстерностi робiтникiв i бригадирiв, навчання їх другим i сумiжним професiям, проводить виховну роботу в колективi. Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi. Посадова особа протягом своєї дiяльностi обiймала посаду: iнженер по метрологiї i стандартизацiї ВАТ " Одеська книжкова фабрика". Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2014 р призначено на посаду члена ревiзiйної комiсiї сроком на 3 роки. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Стаж керiвної роботи 21 рiк.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Бабаянц Тiгран Лазаревич КМ 030483 15.11.2002 Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 10905 57.15109271003 10905 0 0 0
Член наглядової ради Онищенко Свiтлана В"ячеславiвна КЕ 297512 11.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 75 0.39306116032 75 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Мельникова Свiтлана Олексiївна КЕ 297513 11.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 81 0.42450605314 81 0 0 0
Генеральний директор Сваволя Валерiй Петрович КЕ 297521 11.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 107 0.56076725539 107 0 0 0
Усього 11168 58.52942717887 11168 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Бабаянц Тiгран Лазаревич КМ 030483 15.11.2002 Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 10905 57.15109271003 10905 0 0 0
Усього 10905 57.151092710026 10905 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 11.04.2014
Кворум зборів** 67.02
Опис Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 3. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi та його затвердження. 4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2013 рiк та його затвердження. 5. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2013 роцi та його затвердження. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства. 8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Всi питання порядку денного розглянутi, прийнятi бiльшiстю голосiв. Додатковi пропозицiї не надавалися.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АКФ "Грантье"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21026423
Місцезнаходження 65010 Україна Одеська Приморський Одеса пр-т Адмiральський, 33-А, кiм. 216
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4420
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2011
Міжміський код та телефон (0482) 32-46-98
Факс 32-46-99
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Здiйснення послуг згiдно договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ВАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Київська д/н м. Київ вул. Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189680
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044-279-10-74
Факс 044-279-12-49
Вид діяльності Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiя цiнних паперiв
Опис На пiдставi угоди. Змiни не було.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Портфельний iнвестор"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 13892951
Місцезнаходження 65005 Україна Одеська д/н м. Одеса вул. Михайлiвська, 44-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №533959
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.05.2010
Міжміський код та телефон 0482-719-05-98
Факс 0482-719-05-96
Вид діяльності Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв
Опис На пiдставi угоди. Змiни не було.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.09.2010 27/15/1/10 Одеське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000094106 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.75 19081 33391.75 100
Опис Торгiвля цiнними паперами на бiржовому ринку не здiйснювалась. Фактiв лiстингу або делiстингу не було. Розмiщення цiнних паперiв вiдбувається серед акцiонерiв пiдприємства. Емiсiї протягом 2014 року не було. Дострокового погашення не було.
 

 

XI. Опис бізнесу

17 червня 1994 року згiдно розпорядження регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Одеськiй областi № 185-Р у вiдповiдностi до п. 2 Декрета Кабiнета мiнiстрiв вiд 10 травня 1993 року № 57-93 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комп- лексiв державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв сданих в оренду" здiйснено приватизацiю цiлiсного майонового комплексу орендного пiдприємства Одеської книжкової фабрики шляхом продажу належних державi акцiй вiдкритого акцiонерного товариства затвердженого регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Одеськiй областi та органiзацiєй орендаторiв створеної трудовим колективом Одеської книжної фабрики. Одеська книжкова фабрика має у свому складi висококвалiфiкованих фахiвцiв та офсетне обладнання виробництва Германii. Фабрика виготовляє рiзнi замовлення видавництв, пiдприємств на виготовлення печатної реклами та здiйснює випуск художньої лiтератури. Товариство створено з метою отримання прибутку для задоволення матерiальних та соцiаль- них потреб акцiонерiв Товариства та його працiвникiв вiд полiграфовидавничої дiяльностi, що не суперечить дiючому законодавству, шляхом впровадження нових прогресивних техно- логiй, форм органiзацiї та стимулювання працi, залучення вiльних коштiв юридичних та фiзичних осiб, iноземних iнвестицiй для нрощування виробництва та задоволеннiя потреб населення в продукцiї пiдприємства. Вiдкрите акцiонерне товариство "Одеська книжкова фабрика" протягом 2002 року приймала участь у виставках та займала першi мiсця за високо- художнiй дизайн своєї продукцiї. Також отримала подяку вiд читачiв за новий подих у книговидавничому мистецтвi. Це сприяє iмiджу Товариства та зохочує робiтникiв працювати з бiльшою самовiтдачею. Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ " Одеська книжкова фабрика"вiд 06.04.2011 р., вiдповiдно до Статуту, прийняте рiшення про змiну найменування та типу товариства з ВАТ " Одеська книжкова фабрика" на ПАТ "ВД "ОДЕСА". Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було.
 
Товариство не має фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Вищим органом управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв. Органiзацiйна структура управлiння Товариства має наступний вигляд: 1. Генеральний директор - виконує функцiї керiвника та забезпечує органiзацiю виробництва. 2. Вiддiл бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi - забезпечує облiк фiнансово-господарських операцiй та складає фiнансову звiтнiсть. 3. Виробничий вiддiл - виконує функцiї по виробництву основної продукцiї Товариства 4. Вiддiл кадрiв - веде облiк персонального складу Товариства. Змiна в органiзацiйної структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулася
 
- середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу 45 (осiб), - середньої чисельностi позаштатних працiвникiв немає - осiб, якi працюють за сумiсництвом немає - чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу немає - фонд оплати працi 1677 тис. грн. - факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року - у звязку зi зменшенням працiвникам - кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
 
немає
 
немає
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду товариству не поступало.
 
ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Функцiональна валюта i валюта представлення Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi товариства є гривня. Короткострокова/довгострокова класифiкацiя Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов'язання) класифiкуються як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання. Вiдстроченi доходи i вiдповiднi витрати на пiдключення класифiкуються як поточнi. Операцiї в iноземнiй валютi Операцiї, що здiйснюються у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної (iноземнi валюти), спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiї на дату проведення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату проведення операцiї. Результат такого перерахунку визнається у прибутках та збитках. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. Результат такого перерахунку визнається у прибутках або збитках вiд змiни справедливої вартостi статтi. Визнання та оцiнка доходiв Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що товариство отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути вiрогiдно визначенi. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або такої, що пiдлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусiв i податкiв з продажу. Цi податки вважаються отриманими вiд iменi державних органiв. Доходи, головним чином, являють собою доходи вiд реалiзацiї кабельної продукцiї власного виробництва. Основнi засоби Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Вартiсть основних засобiв включає в себе вартiсть професiйних послуг, а також, у випадку квалiфiкованих активiв витрати на позики капiталiзуються. Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, до їх оцiночної залишкової вартостi, якщо така iснує, протягом усього очiкуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового використання. Витрати на ремонт та утримування основних засобiв вiдображаються по мiрi їх понесення. Якщо капiталiзуються новi запаснi частини, замiненi запаснi частини виводяться з експлуатацiї, i їх залишкова балансова вартiсть визнається збитком вiд вибуття. Якщо сума очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання суттєвою для фiнансової звiтностi, приведена вартiсть очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання включається до первiсної вартостi вiдповiдного активу, якщо виконуються критерiї визнання резерву. Знос нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: Категорiя активу Термiн корисного використання (роки) Будинки та споруди Вiд 15 рокiв Машини та обладнання Вiд 5 рокiв Транспортнi засоби Вiд 5 рокiв Комп'ютери, офiснi меблi та iнвентар Вiд 4 рокiв Iншi основнi засоби Вiд 12 рокiв Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та залишкова вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно. Очiкується, що залишкова вартiсть дорiвнюватиме нулю для бiльшостi активiв. Визнання об'єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання або вибуття. Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку iз припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту про фiнансовi результати за рiк, в якому вiдбулось припинення визнання об'єкту. Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв, або протягом строку вiдповiдної оренди, якщо вiн менший за перший. Незавершене будiвництво Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий елемент основних засобiв. По завершеннi будiвництва вартiсть об'єкту переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об'єкти незавершеного будiвництва не нараховується. Оренда Оренда класифiкується як фiнансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всi значнi ризики i вигоди власностi передаються орендаревi. Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Оцiнка оренди залежить вiд сутностi операцiй. Але, як правило, умови, що дозволяють товариству класифiкувати оренду як фiнансову, є такими: якщо строк оренди перевищує 75% очiкуваного строку корисного використання або якщо дисконтована вартiсть мiнiмальних орендних платежiв перевищує 90% справедливої вартостi орендованого активу. Основнi засоби, придбанi шляхом фiнансової оренди, капiталiзуються та вiдображаються за меншою з двох величин: справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу i збитку вiд зменшення корисностi. Знос на орендованi активи нараховується протягом усього строку корисного використання активу. Однак якщо вiдсутня обґрунтована впевненiсть у тому, що до товариства перейде право власностi на актив у кiнцi строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких перiодiв: строку корисного використання активу i строку оренди. Платежi за операцiйну оренду вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв на пiдставi лiнiйного методу протягом усього строку вiдповiдної оренди. Зменшення корисностi нефiнансових активiв На кожну звiтну дату товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення корисностi, товариство здiйснює оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу - це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiннiсть вiд використання активу. Вiдшкодовувана вартiсть визначається для окремого активу, за вирахуванням випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень, генерованих iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, вважається, що кориснiсть активу зменшилась, i вiн списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову вартiсть грошей i ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку, за наявностi. У разi неможливостi визначення таких операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами чи iншими доступними показниками справедливої вартостi. Збитки вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi визнаються у прибутках та збитках. Одиниця, що генерує грошовi кошти, являє собою найменшу iдентифiковану групу активiв, яка генерує грошовi надходження, здебiльшого незалежнi вiд грошових надходжень вiд iнших активiв або груп активiв. Виходячи зi специфiки операцiйної дiяльностi товариства, керiвництво визначило, що товариство має одну одиницю, що генерує грошовi кошти, яка представляє собою усi активи товариства. На кожну звiтну дату визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. Якщо такi ознаки є, проводяться розрахунки вiдшкодовуваної вартостi. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi Якщо це так, балансова вартiсть активу збiльшується до вiдшкодовуваної вартостi активу. Ця збiльшена вартiсть не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б визначена за вирахуванням амортизацiї, якби у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi активу. Таке сторнування вартостi визнається у складi прибуткiв та збиткiв. Пiсля сторнування знос коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлу переоцiненої балансової вартостi активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi на систематичнiй основi протягом строку його корисного використання. Запаси Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї товарiв, що будуть проданi окремо. Собiвартiсть запасiв визначається за методом "перше надходження - перший видаток" (ФIФО). Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва складається з вартостi сировини та матерiалiв, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат та розподiлених загальновиробничих витрат згiдно з нормальною виробничою потужнiстю товариства. Чиста реалiзацiйна вартiсть визначається як можлива цiна продажу згiдно до звичайних умов бiзнесу, зменшена на витрати на завершення товару та передпродажну пiдготовку. Фiнансовi активи Первiсне визнання та оцiнка Фiнансовi активи згiдно з МСБО (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, що утримуються до погашення; або фiнансовi активи, наявнi для продажу або похiднi фiнансовi iнструменти, якi були визначенi як ефективний iнструмент хеджування. Пiд час первiсного визнання фiнансових активiв товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю. Фiнансовi активи товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть та поворотну фiнансову допомогу, всi з яких класифiкуються як кредити та дебiторська заборгованiсть згiдно з МСБО (IAS) 39. Кредити i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. Такi фiнансовi активи первiсно визнаються за справедливою вартiстю з додаванням суми прямих витрат за операцiями, якщо такi є. Подальша оцiнка Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи в подальшому вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисностi. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя вiдображається у складi фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд. Фiнансовi зобов'язання Первiсне визнання та оцiнка Фiнансовi зобов'язання згiдно з МСБО (IAS) 39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках, кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти ефективного хеджування. Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю. Фiнансовi зобов'язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням, а у випадку кредитiв та позик, суми прямих витрат за операцiями. Фiнансовi зобов'язання пiдприємства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також кредити i позики. Подальша оцiнка Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики та торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з фiксованим термiном погашення, подальша оцiнка вiдбувається за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання, а також по мiрi амортизацiї з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у звiтi про сукупний дохiд у складi фiнансових витрат. Зменшення корисностi фiнансових активiв Пiдприємство визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв або групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв вiдбувається тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї або бiльше подiй, якi настали пiсля первiсного визнання активу ("у випадку виникнення збиткiв"), i такий випадок виникнення збиткiв впливає на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можуть бути надiйно визначеними. Об'єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов'язання зi сплати вiдсоткiв або основної суми боргу, iмовiрнiсть їх банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також ознаки на пiдставi доступної ринкової iнформацiї, помiрного зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, якi корелюють зi збитками. Вiдносно активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, товариство спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак зменшення корисностi iндивiдуально значимих фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими. У випадку, якщо об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансового активу, що розглядається вiдокремлено, суттєвого або несуттєвого вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, якi оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, i щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не оцiнюються на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. За наявностi об'єктивних ознак понесення збиткiв в результатi зменшення корисностi фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (не включаючи майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках для всiх знецiнених фiнансових активiв. Кредити та дебiторська заборгованiсть разом з вiдповiдним резервом списуються, коли немає реальної перспективи вiдшкодування найближчим часом. Якщо в наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується або збiльшується в зв'язку з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Припинення визнання фiнансових iнструментiв Фiнансовi активи Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо: - минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу; - товариство передало свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов'язання за виплатами третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки за "транзитною" угодою; або (a) товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) товариство не передало, але i не зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом. Фiнансовi зобов'язання Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, така замiна або модифiкацiя вiдображається як припинення визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у прибутках та збитках. Податки Поточний податок на прибуток Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату. Вiдстрочений податок на прибуток Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли: - вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла, активу або зобов'язання, в ходi угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; - стосовно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, якщо розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi може контролюватися та iснує значна iмовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому. Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна iмовiрнiсть того, що товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли: - вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, яке виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; - стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов'язанi з iнвестицiями в асоцiйованi компанiї, вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна iмовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть використанi в найближчому майбутньому, i товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються в тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначаються за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання на пiдставi законодавства, яке набуло або фактично набуло чинностi на звiтну дату. Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнаються вiдповiдно до операцiй, на яких вони ґрунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання залiковуються один проти одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної компанiї та податкового органу. Резерви Резерви визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому товариство має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов'язання можна достовiрно визначити. Якщо пiдприємство планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що стосуються резерву, вiдображаються у прибутках та збитках за вирахуванням вiдшкодування. Умовнi активи i зобов'язання Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. Подiї пiсля звiтної дати Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими. 5. ОБЛIКОВI ОЦIНКИ I ОСНОВНI ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI В ОЦIНКАХ Облiковi оцiнки Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi або такi, що здiйснюють на неї вплив, а також пов'язане з ними розкриття iнформацiї повиннi бути оцiненi, що вимагає вiд керiвництва здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату пiдготовки фiнансової звiтностi. "Критична облiкова оцiнка" є одночасно суттєвою для вiдображення як фiнансового стану товариства, так i результатiв її дiяльностi та вимагає вiд керiвництва найбiльш складних, суб'єктивних або комплексних суджень, найчастiше внаслiдок необхiдностi оцiнки впливу аспектiв, якi за своєю суттю є невизначеними. Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть змiнитися у майбутньому. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, у майбутньому. Знос i амортизацiя Знос i амортизацiя ґрунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках майбутнiх строкiв корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової кон'юнктури та iнших чинникiв, i подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних нарахувань. Строки корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх iнших суттєвих аспектiв. У випадку iстотних змiн очiкуваних строкiв корисного використання амортизацiйнi нарахування коригуються на перспективнiй основi. Зменшення корисностi нефiнансових активiв Основнi засоби та нематерiальнi активи тестуються на зменшення корисностi раз на рiк або за наявностi обставин, що вказують на можливiсть зменшення корисностi. Чинники, що вважаються суттєвими для iнiцiювання оцiнки на предмет зменшення корисностi, включають таке: iстотне падiння ринкових цiн, суттєве недовиконання показникiв операцiйної дiяльностi, з огляду на iсторичнi або очiкуваннi в майбутньому результати операцiйної дiяльностi, суттєвi змiни у використаннi активiв або в загальнiй бiзнесстратегiї товариства, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рiшення про їхню лiквiдацiю або замiну, i пошкодженi активи або активи, знятi з експлуатацiї, негативнi галузевi або економiчнi тенденцiї та суттєва перевитрата коштiв у розвитку активiв. Оцiнка вiдшкодовуваних сум активiв повинна частково ґрунтуватися на оцiнках керiвництва, включаючи визначення вiдповiдних активiв, що генерують грошовi кошти, оцiнку очiкуваних показникiв операцiйної дiяльностi, здатнiсть активiв генерувати дохiд, припущення щодо кон'юнктури ринку в майбутньому. Змiни в обставинах, а також в оцiнках i припущеннях керiвництва можуть призвести до збиткiв вiд зменшення корисностi у вiдповiдних перiодах. Зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої дебiторської заборгованостi Резерв пiд знецiнення дебiторської та iншої заборгованостi формується на пiдставi оцiнки Компанiєю можливостi погашення дебiторської заборгованостi окремими клiєнтами. МСФЗ 39 вимагає оцiнювати збиток вiд знецiнення, що визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ефективною процентною ставкою. Фактори, що приймаються до уваги пiд час оцiнення дебiторської заборгованостi, включають її аналiз за термiном виникнення, фiнансове положення та кредитну iсторiю покупця. Вiдстроченi податковi активи Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що вiдносяться на витрати у податковому облiку, якщо iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, у рахунок якого можуть бути використанi збитки. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi, виходячи з iмовiрних строкiв i розмiру майбутнього оподатковуваного прибутку i стратегiї податкового планування в майбутньому. Судовi спори i претензiї Товариство може бути об'єктом рiзного роду судових спорiв i претензiй, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актiв, стосовно результату яких iснує значний ступiнь невизначеностi. Керiвництво проводить оцiнку, серед iнших чинникiв, ступеню ймовiрностi несприятливого результату i можливостi реальної оцiнки суми збитку. Непередбачуванi подiї або змiни цих факторiв можуть вимагати збiльшення або зменшення суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої ранiше внаслiдок того, що таке нарахування не вважалося ймовiрним або реальна оцiнка не була можливою.
 
