A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 19.04.2018 07:10

Річна регулярна інформація за 2017 рік

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Сваволя Валерiй Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

17.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА"

2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

02470158

4. Місцезнаходження емітента

65091 Одеська область Приморський район м. Одеса вул. Колонтаївська, буд. 24

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 732-55-99 732-54-69

6. Електронна поштова адреса емітента

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

№ 75 (2828) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

 

19.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.vdodesa.pjsc.od.ua

в мережі Інтернет

19.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


 

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки Участь в холдингових компанiях, концернах, асоцiацiях, об'єднаннях не приймає.

Договiр з рейтинговим агентством не укладений, рейтингування не проводилося.

Процентнi, цiльовi та дисконтнi облiгацiї, а також похiднi та iншi цiннi папери пiдприємство не випускало.

Викуп власних акцiй протягом року не здiйснювався.

Борговi цiннi папери вiдсутнi.

Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом 2017 року не подавалася.

дивiденди не нараховувалися.

Пiдприємство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, розподiлення та виробництво електроенергiї, газу та води, тому таблиця 13.4 та 13.5 вiдсутня.

Послугами iнших компанiй пiдприємство не користується

Сертифiкати цiнних паперiв вiдсутнi (бездокументарна форма випуску акцiй).

Фiнансова звiтнiсть товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ)

Посада корпоративного секретаря вiдсутня.

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - вiдсутня

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - вiдсутня

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - вiдсутня

 


 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

серія А01 №320439

3. Дата проведення державної реєстрації

04.09.1998

4. Територія (область)

Одеська область

5. Статутний капітал (грн.)

33391.75

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

38

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

18.12 

ДРУКУВАННЯ ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ 

д\н

д\н

д\н

д\н

10. Органи управління підприємства

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених статутом товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Генеральний директор та Ревізійна комісія.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "Південний" м. Одеса

2) МФО банку

328209

3) Поточний рахунок

26003313569

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

 


 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Свідоцтво про внесення суб"єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

серія ДК № 4160

20.09.2011

Державний комітет телебачення і рідіомовлення України

. .

Опис

Свідоцтво без терміну дії.

 

 


 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Одеське регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України

20984091

д/н Одеська область Приморський м. Одеса вул. В. Арнаутська, 15

0.000000000000

Органiзацiя орендаторiв трудового колектива Одеської книжної фабрики

02470158

д/н Одеська область д/н м. Одеса вул. Колонтаївська, 24

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

0.000000000000

Усього

0.000000000000

 


 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1. Посада

Голова наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабаянц Тігран Лазаревич

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1967

5. Освіта**

Вища

6. Стаж роботи (років)**

21

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор ПАТ "ВД "ОДЕСА"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.04.2017 до наступних річних зборів

9. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Завдання та обов'язки.

 

Виконує повноваження Голови Наглядової ради вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв.Органiзовує виконання завдань Загальних зборiв i Наглядової ради по захисту прав акцiонерiв Товариства та реалiзацiї статутних завдань Товариства. Контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу.Органiзовує роботу Наглядової ради, керує нею; скликає засiдання Наглядової ради i головує на них; вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв, органiзує обрання голови i секретаря Загальних зборiв; здiйснює iншi дiї з органiзацiї роботи Наглядової ради.Приймає рiшення з питань дiяльностi Товариства шляхом голосування на засiданнях Наглядової ради; має вирiшальний голос при голосуваннi на засiданнях Наглядової ради.У складi Наглядової ради вирiшує питання, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради. Органiзовує i попередньо погоджує правочини Товариства щодо кредитiв, застави, поруки, гарантiй; придбання або вiдчуження акцiй, корпоративних прав, транспортних засобів.Органiзовує попереднiй розгляд усiх питань, що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв; разом з членами Наглядової ради попередньо, до Загальних зборiв, визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, ухвалює стратегiчнi плани; органiзовує затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та контролює за їх виконанням. У перiод мiж Загальними зборами в межах компетенцiї, визначеної Статутом, разом з членами Наглядової ради приймає рiшення з усiх питань, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв, за винятком тих, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Органiзовує дiловодство у Наглядовiй радi i ведення протоколiв засiдань та iнших документiв Наглядової ради; пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради.Вимагати скликання засiдання Наглядової ради; запрошувати на засiдання Наглядової ради членiв виконавчого органу, Ревiзiйної комiсiї, iнших осiб; приймати рiшення про проведення заочного голосування (методом опитування); iнiцiювати проведення перевiрки дiяльностi Товариства; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї; iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; достроково припинити свої повноваження з письмовим повiдомленням Товариства за два тижнi. Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом.

