A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 21.04.2016 07:10

Річна регулярна інформація за 2015 рік

Титульний аркуш

                                                                  Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджуюідентичністьелектронноїтапаперовоїформінформації, щоподаєтьсядоКомісії, тадостовірністьінформації, наданоїдлярозкриттявзагальнодоступнійінформаційнійбазіданихКомісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Сваволя Валерiй Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

21.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА"

2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

02470158

4. Місцезнаходження емітента

65091 Одеська область Приморський район м. Одеса вул. Колонтаївська, буд. 24

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 732-40-61 732-54-69

6. Електронна поштова адреса емітента

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.04.2016

 

(дата)

     

 

2. Річна інформація опублікована у

№ 75 Вiдомостi НКЦПФР

 

19.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.vdodesa.pjsc.od.ua

в мережі Інтернет

21.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. ПриміткиУчасть в холдингових компанiях, концернах, асоцiацiях, об'єднаннях  не приймає.

Договiр з рейтинговим агентством не укладений, рейтингування не проводилося.

Процентнi, цiльовiта дисконтнiоблiгацiї, а також похiднiта  iншiцiннiпапери пiдприємство не випускало.

Викуп власних акцiй протягом року не здiйснювався.

Борговiцiннiпапери вiдсутнi.

Iнформацiя про iпотечнiцiннiпапери протягом 2015 року не подавалася.

 дивiденди не нараховувалися.

 Пiдприємство не займається  видами дiяльностi, що класифiкуються як  переробна, добувна промисловiсть, розподiлення

та виробництво електроенергiї, газу та води, тому таблиця 13.4 та 13.5 вiдсутня.

Послугами iнших компанiй пiдприємство не користується

Сертифiкати цiнних паперiв вiдсутнi(бездокументарна форма випуску акцiй).

Фiнансова звiтнiсть товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi(МСФЗ)

Посада корпоративного секретаря вiдсутня.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 серiя А01 №320439

 

3. Дата проведення державної реєстрації

 04.09.1998

 

4.Територія(область)

 Одеська область

 

5. Статутний капітал (грн.)

 33391.75

 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

 

8. Середня кількість працівників (осіб)

39

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

 

18.12"

 ДРУКУВАННЯ IНШОЇ ПРОДУКЦIЇ"

 

 д\н

 д\н

 

 д\н

 д\н

 

10. Органи управління підприємства

Система корпоративного управлiння дiє згiдно принципiв, передбачених статутом товариства. Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнiзбори Товариства, Наглядова рада Товариства,  Генеральний директор  та Ревiзiйна комiсiя.

 

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 АБ "Пiвденний" м. Одеса

2) МФО банку

 328209

3) Поточний рахунок

 26003313569

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 д/н

5) МФО банку

 д/н

6) Поточний рахунок

 д/н

         

 

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі

Державний 

орган,

що видав

Дата 

закінчення

дії ліцензії (дозволу)

1 2 3 4 5

Свiдоцтво про внесення суб"єкта видавничої справи до державного реєстру видавцiв, виготiвникiв i розповсюджувачiв видавничої продукцiї    

серiя ДК № 4160  20.09.2011

Державний комiтет

телебачення i рiдiомовлення України    

 
Опис Cвiдоцтво без термiну дiї.  

 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Одеське регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України

20984091

д/н Одеська область Приморський м. Одеса вул. В. Арнаутська, 15

  0.0000

Органiзацiя орендаторiв трудового колектива Одеської книжної фабрики

02470158

д/н Одеська область д/н м. Одеса вул. Колонтаївська, 24

  0.0000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

  0.0000

Усього

  0.0000

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабаянц Тiгран Лазаревич

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КМ 895381 26.04.2014 Малиновським РВ у м.Одесi ГУДМС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор ПАТ "ВД "ОДЕСА"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

22.04.2015 3 роки

9) опис    Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно

Статуту товариства:Завдання та обов'язки.

 

Виконує повноваження Голови Наглядової ради вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв.Органiзовує виконання завдань Загальних зборiв i Наглядової ради по захисту прав акцiонерiв Товариства та реалiзацiї статутних завдань Товариства. Контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу.Органiзовує роботу Наглядової ради, керує нею; скликає засiдання Наглядової ради i головує на них; вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв, органiзує обрання голови i секретаря Загальних зборiв; здiйснює iншi дiї з органiзацiї роботи Наглядової ради.Приймає рiшення з питань дiяльностi Товариства шляхом голосування на засiданнях Наглядової ради; має вирiшальний голос при голосуваннi на засiданнях Наглядової ради.У складi Наглядової ради вирiшує питання, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради. Органiзовує i попередньо погоджує правочини Товариства щодо кредитiв, застави, поруки, гарантiй; придбання або вiдчуження акцiй, корпоративних прав, транспортних засобiв.Органiзовує попереднiй розгляд усiх питань, що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв; разом з членами Наглядової ради попередньо, до Загальних зборiв, визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, ухвалює стратегiчнi плани; органiзовує затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та контролює за їх виконанням. У перiод мiж Загальними зборами в межах компетенцiї, визначеної Статутом, разом з членами Наглядової ради приймає рiшення з усiх питань, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв, за винятком тих, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Органiзовує дiловодство у Наглядовiй радi i ведення протоколiв засiдань та iнших документiв Наглядової ради; пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради.Вимагати скликання засiдання Наглядової ради; запрошувати на засiдання Наглядової ради членiв виконавчого органу, Ревiзiйної комiсiї, iнших осiб; приймати рiшення про проведення заочного голосування (методом опитування); iнiцiювати проведення перевiрки дiяльностi Товариства; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї; iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; достроково припинити свої повноваження з письмовим повiдомленням Товариства за два тижнi.  Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом.

Стаж керiвної роботи 19 рокiв. Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi. Голова наглядової ради ПАТ "ВД "ОДЕСА" , м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24. Перелiк попереднiх посад: фiнансовий директор, голова правлiнняг ВАТ " Одеська книжкова фабрика" ВАТ "ОКФа"генеральний директор  ПАТ "ВД "ОДЕСА"

- обрано на посаду члена наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича, . Посадова особа призначена на термiн 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду голови правлiння, генерального директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 57.151 %, (19083.75 грн).

 Протоколом № 4/15 Наглядової ради вiд 22.04.2015 року вiдповiдно до Статуту

 - призначено на посаду Голови наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича, (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на термiн 3 роки.

 

 

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гусєва Зоя Дмитрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 291199 21.06.1996 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Сбербанк, Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.03.2012 безстроково

9) опис    Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями товариства не володiє.    Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства.Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi.

 

Винагорода посадовiй особi  не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi.

 Головний бухгалтер ПАТ "ВД "ОДЕСА"

Стаж керiвної роботи 39 рокiв.

Перелiк попереднiх посад:

Головний бухгалтер  ВАТ "Одеська книжкова фабрика", м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24. Переобрання та змiн на загальних зборах не було.

 

 

1) посада

Член наглядової  ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Онищенко Свiтлана В"ячеславiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 297512 11.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ОКФа", Стандартизатор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

22.04.2015 3 роки

9) опис    Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.   

Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Завдання та обов'язки.

 

Для вироблення ефективних управлiнських рiшень, може знайомитися з внутрiшнiми документами Товариства, отримувати в належному об'ємi iнформацiю, включаючи статистичнi данi вiдносно iнших компанiй, вiдомостi про будь-якi операцiї Товариства, вiдомостi про претензiї (позови, скарги), що пред'являються до Товариства, вiдомостi про отримання (вiдзив) лiцензiй, про корпоративнi конфлiкти, в яких залучено Товариство, прогнози, висновки органiв управлiння Товариства, отримувати в регулярному режимi iнформацiю про поточну фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в об'ємi, необхiдному для здiйснення своїх повноважень Члена Наглядової ради Товариства.Пiдписувати Рiшення Наглядової ради, а також iншi необхiднi документи, пов'язанi з дiяльнiстю Наглядової ради та Товариства, засвiдчувати копiї документiв як Член Наглядової ради Товариства;Формувати план роботи Наглядової ради Товариства, порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства.Ознайомлюватися з рiшеннями Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства , а при необхiдностi - запитувати додаткову iнформацiю, що стосується питань, винесених на обговорення i розгляд на засiданнях Наглядової ради Товариства. Видавати довiренiсть фiзичнiй особi на право представляти його iнтереси на засiданнях Наглядової ради Товариства на строк, що не перевищуватиме строк повноважень, на який обраний Член Наглядової ради Товариства згiдно з рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства;Дiяти в межах своїх повноважень у вiдповiдностi до цiлей, принципiв та задач Наглядової ради Товариства.Здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства.Не приймати рiшень з питань, стосовно яких Член Наглядової ради має конфлiкт iнтересiв або зацiкавленiсть.Пiд час прийняття рiшень з питань порядку денного Наглядової ради Товариства приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради Товариства.

Оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства.Не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв передбачених чинним законодавством України;виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариств

Винагорода посадовiй особi  не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi.

Перелiк попереднiх посад:

начальник постачання, вiйськовооб"язаний-дiловодство, завiдуючий лабораторiєю ОКФа, ВАТ "ОКФа", Стандартизатор, Начальник вiддiлу постачання  ВАТ " Одеська книжкова фабрика"

Стаж керiвної роботи 28 рокiв.

- обрано на посаду члена наглядової ради Онiщенко Свiтлану Вячеславiвну . Посадова особа призначена на термiн 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду начальника служби матерiально-технiчного забезпечення, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.393 %,(131.25 грн).

 

 

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельникова Свiтлана Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 297513 11.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ОКФа", Головний технолог

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

11.04.2014 3 роки

9) опис    Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Завдання та обов'язки.

 Здiйснює вiдповiдно до чинних законодавчих та нормативними актами, що регулюють виробничо-господарську дiяльнiсть пiдприємства. Забезпечує виконання цехом у встановленi термiни виробничих завдань за об'ємом виробництва продукцiї (робiт, послуг), якiстю, заданої номенклатури (асортименту), пiдвищення продуктивностi працi, зниження трудомiсткостi продукцiї на основi рацiонального завантаження устаткування i використання його технiчних можливостей, пiдвищення коефiцiєнта змiнностi роботи устаткування, економне витрачання сировини, матерiалiв, палива, енергiї i зниження витрат. Своєчасно готує виробництво, забезпечує розстановку робiтникiв i бригад. Контролює дотримання технологiчних процесiв, оперативно виявляє i усуває причини їх порушення. Бере участь у розробцi нових i вдосконаленнi чинних технологiчних процесiв i режимiв виробництва, а також виробничих графiкiв. Перевiряє якiсть своєї продукцiї або виконуваних робiт. Здiйснює заходи щодо запобiгання браку i пiдвищення якостi продукцiї (робiт, послуг). Бере участь у прийманнi закiнчених робiт з реконструкцiї дiлянки, ремонту технологiчного устаткування, механiзацiї та автоматизацiї виробничих процесiв i ручних робiт. Органiзовує впровадження передових методiв i прийомiв працi, а також форм його органiзацiї, атестацiї та рацiоналiзацiї робочих мiсць. Забезпечує виконання робiтниками норм виробiтку, правильне використання виробничих площ, устаткування, оргтехоснащення (оснащення та iнструменту), рiвномiрну (ритмiчну) роботу цеху. Здiйснює формування бригад (їх кiлькiсний, професiйний i квалiфiкацiйний склад), розробляє та впроваджує заходи щодо рацiонального обслуговування бригад, координує їх дiяльнiсть. Встановлює i своєчасно доводить виробничi завдання бригадам i окремим робiтникам (якi не входять до складу бригад) вiдповiдно до затверджених виробничими планами i графiками, нормативними показниками по використанню обладнання, сировини, матерiалiв, iнструменту, палива, енергiї. Здiйснює виробничий iнструктаж робiтникiв, проводить заходи щодо виконання правил охорони працi, технiки безпеки i виробничої санiтарiї, технiчної експлуатацiї устаткування i iнструменту, а також контроль за їх дотриманням. Сприяє впровадженню прогресивних форм органiзацiї працi,

вносить пропозицiї про перегляд норм виробiтку i розцiнок. Аналiзує результати виробничої дiяльностi. Забезпечує правильнiсть i своєчаснiсть оформлення первинних документiв з облiку робочого часу, вироблення, заробiтної плати простоїв. Сприяє поширенню передового досвiду, розвитку iнiцiативи, впровадженню рацiоналiзаторських пропозицiй i винаходiв. Забезпечує своєчасний перегляд у встановленому порядку

норм трудових витрат, впровадження технiчно обгрунтованих норм i нормованих завдань, правильне та ефективне застосування систем заробiтної плати i премiювання. Бере участь у здiйсненнi робiт з виявлення резервiв виробництва за кiлькiстю, якiстю й асортиментом продукцiї, що випускається продукцiї, у розробленнi заходiв щодо створення сприятливих умов працi, пiдвищенню культури виробництва, рацiональному використанню робочого часу та виробничого обладнання. Контролює дотримання робiтниками правил охорони працi та технiки безпеки, виробничої та трудової дисциплiни, правил внутрiшнього трудового розпорядку, сприяє створенню в колективi обстановки взаємної допомоги та вимогливостi, розвитку в робiтникiв почуття вiдповiдальностi i зацiкавленостi у своєчасному i якiсному виконаннi виробничих завдань. Готує пропозицiї про заохочення робiтникiв або застосування заходiв матерiального впливу, про накладення дисциплiнарних стягнень на порушникiв виробничої та трудової дисциплiни. Органiзовує роботу з пiдвищення квалiфiкацiї та професiйної майстерностi робiтникiв i бригадирiв, навчання їх другим i сумiжним професiям, проводить виховну роботу в колективi.

Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi. Заступник начальника цеха ПАТ "ВД "ОДЕСА", м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24. Протоколом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВД "ОДЕСА" вiд 11.04.2014 року вiдповiдно до Статуту призначено на посаду Голови ревiзiйної комiсiї. Посадова особа призначена на термiн 3 роки. Перелiк попереднiх посад: iнженер-технолог, головний технолог ВАТ " Одеська книжкова фабрика". Стаж керiвної роботи 22 рокiв.

 

 

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сваволя Валерiй Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 297521 11.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник генерального директора ПАТ "ВД "ОДЕСА"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.03.2012 безстроково

9) опис    Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариством, - забезпечує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами , - розпоряджається обiговими коштами та активами основних фондiв до 20% їх Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариством, - забезпечує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами , - розпоряджається обiговими коштами та активами основних фондiв до 20% їх вартостi на пiдставi рiшень правлiння, - без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх органах управлiння, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами, - укладає угоди та iншi юридичнi акти, видає доручення, вiдкриває в кредитних установах розрахунковi, валютнi та iншi рахунки Товариства, - органiзовує ефективну роботу Товариства з метою отримання прибутку, - приймає рiшення та видає накази, розпорядження з усiх питань дiяльностi Товариства на пiдставi рiшень , - затверджує цiни та тарифи на продукцiю та послуги, що виробленi , - затверджує Положення про структурнi пiдроздiли та посадовi iнструкцiї на пiдставi рiшень , - приймає рiшення про вiдзив робiтникiв Товариства, в тому числi з закордону, - забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку, укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi договори, угоди з працiвниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення на пiдставi рiшень Правлiння, - приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства. Протоколом № 4/12 Наглядової ради вiд 30.03.2012 року вiдповiдно до Статуту призначено на посаду Генерального директора Сваволя Валерiя Петровича , паспорт серiя КЕ № 297521, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 11.06.1996 р. Посадова особа призначена безстроково, протягом своєї дiяльностi обiймала посади майстра i начальника механiчного цеху, головного iнженера, виконавчий директора, заступника генерального директора, ВАТ "ОКФа", Головний iнженер, Начальник цеху, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає , володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.56 %. Генеральний директор ПАТ "ВД "ОДЕСА" Стаж керiвної роботи 36 рокiв. Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi.

 

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Котєльнiкова Марина Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 844611 18.11.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ОКФа", iнженер по метрологiї i стандартизацiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

11.04.2014 3 роки

9) опис    Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Завдання та обов'язки.

Здiйснює вiдповiдно до дiючих законодавчих i нормативних актiв, що регулюють виробничо-господарську дiяльнiсть пiдприємства, керiвництво виробничою дiльницею. Забезпечує виконання дiлянкою у встановленi термiни виробничих завдань за об'ємом виробництва продукцiї (робiт, послуг), якостi, заданої номенклатури (асортименту), пiдвищення продуктивностi працi, зниження трудомiсткостi продукцiї на основi рацiонального завантаження устаткування i використання його технiчних можливостей, пiдвищення коефiцiєнта змiнностi роботи устаткування, економне витрачання сировини, матерiалiв, палива, енергiї i зниження затрат. Своєчасно готує виробництво, забезпечує розмiщення робiтникiв i бригад, контролює дотримання технологiчних процесiв, оперативно виявляє i усуває причини їх порушення.

Бере участь у розробцi нових i вдосконаленнi дiючих технологiчних процесiв i режимiв виробництва, а також виробничих графiкiв. Перевiряє якiсть своєї продукцiї або виконуваних робiт, здiйснює заходи щодо запобiгання браку i пiдвищення якостi продукцiї (робiт, послуг) .Приймає участь у прийманнi закiнчених робiт з реконструкцiї дiлянки, ремонту технологiчного устаткування, механiзацiї та автоматизацiї виробничих процесiв i ручних робiт. Органiзовує впровадження передових методiв i прийомiв працi, а також форм його органiзацiї, атестацiї та рацiоналiзацiї робочих мiсць. Забезпечує виконання робiтниками норм виробiтку, правильне використання виробничих площ, устаткування, оргтехоснащення (оснащення та iнструменту), рiвномiрну (ритмiчну) роботу дiльницi. Здiйснює формування бригад (їх кiлькiсного, професiйного i квалiфiкацiйного складу), розробляє i впроваджує заходи з рацiонального обслуговування бригад, координує їх дiяльнiсть. Встановлює i своєчасно доводить виробничi завдання бригадам i окремим робiтникам (якi не входять до складу бригад) вiдповiдно до затверджених виробничими планами i графiками, нормативнi показники щодо використання устаткування, сировини, матерiалiв, iнструменту, палива, енергiї. Здiйснює виробничий iнструктаж робiтникiв, проводить заходи щодо виконання правил охорони працi, технiки безпеки i виробничої санiтарiї, технiчної експлуатацiї устаткування та iнструменту, а також контроль за їх виконанням. Аналiзує результати виробничої дiяльностi, контролює витрати фонду оплати працi, встановленого дiлянцi, забезпечує правильнiсть i своєчаснiсть оформлення первинних документiв з облiку робочого часу, виробiтку, заробiтної плати, простоїв. Сприяє поширенню передового досвiду, розвитку iнiцiативи, впровадженню рацiоналiзаторських пропозицiй i винаходiв. Забезпечує своєчасний перегляд у встановленому порядку норм трудових витрат, впровадження технiчно обгрунтованих норм i нормованих завдань, правильне та ефективне застосування систем заробiтної плати i премiювання. Приймає участь у здiйсненнi робiт з виявлення резервiв виробництва за кiлькiстю, якiстю й асортиментом продукцiї, що випускається, в розробцi заходiв щодо створення сприятливих умов працi, пiдвищенню органiзацiйно-технiчної культури виробництва, рацiонального використання робочого часу та виробничого обладнання. Контролює дотримання робiтниками правил охорони працi i технiки безпеки, виробничої та трудової дисциплiни, правил внутрiшнього трудового розпорядку, сприяє створенню в колективi обстановки взаємної допомоги та вимогливостi, розвитку в робiтникiв почуття вiдповiдальностi i зацiкавленостi у своєчасному i якiсному виконаннi виробничих завдань. Готує пропозицiї про заохочення робiтникiв або застосування заходiв матерiального впливу, про накладення дисциплiнарних стягнень на порушникiв виробничої та трудової дисциплiни. Органiзовує роботу з пiдвищення квалiфiкацiї i професiйної майстерностi робiтникiв i бригадирiв, навчання їх другим i сумiжним професiям, проводить виховну роботу в колективi.

 

Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi. Посадова особа протягом своєї дiяльностi обiймала посаду: iнженер по метрологiї i стандартизацiї ВАТ      " Одеська книжкова фабрика". Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2014 р призначено на посаду члена ревiзiйної комiсiї сроком на 3 роки. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Стаж керiвної роботи 22р.

 

 

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Огоровий Станiслав Валентинович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

0

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

2

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник директора з загальних питань

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

22.04.2015 3 роки

9) опис    Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.   

Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Завдання та обов'язки.

Для вироблення ефективних управлiнських рiшень, може знайомитися з внутрiшнiми документами Товариства, отримувати в належному об'ємi iнформацiю, включаючи статистичнi данi вiдносно iнших компанiй, вiдомостi про будь-якi операцiї Товариства, вiдомостi про претензiї (позови, скарги), що пред'являються до Товариства, вiдомостi про отримання (вiдзив) лiцензiй, про корпоративнi конфлiкти, в яких залучено Товариство, прогнози, висновки органiв управлiння Товариства, отримувати в регулярному режимi iнформацiю про поточну фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в об'ємi, необхiдному для здiйснення своїх повноважень Члена Наглядової ради Товариства.Пiдписувати Рiшення Наглядової ради, а також iншi необхiднi документи, пов'язанi з дiяльнiстю Наглядової ради та Товариства, засвiдчувати копiї документiв як Член Наглядової ради Товариства;Формувати план роботи Наглядової ради Товариства, порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства.Ознайомлюватися з рiшеннями Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства , а при необхiдностi - запитувати додаткову iнформацiю, що стосується питань, винесених на обговорення i розгляд на засiданнях Наглядової ради Товариства. Видавати довiренiсть фiзичнiй особi на право представляти його iнтереси на засiданнях Наглядової ради Товариства на строк, що не перевищуватиме строк повноважень, на який обраний Член Наглядової ради Товариства згiдно з рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства;Дiяти в межах своїх повноважень у вiдповiдностi до цiлей, принципiв та задач Наглядової ради Товариства.Здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства.Не приймати рiшень з питань, стосовно яких Член Наглядової ради має конфлiкт iнтересiв або зацiкавленiсть.Пiд час прийняття рiшень з питань порядку денного Наглядової ради Товариства приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради Товариства.

Оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства.Не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв передбачених чинним законодавством України;виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

Винагорода посадовiй особi  не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi.

- обрано на посаду члена наглядової ради Огорового Станiслава Валентиновича , (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на термiн 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду заступника директора з загальних питань, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище,

ім'я, по

батькові  

посадової

особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість

акцій (штук)

Від загальної кількості

акцій

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості

іменні

прості на пред'я

вника

  Привіле

йовані

іменні

привіле йовані на пред'я

вника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова наглядової  ради

Бабаянц Тiгран Лазаревич

КМ 895381 26.04.2014 Малиновським РВ у м.Одесi ГУДМС України в Одеськiй областi

10905

57.15109271003

10905

0

0

0

Член наглядової ради

Онищенко Свiтлана В"ячеславiвна

КЕ 297512 11.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi

75

0.39306116032

75

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Мельникова Свiтлана Олексiївна

КЕ 297513 11.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi

81

0.42450605314

81

0

0

0

Генеральний директор

Сваволя Валерiй Петрович

КЕ 297521 11.06.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi

107

0.56076725539

107

0

0

0

Усього

11168

58.52942717887

11168

0

0

0

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'я

вника

  Привіле

йовані

іменні

привіле

йовані на пред'я

вника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'я

вника

  Привіле

йовані

іменні

привіле

йовані на пред'я

вника

Бабаянц Тiгран  Лазаревич

КМ 895381 26.04.2014 Малиновським РВ у м.Одесi ГУДМС України в Одеськiй областi

10905

57.15109271003

10905

0

0

0

Усього

10905

57.151092710026

10905

0

0

0

                   

 

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

22.04.2015

 

Кворум зборів

88.25

 

Опис

Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.

 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.

 3. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностiТовариства у 2014 роцiта його затвердження.

 4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2014 рiк та його затвердження.

 5. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2014 роцiта його затвердження.

 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства.

 7. Затвердження рiчного звiту Товариства.

 8. Розподiл прибутку iзбиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.

 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.

Всiпитання порядку денного розглянутi, прийнятiбiльшiстю голосiв. Додатковi пропозицiї не надавалися.

         

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

АКФ "Грантье"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21026423

Місцезнаходження

65010 УКРАЇНА" Приморський Одеса пр-т Адмiральський, 33-А, кiм. 211

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4420

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.01.2011

Міжміський код та телефон

(0482) 32-46-98

Факс

32-46-99

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Здiйснення послуг згiдно договору.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ВАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Вiдкрите акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Київська область д/н м. Київ вул. Б.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №189680

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

044-279-10-74

Факс

044-279-12-49

Вид діяльності

Провадження професiйної дiяльностi на  фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiя цiнних паперiв

Опис

На пiдставi угоди. Змiни не було.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВ "Портфельний iнвестор"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

13892951

Місцезнаходження

65005 УКРАЇНА" д/н м. Одеса вул. Михайлiвська, 44-В

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263490

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2014

Міжміський код та телефон

0482-719-05-98

Факс

0482-719-05-96

Вид діяльності

Провадження професiйної дiяльностi на  фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв

Опис

На пiдставi угоди. Змiни не було.

 

 

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Наймену

вання органу, що зареєст

рував випуск

Міжнарод

ний ідентифі

каційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номі

нальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номі

нальна вартість (грн.)