ПАТ "ВД "ОДЕСА" виконує рiзнi замовлення видавництв, пiдприємств на вигттовлення печатної реклами та здiйснює випуск художньої лiтератури. Пiдприємство випускає наступну печатну продукцiю: 1. проспекти, каталоги, буклети 2. календарi, плакати 3. технiчну документацiю 4. книги з iлюстрацiюми 5. записнi книжки, альбоми для фотокарток 6. дитячi iгри 7. вiзитнi картки Продукцiя товариства розповсюджується на територiї Одеськiй областi. Iншi ринки збуту не справляють на емiтента значного впливу. Галузь знаходиться у скрутному становищi. Фiскальна полiтика держави заважає нарощувати потужностi виробництва. Вiдсутнiсть державної пiдтримки вiтчизняного виробника спрямовує зiр керiвництва на закордонних iнвесторiв. Це дозволить розвинути виробництво. На територiї Одеської областi у ПАТ "ВД "Одеса" вiдсутнi конкуренти якi спроможнi значно вплинути на емiтента. Товариство займається проектуванням ринкових вiдносин з iноземними конкурентами таких держав як Угорщина та Польща. Одеська типографiя ТОВ "ВМВ" справляє на ПАТ "ВД "Одеса середнiй вплив. Обсяги виробництва фабрики бiльше, а собiвартiсть виробiв меньше. Виробництво полiграфiчної продукцiї проводиться на базi замовлень органiзацiй, пiдприємств та iнших замовникiв. Виробництво продукцiї, виконання робiт та надання послуг не залежить вiд сезонних змiн. В звiтному перiодi не впроваджувалися новi технологiї за вiдсутнiстю фiнансування. Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному об"ємi постачання вiдсутнi.
 
Пртягом 2010 року придбання основних засобiв на суиу 13 тис. грн. Протягом 2011 року що перевiряється пiдприємством понесенi витрати у сумi 26 тис. грн. на придбання основних засобiв якi вiдображенi по дебету рахунку 152 "Придбання (виготовлення) основних засобiв" вiдомостi 4.1. Придбанi основнi засоби на пiдставi Актiв приймання-передачi прийняти у експлуатацiю. Об'єкти необоротних активiв списувалися з балансу на загальну суму 427 тис. грн. по первiснi вартостi. Витрати пов'язанi з полiпшенням основних засобiв протягом року не здiйснювалися. Протягом 2012 року надходження чи вiбуття основних засобiв нек було. Протягом 2013 року придбання ОЗ на суму 99 тис. грн., вибуття ОЗ на суму 754 тис. грн. Протягом 2014 року придбання ОЗ на суму 4 тис. грн., вибуття ОЗ не було.
 
вiдсутнi
 
Основнi засоби утримуються з метою використання їх у процесi надання послуг та для здавання їх в оренду iншим особам, а також для здiйснення адмiнiстративних. Очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) необоротних активiв бiльше одного року. Необорнi активi на пiдприємствi представленi основними засобами виробничого призначення. В бухгалтерському облiку i звiтностi iнформацiя про основнi засоби та iншi необоротнi активи розкрита у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Облiк операцiй пов'язаннях з орендою основних засобiв вiдповiдають вимогам визначених у П(С)БО 14 "Оренда". Аналiтичний облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв ведеться за їх групами та окремими об'єктами. Синтетичний облiк основних засобiв ведеться на рахунку 10 "Основнi засоби" у журналi ордерi № 4. Необоротнi активи вiдображаються в бухгалтерському облiку за первiсною i переоцiненою вартiстю. Iнвентаризацiя основних засобiв здiйснювалася на пiдставi наказу генерального диретора "Про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань". Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснювалося протягом термiну їх корисного використання. Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємством застосовуються норми i методи нарахування амортизацiї передбаченi податковим законодавством. Виробничi потужностi в звiтному перiодi використовувалися на 63,0 % через проблеми зi свiтовою фiнансовою кризою. Капiтальне бiдвництво в звiтному перiодi не проводилося i на ближчий рiк не планується за вiдсутностi фiнансування. Зростання виробничих потужностей очикується пiсля завершення свiтової фiнансової кризи.
 
Основна проблема емiтента це фiскальна полiтика держави та вiдсутнiсть достатньої кiлькостi замовникiв. Iншi iстотнi проблеми вiдсутнi.
 
У емiтента вiдсутнi витрати на сплату штрафiв пенi неустойок за звiтний перiод.
 
Пiдприємство дiє на пiдставi самофiнансування. Державних дотацiй та банкiвсь- ких кредитiв протягом року не отримувало. Полiтика керiвництва щодо фiнансування дяльностi не змiнювалось протягом останнiх рокiв.
 
Укладених але не виконаних угод на кiнець 2014 року у емiтента не має.
 
На 2015 рiк керiвництво планує: 1. Пiдвищити фаховий рiвень персоналу 2. Покращити умови працi 3. Налагодити нови канали збуту 4. Здiйснити замiну старого обладнання на нове 5. Знайти iнвесторiв
 
Через вiдсутнiсть фiнансування, витрати на розробку та дослiдження вiдсутнi.
 
Не було.
 