 

.Стаж керiвної роботи 21 рік. Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi. Голова наглядової ради ПАТ "ВД "ОДЕСА" , м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24. Перелiк попереднiх посад: фінансовий директор, голова правлінняг ВАТ " Одеська книжкова фабрика" ВАТ "ОКФа"генеральний директор ПАТ "ВД "ОДЕСА"

- обрано на посаду члена наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича, . Посадова особа призначена до наступних річних зборів товариства, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду голови наглядової ради, генерального директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 57.151 %, (19083.75 грн).

Протоколом Наглядової ради вiд 18.04.2017 року вiдповiдно до Статуту

- призначено на посаду Голови наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича. Посадова особа призначена до наступних річних зборів товариства.

 

 

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гусєва Зоя Дмитрівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1949

5. Освіта**

Вища

6. Стаж роботи (років)**

41

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Сбербанк, Головний бухгалтер

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.03.2012 безстроково

9. Опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями товариства не володіє. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах. Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства.Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

 

Винагорода посадовій особі не сплачувалася у т.ч. у натуральній формі.

Головний бухгалтер ПАТ "ВД "ОДЕСА"

Стаж керівної роботи 41 років.

Перелік попередніх посад:

Головний бухгалтер ВАТ "Одеська книжкова фабрика", м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24. Переобрання та змін на загальних зборах не було.

 

 

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Онищенко Світлана В"ячеславівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1959

5. Освіта**

Вища

6. Стаж роботи (років)**

30

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник відділу постачання ПАТ "ВД "Одеса"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.04.2017 до наступних річних зборів Товариства

9. Опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:Завдання та обов'язки. Для вироблення ефективних управлінських рішень, може знайомитися з внутрішніми документами Товариства, отримувати в належному об'ємі інформацію, включаючи статистичні дані відносно інших компаній, відомості про будь-які операції Товариства, відомості про претензії (позови, скарги), що пред'являються до Товариства, відомості про отримання (відзив) ліцензій, про корпоративні конфлікти, в яких залучено Товариство, прогнози, висновки органів управління Товариства, отримувати в регулярному режимі інформацію про поточну фінансово-господарську діяльність Товариства в об'ємі, необхідному для здійснення своїх повноважень Члена Наглядової ради Товариства.Підписувати Рішення Наглядової ради, а також інші необхідні документи, пов'язані з діяльністю Наглядової ради та Товариства, засвідчувати копії документів як Член Наглядової ради Товариства;Формувати план роботи Наглядової ради Товариства, порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.Ознайомлюватися з рішеннями Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства , а при необхідності - запитувати додаткову інформацію, що стосується питань, винесених на обговорення і розгляд на засіданнях Наглядової ради Товариства. Видавати довіреність фізичній особі на право представляти його інтереси на засіданнях Наглядової ради Товариства на строк, що не перевищуватиме строк повноважень, на який обраний Член Наглядової ради Товариства згідно з рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства;Діяти в межах своїх повноважень у відповідності до цілей, принципів та задач Наглядової ради Товариства.Здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства.Не приймати рішень з питань, стосовно яких Член Наглядової ради має конфлікт інтересів або зацікавленість.Під час прийняття рішень з питань порядку денного Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства.

Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства.Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України;виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів Товариств

Винагорода посадовій особі не сплачувалася у т.ч. у натуральній формі.

Перелік попередніх посад:

начальник постачання, військовооб"язаний-діловодство, завідуючий лабораторією ОКФа, ВАТ "ОКФа", Стандартизатор, Начальник відділу постачання ПАТ "ВД "Одеса"

Стаж керівної роботи 30 років.

- обрано на посаду члена наглядової ради Онiщенко Свiтлану Вячеславiвну . Посадова особа призначена до наступних річних зборів товариства, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду начальника служби матерiально-технiчного забезпечення, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.393 %,(131.25 грн).

 

 

1. Посада

Голова ревізійної комісії

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельникова Світлана Олексіївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1958

5. Освіта**

Вища

6. Стаж роботи (років)**

24

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ОКФа", Головний технолог

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.04.2017 3 роки

9. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Завдання та обов'язки.