Частка у статут

ному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

08.09.2010

27/15/1/10

Одеське

терито

рiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000094106

Акція проста бездокументарна іменна

Бездоку

ментарнi iменнi

1.75

19081

33391.75

100.000

Опис

Торгiвля цiнними паперами на бiржовому ринку не здiйснювалась. Фактiв лiстингу або делiстингу не було. Розмiщення цiнних паперiв вiдбувається серед акцiонерiв пiдприємства. Емiсiї протягом 2015 року не було.  Дострокового погашення не було.

 

 

 

XI. Опис бізнесу

 

 

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

 

17 червня 1994 року згiдно розпорядження регiонального вiддiлення фонду державного

майна України по Одеськiй областi № 185-Р у вiдповiдностi  до п. 2 Декрета Кабiнета

мiнiстрiв вiд 10 травня 1993 року № 57-93 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комп-

лексiв державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв сданих в оренду" здiйснено

приватизацiю цiлiсного майонового комплексу орендного пiдприємства Одеської книжкової

фабрики шляхом продажу належних державi акцiй вiдкритого акцiонерного товариства

затвердженого регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Одеськiй областi

та органiзацiєй орендаторiв створеної трудовим колективом Одеської книжної фабрики.

Одеська книжкова фабрика має у свому складi висококвалiфiкованих фахiвцiв та офсетне

обладнання виробництва Германii. Фабрика виготовляє рiзнi замовлення видавництв,

пiдприємств на виготовлення печатної реклами та здiйснює випуск художньої лiтератури.

Товариство створено з метою отримання прибутку для задоволення матерiальних та соцiаль-

них потреб акцiонерiв Товариства та його працiвникiв вiд полiграфовидавничої дiяльностi,

що не суперечить дiючому законодавству, шляхом впровадження нових прогресивних техно-

логiй, форм органiзацiї та стимулювання працi, залучення вiльних коштiв юридичних та

фiзичних осiб, iноземних iнвестицiй для нрощування виробництва та задоволеннiя потреб

населення в продукцiї пiдприємства. Вiдкрите акцiонерне товариство "Одеська книжкова

фабрика" протягом 2002 року приймала участь у виставках та займала першi мiсця за високо-

художнiй дизайн своєї продукцiї. Також отримала подяку вiд читачiв за новий подих у

книговидавничому мистецтвi. Це сприяє iмiджу Товариства та зохочує робiтникiв працювати з

бiльшою самовiтдачею.

Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ " Одеська книжкова фабрика"вiд 06.04.2011 р., вiдповiдно до Статуту,

прийняте рiшення про змiну найменування та типу товариства з  ВАТ " Одеська книжкова фабрика" на ПАТ "ВД "ОДЕСА".

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було.  

 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні

підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Товариство не має фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

 Вищим органом

управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв.

Органiзацiйна структура управлiння Товариства має наступний вигляд:

1. Генеральний директор  - виконує функцiї керiвника та забезпечує органiзацiю

   виробництва.

2. Вiддiл бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi - забезпечує облiк

   фiнансово-господарських операцiй та складає фiнансову звiтнiсть.

3. Виробничий вiддiл - виконує функцiї по виробництву основної продукцiї Товариства

4. Вiддiл кадрiв - веде облiк персонального складу Товариства.

Змiна в органiзацiйної структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не  вiдбулася

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб,

які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб),

фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

 

- середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу 39 (осiб),

- середньої чисельностi позаштатних працiвникiв 2

- осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2

- чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу немає

- фонд оплати працi 1561 тис. грн. 

-  факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року - у звязку зi зменшенням працiвникам

- кадрова програма емiтента  спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання,

функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

немає

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів

(отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

немає

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду товариству не поступало.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості

фінансових інвестицій тощо)

 

ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

 

Функцiональна валюта i валюта представлення

Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi товариства є гривня.

 

Короткострокова/довгострокова класифiкацiя

Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом

12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов'язання) класифiкуються як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку

їх корисного використання. Вiдстроченi доходи i вiдповiднi витрати на пiдключення класифiкуються як поточнi.

 

Операцiї в iноземнiй валютi

Операцiї, що здiйснюються у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної (iноземнi валюти), спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за

обмiнним курсом, що дiї на дату проведення операцiї.

Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату.

Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату проведення операцiї.

Результат такого перерахунку визнається у прибутках та збитках. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi,

перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. Результат такого перерахунку визнається у прибутках або збитках вiд змiни справедливої вартостi статтi.

 

Визнання та оцiнка доходiв

Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що товариство отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути вiрогiдно визначенi.

Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або такої, що пiдлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусiв i податкiв

з продажу. Цi податки вважаються отриманими вiд iменi державних органiв.

Доходи, головним чином, являють собою доходи вiд реалiзацiї кабельної продукцiї власного виробництва. 

 

Основнi засоби

Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

Вартiсть основних засобiв включає в себе вартiсть професiйних послуг, а також, у випадку квалiфiкованих активiв витрати на позики капiталiзуються.

Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, до їх оцiночної залишкової вартостi, якщо така iснує, протягом усього очiкуваного строку

корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового використання.

 

Витрати на ремонт та утримування основних засобiв вiдображаються по мiрi їх понесення.

Якщо капiталiзуються новi запаснi частини, замiненi запаснi частини виводяться з експлуатацiї, i їх залишкова балансова вартiсть визнається збитком вiд вибуття.

Якщо сума очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання суттєвою для фiнансової звiтностi, приведена вартiсть

очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання включається до первiсної вартостi вiдповiдного активу, якщо виконуються критерiї визнання резерву.

Знос нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв:

 

Категорiя активу  Термiн корисного використання (роки)

Будинки та споруди      Вiд 15 рокiв

Машини та обладнання    Вiд 5 рокiв

Транспортнi засоби      Вiд 5 рокiв

Комп'ютери, офiснi меблi та iнвентар     Вiд 4 рокiв

Iншi основнi засоби     Вiд 12 рокiв

 

Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та залишкова вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються

на перспективнiй основi, якщо це необхiдно. Очiкується, що залишкова вартiсть дорiвнюватиме нулю для бiльшостi активiв.

Визнання об'єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його

подальшого використання або вибуття. Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку iз припиненням визнання активу (розрахованi як

рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту про фiнансовi результати за рiк,

в якому вiдбулось припинення визнання об'єкту.

Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх корисного використання на тiй самiй основi,

що i знос власних активiв, або протягом строку вiдповiдної оренди, якщо вiн менший за перший.

 

Незавершене будiвництво

Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий елемент основних засобiв. По завершеннi будiвництва

вартiсть об'єкту переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об'єкти незавершеного будiвництва не нараховується.

 

Оренда

Оренда класифiкується як фiнансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всi значнi ризики i вигоди власностi передаються орендаревi.

Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Оцiнка оренди залежить вiд сутностi операцiй. Але, як правило, умови, що дозволяють

товариству класифiкувати оренду як фiнансову, є такими: якщо строк оренди перевищує 75% очiкуваного строку корисного використання або

якщо дисконтована вартiсть мiнiмальних орендних платежiв перевищує 90% справедливої вартостi орендованого активу.

 

Основнi засоби, придбанi шляхом фiнансової оренди, капiталiзуються та вiдображаються за меншою з двох величин: справедливою вартiстю або

дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу i збитку вiд зменшення корисностi.

Знос на орендованi активи нараховується протягом усього строку корисного використання активу. Однак якщо вiдсутня об'рунтована впевненiсть у

тому, що до товариства перейде право власностi на актив у кiнцi строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких перiодiв:

строку корисного використання активу i строку оренди.

Платежi за операцiйну оренду вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв на пiдставi лiнiйного методу протягом усього строку вiдповiдної оренди.

 

Зменшення корисностi нефiнансових активiв

На кожну звiтну дату товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення корисностi, товариство здiйснює оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу - це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiннiсть вiд використання активу.

Вiдшкодовувана вартiсть визначається для окремого активу, за вирахуванням випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень, генерованих iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, вважається, що кориснiсть активу зменшилась, i вiн списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову вартiсть грошей i ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку, за наявностi. У разi неможливостi визначення таких операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами чи iншими доступними показниками справедливої вартостi. Збитки вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi визнаються у прибутках та збитках.

Одиниця, що генерує грошовi кошти, являє собою найменшу iдентифiковану групу активiв, яка генерує грошовi надходження, здебiльшого незалежнi вiд грошових надходжень вiд iнших активiв або груп активiв. Виходячи зi специфiки операцiйної дiяльностi товариства, керiвництво визначило, що товариство має одну одиницю, що генерує грошовi кошти, яка представляє собою усi активи товариства.

На кожну звiтну дату визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. Якщо такi ознаки є, проводяться розрахунки вiдшкодовуваної вартостi. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi Якщо це так, балансова вартiсть активу збiльшується до вiдшкодовуваної вартостi активу. Ця збiльшена вартiсть не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б визначена за вирахуванням амортизацiї, якби у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi активу. Таке сторнування вартостi визнається у складi прибуткiв та збиткiв. Пiсля сторнування знос коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлу переоцiненої балансової вартостi активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi на систематичнiй основi протягом строку його корисного використання.

 

Запаси

Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї товарiв, що будуть проданi окремо. Собiвартiсть запасiв визначається за методом "перше надходження - перший видаток" (ФIФО). Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва складається з вартостi сировини та матерiалiв, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат та розподiлених загальновиробничих витрат згiдно з нормальною виробничою потужнiстю товариства.

Чиста реалiзацiйна вартiсть визначається як можлива цiна продажу згiдно до звичайних умов бiзнесу, зменшена на витрати на завершення товару та передпродажну пiдготовку.

 

Фiнансовi активи

Первiсне визнання та оцiнка

Фiнансовi активи згiдно з МСБО (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, що утримуються до погашення; або фiнансовi активи, наявнi для продажу або похiднi фiнансовi iнструменти, якi були визначенi як ефективний iнструмент хеджування. Пiд час первiсного визнання фiнансових активiв товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю.

Фiнансовi активи товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть та поворотну фiнансову допомогу, всi з яких класифiкуються як кредити та дебiторська заборгованiсть згiдно з МСБО (IAS) 39.

Кредити i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. Такi фiнансовi активи первiсно визнаються за справедливою вартiстю з додаванням суми прямих витрат за операцiями, якщо такi є.

Подальша оцiнка

Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи в подальшому вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисностi. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя вiдображається у складi фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд.

 

Фiнансовi зобов'язання

Первiсне визнання та оцiнка

Фiнансовi зобов'язання згiдно з МСБО (IAS) 39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках, кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти ефективного хеджування. Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю.

Фiнансовi зобов'язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням, а у випадку кредитiв та позик, суми прямих витрат за операцiями. Фiнансовi зобов'язання пiдприємства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також кредити i позики.

Подальша оцiнка

Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики та торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з фiксованим термiном погашення, подальша оцiнка вiдбувається за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.

Доходи i витрати визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання, а також по мiрi амортизацiї з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у звiтi про сукупний дохiд у складi фiнансових витрат.

 

Зменшення корисностi фiнансових активiв

Пiдприємство визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв або групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв вiдбувається тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї або бiльше подiй, якi настали пiсля первiсного визнання активу ("у випадку виникнення збиткiв"), i такий випадок виникнення збиткiв впливає на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можуть бути надiйно визначеними.

Об'єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов'язання зi сплати вiдсоткiв або основної суми боргу, iмовiрнiсть їх банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також ознаки на пiдставi доступної ринкової iнформацiї, помiрного зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, якi корелюють зi збитками.

Вiдносно активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, товариство спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак зменшення корисностi iндивiдуально значимих фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими.

У випадку, якщо об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансового активу, що розглядається вiдокремлено, суттєвого або несуттєвого вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, якi оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, i щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не оцiнюються на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi.

За наявностi об'єктивних ознак понесення збиткiв в результатi зменшення корисностi фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (не включаючи майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом.

Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках для всiх знецiнених фiнансових активiв.

Кредити та дебiторська заборгованiсть разом з вiдповiдним резервом списуються, коли немає реальної перспективи вiдшкодування найближчим часом. Якщо в наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується або збiльшується в зв'язку з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву.

 

Припинення визнання фiнансових iнструментiв

Фiнансовi активи

Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо:

- минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу;

- товариство передало свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов'язання за виплатами третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки за "транзитною" угодою; або (a) товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) товариство не передало, але i не зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом.

 

Фiнансовi зобов'язання

Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов'язання.

При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, така замiна або модифiкацiя вiдображається як припинення визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у прибутках та збитках.

 

Податки

Поточний податок на прибуток

Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату.

 

Вiдстрочений податок на прибуток

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:

- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла, активу або зобов'язання, в ходi угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;

- стосовно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, якщо розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi може контролюватися та iснує значна iмовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.

Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна iмовiрнiсть того, що товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли:

- вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, яке виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;

- стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов'язанi з iнвестицiями в асоцiйованi компанiї, вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна iмовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть використанi в найближчому майбутньому, i товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi.