Вiдключення струму в електромережi сприяє погiршенню стана обладнання яке забезпечує функцiонування iнфраструктури Товариства.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 658 589 0 0 658 589
будівлі та споруди 416 398 0 0 416 398
машини та обладнання 372 191 0 0 372 191
транспортні засоби -10 0 0 0 -10 0
інші -120 0 0 0 -120 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 658 589 0 0 658 589
Опис Всi основнi засоби власнi, обмеження щодо використання вiдсутнi. Мiсцезнаходження - за мiсцезнаходженням емiтента. Протягом 2014 року придбання ОЗ здiйснено на суму 4 тис. грн., вибуття ОЗ не було. Використання ОЗ до повного зносу. первiсна вартiсть складає 2699 тис. грн., знос станом на 31.12.2014 року складає 2110 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1908 1929
Статутний капітал (тис. грн.) 33 33
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 33 33
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(1908.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(33.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 33 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 0 X X
Усього зобов'язань X 33 X X
Опис: Кредити на пiдприємствi вiдсутнi.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
11.03.2014 13.03.2014 Відомості про проведення загальних зборів
11.04.2014 14.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АКФ "ГРАНТЬЕ
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21026423
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4420 27.01.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 54 П 000054 19.03.2011 27.01.2016
Текст аудиторського висновку (звіту)  
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Керiвництву ПАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА", НКЦПФР Опис аудиторської перевiрки Аудиторський висновок складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". Ми провели аудит повного комплекту фiнансових звiтiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА", якi додаються та якi включають баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi. Об'єктом аудиту є рiчна фiнансова звiтнiсть акцiонерного товариства, яка пiдлягає офiцiйному оприлюдненню та рiчнi звiтнi данi, що подаються до НКЦПФР. Мета аудиторської перевiрки - пiдтвердження достовiрностi, повноти i вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим вимогам до них. Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами: - Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями; - Закон України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi"; - Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок"; - Закон України "Про акцiонернi товариства"; - Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг; - Закон України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями; - Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями; - "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями; - Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк, реєстрацiйнi та дозвiльнi документи, оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансових рахунках за 2014 рiк, журнали-ордери, аналiз рахункiв, аналiтичнi данi по балансових рахунках за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року, наказ про облiкову полiтику. Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та тестування перевiрено показники фiнансової звiтностi, виявленi принципи оцiнки статей балансу товариства, проаналiзована облiкова полiтика Товариства. Бухгалтерський облiк товариство здiйснює вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999р., iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Важливi аспекти облiкової полiтики Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалася вiдповiдно до наказу "Про облiкову полiтику", на пiдставi Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V, Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнших нормативних документiв. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть При пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: - Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування; - Застосування обґрунтованих облiкових оцiнок та розрахункiв; - Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд МСФЗ у примiтках до фiнансової звiтностi Компанiї; - Пiдготовку фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним; - Облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин та операцiй мiж пов'язаними сторонами; - Облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають коректування чи розкриття; - Розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - Достовiрне розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всiх наданих кредитах або гарантiї вiд iменi керiвництва. Керiвництво Компанiї також несе вiдповiдальнiсть за: - Розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної системи внутрiшнього контролю в Компанiї; - Ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства та стандартiв бухгалтерського облiку вiдповiдної чинного законодавства України; - Вжиття заходiв у рамках своєї компетенцiї для захисту активiв Компанiї; - Виявлення i запобiгання фактiв шахрайства та iнших зловживань. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Через характер облiкових записiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть активiв та зобов'язань за допомогою iнших аудиторських процедур. Умовно - позитивна думка щодо повного комплекту фiнансової звiтностi На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi", фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" станом на 31 грудня 2014 року та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до МСФЗ. Iнша допомiжна iнформацiя Визначення вартостi чистих активiв. Згiдно частинi третiй ст. 155 Цивiльного кодексу України, якщо вартiсть чистих активiв товариства є меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Вартiсть чистих активiв ПАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" складає 1908 тис. грн. та статутний капiтал складає 33 тис. грн. Т.ч., вартiсть чистих активiв є бiльшою за статутний капiтал товариства та на думку аудитора, товариство дотримується вимог чинного законодавства. Iнша iнформацiя Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть)" не виявлено. Значнi правочинi Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства" не вiдбувалося. Стан корпоративного управлiння Система корпоративного управлiння дiє згiдно принципiв, передбачених статутом товариства. Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Генеральний директор та Ревiзiйна комiсiя. Товариство щорiчно проводить загальнi збори по результатах господарської дiяльностi за вiдповiдний рiк, на яких розглядаються пiдсумки виробничо-фiнансової дiяльностi, затвердження рiчного фiнансового звiту, розподiл прибуткiв та iншi питання, якi належать до їх компетенцiї. Товариство проводить щорiчну аудиторську перевiрку за участю зовнiшнього аудитора. Про призначення зовнiшнього аудитора приймає рiшення Наглядова рада. Протягом останнiх трьох рокiв аудиторськi перевiрки товариства проводилися у середньому 1 раз на рiк та зовнiшнього аудитора не змiнювали. Система внутрiшнього аудиту (контролю) вiдсутня. Взаємовiдношення з зацiкавленими особами здiйснюються згiдно з чинним законодавством Шахрайство при аудитi фiнансової звiтностi. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання якi, на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб'єкта господарювання, структури його власностi та корпоративного управлiння, структури та способу фiнансування, облiкової полiтики, цiлi та стратегiї i пов'язаних з ними бiзнес-ризикiв, оцiнки та оглядiв фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. Аудит активiв За станом на 31.12.2014 року загальнi активи ПАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" в порiвняннi з даними на початок 2014 року зменшились на 2,6 % i вiдповiдно складають 1941 тис. грн. Розмiр активiв пiдприємства визначений без суттєвих перекручень та реально i вiрно вiдображений у фiнансовiй звiтностi згiдно МСФО. Пiд час проведення аудиту активiв аудитор не дає абсолютну гарантiю того, що перевiрена iнформацiя вiльна вiд суттєвих помилок. Аудит зобов'язань i забезпечень. Станом на 31.12.2014 року загальнi зобов'язання Товариства зменшились до 33 тис. грн., тобто на 47,6 %. Фiнансовi зобов'язання згiдно з МСБО (IAS) 39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках. Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю. Фiнансовi зобов'язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням. Фiнансовi зобов'язання Групи включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть. Довгостроковi зобов'язання, станом на 31.12.2014 року вiдсутнi. Поточнi зобов'язання, станом на 31.12.2014 року, складають 33 тис. грн. - розрахунки з бюджетом. Розмiр зобов'язань пiдприємства визначений без суттєвих перекручень та реально i вiрно вiдображений у фiнансовiй звiтностi згiдно МСФО. Пiд час проведення аудиту зобов'язань аудитор не дає абсолютну гарантiю того, що перевiрена iнформацiя вiльна вiд суттєвих помилок. Аудит власного капiталу Станом на 31.12.2014 року загальний розмiр власного капiталу ПАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" у розмiрi 1 908 тис. грн., з яких зареєстрований статутний капiтал складає 33 тис. грн., та нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2014 року складає 1875 тис. грн. Заявлений у установчих документах статутний капiтал товариства сплачений у повному обсязi. Загальна сума випуску iменних простих акцiй становить 33 391,75 грн., кiлькiсть акцiй 19 081 штук, номiнальною вартiстю 1,75 грн. На протязi 2014 року загальна сума статутного капiталу не змiнювалась. Викуп власних акцiй товариство за 2014 рiк не здiйснювало. Товариство у 2014 роцi не здiйснювало емiсiю цiнних паперiв. Зменшення власного капiталу вiдбулося за рахунок отриманого збитку поточного року. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Пiдтвердження реальностi та точностi фiнансових результатiв дiяльностi ПАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" вiдображених у фiнансовiй звiтностi. Збиток поточного року складає 21 тис. грн. На думку аудитора, в усiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд звичайної дiяльностi Товариства ведеться у вiдповiдностi до норм МСБО 18 "Дохiд". За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудитору, стосовно витрат Товариства за 2014 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат Товариства, а також розкриває iнформацiю про них. Директор - аудитор АКФ "ГРАНТЬЕ" /Пархоменко О.С./ 03.04.2015 року Україна, мiсто Одеса, проспект Адмiральський 33-А, оф. 210
 
 
 

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2013 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори   X
Акціонери   X
Депозитарна установа X  
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): не було Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський X  
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): д/н   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X  
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Так Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства X  
Положення про порядок розподілу прибутку X  
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Так Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Так Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада X  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів X  
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): д/н    

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились  

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" за ЄДРПОУ 02470158
Територія   за КОАТУУ 5110137500
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності   за КВЕД 18.12"
Середня кількість працівників 45  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса 65091 Одеська область Приморський район м. Одеса вул. Колонтаївська, буд. 24, т.(048) 732-40-61  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 658 589 0
первісна вартість 1011 2695 2699 0
знос 1012 2037 2110 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 33 33 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 691 622 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 204 515 0
Виробничі запаси 1101 173 505 0
Незавершене виробництво 1102 21 1 0
Готова продукція 1103 10 9 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 917 760 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 9 16 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 3 1 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 42 19 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 118 1 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 118 1 0
Витрати майбутніх періодів 1170 11 8 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 1301 1319 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1992 1941 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 33 33 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1896 1875 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 1929 1908 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0
за розрахунками з бюджетом 1620 62 33 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 1 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 63 33 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1992 1941 0

Примітки Фiнансова звiтнiсть згiдно МСФО
Керівник Сваволя Валерiй Петрович
Головний бухгалтер Гусєва Зоя Дмитрiвна

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" за ЄДРПОУ 02470158
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3758 4802
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2856 ) ( 3722 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

902

1080
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 823 ) ( 1071 )
Витрати на збут 2150 ( 67 ) ( 154 )
Інші операційні витрати 2180 ( 33 ) ( 53 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 21 ) ( 198 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 21 ) ( 198 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 21 ) ( 198 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -21 -198

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1117 1897
Витрати на оплату праці 2505 1677 2002
Відрахування на соціальні заходи 2510 607 721
Амортизація 2515 73 73
Інші операційні витрати 2520 305 307
Разом 2550 3779 5000

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 19081 19081
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 19081 19081
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1.1005712 -10.3768146
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -1.1005712 -10.3768146
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Фiнансова звiтнiсть згiдно МСФО
Керівник Сваволя Валерiй Петрович
Головний бухгалтер Гусєва Зоя Дмитрiвна

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" за ЄДРПОУ 02470158
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

4666

5676
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1909 )