Здійснює відповідно до чинних законодавчих та нормативними актами, що регулюють виробничо-господарську діяльність підприємства. Забезпечує виконання цехом у встановлені терміни виробничих завдань за об'ємом виробництва продукції (робіт, послуг), якістю, заданої номенклатури (асортименту), підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості продукції на основі раціонального завантаження устаткування і використання його технічних можливостей, підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування, економне витрачання сировини, матеріалів, палива, енергії і зниження витрат. Своєчасно готує виробництво, забезпечує розстановку робітників і бригад. Контролює дотримання технологічних процесів, оперативно виявляє і усуває причини їх порушення. Бере участь у розробці нових і вдосконаленні чинних технологічних процесів і режимів виробництва, а також виробничих графіків. Перевіряє якість своєї продукції або виконуваних робіт. Здійснює заходи щодо запобігання браку і підвищення якості продукції (робіт, послуг). Бере участь у прийманні закінчених робіт з реконструкції ділянки, ремонту технологічного устаткування, механізації та автоматизації виробничих процесів і ручних робіт. Організовує впровадження передових методів і прийомів праці, а також форм його організації, атестації та раціоналізації робочих місць. Забезпечує виконання робітниками норм виробітку, правильне використання виробничих площ, устаткування, оргтехоснащення (оснащення та інструменту), рівномірну (ритмічну) роботу цеху. Здійснює формування бригад (їх кількісний, професійний і кваліфікаційний склад), розробляє та впроваджує заходи щодо раціонального обслуговування бригад, координує їх діяльність. Встановлює і своєчасно доводить виробничі завдання бригадам і окремим робітникам (які не входять до складу бригад) відповідно до затверджених виробничими планами і графіками, нормативними показниками по використанню обладнання, сировини, матеріалів, інструменту, палива, енергії. Здійснює виробничий інструктаж робітників, проводить заходи щодо виконання правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування і інструменту, а також контроль за їх дотриманням. Сприяє впровадженню прогресивних форм організації праці,

вносить пропозиції про перегляд норм виробітку і розцінок. Аналізує результати виробничої діяльності. Забезпечує правильність і своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, вироблення, заробітної плати простоїв. Сприяє поширенню передового досвіду, розвитку ініціативи, впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Забезпечує своєчасний перегляд у встановленому порядку

норм трудових витрат, впровадження технічно обгрунтованих норм і нормованих завдань, правильне та ефективне застосування систем заробітної плати і преміювання. Бере участь у здійсненні робіт з виявлення резервів виробництва за кількістю, якістю й асортиментом продукції, що випускається продукції, у розробленні заходів щодо створення сприятливих умов праці, підвищенню культури виробництва, раціональному використанню робочого часу та виробничого обладнання. Контролює дотримання робітниками правил охорони праці та техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, сприяє створенню в колективі обстановки взаємної допомоги та вимогливості, розвитку в робітників почуття відповідальності і зацікавленості у своєчасному і якісному виконанні виробничих завдань. Готує пропозиції про заохочення робітників або застосування заходів матеріального впливу, про накладення дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Організовує роботу з підвищення кваліфікації та професійної майстерності робітників і бригадирів, навчання їх другим і суміжним професіям, проводить виховну роботу в колективі.

Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi. Заступник начальника цеха ПАТ "ВД "ОДЕСА", м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24. Протоколом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВД "ОДЕСА" вiд 18.04.2017 року вiдповiдно до Статуту призначено на посаду Голови ревiзiйної комiсiї. Посадова особа призначена на термiн 3 роки. Перелiк попереднiх посад: інженер-технолог, головний технолог ВАТ " Одеська книжкова фабрика". Стаж керiвної роботи 24 роки

 

 

 

1. Посада

Генеральний директор

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сваволя Валерій Петрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1956

5. Освіта**

Вища

6. Стаж роботи (років)**

38

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник генерального директора ПАТ "ВД "ОДЕСА"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.03.2012 безстроково

9. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариством, - забезпечує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами , - розпоряджається обiговими коштами та активами основних фондiв до 20% їх Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариством, - забезпечує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами , - розпоряджається обiговими коштами та активами основних фондiв до 20% їх Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариством, - забезпечує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами , - розпоряджається обiговими коштами та активами основних фондiв до 20% їх вартостi на пiдставi рiшень правлiння, - без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх органах управлiння, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами, - укладає угоди та iншi юридичнi акти, видає доручення, вiдкриває в кредитних установах розрахунковi, валютнi та iншi рахунки Товариства, - органiзовує ефективну роботу Товариства з метою отримання прибутку, - приймає рiшення та видає накази, розпорядження з усiх питань дiяльностi Товариства на пiдставi рiшень , - затверджує цiни та тарифи на продукцiю та послуги, що виробленi , - затверджує Положення про структурнi пiдроздiли та посадовi iнструкцiї на пiдставi рiшень , - приймає рiшення про вiдзив робiтникiв Товариства, в тому числi з закордону, - забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку, укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi договори, угоди з працiвниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення на пiдставi рiшень Правлiння, - приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства. Протоколом № 4/12 Наглядової ради вiд 30.03.2012 року вiдповiдно до Статуту призначено на посаду Генерального директора Сваволя Валерiя Петровича , паспорт серiя КЕ № 297521, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 11.06.1996 р. Посадова особа призначена безстроково, протягом своєї дiяльностi обiймала посади майстра i начальника механiчного цеху, головного iнженера, виконавчий директора, заступника генерального директора, ВАТ "ОКФа", Головний iнженер, Начальник цеху, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає , володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.56 %. Генеральний директор ПАТ "ВД "ОДЕСА" Стаж керiвної роботи 38 рокiв. Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi.