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються в тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначаються за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання на пiдставi законодавства, яке набуло або фактично набуло чинностi на звiтну дату.

Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнаються вiдповiдно до операцiй, на яких вони 'рунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi.

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання залiковуються один проти одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної компанiї та податкового органу.

 

Резерви

Резерви визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому товариство має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов'язання можна достовiрно визначити.

Якщо пiдприємство планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому

випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що стосуються резерву, вiдображаються у прибутках та збитках за вирахуванням вiдшкодування.

 

Умовнi активи i зобов'язання

Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним.

Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.

 

Подiї пiсля звiтної дати

Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.

 

5. ОБЛIКОВI ОЦIНКИ I ОСНОВНI ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI В ОЦIНКАХ

 

Облiковi оцiнки

Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi або такi, що здiйснюють на неї вплив, а також пов'язане з ними розкриття iнформацiї повиннi бути оцiненi, що вимагає вiд керiвництва здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату пiдготовки фiнансової звiтностi.

"Критична облiкова оцiнка" є одночасно суттєвою для вiдображення як фiнансового стану товариства, так i результатiв її дiяльностi та вимагає вiд керiвництва найбiльш складних, суб'єктивних або комплексних суджень, найчастiше внаслiдок необхiдностi оцiнки впливу аспектiв, якi за своєю суттю є невизначеними.

Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть змiнитися у майбутньому. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, у майбутньому.

 

Знос i амортизацiя

Знос i амортизацiя 'рунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках майбутнiх строкiв корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової кон'юнктури та iнших чинникiв, i подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних нарахувань.

Строки корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх iнших суттєвих аспектiв. У випадку iстотних змiн очiкуваних строкiв корисного використання амортизацiйнi нарахування коригуються на перспективнiй основi.

 

Зменшення корисностi нефiнансових активiв

Основнi засоби та нематерiальнi активи тестуються на зменшення корисностi раз на рiк або за наявностi обставин, що вказують на можливiсть зменшення корисностi. Чинники, що вважаються суттєвими для iнiцiювання оцiнки на предмет зменшення корисностi, включають таке: iстотне падiння ринкових цiн, суттєве недовиконання показникiв операцiйної дiяльностi, з огляду на iсторичнi або очiкуваннi в майбутньому результати операцiйної дiяльностi, суттєвi змiни у використаннi активiв або в загальнiй бiзнесстратегiї товариства, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рiшення про їхню лiквiдацiю або замiну, i пошкодженi активи або активи, знятi з експлуатацiї, негативнi галузевi або економiчнi тенденцiї та суттєва перевитрата коштiв у розвитку активiв.

Оцiнка вiдшкодовуваних сум активiв повинна частково 'рунтуватися на оцiнках керiвництва, включаючи визначення вiдповiдних активiв, що генерують грошовi кошти, оцiнку очiкуваних показникiв операцiйної дiяльностi, здатнiсть активiв генерувати дохiд, припущення щодо кон'юнктури ринку в майбутньому. Змiни в обставинах, а також в оцiнках i припущеннях керiвництва можуть призвести до збиткiв вiд зменшення корисностi у вiдповiдних перiодах.

 

Зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої дебiторської заборгованостi

Резерв пiд знецiнення дебiторської та iншої заборгованостi формується на пiдставi оцiнки Компанiєю можливостi погашення дебiторської заборгованостi окремими клiєнтами. МСФЗ 39 вимагає оцiнювати збиток вiд знецiнення, що визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ефективною процентною ставкою. Фактори, що приймаються до уваги пiд час оцiнення дебiторської заборгованостi, включають її аналiз за термiном виникнення, фiнансове положення та кредитну iсторiю покупця.

 

Вiдстроченi податковi активи

Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що вiдносяться на витрати у податковому облiку, якщо iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, у рахунок якого можуть бути використанi збитки. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi, виходячи з iмовiрних строкiв i розмiру майбутнього оподатковуваного прибутку i стратегiї податкового планування в майбутньому.

 

Судовi спори i претензiї

Товариство може бути об'єктом рiзного роду судових спорiв i претензiй, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актiв, стосовно результату яких iснує значний ступiнь невизначеностi. Керiвництво проводить оцiнку, серед iнших чинникiв, ступеню ймовiрностi несприятливого результату i можливостi реальної оцiнки суми збитку.

Непередбачуванi подiї або змiни цих факторiв можуть вимагати збiльшення або зменшення суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої ранiше внаслiдок того, що таке нарахування не вважалося ймовiрним або реальна оцiнка не була можливою.

 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

ПАТ "ВД "ОДЕСА" виконує рiзнi замовлення видавництв, пiдприємств на вигттовлення печатної реклами та здiйснює випуск художньої лiтератури. Пiдприємство випускає наступну печатну продукцiю: 1. проспекти, каталоги, буклети 2. календарi, плакати 3. технiчну документацiю 4. книги з iлюстрацiюми 5. записнi книжки, альбоми для фотокарток 6. дитячi iгри 7. вiзитнi картки Продукцiя товариства розповсюджується на територiї Одеськiй областi. Iншi ринки збуту не справляють на емiтента значного впливу. Галузь знаходиться у скрутному становищi. Фiскальна полiтика держави заважає нарощувати потужностi виробництва. Вiдсутнiсть державної пiдтримки вiтчизняного виробника спрямовує зiр керiвництва на закордонних iнвесторiв. Це дозволить розвинути виробництво. На територiї Одеської областi у ПАТ "ВД "Одеса" вiдсутнi конкуренти якi спроможнi значно вплинути на емiтента. Товариство займається проектуванням ринкових вiдносин з iноземними конкурентами таких держав як Угорщина та Польща. Одеська типографiя ТОВ "ВМВ" справляє на ПАТ "ВД "Одеса середнiй вплив. Обсяги виробництва фабрики бiльше, а собiвартiсть виробiв меньше. Виробництво полiграфiчної продукцiї проводиться на базi замовлень органiзацiй, пiдприємств та iнших замовникiв. Виробництво продукцiї, виконання робiт та надання послуг не залежить вiд сезонних змiн. В звiтному перiодi не впроваджувалися новi технологiї за вiдсутнiстю фiнансування. Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному об"ємi постачання вiдсутнi.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

Протягом 2011 року що перевiряється пiдприємством понесенi  витрати  у сумi  26 тис.  грн. на придбання основних засобiв якi вiдображенi по дебету рахунку 152 "Придбання (виготовлення) основних засобiв" вiдомостi 4.1. Придбанi основнi засоби на пiдставi Актiв приймання-передачi прийняти у експлуатацiю.

    Об'єкти необоротних активiв списувалися з балансу на загальну суму 427 тис. грн. по первiснi вартостi.

    Витрати пов'язанi з полiпшенням основних засобiв протягом року не здiйснювалися.

Протягом 2012 року надходження чи вiбуття основних засобiв нек було.

Протягом 2013 року придбання ОЗ на суму 99 тис. грн., вибуття ОЗ на суму 754 тис. грн.

Протягом 2014 року придбання ОЗ на суму 4 тис. грн., вибуття ОЗ не було.

Протягом 2015 року придбання ОЗ та вибуття ОЗ не було.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

 

вiдсутнi

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Основнi засоби утримуються з метою використання їх у процесi  надання послуг та для здавання їх в оренду iншим  особам, а також для здiйснення адмiнiстративних. Очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) необоротних активiв бiльше одного року. Необорнi активi на пiдприємствi представленi основними засобами виробничого призначення. В бухгалтерському облiку i звiтностi iнформацiя про основнi засоби та iншi  необоротнi активи  розкрита у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Облiк операцiй пов'язаннях з орендою основних засобiв вiдповiдають вимогам визначених у П(С)БО 14 "Оренда". Аналiтичний облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних   активiв ведеться за їх групами та  окремими об'єктами. Синтетичний облiк основних засобiв ведеться на рахунку 10 "Основнi засоби" у журналi ордерi № 4. Необоротнi активи вiдображаються в бухгалтерському облiку за первiсною i переоцiненою вартiстю.

    Iнвентаризацiя  основних засобiв здiйснювалася на пiдставi наказу генерального диретора   "Про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань".

    Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснювалося протягом термiну їх корисного використання. Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємством застосовуються норми i методи нарахування амортизацiї передбаченi податковим законодавством. 

 

Виробничi потужностi в звiтному перiодi використовувалися на 63,0 % через проблеми зi свiтовою фiнансовою кризою.

Капiтальне бiдвництво в звiтному перiодi не проводилося i на ближчий рiк не планується за вiдсутностi фiнансування. Зростання виробничих потужностей очикується пiсля завершення свiтової фiнансової кризи.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

Основна проблема емiтента це фiскальна полiтика держави та вiдсутнiсть

достатньої кiлькостi замовникiв. Iншi iстотнi проблеми вiдсутнi.

 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

 

У емiтента вiдсутнi витрати на сплату штрафiв пенi неустойок

за звiтний перiод.

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Пiдприємство дiє на пiдставi самофiнансування. Державних дотацiй та банкiвсь-

ких кредитiв протягом року не отримувало. Полiтика керiвництва щодо фiнансування

дяльностi не змiнювалось протягом останнiх рокiв.

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

Укладених але не виконаних угод на кiнець 2015 року у емiтента не має.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

На 2016 рiк керiвництво планує:

1. Пiдвищити фаховий рiвень персоналу

2. Покращити умови працi

3. Налагодити нови канали збуту

4. Здiйснити замiну старого обладнання на нове

5. Знайти iнвесторiв

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

Через вiдсутнiсть фiнансування, витрати на розробку та дослiдження вiдсутнi.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

 

Не було.

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Вiдключення струму в електромережi сприяє погiршенню стана обладнання яке

забезпечує функцiонування iнфраструктури Товариства.

 

 

 

 

   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

 

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

 

1.Виробничого призначення

589.000

514.000

0.000

0.000

589.000

514.000

 

- будівлі та споруди

398.000

351.000

0.000

0.000

398.000

351.000

 

- машини та обладнання

191.000

163.000

0.000

0.000

191.000

163.000

 

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

Усього

589.000

514.000

0.000

0.000

589.000

514.000

 

 

Пояснення :  Всi основнi засоби власнi, обмеження щодо використання вiдсутнi. Мiсцезнаходження - за мiсцезнаходженням емiтента.

    Протягом 2015 року придбання ОЗ не здiйснено , вибуття ОЗ не було.

    Використання ОЗ до повного зносу.

первiсна вартiсть  складає 2699 тис. грн., знос станом на 31.12.2015 року складає 2185 тис. грн.      

 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника(тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

1912

1908

Статутний капітал (тис.грн.)

33

33

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

33

33

Опис

Розрахунок вартостiчистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнiвимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостiчистих активiв проводилося за формулою: Чистiактиви=Необоротнiактиви + Оборотнiактиви + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковiзобов'язання - Поточнiзобов'язання - Забезпечення наступних виплат  iплатежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(1912.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(33.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинiстатутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

       

 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

д/н

д/н

0.00

0.000

д/н

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

д/н

д/н

0.00

0.000

д/н

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

д/н

д/н

0.00

0.000

д/н

Податкові зобов'язання

Х

0.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання

Х

1.00

Х

Х

Усього зобов'язань

Х

1.00

Х

Х

Опис

Кредити на пiдприємствi вiдсутнi.