( 2145 )
Праці 3105 ( 1356 ) ( 1622 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 695 ) ( 816 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 793 ) ( 943 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 30 ) ( 34 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -117 116
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -117 116
Залишок коштів на початок року 3405 118 2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 1 118

Примітки Фiнансова звiтнiсть згiдно МСФО
Керівник Сваволя Валерiй Петрович
Головний бухгалтер Гусєва Зоя Дмитрiвна

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" за ЄДРПОУ 02470158
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки  
Керівник  
Головний бухгалтер  

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" за ЄДРПОУ 02470158
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 33 0 0 0 1896 0 0 1929
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 33 0 0 0 1896 0 0 1929
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -21 0 0 -21
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -21 0 0 -21
Залишок на кінець року 4300 33 0 0 0 1875 0 0 1908

Примітки Фiнансова звiтнiсть згiдно МСФО
Керівник Сваволя Валерiй Петрович
Головний бухгалтер Гусєва Зоя Дмитрiвна

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 1.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. 17 июня 1994 года согласно распоряжения регионального отделения фонда государственного имущества Украины по Одесской области № 185 - Р в соответствии с п.2 Декрета Кабинета Министров от 10 мая 1993 года № 57-93 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств i їх структурних пiдроздiлiв, якi вiдданi в оренду" произведена приватизация целостного имущественного комплекса Арендного Предприятия "Одесская книжная фабрика" путем продажи принадлежащих государству акций Открытого Акционерного Общества. Предприятие располагает высококвалифицированными специалистами и оборудованием производства Германии. Основной вид деятельности - предоставление полиграфических услуг. Юридический адрес Общества : 65091, г.Одесса, ул.Колонтаевская,24. На 31 декабря 2014 года акционерный капитал Общества представлен следующим образом: Количество Часть,% Бабаянц Тигран Лазаревич 10905 57,15 Другие акционеры с частью,которая не превышает 10% уставного капитала 8176 42,85 Информация о дочерных и ассоциируемых компаниях - нет. В качестве основателей Общества выступили: -Одесское региональное отделение Фонда Государственного имущества Украины с частью 50%; -Организация арендаторов трудового коллектива "Одесская книжная фабрика" с частью 50%. Среднегодовое количество работников Общества в 2014 году представляли 45 лица. 2.УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, РИСКИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УКРАИНЕ. Украина, чья экономика является такой, которая развивается, и имеет относительно высокие экономические и политические риски, продолжает внедрять экономические реформы и развивать законодательную, налоговую и регуляторную базы согласно требованиям рыночной экономики. Будущая стабильность украинской экономики в большой степени зависит от этих реформ и эффективности экономических, финансовых и монетарных мероприятий, которые употребляются правительством, вместе с налоговым, юридическим и политическим развитием. Экономики, что развиваются, являются чувствительными к рыночным колебаниям и снижению темпам экономического развития в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к нестабильности на рынках капитала, существенного ухудшения ликвидности в банковском секторе и осложнения условий кредитования в Украине. Основными рисками в деятельности Общества являются высокая конкуренция на рынке полиграфических услуг и очень значительный износ основного оборудования Общества. 3.ОСНОВА СКЛАДЫВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ. Эта финансовая отчетность была составлена на основе принципа исторической стоимости. Финансовая отчетность представлена в гривнах и все суммы округлены к ближайшей тысяче. Заявление о соответствии Финансовая отчетность Общества составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности(МСФЗ) в редакции, опубликованной Советом из Международных стандартов финансовой отчетности. Компанией приняты все стандарты, которые опубликованы и вступили к действию для отчетных периодов, которые начинаются с 1 января 2012 года и раньше. 4.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. Функциональная валюта и валюта представления Функциональной валютой и валютой представления отчетности Общества является гривна. Краткосрочная/долгосрочная классификация Актив(обязательство) классифицируется как текущий, если планируется его реализация(погашение), или если планируется его продажа или использование в течении 12 месяцев после отчетной даты. Другие активы (обязательства) классифицируются как долгосрочные. Финансовые инструменты классифицируются исходя из ожидаемого срока их полезного использования. Отсроченные доходы и соответствующие расходы на подключение классифицируются как текущие. Операции в иностранной валюте Операции, которые осуществляются в валютах, отличающихся от функциональной (иностранные валюты), сначала отображаются в функциональной валюте по обменному курсу, что действия на дату проведения операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах , перечисляются в функциональную валюту по обменному курсу на отчетную дату. Немонетарные статьи, которые оцениваются по исторической стоимости в иностранной валюте, перечисляются по обменному курсу, что действовал на дату проведения операции. Результат такого пересчета признается в прибылях и убытках. Немонетарные статьи, которые учитываются по справедливой стоимости в иностранной валюте, перечисляются по обменному курсу, что действует на дату определения справедливой стоимости. Результат такого пересчета признается в прибылях или убытках от изменения справедливой стоимости статьи. Признание и оценка доходов Доходы признаются, если существует высокая достоверность того, что Общество извлечет экономические выгоды, а доходы могут быть достоверно определены. Доходы оцениваются по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или такой, которая подлежит получению, за вычетом скидок, бонусов и налогов по продаже. Эти налоги считаются полученными от имени государственных органов. Доходы, главным образом, являют собой доходы от реализации продукции собственного производства. Основные средства Основные средства отображаются по первобытной стоимости за вычетом накопленного износа и накопленных убытков от уменьшения полезности. Стоимость основных средств включает в себя стоимость профессиональных услуг, а также, в случае квалифицированных активов затраты на ссуды капитализируются. Износ рассчитывается как уменьшение стоимости активов, кроме земли, к их оценочной остаточной стоимости, если такая существует, в течении всего ожидаемого срока полезного использования. Начисление износа начинается, когда активы готовы к их целевому использованию. Расходы на ремонт и удержание основных средств отображаются по мере их понесшего. Если капитализируются новые запасные части, замененные запасные части выводятся из эксплуатации, и их остаточная балансовая стоимость признается убытком от выбытия. Если сумма ожидаемых расходов из выведения из эксплуатации актива после его использования существенной для финансовой отчетности, приведенная стоимость ожидаемых расходов из выведения из эксплуатации активов после его использования включается в первобытную стоимость соответствующего актива, если выполняются критерии признания резерва. Износ насчитывается за прямолинейным методом в течении ожидаемых сроков полезного использования соответствующих активов: КАТЕГОРИЯ АКТИВА СРОК ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (годы) Дома и сооружения От 15 лет Машины и оборудование От 5 лет Транспортные средства От 5 лет Компьютеры, офисная мебель и инвентарь От 4 лет Другие основные средства От 12 лет Метод начисления износа, ожидаемый срок полезного использования и остаточная стоимость пересматриваются по крайней мере раз в год и корректируются на перспективной основе, если это необходимо. Ожидается, что остаточная стоимость будет равняться нулю для большинства активов. Признание объекта основных средств прекращается после его выбытия или если не ожидается получение будущих экономических выгод от его дальнейшего использования или выбытия. Любые прибыли или убытки, которые возникают в связи с прекращением признания актива (рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от выбытия актива и его балансовой стоимостью), включаются в отчет о финансовых результатах за год, в котором состоялось прекращение признания объекта. Износ улучшений арендованной недвижимости насчитывается в течении всего ожидаемого срока их полезного использования на той же основе, что и износ собственных активов, или в течении срока соответствующей аренды, если он меньше первого. Незавершенное строительство Объекты, которые находятся в процессе незавершенного строительства, капитализируются как отдельный элемент основных средств. По завершении строительства стоимость объекта переносится к соответствующей категории основных средств. Износ на объекты незавершенного строительства не насчитывается. Аренда Аренда классифицируется как финансовая в том случае, когда по условиям аренды, все значительные риски и выгоды собственности передаются арендатору. Все другие виды аренды классифицируются как операционная аренда. Оценка аренды зависит от сущности операций. Но, как правило, условия, что позволяют Обществу классифицировать аренду как финансовую, являются такими: если срок аренды превышает 75% ожидаемого срока полезного использования или если дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей превышает 90% справедливой стоимости арендованного актива. Основные средства, приобретенные путем финансовой аренды, капитализируются и отображаются за меньшей из двух величин: справедливой стоимостью или дисконтированной стоимостью минимальных арендных платежей в начале аренды, за вычетом накопленного износа и убытка от уменьшения полезности. Износ на арендованные активы насчитывается в течение всего срока полезного