 

1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Котєльнікова Марина Олексіївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1969

5. Освіта**

Вища

6. Стаж роботи (років)**

24

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ОКФа", інженер по метрології і стандартизації

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.04.2017 3 роки

9. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Завдання та обов'язки.

Здійснює відповідно до діючих законодавчих і нормативних актів, що регулюють виробничо-господарську діяльність підприємства, керівництво виробничою дільницею. Забезпечує виконання ділянкою у встановлені терміни виробничих завдань за об'ємом виробництва продукції (робіт, послуг), якості, заданої номенклатури (асортименту), підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості продукції на основі раціонального завантаження устаткування і використання його технічних можливостей, підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування, економне витрачання сировини, матеріалів, палива, енергії і зниження затрат. Своєчасно готує виробництво, забезпечує розміщення робітників і бригад, контролює дотримання технологічних процесів, оперативно виявляє і усуває причини їх порушення.

Бере участь у розробці нових і вдосконаленні діючих технологічних процесів і режимів виробництва, а також виробничих графіків. Перевіряє якість своєї продукції або виконуваних робіт, здійснює заходи щодо запобігання браку і підвищення якості продукції (робіт, послуг) .Приймає участь у прийманні закінчених робіт з реконструкції ділянки, ремонту технологічного устаткування, механізації та автоматизації виробничих процесів і ручних робіт. Організовує впровадження передових методів і прийомів праці, а також форм його організації, атестації та раціоналізації робочих місць. Забезпечує виконання робітниками норм виробітку, правильне використання виробничих площ, устаткування, оргтехоснащення (оснащення та інструменту), рівномірну (ритмічну) роботу дільниці. Здійснює формування бригад (їх кількісного, професійного і кваліфікаційного складу), розробляє і впроваджує заходи з раціонального обслуговування бригад, координує їх діяльність. Встановлює і своєчасно доводить виробничі завдання бригадам і окремим робітникам (які не входять до складу бригад) відповідно до затверджених виробничими планами і графіками, нормативні показники щодо використання устаткування, сировини, матеріалів, інструменту, палива, енергії. Здійснює виробничий інструктаж робітників, проводить заходи щодо виконання правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та інструменту, а також контроль за їх виконанням. Аналізує результати виробничої діяльності, контролює витрати фонду оплати праці, встановленого ділянці, забезпечує правильність і своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Сприяє поширенню передового досвіду, розвитку ініціативи, впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Забезпечує своєчасний перегляд у встановленому порядку норм трудових витрат, впровадження технічно обгрунтованих норм і нормованих завдань, правильне та ефективне застосування систем заробітної плати і преміювання. Приймає участь у здійсненні робіт з виявлення резервів виробництва за кількістю, якістю й асортиментом продукції, що випускається, в розробці заходів щодо створення сприятливих умов праці, підвищенню організаційно-технічної культури виробництва, раціонального використання робочого часу та виробничого обладнання. Контролює дотримання робітниками правил охорони праці і техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, сприяє створенню в колективі обстановки взаємної допомоги та вимогливості, розвитку в робітників почуття відповідальності і зацікавленості у своєчасному і якісному виконанні виробничих завдань. Готує пропозиції про заохочення робітників або застосування заходів матеріального впливу, про накладення дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Організовує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників і бригадирів, навчання їх другим і суміжним професіям, проводить виховну роботу в колективі.

 

Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi. Посадова особа протягом своєї дiяльностi обiймала посаду: інженер по метрології і стандартизації ВАТ " Одеська книжкова фабрика". Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р призначено на посаду члена ревiзiйної комiсiї сроком на 3 роки. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Стаж керiвної роботи 24р.

 

 

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Огоровий Станiслав Валентинович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

д/н

5. Освіта**

Вища

6. Стаж роботи (років)**

4

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник директора з загальних питань

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.04.2017 до наступних річних зборів Товариства

9. Опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:Завдання та обов'язки.