           

 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                   що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

22.04.2015

23.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                         

 

 

            ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Загальні збори акціонерів

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

 

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2013

1

0

3

2014

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

X

 

Інше

д/н

       

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондовогоринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток    

 

 

Бюлетенями (таємне голосування)                       

X

 

Підняттям рук                                         

 

 

Інше

д/н

       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій  

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше

не було

       

 

Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи управління

 

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради                        

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави                         

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                     

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                      

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб     

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засіданнянаглядової ради протягом останніх трьох років?1

 

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

Стратегічного планування                              

 

X

Аудиторський 

X

 

З питань призначень і винагород                       

 

X

Інвестиційний 

 

X

Інші (запишіть)                                       

д/н д/н

       

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

X

 

Інше                                    

д/н

       

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)          

X

 

Відсутність конфлікту інтересів                       

 

X

Граничний вік                                         

 

X

Відсутні будь-які вимоги                              

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

д/н

       

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                         

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)                                                                         

д/н

       

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?(так, створено ревізійну

комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  2 осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів,

наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                     

Так

Так

Так

Ні

Затвердження планівдіяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Так

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розмірувинагороди для голови тачленів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розмірувинагороди для головита членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення пропритягнення до майновоївідповідальності членіввиконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення прододатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення провикуп, реалізацію тарозміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфліктінтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати 

рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні)   Ні

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність

між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів               

X

 

Положення про наглядову раду                          

X

 

Положення про виконавчий орган 

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

X

 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

X

 

Положення про акції акціонерного товариства           

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку              

X

 

Інше (запишіть)                                       

д/н

       

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Так

Так

Так

Так

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором 

протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі                                

 

X

Менше ніж раз на рік                                   

 

X

Раз на рік                                            

X

 

Частіше ніж раз на рік                                

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

 

X

Наглядова рада                                        

X

 

Виконавчий орган                      

 

X

Інше (запишіть)                                       

д/н

       

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень                     

 

 

Не задовольняли умови договору з аудитором            

 

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів            

 

 

Інше (запишіть)                                       

д/н

       

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )                                     

X

 

Наглядова рада                                        

X

 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства    

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант           

X

 

Перевірки не проводились                              

 

X

Інше (запишіть)                                       

д/н

       

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи                                  

 

X

За дорученням загальних зборів                        

X

 

За дорученням наглядової ради                         

 

X

За зверненням виконавчого органу                      

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                  

 

X

Інше (запишіть)                                       

д/н

       

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій                                          

 

X

Випуск депозитарних розписок                          

 

X

Випуск облігацій                                      

 

X

Кредити банків                                        

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів         

 

X

Інше (запишіть)                                       

д/н

       

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

 

Так, плануємо розпочати переговори                    

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                  

X

Не визначились                                        

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  Ні

 

У разі наявностіуакціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління вкажіть датуйого прийняття:      ;

яким органом управління прийнятий:д/н

 

Чи оприлюдненоінформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  правил) в акціонерному

товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 д/н

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2016

01

01

Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

за ЄДРПОУ

02470158

Територія  ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

5110137500

Організаційно-правова форма господарювання   

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності  ДРУКУВАННЯ IНШОЇ ПРОДУКЦIЇ"

за КВЕД

18.12"

Середня кількість працівників  39

 

 

Одиниця виміру:тис. грн.

 

 

Адреса 65091 Одеська область Приморський район м. Одеса вул. Колонтаївська, буд. 24, т.(048) 732-40-61

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

             

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД

1801001

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

                                                  1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000

--

--

первісна вартість

1001

--

--

накопичена амортизація

1002

--

--

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

Основні засоби

1010

589

514

первісна вартість

1011

2699

2699

знос

1012

2110

2185

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

33

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

622

514

II. Оборотні активи

Запаси

1100

515

425

Виробничі запаси

1101

505

414

Незавершене виробництво

1102

1

1

Готова продукція

1103

9

10

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

760

893

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130

--

--

з бюджетом

1135

16

37

у тому числі з податку на прибуток

1136

1

1

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

19

27

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

1

9

Рахунки в банках

1167

1

9

Витрати майбутніх періодів

1170

8

8

Інші оборотні активи

1190

--

--

Усього за розділом II

1195

1319

1399

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

1941

1913


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

                                                   1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400

33

33

Капітал у дооцінках

1405

--

--

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1875

1879

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

1908

1912

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

 

1500

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

--

--

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

 

1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

--

1

розрахунками з бюджетом

1620

33

--

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

--

--

розрахунками з оплати праці

1630

--

--

Поточні забезпечення

1660

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

--

--

Усього за розділом IІІ

1695

33

1

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

 утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700

--

--

Баланс

1900

1941

1913

 

 

Фiнансова звiтнiсть згiдно МСФО

 

 

Генеральний директор

________________

Сваволя Валерiй Петрович

 

              (підпис)  

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Гусєва Зоя Дмитрiвна

 

              (підпис)  

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2016

01

01

Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

за ЄДРПОУ

02470158

 

Звіт про фінансові результати( Звіт про сукупний дохід)

за 2015 рік

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД

1801003

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

3616

3758

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(2590)

(2856)

Валовий:  

     прибуток 

2090

1026

902

     збиток 

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи 

2120

--

--

Адміністративні витрати 

2130

(897)

(823)

Витрати на збут

2150

(103)

(67)

Інші операційні витрати 

2180

(22)

(33)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

4

--

     збиток  

2195

(--)

(21)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

--

--

Інші доходи 

2240

--

--

Фінансові витрати 

2250

(--)

(--)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(--)

(--)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

4

--

збиток

2295

(--)

(21)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

4

--

     збиток 

2355

(--)

(21)

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

4

-21

 


 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

1183

1117

Витрати на оплату праці

2505

1561

1677

Відрахування на соціальні заходи

2510

566

607

Амортизація

2515

75

73

Інші операційні витрати

2520

227

305

Разом

2550

3612

3779

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

19081

19081

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

19081

19081

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

0.20963260

(  1.10057120)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

0.20963260

(  1.10057120)

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--

 

Фiнансова звiтнiсть згiдно МСФО

 

 

Генеральний директор

________________

Сваволя Валерiй Петрович

 

              (підпис)  

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Гусєва Зоя Дмитрiвна

 

              (підпис)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2016

01

01

Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

за ЄДРПОУ

02470158

 

Звітпро рух грошових коштів ( за непрямим методом )

за 2015 рік

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД

1801004

 

 

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

                                                  1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

--

--

--

--

Коригування на:

    амортизацію необоротних активів

3505

--

X

--

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

--

--

--

--

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

--

--

--

--

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

--

--

--

--

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

--

--

--

--

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

--

--

--

--

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

--

--

--

--

Сплачений податок на прибуток

3580

X

--

X

--

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

--

--

--

--

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

 

3200

--

X

--

X

необоротних активів

3205

--

X

--

X

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

--

X

--

X

дивідендів

3220

--

X

--

X

Надходження від деривативів

3225

--

X

--

X

Інші надходження

3250

--

X

--

X

Витрачання  на придбання:

фінансових інвестицій

3255

X

--

X

--

необоротних активів

3260

X

--

X

--

Виплати за деривативами

3270

X

--

X

--

Інші платежі

3290

X

--

X

--

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

--

--

--

--

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

X

--

X

Отримання позик

3305

--

X

--

X

Інші надходження

3340

--

X

--

X

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

X

--

X

--

Погашення позик

3350

X

--

X

--

Сплату дивідендів

3355

X

--

X

--

Інші платежі

3390

X

--

X

--

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

--

--

--

--

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

--

--

--

--

Залишок коштів на початок року

3405

--

X

--

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

--

--

--

--

 

 

 

 

Генеральний директор

________________

 

 

              (підпис)  

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

 

 

              (підпис)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2016

01

01

Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

за ЄДРПОУ

02470158

 

Звітпро власний капітал

за 2015 рік

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД

1801005

 

 

 

Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток(непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

                          1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

33

--

--

--

1875

--

--

1908

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

33

--

--

--

1875

--

--

1908

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

4

--

--

4

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

4

--

--

4

Залишок на кінець року

4300

33

--

--

--

1879

--

--

1912

 

Фiнансова звiтнiсть згiдно МСФО

 

 

Генеральний директор

________________

Сваволя Валерiй Петрович

 

              (підпис)  

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Гусєва Зоя Дмитрiвна

 

              (підпис)  

 

 

 

 

 

 

 

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

                                     за 2015год

 

1.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

 

17 июня 1994 года согласно распоряжения регионального отделения фонда государственного имущества Украины по Одесской области № 185 - Р в соответствии с п.2 Декрета Кабинета Министров от 10 мая 1993 года № 57-93 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств iїх структурних пiдроздiлiв, якiвiдданiв оренду" произведена приватизация целостного имущественного комплекса Арендного Предприятия "Одесская книжная фабрика" путем продажи принадлежащих государству акций Открытого Акционерного Общества.

Предприятие располагает высококвалифицированными специалистами и оборудованием производства Германии.

Основной вид деятельности - предоставление полиграфических услуг.

Юридический адрес Общества : 65091, г.Одесса, ул.Колонтаевская,24.

На 31 декабря 2015 года акционерный капитал Общества представлен следующим образом:

      Количество Часть,%

Бабаянц Тигран Лазаревич     10905 57,15

Другие акционеры с частью,которая не превышает 10% уставного капитала  8176  42,85

 

Информация о дочерных и ассоциируемых компаниях - нет.

В качестве основателей Общества выступили:

-Одесское региональное отделение Фонда Государственного имущества Украины с частью 50%;

-Организация арендаторов трудового коллектива "Одесская книжная фабрика" с частью 50%.

Среднегодовое количество работников Общества в 2015 году представляли 39 лица.

 

2.УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, РИСКИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УКРАИНЕ.

 

Украина, чья экономика является такой, которая развивается, и имеет относительно высокие экономические и политические риски, продолжает внедрять экономические реформы и развивать законодательную, налоговую и регуляторную базы согласно требованиям рыночной экономики. Будущая стабильность украинской экономики в большой степени зависит от этих реформ и эффективности экономических, финансовых и монетарных мероприятий, которые употребляются правительством, вместе с налоговым, юридическим и политическим развитием. Экономики, что развиваются, являются чувствительными к рыночным колебаниям и снижению темпам экономического развития в мировой экономике.

Мировой финансовый кризис привел к нестабильности на рынках капитала, существенного ухудшения ликвидности в банковском секторе и осложнения условий кредитования в Украине.

Основными рисками в деятельности Общества являются высокая конкуренция на рынке полиграфических услуг и очень значительный износ основного оборудования Общества.

3.ОСНОВА СКЛАДЫВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ.

Эта финансовая отчетность была составлена на основе принципа исторической стоимости. Финансовая отчетность представлена в гривнах и все суммы округлены к ближайшей тысяче.

 

Заявление о соответствии

 

Финансовая отчетность Общества составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности(МСФЗ) в редакции, опубликованной Советом из Международных стандартов финансовой отчетности. Компанией приняты все стандарты, которые опубликованы и вступили к действию для отчетных периодов, которые начинаются с 1 января 2012 года и раньше.

 

4.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

 

Функциональная валюта и валюта представления

 

Функциональной валютой и валютой представления отчетности Общества является гривна.

 

Краткосрочная/долгосрочная классификация

 

Актив(обязательство) классифицируется как текущий, если планируется его реализация(погашение), или если планируется его продажа или использование в течении 12 месяцев после отчетной даты. Другие активы (обязательства) классифицируются как долгосрочные. Финансовые инструменты классифицируются исходя из ожидаемого срока их полезного использования. Отсроченные доходы и соответствующие расходы на подключение классифицируются как текущие.

 

Операции в иностранной валюте

 

Операции, которые осуществляются в валютах, отличающихся от функциональной (иностранные валюты), сначала отображаются в функциональной валюте по обменному курсу, что действия на дату проведения операции.

Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах , перечисляются в функциональную валюту по обменному курсу на отчетную дату. Немонетарные статьи, которые оцениваются по исторической стоимости в иностранной валюте, перечисляются по обменному курсу, что действовал на дату проведения операции. Результат такого пересчета признается в прибылях и убытках. Немонетарные статьи, которые учитываются по справедливой стоимости в иностранной валюте, перечисляются по обменному курсу, что действует на дату определения справедливой стоимости. Результат такого пересчета признается в прибылях или убытках от изменения справедливой стоимости статьи.

 

Признание и оценка доходов

Доходы признаются, если существует высокая достоверность того, что Общество извлечет экономические выгоды, а доходы могут быть достоверно определены. Доходы оцениваются по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или такой, которая подлежит получению, за вычетом скидок, бонусов и налогов по продаже. Эти налоги считаются полученными от имени государственных органов.

Доходы, главным образом, являют собой доходы от реализации продукции собственного производства.

 

Основные средства

 

Основные средства отображаются по первобытной стоимости за вычетом накопленного износа и накопленных убытков от уменьшения полезности.

Стоимость основных средств включает в себя стоимость профессиональных услуг, а также, в случае квалифицированных активов затраты на ссуды капитализируются. Износ рассчитывается как уменьшение стоимости активов, кроме земли, к их оценочной остаточной стоимости, если такая существует, в течении всего ожидаемого срока полезного использования. Начисление износа начинается, когда активы готовы к их целевому использованию.

Расходы на ремонт и удержание основных средств отображаются по мере их понесшего.

Если капитализируются новые запасные части, замененные запасные части выводятся из эксплуатации, и их остаточная балансовая стоимость признается убытком от выбытия.

Если сумма ожидаемых расходов из выведения из эксплуатации актива после его использования существенной для финансовой отчетности, приведенная стоимость ожидаемых расходов из выведения из эксплуатации активов после его использования включается в первобытную стоимость соответствующего актива, если выполняются критерии признания резерва.

Износ насчитывается за прямолинейным методом в течении ожидаемых сроков полезного использования соответствующих активов:

 

                                         

                                    КАТЕГОРИЯ АКТИВА            СРОК     

     ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

          (годы)

Дома и сооружения От  15  лет

Машины и оборудование   От    5  лет

Транспортные средства   От    5  лет

Компьютеры, офисная мебель и инвентарь   От    4  лет

Другие основные средства     От   12 лет

 

Метод начисления износа, ожидаемый срок полезного использования и остаточная стоимость пересматриваются по крайней мере раз в год и корректируются на перспективной основе, если это необходимо. Ожидается, что остаточная стоимость будет равняться нулю для большинства активов.