использования актива. Однако если отсутствующая обоснованная уверенность в том, что к Обществу перейдет право собственности на актив в конце срока аренды, актив амортизируется в течение более короткого из таких периодов: сроку полезного использования актива и срока аренды. Платежи за операционную аренду отображаются в составе прибылей и убытков на основании линейного метода в течении всего срока соответствующей аренды. Уменьшение полезности нефинансовых активов На каждую отчетную дату Общество определяет, есть ли признаки возможного уменьшения полезности актива. Если такие признаки существуют, или если необходимо выполнить ежегодное тестирование актива на уменьшение полезности, Общество осуществляет оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива - это наибольшая из таких величин: справедливая стоимость актива или подразделения, которое генерирует денежные потоки, за вычетом расходов на продажу, и ценность от использования актива. Возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, за вычетом случаев, когда актив не генерирует поступления средств, которые по большей части являются независимыми от поступлений, генерирующих другими активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость считается, что полезность актива уменьшилась, и он списывается к возмещаемой стоимости. При оценке ценности от использования будущие денежные потоки дисконтируются за ставкой дисконтирования к налогообложению, которая отображает текущую рыночную стоимость денег и риски, свойственные активу. При определении справедливой стоимости за вычетом расходов на реализацию учитываются последние операции на рынке, при наличии. В случае невозможности определение таких операций используется соответствующая модель оценки. Такие расчеты подтверждаются расчетными коэффициентами или другими доступными показателями справедливой стоимости. Убытки от уменьшения полезности текущей деятельности признаются в прибылях и убытках. Единица, которая генерирует денежные средства, являет собой наименьшую идентифицированную группу активов, которая генерирует денежные поступления, по большей части независимые от денежных поступлений от других активов или групп активов. Исходя из специфики операционной деятельности Общества, руководство определило, что Общество имеет одну единицу, которая генерирует денежные средства, которая представляет собой все активы Общества. На каждую отчетную дату определяется, есть ли признаки того, что раньше признанные убытки от уменьшения полезности актива больше не существуют или уменьшились. Если такие признаки есть, проводятся расчеты возмещаемой стоимости. Раньше признанные убытки от уменьшения полезности сторнирования только в том случае, если имело место изменение в оценке, которое использовалось для определения возмещаемой стоимости актива со времени последнего признания убытка от уменьшения полезности. Если это так, балансовая стоимость актива увеличивается к возмещаемой стоимости актива. Эта увеличенная стоимость не может превышать балансовую стоимость, которая была бы определена за вычетом амортизации, если бы в предыдущие годы не был признанный убыток от уменьшения полезности актива. Такое сторнирование стоимости признается в составе прибылей и убытков. После сторнирования износ корректируется в будущих периодах с целью распределения переоцененной балансовой стоимости актива за вычетом его ликвидационной стоимости на систематической основе в течение срока его полезного использования. Запасы Запасы оцениваются за меньшей из двух величин: себестоимостью или чистой стоимостью реализации товаров, которые будут проданы отдельно. Себестоимость запасов определяется за методом первое "поступление - первый расход" (ФИФО). Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства состоит из стоимости сырья и материалов, прямых расходов на оплату труда, других прямых расходов и распределенных общепроизводственных расходов согласно нормальной производственной мощности Общества. Чистая реализационная стоимость определяется как возможная цена продажи согласно к обычным условиям бизнеса, уменьшенная на расходы в завершение товара и предпродажную подготовку. Финансовые активы Первобытное признание и оценка Финансовые обязательства согласно МСБО (IAS) 39, классифицируются соответственно как финансовые активы по справедливой стоимости с отображением переоценки в прибылях или убытках; ссуды и дебиторская задолженность; инвестиции, которые воздерживаются к погашению; или финансовые активы, имеющиеся для продажи или производные финансовые инструменты, которые были определены как эффективный инструмент хеджирования. Во время первобытного признания финансовых активов Общество присваивает им соответствующую категорию. Финансовые активы Общества включают денежные средства и их эквиваленты, торговую и другую дебиторскую задолженность и поворотную финансовую помощь, все из которых квалифицируются как кредиты и дебиторская задолженность согласно МСБО (IAS) 39. Кредиты и дебиторская задолженность - это непроизводные финансовые активы с фиксированными или определенными платежами, которые не котируются на активном рынке. Такие финансовые активы первобытно признаются по справедливой стоимости с добавлением суммы прямых расходов за операциями, если такие есть. Дальнейшая оценка После первобытного признания такие финансовые активы в дальнейшем отображаются по амортизационной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом уменьшения полезности. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также комиссионных или расходов, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Амортизация отображается в составе финансовых доходов в отчете о совокупном доходе. Финансовые обязательства Первобытное признание и оценка Финансовые обязательства согласно МСБО (IAS) 39 классифицируются соответственно как финансовые обязательства по справедливой стоимости с отображением переоценки в прибылях или убытках, кредиты и ссуды или производные инструменты, определенные как инструменты эффективного хеджирования. Во время первобытного признания финансовых обязательств присваивает им соответствующую категорию. Финансовые обязательства признаются первобытно по справедливой стоимости за вычетом, а в случае кредитов и ссуд, суммы прямых расходов за операциями. Финансовые обязательства предприятия включают торговую и другую кредиторскую задолженность, а также кредиты и ссуды. Дальнейшая оценка После первобытного признания процентные кредиты и ссуды, кредиты и другая кредиторская задолженность с фиксированным и сроком погашения, дальнейшая оценка происходит по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы признаются в составе чистой прибыли или убытка при прекращении их признания, а также по мере амортизации с использованием метода эффективной процентной ставки. Амортизация стоимости рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также комиссионных или расходов, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Амортизация с использованием метода эффективной процентной ставки отображается в отчете о совокупном доходе в составе финансовых расходов. Уменьшение полезности финансовых активов Предприятие определяет, существуют ли объективные признаки уменьшения полезности финансовых активов на каждую отчетную дату. Считается, что уменьшение полезности финансовых активов или группы финансовых активов происходит только тогда, когда существуют объективные признаки уменьшения полезности в результате одной или больше событий, которые наступили после первобытного признания актива (в случае возникновения убытков), и такой случай возникновения убытков влияет на ожидаемые будущие денежные потоки от финансового актива или группы финансовых активов, которые могут быть надежно определенными. Объективные признаки уменьшения полезности могут включать признаки того, что заемщик или группа заемщиков испытывают существенные финансовые трудности, нарушают обязательство из уплаты процентов или основной суммы долга, вероятность их банкротства или финансовой реорганизации, а также признаки на основании доступной рыночной информации, умеренного уменьшения ожидаемых будущих денежных потоков, например, изменения в уровне просроченных платежей или в экономических условиях, которые коррелируют с убытками. Относительно активов, отображенных по амортизированной стоимости, Общество сначала проводит отдельную оценку существования объективных признаков уменьшения полезности индивидуально значимых финансовых активов, или совокупно за финансовыми активами, которые не являются индивидуально значимыми. В случае, если объективные признаки уменьшения полезности финансового актива, который рассматривается отдельно, существенного или не существенного отсутствующие, этот актив включается в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска. Такая группа финансовых активов оценивается на предмет уменьшения полезности на совокупной основе. Активы, которые оцениваются отдельно на предмет уменьшения полезности, и относительно которых признается или продолжает признаваться убыток от уменьшения полезности, не оцениваются на предмет уменьшения полезности на совокупной основе. При наличии объективных признаков понесшего убыток в результате уменьшения полезности финансовых активов сумма убытков определяется как разница между балансовой стоимостью активов и текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков ( не включая будущих ожидаемых кредитных убытков, которые еще не были понесены). Текущая стоимость ожидаемых будущих денежных потоков дисконтируется за первобытной эффективной процентной ставкой за финансовым активом. Балансовая стоимость актива уменьшается путем применения счета резерва, а сумма убытка признается в прибылях и убытках для всех обесцененных финансовых активов. Кредиты и дебиторская задолженность вместе с соответствующим резервом списываются, когда нет реальной перспективы возмещения в ближайшее время. Если в будущем году сумма ожидаемого убытка от уменьшения полезности снижается или увеличивается в связи с событием, которое состоялось после признания убытка от уменьшения полезности, то раньше признанный убыток, от уменьшения полезности увеличивается или уменьшается путем корректировки счета резерва. Прекращение признания финансовых инструментов Финансовые активы Прекращение признания финансового актива ( или части финансового актива или части группы подобных финансовых активов) происходит в случае, если: - миновал срок действия прав на получение денежных потоков от финансового актива; - Общество передало свои права на получение денежных потоков от актива или приняло на себя обязательство за выплатами третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без существенной задержки по "транзитному" соглашению; или (а) Общество передало практически все риски и выгоды от актива, или (б) Общество не передало, но и не хранит за собой, практически все риски и выгоды от актива, но передало контроль над этим активом. Финансовые обязательства Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае выполнения, аннулирования или окончания срока действия соответствующего обязательства. При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же кредитором на существенно отличных условиях или в случае внесения существенных изменений в условиях существующего обязательства, такая замена или модификация отображается как прекращение признания первобытного обязательства и признание нового обязательства в учете с признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в прибылях и убытках. Налоги Текущий налог на прибыль Текущие налоговые активы и обязательства за текущий и предыдущий периоды оцениваются за суммой, ожидаемой к возмещению от налоговых органов или к оплате налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, что применяются для расчета этой суммы, - это ставки и законодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату. Отсроченный налог на прибыль Отсроченный налог на прибыль рассчитывается за методом обязательств путем определения временных разниц на отчетную дату между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансово й отчетности. Отсроченные налоговые обязательства признаются за всеми облагаемыми налогом временными разницами, кроме случаев когда: - отсроченное налоговое обязательство возникает в результате первобытного признания гудвила, актива или обязательства, в ходе соглашения, которое не является объединением бизнеса, и на момент осуществления операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на облагаемую налогом прибыль или убыток; - относительно облагаемых налогом временных разниц, связанными с инвестициями в дочерние компании, если распределение во времени сторнування временной разницы может контролироваться и существует значительная вероятность того что временная разница не будет сторнована в обозримом будущем. Отсроченные налоговые активы из налога на прибыль признаются за всеми временными разницами, которые подлежат вычету и перенесенными неиспользованными налоговыми убытками, в той мере, в которой существует значительная вероятность того, что Общество будет иметь облагаемую налогом прибыль, против которой могут быть зачтены временные разницы, которые подлежат вычету, неиспользованные налоговые убытки, кроме случаев когда: - отсроченный актив из налога на прибыль, которая относится к временной разнице, которая подлежит вычету, возникает в результате первобытного признания актива или обязательства, которое возникло не в результате объединения бизнеса и которое на момент осуществления операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на облагаемую налогом прибыль или убыток; - относительно временных разниц, которые подлежат вычету, и которые связаны с инвестициями в ассоциированные компании, отсроченные налоговые активы признаются только в той мере, в которой есть значительная вероятность того, что временные разницы будут использованы в ближайшем будущем, и Общество будет иметь облагаемую налогом прибыль, против которой могут быть использованы временные разницы. Балансовая стоимость отсроченных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и снижается в той мере, в которой получение достаточной облагаемой налогом прибыли, которая позволит использовать все или часть отсроченных налоговых активов, оценивается как маловероятное. Непризнанны отсроченные налоговые активы пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той мере, в которой появляется значительная вероятность того, что будущая облагаемая налогом прибыль позволит использовать отсроченные налоговые активы. Отсроченные налоговые активы и обязательства определяются за ставками налога, которые будут применяться в течение периода реализации актива или урегулирования обязательства на основании законодательства, которое приобрело или фактически вступило в силу на отчетную дату. Отсроченный налог, который относится к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка. Статьи отсроченные налогом признаются в соответствии с операциями, на которых они основываются, или в составе другого совокупного дохода, или непосредственно в капитале. Отсроченные налоговые активы и отсроченные налоговые обязательства залечиваются друг против друга, если есть юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и отсроченные налоги относятся к одной и той же облагаемой налогом компании и налоговому органу. Резервы Резервы признаются, когда в результате определенного события в прошлом, Общество имеет юридически или добровольно взятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности будет нужный отток ресурсов, которые воплощают в себе будущие экономические выгоды, а также сумму обязательства можно достоверно определить. Если предприятие планирует получить возмещение некоторой части или всех резервов, например, по договору страхования, возмещения признаются как отдельный актив, но только в том случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению. Расходы, которые касаются резерва, отображаются в прибылях и убытках за вычетом возмещения. Условные активы и обязательства Условные активы не признаются, а раскрываются в финансовой отчетности, если поступление экономических выгод является вероятным. Условные обязательства не отображаются в финансовой отчетности, за исключением случаев, когда существует вероятность того, что для погашения обязательства будет нужно отток ресурсов, и при этом сумма таких обязательств может быть достоверно определена. Информация о таких обязательствах подлежит раскрытию, за исключением случаев, когда возможность оттока ресурсов, которые являют собой экономические выгоды, является маловероятной. События после отчетной даты События после отчетной даты, которые предоставляют дополнительную информацию о финансовом состоянии Общества на отчетную дату (корректирующие события), отображаются в финансовой отчетности. События которые состоялись после отчетной даты, которые не являются корректирующими событиями, отображаются в примечаниях к финансовой отчетности, если они являются существенными. 5.УЧЕТНЫЕ ОЦЕНКИ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКАХ. Учетные оценки Некоторые суммы, включенные в финансовую отчетность или такие, которые осуществляют на нее влияние, а также связанное с ними раскрытие информации должны быть оценены, что требует от руководства осуществления предположений относительно сумм или условий, которые не могут быть точно известны на дату подготовки финансовой отчетности. "Критическая учетная оценка" является одновременно существенной для отображения как финансового состояния Общества, так и результатов его деятельности и требует от руководства наиболее сложных, субъективных или комплексных суждений, чаще всего в результате необходимости оценки влияния аспектов, которые по своей сути являются неопределенными. Руководство проводит такую оценку на постоянной основе, исходя из результатов и опыта прошлых периодов, консультаций специалистов, тенденций и других методов, которые руководство считает приемлемыми при определенных обстоятельствах, а также исходя из прогнозов относительно того, как они могут измениться в будущем. Однако неопределенность относительно этих предположений и оценочных значений может привести к результатам, которые могут требовать существенных корректировок балансовой стоимости актива или обязательства, относительно которых осуществляются такие предложения и оценки в будущем. Износ и амортизация Износ и амортизация основываются на осуществленных руководством оценках будущих сроков полезного использования основных средств и нематериальных активов. Оценки могут изменяться под воздействием технологического развития, конкуренции, изменений рыночной конъюнктуры и других факторов, и подобные изменения могут привести к изменениям ожидаемых сроков полезного использования и амортизационных начислений корректируются на перспективной основе. Уменьшение полезности нефинансовых активов Основные средства и нематериальные активы тестируются на уменьшение полезности раз в году или при наличии обстоятельств, которые показывают на возможность уменьшения полезности. Факторы, которые считаются существенными для инициирования оценки на предмет уменьшения полезности, включают такое: существенное падение рыночных цен, существенное недовыполнение показателей операционной деятельности, учитывая исторические или ожидание в будущем операционной деятельности, существенные изменения в использовании активов или в общей бизнес стратегии Общества, включая активы, относительно которых принято решение об их ликвидации или замене, и поврежденных активах или активах, снятых из эксплуатации, негативные отраслевые или экономические тенденции и существенный перерасход средств в развитии активов. Оценка возмещаемых сумм активов должна частично основываться на оценках руководства, включая определение соответствующих активов, которые генерируют денежные средства, оценку ожидаемых показателей операционной деятельности, способность активов генерировать доход, предположение относительно конъюнктуры рынка в будущем. Изменения в обстоятельствах, а также в оценках и предложениях руководства могут привести к убыткам от уменьшения полезности в соответствующих периодах. Уменьшение полезности дебиторской задолженности за товары, работы, услуги и другой дебиторской задолженности Резерв под обесценивание дебиторской и другой задолженности формируется на основании оценки Компанией возможности погашения дебиторской задолженности отдельными клиентами. МСФЗ 39 требует оценивать убыток от обесценивания, которое определяется как разница между балансовой стоимостью дебиторской задолженности и нынешней стоимостью будущих денежных потоков, дисконтированных за эффективной процентной ставкой. Факторы, которые принимаются к сведению во время оценивания дебиторской задолженности, включают ее анализ за сроком возникновения, финансовое положение и кредитную историю покупателя. Отсроченные налоговые активы Отсроченные налоговые активы признаются для всех временных разниц, которые относятся на расходы в налоговом учете, если существует вероятность наличия облагаемой налогом прибыли, в счет которой могут быть использованные убытки. Существенные оценки руководства необходимые для определения суммы отсроченных налоговых активов, которые могут быть признаны, исходя из вероятных сроков и размера будущей облагаемой налогом прибыли и стратегии налогового планирования в будущем. Судебные споры и претензии Общество может быть объектом разного рода судебных споров и претензий, включая рассмотрения за делами об обжаловании нормативных актов, относительно результата, которых существует значительная степень неопределенности. Руководство проводит оценку, среди других факторов, степени вероятности неблагоприятного результата и возможности реальной оценки суммы убытка. Непредсказуемые события или изменения этих факторов, могут требовать увеличения или уменьшения сумы к начислению или требовать начисления суммы, не начисленной раньше в силу того, что такое начисление не считалось вероятным или реальная оценка не была возможной. 