Признание объекта основных средств  прекращается после его выбытия или если не ожидается получение будущих экономических выгод от его дальнейшего использования или выбытия. Любые прибыли или убытки, которые возникают в связи с прекращением признания актива (рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от выбытия актива и его балансовой стоимостью), включаются в отчет о финансовых результатах за год, в котором состоялось прекращение признания объекта.

Износ улучшений арендованной недвижимости насчитывается в течении всего ожидаемого срока их полезного использования на той же основе, что и износ собственных активов, или в течении срока соответствующей аренды, если он меньше первого.

 

Незавершенное строительство

 

Объекты, которые находятся в процессе незавершенного строительства, капитализируются как отдельный элемент основных средств. По завершении строительства стоимость объекта переносится к соответствующей категории основных средств. Износ на объекты незавершенного строительства не насчитывается.

 

Аренда 

 

Аренда классифицируется как финансовая в том случае, когда по условиям аренды, все значительные риски и выгоды собственности передаются арендатору. Все другие виды аренды классифицируются как операционная аренда. Оценка аренды зависит от сущности операций. Но, как правило, условия, что позволяют Обществу классифицировать аренду как финансовую, являются такими: если срок аренды превышает 75% ожидаемого срока полезного использования или если дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей превышает 90% справедливой стоимости арендованного актива.

Основные средства, приобретенные путем финансовой аренды, капитализируются и отображаются за меньшей из двух величин: справедливой стоимостью или дисконтированной стоимостью минимальных арендных платежей в начале аренды, за вычетом накопленного износа и убытка  от  уменьшения полезности. Износ на арендованные активы насчитывается в течение всего срока полезного использования актива. Однако если отсутствующая обоснованная уверенность в том, что к Обществу перейдет право собственности на актив в конце срока аренды, актив амортизируется в течение более короткого из таких периодов: сроку полезного использования актива и срока аренды.

Платежи за операционную аренду отображаются в составе прибылей и убытков на основании линейного метода в течении всего срока соответствующей аренды.

 

Уменьшение полезности нефинансовых активов

 

На каждую отчетную дату Общество определяет, есть ли признаки возможного уменьшения полезности актива. Если такие признаки существуют, или если необходимо выполнить ежегодное тестирование актива на уменьшение полезности, Общество осуществляет оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива - это наибольшая из таких величин: справедливая стоимость актива или подразделения, которое генерирует денежные потоки, за вычетом расходов на продажу, и ценность от использования актива.

Возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, за вычетом случаев, когда актив не генерирует поступления средств, которые по большей части являются независимыми от поступлений, генерирующих другими активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость считается, что полезность актива уменьшилась, и он списывается к возмещаемой стоимости. При оценке ценности от использования будущие денежные потоки дисконтируются за ставкой дисконтирования к налогообложению, которая отображает текущую рыночную стоимость денег и риски, свойственные активу. При определении справедливой стоимости за вычетом расходов на реализацию учитываются последние операции на рынке, при наличии. В случае невозможности определение таких операций используется соответствующая модель оценки. Такие расчеты подтверждаются расчетными коэффициентами или другими доступными показателями справедливой стоимости. Убытки от уменьшения полезности текущей деятельности признаются в прибылях и убытках.

Единица, которая генерирует денежные средства, являет собой наименьшую идентифицированную группу активов, которая генерирует денежные поступления, по большей части независимые от денежных поступлений от других активов или групп активов. Исходя из специфики операционной деятельности Общества, руководство определило, что Общество имеет одну единицу, которая генерирует денежные средства, которая представляет собой все активы Общества.

На каждую отчетную дату определяется, есть ли признаки того, что раньше признанные убытки от уменьшения полезности актива больше не существуют или уменьшились. Если такие признаки есть, проводятся расчеты возмещаемой стоимости. Раньше признанные убытки от уменьшения полезности сторнирования только в том случае, если имело место изменение в оценке, которое использовалось для определения возмещаемой стоимости актива со времени последнего признания убытка от уменьшения полезности. Если это так, балансовая стоимость актива увеличивается к возмещаемой стоимости актива. Эта увеличенная стоимость не может превышать балансовую стоимость, которая была бы определена за вычетом амортизации, если бы в предыдущие годы не был признанный убыток от уменьшения полезности актива. Такое сторнирование стоимости признается в составе прибылей и убытков. После сторнирования износ корректируется в будущих периодах с целью распределения переоцененной балансовой стоимости актива за вычетом его ликвидационной стоимости на систематической основе в течение срока его полезного использования.

 

Запасы

 

Запасы  оцениваются за меньшей из двух величин: себестоимостью или чистой стоимостью реализации товаров, которые будут проданы отдельно. Себестоимость запасов определяется за методом первое "поступление - первый расход" (ФИФО). Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства состоит из стоимости сырья и материалов, прямых расходов на оплату труда, других прямых расходов и распределенных общепроизводственных расходов согласно нормальной производственной мощности Общества.

Чистая реализационная стоимость определяется как возможная цена продажи согласно к обычным условиям бизнеса, уменьшенная на расходы в завершение товара и предпродажную подготовку.

 

Финансовые активы

 

Первобытное признание и оценка

 

Финансовые обязательства согласно МСБО (IAS) 39, классифицируются соответственно как финансовые активы по справедливой стоимости с отображением переоценки в прибылях или убытках; ссуды и дебиторская задолженность; инвестиции, которые воздерживаются к погашению; или финансовые активы, имеющиеся для продажи или производные финансовые  инструменты, которые были определены как эффективный инструмент хеджирования. Во время первобытного признания финансовых активов Общество присваивает им соответствующую категорию.

Финансовые активы Общества включают денежные средства и их эквиваленты, торговую и другую дебиторскую задолженность и поворотную финансовую помощь, все из которых квалифицируются как кредиты и дебиторская задолженность согласно МСБО (IAS) 39.

Кредиты и дебиторская задолженность - это непроизводные финансовые активы с фиксированными или определенными платежами, которые не котируются на активном рынке. Такие финансовые активы первобытно признаются по справедливой стоимости с добавлением суммы прямых расходов за операциями, если такие есть.

 Дальнейшая оценка

После первобытного признания такие финансовые активы в дальнейшем отображаются по амортизационной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом уменьшения полезности. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также комиссионных или расходов, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Амортизация отображается в составе финансовых доходов в отчете о совокупном доходе.

 

Финансовые обязательства

 

Первобытное признание и оценка

 

Финансовые обязательства согласно МСБО (IAS) 39 классифицируются соответственно как финансовые обязательства по справедливой стоимости с отображением переоценки в прибылях или убытках, кредиты и ссуды или производные инструменты, определенные как инструменты эффективного хеджирования. Во время первобытного признания финансовых обязательств присваивает им соответствующую категорию.

Финансовые обязательства признаются первобытно по справедливой стоимости за вычетом, а в случае кредитов и ссуд, суммы прямых расходов за операциями. Финансовые обязательства предприятия включают торговую и другую кредиторскую задолженность, а также кредиты и ссуды.

 

Дальнейшая оценка

 

После первобытного признания процентные кредиты и ссуды, кредиты и другая кредиторская задолженность с фиксированным и сроком погашения, дальнейшая оценка происходит по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

Доходы и расходы признаются в составе чистой прибыли или убытка при прекращении их признания, а также по мере амортизации с использованием метода эффективной процентной ставки. Амортизация стоимости рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также комиссионных или расходов, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Амортизация с использованием метода эффективной процентной ставки отображается в отчете о совокупном доходе в составе финансовых расходов.

 

Уменьшение полезности финансовых активов

 

Предприятие определяет, существуют ли объективные признаки уменьшения полезности финансовых активов на каждую отчетную дату. Считается, что уменьшение полезности финансовых активов или группы финансовых активов происходит только тогда, когда существуют объективные признаки уменьшения полезности в результате одной или больше событий, которые наступили после первобытного признания актива (в случае возникновения убытков), и такой случай возникновения убытков влияет на ожидаемые будущие денежные потоки от финансового актива или группы финансовых активов, которые могут быть надежно определенными.

Объективные признаки уменьшения полезности могут включать признаки того, что заемщик или группа заемщиков испытывают существенные финансовые трудности, нарушают обязательство из уплаты процентов или основной суммы долга, вероятность их банкротства или финансовой реорганизации, а также признаки на основании доступной рыночной информации, умеренного уменьшения ожидаемых будущих денежных потоков, например, изменения в уровне просроченных платежей или в экономических условиях, которые коррелируют с убытками.

Относительно активов, отображенных по амортизированной стоимости, Общество сначала проводит отдельную оценку существования объективных признаков уменьшения полезности индивидуально значимых финансовых активов, или совокупно за финансовыми активами, которые не являются индивидуально значимыми.

В случае, если объективные признаки уменьшения полезности финансового актива, который рассматривается отдельно, существенного или не существенного отсутствующие, этот актив включается в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска. Такая группа финансовых активов оценивается на предмет уменьшения полезности на совокупной основе. Активы, которые оцениваются отдельно на предмет уменьшения полезности, и относительно которых признается или продолжает признаваться убыток от уменьшения полезности, не оцениваются на предмет уменьшения полезности на совокупной основе.

При наличии объективных признаков понесшего убыток в результате уменьшения полезности финансовых активов сумма убытков определяется как разница между балансовой стоимостью активов и текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков  ( не включая будущих ожидаемых кредитных убытков, которые еще не были понесены). Текущая стоимость ожидаемых будущих денежных потоков дисконтируется за первобытной эффективной процентной ставкой за финансовым активом.

Балансовая стоимость актива уменьшается путем применения счета резерва, а сумма убытка признается в прибылях и убытках для всех обесцененных финансовых активов.

Кредиты и дебиторская задолженность вместе с соответствующим резервом списываются, когда нет реальной перспективы возмещения в ближайшее время. Если в будущем году сумма ожидаемого убытка от уменьшения полезности снижается или увеличивается в связи с событием, которое состоялось после признания убытка от уменьшения полезности, то раньше признанный убыток, от уменьшения полезности увеличивается или уменьшается путем корректировки счета резерва.

 

Прекращение признания финансовых инструментов

 

Финансовые активы

 

Прекращение признания финансового актива ( или части финансового актива или части группы подобных финансовых активов) происходит в случае, если:

- миновал срок действия прав на получение денежных потоков  от  финансового  

  актива;

- Общество передало свои права на получение денежных потоков от актива или приняло на себя обязательство за выплатами третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без существенной задержки по "транзитному" соглашению; или (а) Общество передало практически все риски и выгоды от актива, или (б) Общество не передало, но и не хранит за собой, практически все риски  и выгоды от актива, но передало контроль над этим активом.

 

Финансовые обязательства

 

Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае выполнения, аннулирования или окончания срока действия соответствующего обязательства.

При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же кредитором на существенно отличных условиях или в случае внесения существенных изменений в условиях существующего обязательства, такая замена или модификация отображается как прекращение признания первобытного обязательства и признание нового обязательства в учете с признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в прибылях и убытках.

 

Налоги   

 

Текущий налог на прибыль

 

Текущие налоговые активы и обязательства за текущий и предыдущий периоды оцениваются за суммой, ожидаемой к возмещению от налоговых органов или к оплате налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, что применяются для расчета этой суммы, - это ставки и законодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату.

 

Отсроченный налог на прибыль

 

Отсроченный налог на прибыль рассчитывается за методом обязательств путем определения временных разниц на отчетную дату между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансово      й отчетности.

Отсроченные налоговые обязательства признаются за всеми облагаемыми налогом временными разницами, кроме случаев когда:

- отсроченное налоговое обязательство возникает в результате первобытного признания гудвила, актива или обязательства, в ходе соглашения, которое не является объединением бизнеса, и на момент осуществления операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на облагаемую налогом прибыль или убыток;

- относительно облагаемых налогом временных разниц, связанными с инвестициями в дочерние компании, если распределение во времени сторнування временной разницы может контролироваться и существует значительная вероятность того что временная разница не будет сторнована в обозримом будущем.

Отсроченные налоговые активы из налога на прибыль признаются за всеми временными разницами, которые подлежат вычету и перенесенными неиспользованными налоговыми убытками, в той мере, в которой существует значительная вероятность того, что Общество будет иметь облагаемую налогом прибыль, против которой могут быть зачтены временные разницы, которые подлежат вычету, неиспользованные налоговые убытки, кроме случаев когда:

- отсроченный актив из налога на прибыль, которая относится к временной  разнице, которая подлежит вычету, возникает в результате первобытного признания актива или обязательства, которое возникло не в результате объединения бизнеса и которое на момент осуществления операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на облагаемую налогом прибыль или убыток;

- относительно временных разниц, которые подлежат вычету, и которые связаны с инвестициями в ассоциированные компании, отсроченные налоговые активы признаются только в той мере, в которой есть значительная вероятность того, что временные разницы будут использованы в ближайшем будущем, и Общество будет иметь облагаемую налогом прибыль, против которой могут быть использованы временные разницы.