6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ( 1010, 1011, 1012 БАЛАНСА ) ( тыс. грн ) Дома и сооружения Машины и оборудование Всего Первобытная стоимость: На 01.01.2014 г. 910 1785 2695 Поступление - 4 4 Выбытие - - - На 31.12.2014 г. 910 1789 2699 Износ и убытки от уменьшения полезности На 01.01.2014 г. 504 1533 2037 Начисленный износ за год 25 48 73 Уменьшение полезности - - - Выбытие - - - На 31.12.2014 г. 529 1581 2110 Остаточная стоимость: На 01.01.2014 г. 484 174 658 На 31.12.2014 г. 462 127 589 7.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ (строки 1100, 1101, 1102, 1103 баланса) ( тыс.грн) Виды за основными группами запасов 31.12.2014г. 31.12.13г. Производственные запасы 505 173 Незавершенное производство 1 21 Готовая продукция 9 10 Вместе 515 204 По состоянию на 31.12.2014г. незавершенное производство состоит следующих элементов: ( тыс.грн) Элементы незавершенного производства 31.12.14г. Сырье и материалы 1 Расходы на оплату труда - Отчисления на социальные мероприятия - Расходы на содержание оборудования - Общепроизводственные расходы - Вместе 1 8.ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги (строка 1125 баланса) (тыс.грн) Виды за основными группами покупателей 31.12.2014г. 31.12.2013г. Дебиторская задолженность за полиграфические услуги 760 917 Общество оказывает услуги для одного основного клиента, который является его единственным должником состоянием на 31.12.2014г. В Общества существует обоснованная уверенность относительно погашения существующих долгов, потому резерв под уменьшение полезности дебиторской задолженности не создавался. Другая текущая дебиторская задолженность ( строка 1155 баланса) (тыс.грн) Виды за основными группами покупателей 31.12.2014г. 31.12.2013г. Задолженность за приобретенные товары и услуги 19 42 Чистая реализационная стоимость 19 42 На 31.12.2013г. и 31.12.2014г. дебиторская задолженность за товары, работы, услуги и другая дебиторская задолженность являются беспроцентными и погашается в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества. 9. СЧЕТА В БАНКАХ (строка 1167 баланса) (тыс.грн) 31.12.2014г. 31.12.2013г. Денежные средства в банках в национальной валюте 1 118 Всего 1 118 10.ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ( ДОЛЕВОЙ) КАПИТАЛ (строка 1400) На 31.12.2014г. утвержденный и полностью оплаченный уставный капитал представлял 33.391,75 грн. и состоял из 19081 простых акций нарицательной стоимостью 1,75 грн. каждая. Дивиденды в 2014 году не объявлялись и не выплачивались. 11. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги (строка 1615 баланса) (тыс.грн) Виды за основными группами поставщиков 31.12.2014г. 31.12.2013г. Кредиторская задолженность за приобретенную бумагу - - Кредиторская задолженность за полученные коммунальные услуги - - Вместе - - 12.ДОХОДЫ И РАСХОДЫ Чистый доход от реализации продукции (строка 2000 Отчета о финансовых результатах) (тыс.грн) Основные виды доходов 2014г. Выпуск полиграфической продукции 3758 Всего 3758 Себестоимость реализованной продукции (строка 2050 Отчета о финансовых результатах) (тыс.грн) Основные элементы себестоимости 2014г. Прямые услуги посторонних организаций 310 Прямые материальные расходы 795 Прямые расходы на оплату труда 984 Отчисления на социальные мероприятия 305 Амортизация 70 Распределенные общепроизводственные расходы 155 Нераспределенные производственные расходы 237 Вместе 2856 Административные расходы ( строка 2130 Отчета о финансовых результатах) (тыс.грн) Основные виды расходов 2014г. Расходы на оплату труда 390 Выплаты за отпусками 16 Отчисления на социальные мероприятия 120 Услуги посторонних организаций 179 Материальные расходы 21 Налог на землю 55 Услуги банков 13 Другие административные услуги 29 Списание необоротных активов - Вместе 823 Расходы на сбыт ( строка 2150 Отчета о финансовых результатах) (тыс.грн) Основные виды расходов 2014г. Упаковочные материалы 64 Амортизация 3 Вместе 67 Другие операционные расходы (строка 2180 Отчет о финансовых результатах) (тыс.грн) Основные виды расходов 2014г. Выплата льготных пенсий 27 Выплаты по больничным 2 Материальные расходы 4 Вместе 33 13.ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГИ (строка 1045 Баланса и строки 2195, 2295 Отчета о финансовых результатах) Прибыль Общества подлежит налогообложению только на территории Украины. Согласно Налоговому кодексу Украины предусматривается постепенное уменьшение ставок налога с 25% до 16% в течение нескольких следующих лет. В 2013году ставка налога представляла 19% от облагаемой налогом прибыли. (тыс.грн) 2014г. Прибыль к налогообложению согласно данным Отчета о финансовых результатах (21) Налог на прибыль за фактической ставкой (в 2013г. - 19%) (4) Доходы, которые не включаются в состав доходов при определении облагаемой налогом прибыли - 14. ХАРАКТЕР И СТЕПЕНЬ РИСКОВ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В СВЯЗИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ Основные финансовые инструменты Общества включают денежные средства и их эквиваленты и другие оборотные финансовые активы. Общество имеет разные другие финансовые инструменты, как, например, торговая кредиторская и дебиторская задолженность, которые возникают непосредственно в ходе ее операционной деятельности. Политика Общества не предусматривает торговлю финансовыми инструментами. Обществу свойственны кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск. Общая программа управления рисками сконцентрирована на непредсказуемости и неэффективности финансового рынка Украины, и направлена на уменьшение его потенциального негативного влияния на финансовое состояние Общества. Подходы к управлению каждым из этих рисков представленные ниже. Рыночный риск Рыночный риск - это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков за финансовым инструментом будет колебаться в результате изменений рыночных цен. Рыночные цены содержат в себе три типа риска: риск изменения процентной ставки, валютный риск и другие ценовые риски. Риск ликвидности Общество осуществляет анализ сроков погашения активов и обязательств и планирует свою ликвидность в зависимости от ожидаемых сроков погашения соответствующих финансовых инструментов. Потребности Общества в короткой и долгосрочной ликвидности по большей части обеспечиваются за счет денежных средств от операционной деятельности. Кредитный риск Кредитный риск - это риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства за финансовыми инструментами или по контракту, что может привести к финансовым убыткам. Обществу свойственен кредитный риск от операционной деятельности ( в первую очередь, за торговой дебиторской задолженностью) и от финансовой деятельности, включая депозиты в банках и финансовых учреждениях, операции с иностранной валютой и другие финансовые инструменты. Финансовые инструменты, которые потенциально могут привести к существенной концентрации кредитного риска Общества, состоят в основном из средств у банка, краткосрочных депозитов, а также торговой и другой дебиторской задолженности. Максимальный кредитный риск для предприятия на 31.12.2013г. и на 31.12.2014г. состоял из такого: (тыс.грн) 31.12.2014г. 31.12.2013г. Денежные средства и их эквиваленты 1 118 Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги 760 917 Другие оборотные финансовые активы 33 62 Вместе 794 1097 Средства Общества размещаются в больших банках, которые расположены в Украине и имеют добрую репутацию. Дебиторская задолженность представлена за вычетом резервов сомнительной задолженности. Общество не требует залога за финансовыми активами. Концентрация кредитного риска за торговой дебиторской задолженностью ограничивается тем фактом, что клиентская база Общества включает одного основного клиента с надежной историей взаиморасчетов. На 31.12.2014г. анализ за сроками погашения торговой и другой дебиторской задолженности предприятия был следующим: (тыс.грн) Вместе Дебиторская задолженность за сроком возникновения До 3 месяцев От 3 до 6 месяцев От 6 до 9 месяцев От 9 месяцев до года Больше года 2014г. 803 290 3 - 510 - 15. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ Сумма базовой прибыли на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли за год, который приходится на владельцев обычных, на средневзвешенное число обычных акций, которые находятся в обращении на протяжении года. Базовая прибыль на акцию за годы, которые закончились 31 декабря, является такой: (тыс.грн) 2014г. Чистая прибыль, которая приходится на владельцев обычных акций (21) Средневзвешенное количество обычных акций в обращении 1908 Сумма базовой прибыли на акцию в грн. (1,1006) На 31 декабря 2014г.Общество не имело потенциальных обычных акций.

Продовження тексту приміток

 

Продовження тексту приміток

 

Продовження тексту приміток