Балансовая стоимость отсроченных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и снижается в той мере, в которой получение достаточной облагаемой налогом прибыли, которая позволит использовать все или часть отсроченных налоговых активов, оценивается как маловероятное. Непризнанны отсроченные налоговые активы пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той мере, в которой появляется значительная вероятность того, что будущая облагаемая налогом прибыль позволит использовать отсроченные налоговые активы. Отсроченные налоговые активы и обязательства определяются за ставками налога, которые будут применяться в течение периода реализации актива или урегулирования обязательства на основании законодательства, которое приобрело или фактически вступило в силу на отчетную дату.

Отсроченный налог, который относится к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка. Статьи отсроченные налогом признаются в соответствии с операциями, на которых они основываются, или в составе другого совокупного дохода, или непосредственно в капитале.

Отсроченные налоговые активы и отсроченные налоговые обязательства залечиваются друг против друга, если есть юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и отсроченные налоги относятся к одной и той же облагаемой налогом компании и налоговому органу.

 

Резервы

Резервы признаются, когда в результате определенного события в прошлом, Общество имеет юридически или добровольно взятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности будет нужный отток ресурсов, которые воплощают в себе будущие экономические выгоды, а также сумму обязательства можно достоверно определить.

Если предприятие планирует получить возмещение некоторой части или всех резервов, например, по договору страхования, возмещения признаются как отдельный актив, но только в том случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению. Расходы, которые касаются резерва, отображаются в прибылях и убытках за вычетом возмещения.

 

Условные активы и обязательства 

  

Условные активы не признаются, а раскрываются в финансовой отчетности, если поступление экономических выгод является вероятным.

Условные обязательства не отображаются в финансовой отчетности, за исключением случаев, когда существует вероятность того, что для погашения обязательства будет нужно отток ресурсов, и при этом сумма таких обязательств может быть достоверно определена. Информация о таких обязательствах подлежит раскрытию, за исключением случаев, когда возможность оттока ресурсов, которые являют собой экономические выгоды, является маловероятной.

 

События после отчетной даты

 

События после отчетной даты, которые предоставляют дополнительную информацию о финансовом состоянии Общества на отчетную дату (корректирующие события), отображаются в финансовой отчетности. События которые состоялись после отчетной даты, которые не являются корректирующими событиями, отображаются в примечаниях к финансовой отчетности, если они являются существенными.

 

5.УЧЕТНЫЕ ОЦЕНКИ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В  ОЦЕНКАХ.

 

Учетные оценки

 

Некоторые суммы, включенные в финансовую отчетность или такие, которые осуществляют на нее влияние, а также связанное с ними раскрытие информации должны быть оценены, что требует от руководства осуществления предположений относительно сумм или условий, которые не могут быть точно известны на дату подготовки финансовой отчетности.

"Критическая учетная оценка" является одновременно существенной для отображения как финансового состояния Общества, так и результатов его деятельности и требует от руководства наиболее сложных, субъективных или комплексных суждений, чаще всего в результате необходимости оценки влияния аспектов, которые по своей сути являются неопределенными.

Руководство проводит такую оценку на постоянной основе, исходя из результатов и опыта прошлых периодов, консультаций специалистов, тенденций и других методов, которые руководство считает приемлемыми при определенных обстоятельствах, а также исходя из прогнозов относительно того, как они могут измениться в будущем. Однако неопределенность относительно этих предположений и оценочных значений может привести к результатам, которые могут требовать существенных корректировок балансовой стоимости актива или обязательства, относительно которых осуществляются такие предложения и оценки в будущем.

 

Износ и амортизация

 

Износ и амортизация основываются на осуществленных руководством оценках будущих сроков полезного использования основных средств и нематериальных активов. Оценки могут изменяться под воздействием технологического развития, конкуренции, изменений рыночной конъюнктуры и других факторов, и подобные изменения могут привести к изменениям ожидаемых сроков полезного использования и амортизационных начислений корректируются на перспективной основе.

 

Уменьшение полезности нефинансовых активов

 

Основные средства и нематериальные активы тестируются на уменьшение полезности раз в году или при наличии обстоятельств, которые показывают на возможность уменьшения полезности. Факторы, которые считаются существенными для инициирования оценки на предмет уменьшения полезности, включают такое: существенное падение рыночных цен, существенное недовыполнение показателей операционной деятельности, учитывая исторические или ожидание в будущем операционной деятельности, существенные изменения в использовании активов или в общей бизнес стратегии Общества, включая активы, относительно которых принято решение об их ликвидации или замене, и поврежденных активах или активах, снятых из эксплуатации, негативные отраслевые или экономические тенденции и существенный перерасход средств в развитии активов.

Оценка возмещаемых сумм активов должна частично основываться на оценках руководства, включая определение соответствующих активов, которые генерируют денежные средства, оценку ожидаемых показателей операционной деятельности, способность активов генерировать доход, предположение относительно конъюнктуры рынка в будущем. Изменения в обстоятельствах, а также в оценках и предложениях руководства могут привести к убыткам от уменьшения полезности в соответствующих периодах.

 

Уменьшение полезности дебиторской задолженности за товары, работы, услуги и другой дебиторской задолженности

 

Резерв под обесценивание дебиторской и другой задолженности формируется на основании оценки Компанией возможности погашения дебиторской задолженности отдельными клиентами. МСФЗ 39 требует оценивать убыток от обесценивания, которое определяется как разница между балансовой стоимостью дебиторской задолженности и нынешней стоимостью будущих денежных потоков, дисконтированных за эффективной процентной ставкой. Факторы, которые принимаются к сведению во время оценивания дебиторской задолженности,  включают ее анализ за сроком возникновения, финансовое положение и кредитную историю покупателя.

Отсроченные налоговые активы

Отсроченные налоговые активы признаются для всех временных разниц, которые относятся на расходы в налоговом учете, если существует вероятность наличия  облагаемой налогом прибыли, в счет которой могут быть использованные убытки. Существенные оценки руководства необходимые для определения суммы отсроченных налоговых активов, которые могут быть признаны, исходя из вероятных сроков и размера будущей облагаемой налогом прибыли и стратегии налогового планирования в будущем.

Судебные споры и претензии

Общество может быть объектом разного рода судебных споров и претензий, включая рассмотрения за делами об обжаловании нормативных актов, относительно результата, которых существует значительная степень неопределенности. Руководство проводит оценку, среди других факторов, степени вероятности неблагоприятного результата и возможности реальной оценки суммы убытка.

Непредсказуемые события или изменения этих факторов, могут требовать увеличения или уменьшения сумы к начислению или требовать начисления суммы, не начисленной раньше в силу того, что такое начисление не считалось вероятным или реальная оценка не была возможной.

 

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ( 1010, 1011, 1012  БАЛАНСА )

                                                                                                                                      ( тыс. грн )

                 Дома и                    

     сооружения        Машины и

  оборудование             Всего

Первобытная стоимость:            

На  01.01.2015 г. 910   1789  2699

Поступление -     -     -

Выбытие     -     -     -

На 31.12.2015 г.  910   1789  2699

Износ и убытки от уменьшения полезности             

На 01.01.2015 г.  529   1581  2110

Начисленный износ за год     28    47    75

Уменьшение полезности   -     -     -

Выбытие     -     -     -

На 31.12.2015 г.  -     -     2185

Остаточная стоимость:             

На 01.01.2015 г.  462   127   589

На 31.12.2015 г.  434   80    514

 

7.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ (строки 1100, 1101, 1102, 1103 баланса)

                                                                                                                                                                                               ( тыс.грн)

Виды за основными группами запасов 31.12.2015г.      31.12.14г.

Производственные запасы 414   505

Незавершенное производство   1     1

Готовая продукция 10    9

Вместе      425   515

 

По состоянию на 31.12.2015г. незавершенное производство состоит следующих элементов:

                                                                                                                                                                                               ( тыс.грн)

Элементы незавершенного производства     31.12.15г.

Сырье и материалы 1

Расходы на оплату труда -

Отчисления на социальные мероприятия     -

Расходы на содержание оборудования -

Общепроизводственные расходы -

Вместе      1

 

 

8.ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги (строка 1125 баланса)

                                                                                                                                                                                             (тыс.грн)

Виды за основными группами покупателей   31.12.2015г.      31.12.2014г.

Дебиторская задолженность за полиграфические услуги  893   760

 

Общество оказывает услуги для одного основного клиента, который является его единственным должником состоянием на 31.12.2015г. В Общества существует обоснованная уверенность относительно погашения существующих долгов, потому резерв под уменьшение полезности дебиторской задолженности не создавался.

Другая текущая дебиторская задолженность ( строка 1155 баланса)

                                                                                                                                                                                                (тыс.грн)

Виды за основными группами покупателей   31.12.2015г.      31.12.2014г.     

Задолженность за приобретенные товары и услуги 27    19   

Чистая реализационная стоимость    27    19   

 

На 31.12.2014г. и  31.12.2015г. дебиторская задолженность за товары, работы, услуги и другая дебиторская задолженность являются беспроцентными и погашается в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества.

 

9. СЧЕТА В БАНКАХ  (строка 1167 баланса)  

                                                                                                                                                                                             (тыс.грн)

      31.12.2015г.      31.12.2014г.

Денежные средства в банках в национальной валюте     9     1

Всего 9     1

 

10.ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ( ДОЛЕВОЙ) КАПИТАЛ  (строка 1400)

На 31.12.2015г. утвержденный и полностью оплаченный уставный капитал представлял 33.391,75 грн. и состоял из 19081 простых акций нарицательной стоимостью 1,75 грн. каждая.

Дивиденды в 2015 году не объявлялись и не выплачивались.

 

11. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

 

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги (строка 1615 баланса)

 

                                                                                                                                                                                                 (тыс.грн)

Виды за основными группами поставщиков   31.12.2015г.      31.12.2014г.

Кредиторская задолженность за приобретенную бумагу   1     -

Кредиторская задолженность за полученные коммунальные услуги     -     -

Вместе      1     -

 

12.ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Чистый доход от реализации продукции (строка 2000 Отчета о финансовых результатах)

                                                                                                                                                                                               (тыс.грн)

Основные виды доходов   2015г.

Выпуск полиграфической продукции   3616

Всего       3616

 

Себестоимость реализованной продукции (строка 2050 Отчета о финансовых результатах)

                                                                                                                                                                                        (тыс.грн)

Основные элементы себестоимости    2015г.

Прямые услуги посторонних организаций    440

Прямые материальные расходы  642

Прямые расходы на оплату труда     953

Отчисления на социальные мероприятия     374

Амортизация       72

Распределенные общепроизводственные расходы    24

Нераспределенные производственные расходы      85

Вместе      2590

 

Административные расходы ( строка 2130 Отчета о финансовых результатах)

                                                                                                                                                                                        (тыс.грн)

Основные виды расходов  2015г.

Расходы на оплату труда 490

Выплаты за отпусками    26

Отчисления на социальные мероприятия     192

Услуги посторонних организаций     89

Материальные расходы    18

Налог на землю    52

Услуги банков     9

Другие административные услуги     21

Списание необоротных активов -

Вместе      897

 

 

 

Расходы на сбыт ( строка 2150 Отчета о финансовых результатах)

                                                                                                                                                                                        (тыс.грн)

Основные виды расходов  2015г.

Упаковочные материалы   100

Амортизация       3

Вместе      103

 

Другие операционные расходы (строка 2180  Отчет о финансовых результатах)

                                                                                                                                                                                        (тыс.грн)

Основные виды расходов  2015г.

Выплата льготных пенсий 21

Выплаты по больничным   1

Материальные расходы    -

Вместе      22

 

13.ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГИ (строка 1045  Баланса и строки 2195, 2295  Отчета о финансовых результатах)

Прибыль Общества подлежит налогообложению только на территории Украины. Согласно Налоговому кодексу Украины предусматривается постепенное уменьшение ставок налога с 25% до 16% в течение нескольких следующих лет. В 2015году ставка налога представляла 18% от облагаемой налогом прибыли.

                                                                                                                                                                                        (тыс.грн)

      2015г.

Прибыль к налогообложению согласно данным Отчета о финансовых результатах   4

Налог на прибыль за фактической ставкой (в 2015г. - 18%)   1

Доходы, которые не включаются в состав доходов                                       при  определении  облагаемой  налогом  прибыли      -

 

 

14. ХАРАКТЕР И СТЕПЕНЬ РИСКОВ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В СВЯЗИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Основные финансовые инструменты Общества включают денежные средства и их эквиваленты и другие оборотные финансовые активы. Общество имеет разные другие финансовые инструменты, как, например, торговая кредиторская и дебиторская задолженность, которые возникают непосредственно в ходе ее операционной деятельности.

Политика Общества не предусматривает торговлю финансовыми инструментами.

Обществу свойственны кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск.

Общая программа управления рисками сконцентрирована на непредсказуемости и неэффективности финансового рынка Украины, и направлена на уменьшение его потенциального негативного влияния на финансовое состояние Общества.

Подходы к управлению каждым из этих рисков представленные ниже.

 

Рыночный риск

 

Рыночный риск - это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков за финансовым инструментом будет колебаться в результате изменений рыночных цен. Рыночные цены содержат в себе три типа риска: риск изменения процентной ставки, валютный риск и другие ценовые риски.

 

 

Риск ликвидности

 

Общество осуществляет анализ сроков погашения активов и обязательств и планирует свою ликвидность в зависимости от ожидаемых сроков погашения соответствующих финансовых инструментов. Потребности Общества в короткой и долгосрочной ликвидности по большей части обеспечиваются за счет денежных средств от операционной деятельности.

 

Кредитный риск

 

Кредитный риск - это риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства за финансовыми инструментами или по контракту, что может привести к финансовым убыткам. Обществу свойственен кредитный риск от операционной деятельности ( в первую очередь, за торговой дебиторской задолженностью) и от финансовой деятельности, включая депозиты в банках и финансовых учреждениях, операции с иностранной валютой  и другие финансовые инструменты.

Финансовые инструменты, которые потенциально могут привести к существенной концентрации кредитного риска Общества, состоят в основном из средств у банка, краткосрочных депозитов, а также торговой и другой дебиторской задолженности.

Максимальный кредитный риск для предприятия на 31.12.2014г. и на 31.12.2015г. состоял из такого:

                                                                                                                                                                                            (тыс.грн)

      31.12.2015г.      31.12.2014г.

Денежные средства и их эквиваленты 9     1

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги  893   760

Другие оборотные финансовые активы -     33

Вместе      902   794

 

Средства Общества размещаются в больших банках, которые расположены в Украине и имеют добрую репутацию.

Дебиторская задолженность представлена за вычетом резервов сомнительной задолженности. Общество не требует залога за финансовыми активами.

Концентрация кредитного риска за торговой дебиторской задолженностью ограничивается тем фактом, что клиентская база Общества включает одного основного клиента с надежной историей взаиморасчетов.

На 31.12.2015г. анализ за сроками погашения торговой и другой дебиторской задолженности предприятия был следующим:

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                            (тыс.грн)

      Вместе      Дебиторская задолженность за сроком возникновения

            До 3 месяцев            От 3 до 6     

      месяцев           От 6 до 9     

      месяцев     От 9 месяцев

      до года     Больше года

2015г.      965   290   4     -     671   -

 

 

15. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

 

Сумма базовой прибыли на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли за год, который приходится на владельцев обычных,

на средневзвешенное число обычных акций, которые находятся в обращении на протяжении года.

Базовая прибыль на акцию за годы, которые закончились 31 декабря, является такой:

                                                                                                                                                                                    (тыс.грн)

       2015г.

Чистая прибыль, которая приходится на владельцев обычных акций   4

Средневзвешенное количество обычных акций в обращении      19081

Сумма базовой прибыли на акцию в грн.    0,2098

 

На 31 декабря 2015г.Общество не имело потенциальных обычных акций.

 

 

 

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

АКФ "ГРАНТЬЕ

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21026423

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4420

27.01.2011

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

326

П

000326

18.12.2015

26.11.2020

 

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

 

 

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

 

Адресат - Керiвництву ПАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА",

НКЦПФР

 

Опис аудиторської перевiрки

Аудиторська  перевiрка проведена у вiдповiдностiз вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностiз вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання  впевненостiта супутнiх послуг (надалi- МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостiНацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 320/1 вiд 29 грудня 2015 року, в тому числiу вiдповiдностiiз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi",  МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтiнезалежного аудитора",  № 706 "Пояснювальнiпараграфи та параграфи з iнших питань у звiтiнезалежного аудитора".

Аудитором були виконанiпроцедури згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськiдокази", що вiдповiдають метiотримання достатнiх iприйнятних аудиторських доказiв. У процесiвиконання аудиторських процедур аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськiдокази, якi  необхiднiаудитору для об'рунтування аудиторської думки.

У своїй роботiаудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере-вiрки до уваги бралися тiльки суттєвiвикривлення. Планування iпроведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностiу фiнансовiй звiтностiсуттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об'рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностiзастосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку iзвiтностiв Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.

Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностiвнаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якiвiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностiвнутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностiвикористаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.

Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностiє висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставiданих бухгалтерського облiку Товариства станом на кiнець останнього дня звiтного року вiдповiдно до МСФЗ.

           Ми провели аудит повного комплекту фiнансових звiтiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА",  якiдодаються та якiвключають  баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, звiт про фiнансовiрезультати (Звiт про сукупний дохiд), звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi.

 

Важливiаспекти облiкової полiтики

Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствiздiйснювалася вiдповiдно до наказу "Про облiкову полiтику", на пiдставi  Закону України "Про бухгалтерський облiк iфiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V, Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi(МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностiта  iнших нормативних документiв.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за  фiнансову звiтнiсть

При пiдготовцiфiнансової звiтностiзгiдно з МСФЗ керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:

- Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку iїх послiдовне застосування;

 - Застосування об'рунтованих облiкових оцiнок та розрахункiв;

 - Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд МСФЗ у примiтках до фiнансової звiтностiКомпанiї;

 - Пiдготовку фiнансової звiтностiзгiдно з МСФЗ, виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним;

- Облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностiвсiх вiдносин та операцiй мiж пов'язаними сторонами;

- Облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностiвсiх подiй пiсля дати балансу, якiвимагають коректування чи розкриття;

- Розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якiбули, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;

- Достовiрне розкриття у фiнансовiй звiтностiiнформацiї про всiх наданих кредитах або гарантiї вiд iменiкерiвництва.

Керiвництво Компанiї також несе вiдповiдальнiсть за:

- Розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної системи внутрiшнього контролю в Компанiї;

- Ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства та стандартiв бухгалтерського облiку вiдповiдної чинного законодавства України;

- Вжиття заходiв у рамках своєї компетенцiї для захисту активiв Компанiї;

- Виявлення iзапобiгання фактiв шахрайства та iнших зловживань.

 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностiна основiрезультатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до  Мiжнародних стандартiв аудиту. Цiстандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум iрозкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностiвнаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якiвiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностiвнутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностiвикористаної облiкової полiтики, прийнятностiоблiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отримали достатнiiналежнiаудиторськiдокази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi.

 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

1.    Товариство не проводило аналiзу на знецiнення основних  засобiв, як того вимагає Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку № 36 "Зменшення корисностiактивiв" (МСБО 36). На нашу думку, iснують ознаки того, що такiосновнiзасоби могли втратити частину своєї вартостiвнаслiдок негативного впливу фiнансової кризи. Ми не змогли оцiнити вплив цього вiдхилення вiд МСБО 36 на звiт про сукупнiдоходи та витрати товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року. Наша думка щодо фiнансової звiтностiпоточного перiоду мiстить застереження у зв'язку з можливим впливом даних обставин на порiвняннiсть показникiв поточного iминулого року.

2.    Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема резерв забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, як того вимагає МСБО 19 "Виплати працiвникам". У зв'язку з цим ми не змогли пiдтвердити пов'язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який мiг би корегуватись на суму цих резервiв та забезпечень.

 

Умовно - позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi"Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах  фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА"  станом на 31 грудня 2015 року та його фiнансовiрезультати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до МСФЗ.

 

Iнша допомiжна iнформацiя

 

Визначення вартостiчистих активiв.

Згiдно частинiтретiй ст. 155 Цивiльного кодексу України, якщо вартiсть чистих активiв товариства є меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.

Вартiсть чистих активiв ПАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА"  складає 1 912 тис. грн. та статутний капiтал складає 33 тис. грн. Т.ч., вартiсть чистих активiв є бiльшою за статутний  капiтал товариства та на думку аудитора, товариство  дотримується вимог чинного законодавства.

 

 

Стан корпоративного управлiння

Система корпоративного управлiння дiє згiдно принципiв, передбачених статутом товариства. Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнiзбори Товариства, Наглядова рада Товариства,  Генеральний директор  та Ревiзiйна комiсiя.

Товариство щорiчно проводить загальнiзбори по результатах господарської дiяльностiза вiдповiдний рiк, на яких розглядаються пiдсумки виробничо-фiнансової дiяльностi, затвердження рiчного фiнансового звiту, розподiл прибуткiв та iншiпитання, якiналежать до їх компетенцiї.

Товариство проводить щорiчну аудиторську перевiрку за участю зовнiшнього аудитора. Про призначення зовнiшнього аудитора приймає рiшення Наглядова рада. Протягом останнiх трьох рокiв аудиторськiперевiрки товариства проводилися у середньому 1 раз на рiк та зовнiшнього аудитора не змiнювали. Система внутрiшнього аудиту (контролю) вiдсутня.

Взаємовiдношення з зацiкавленими особами здiйснюються згiдно з чинним законодавством

 

Шахрайство при аудитiфiнансової звiтностi.

      Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв iпов'язаної з ними дiяльностiдля отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання iйого середовища", аудитор виконав процедури, необхiднiдля отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностiдо МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитiфiнансової звiтностi". Аудитором були поданiзапити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання якi, на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором  виконанiаналiтичнiпроцедури, в тому числiз використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностiсуб'єкта господарювання, структури його власностiта корпоративного управлiння, структури та способу фiнансування, облiкової полiтики, цiлiта стратегiї iпов'язаних з ними бiзнес-ризикiв, оцiнки та оглядiв фiнансових результатiв.

      Аудитор не отримав доказiв обставин, якiможуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.

 

Аудит активiв

 

За станом на 31.12.2015 року загальнiактиви ПАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" в порiвняннiз даними на початок 2015 року зменшились на 1,4 % iвiдповiдно складають 1 913 тис. грн. Товариство не проводило аналiзу на знецiнення основних  засобiв, як того вимагає Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку № 36 "Зменшення корисностiактивiв" (МСБО 36). На нашу думку, iснують ознаки того, що такiосновнiзасоби могли втратити частину своєї вартостiвнаслiдок негативного впливу фiнансової кризи. Ми не змогли оцiнити вплив цього вiдхилення вiд МСБО 36 на звiт про сукупнiдоходи та витрати товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року. Наша думка щодо фiнансової звiтностiпоточного перiоду мiстить застереження у зв'язку з можливим впливом даних обставин на порiвняннiсть показникiв поточного iминулого року.

Пiд час проведення аудиту активiв аудитор не дає абсолютну гарантiю того, що перевiрена iнформацiя вiльна вiд суттєвих помилок.

 

Аудит зобов'язань iзабезпечень.

 

     Станом на 31.12.2015 року загальнiзобов'язання Товариства зменшились до 1 тис. грн., тобто на 97 %.

    Фiнансовiзобов'язання згiдно з МСБО (IAS) 39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовiзобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках. Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю.

Довгостроковiзобов'язання, станом на 31.12.2015 року вiдсутнi.

Поточнiзобов'язання, станом на 31.12.2015 року, складають 1 тис. грн.

Розмiр зобов'язань пiдприємства  визначений без суттєвих перекручень та реально i  вiрно вiдображений у фiнансовiй звiтностiзгiдно МСФО. Пiд час проведення аудиту зобов'язань аудитор не дає  абсолютну гарантiю того, що перевiрена iнформацiя вiльна вiд суттєвих помилок.

 

Аудит власного капiталу

 

    Станом на 31.12.2015 року загальний розмiр власного капiталу ПАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" у розмiрi1 912 тис. грн., з яких зареєстрований статутний капiтал складає 33 тис. грн.,  та нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2015 року  складає 1 879 тис. грн. Заявлений у установчих документах статутний капiтал товариства сплачений  у повному обсязi. Загальна сума випуску iменних простих акцiй становить 33 391,75 грн., кiлькiсть акцiй 19 081 штук, номiнальною вартiстю 1,75 грн.

     Збiльшення  власного капiталу  вiдбулося  за рахунок отриманого прибутку  поточного року.

     На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансiТовариства в повнiй мiрiвiдповiдає вимогам чинного законодавства України.

 

Пiдтвердження реальностiта точностiфiнансових результатiв дiяльностi

ПАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" 

вiдображених у фiнансовiй звiтностi.

     

     Чистий прибуток   поточного року складає 4 тис. грн.

На думку аудитора, в усiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд звичайної дiяльностiТовариства ведеться у вiдповiдностiдо норм МСБО 18 "Дохiд". За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенiв журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудитору, стосовно витрат Товариства за 2015 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що звiт про фiнансовiрезультати за 2015 рiк в усiх суттєвих аспектах повно iдостовiрно вiдображає величину iструктуру доходiв та витрат Товариства, а також розкриває iнформацiю про них.

 

 

 

Директор - аудитор

АКФ "ГРАНТЬЕ"     /Пархоменко О.С./

 

13.04.2016 року

Україна, мiсто Одеса, проспект Адмiральський 33-А, оф. 211