Для вироблення ефективних управлінських рішень, може знайомитися з внутрішніми документами Товариства, отримувати в належному об'ємі інформацію, включаючи статистичні дані відносно інших компаній, відомості про будь-які операції Товариства, відомості про претензії (позови, скарги), що пред'являються до Товариства, відомості про отримання (відзив) ліцензій, про корпоративні конфлікти, в яких залучено Товариство, прогнози, висновки органів управління Товариства, отримувати в регулярному режимі інформацію про поточну фінансово-господарську діяльність Товариства в об'ємі, необхідному для здійснення своїх повноважень Члена Наглядової ради Товариства.Підписувати Рішення Наглядової ради, а також інші необхідні документи, пов'язані з діяльністю Наглядової ради та Товариства, засвідчувати копії документів як Член Наглядової ради Товариства;Формувати план роботи Наглядової ради Товариства, порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.Ознайомлюватися з рішеннями Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства , а при необхідності - запитувати додаткову інформацію, що стосується питань, винесених на обговорення і розгляд на засіданнях Наглядової ради Товариства. Видавати довіреність фізичній особі на право представляти його інтереси на засіданнях Наглядової ради Товариства на строк, що не перевищуватиме строк повноважень, на який обраний Член Наглядової ради Товариства згідно з рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства;Діяти в межах своїх повноважень у відповідності до цілей, принципів та задач Наглядової ради Товариства.Здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства.Не приймати рішень з питань, стосовно яких Член Наглядової ради має конфлікт інтересів або зацікавленість.Під час прийняття рішень з питань порядку денного Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства.

Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства.Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України;виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства.

Винагорода посадовій особі не сплачувалася у т.ч. у натуральній формі.

- обрано на посаду члена наглядової ради Огорового Станiслава Валентиновича , (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на термiн до наступних річних зборів Товариства, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду заступника директора з загальних питань, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.

 

 

 


 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова наглядової ради

Бабаянц Тігран Лазаревич

 

10905

57.15109271003

10905

0

0

0

Член наглядової ради

Онищенко Світлана В"ячеславівна

 

75

0.39306116032

75

0

0

0

Голова ревізійної комісії

Мельникова Світлана Олексіївна

 

81

0.42450605314

81

0

0

0

Генеральний директор

Сваволя Валерiй Петрович

 

107

0.56076725539

107

0

0

0

Усього

11168

58.52942717887

11168

0

0

0

 


 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані

іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані

іменні

Бабаянц Тiгран Лазаревич

10905

57.15109271003

10905

0

Усього

10905

57.151092710026

10905

0

 


 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

 

Дата проведення

18.04.2017

Кворум зборів

86.704

Опис

Перелiк питань, включених до проекту порядку денного:

 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.

 

2. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та його затвердження.

 

3. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2016 рiк та його затвердження.

 

4. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2016 роцi та його затвердження.

 

5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства.

 

6. Затвердження рiчного звiту Товариства.

 

7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

 

8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.

 

9. Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.

 

10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.

 

11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Всi питання порядку денного розглянутi, прийнятi бiльшiстю голосiв. Додатковi пропозицiї не надавалися.

 

 

 


 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

АКФ "Грантье"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21026423

Місцезнаходження

65010 УКРАЇНА  Приморський Одеса пр-т Адміральський, 33-А, кім. 211

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4420

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.01.2011

Міжміський код та телефон

(0482) 32-46-98

Факс

32-46-99

Вид діяльності

Аудиторська діяльність

Опис

Здійснення послуг згідно договору.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПАТ "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 УКРАЇНА  д/н м. Київ вул. Ніжній Вал, 17/18

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

044-591-04-04

Факс

044-482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Опис

Надання послуг згідно договору про обслуговування випусків цінних паперів

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВ "Портфельний інвестор"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

13892951

Місцезнаходження

65005 УКРАЇНА  д/н м. Одеса вул. Михайлівська, 44-В

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263490

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2014

Міжміський код та телефон

0482-719-05-98

Факс

0482-719-05-96

Вид діяльності

Провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

Опис

На підставі угоди. Зміни не було.

 

 

 


 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

08.09.2010

27/15/1/10

Одеське територіальне управління ДКЦПФР

UA4000094106

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

1.75

19081

33391.75

100.000000000000

Опис

Торгівля цінними паперами на біржовому ринку не здійснювалась. Фактів лістингу або делістингу не було. Розміщення цінних паперів відбувається серед акціонерів підприємства. Емісії протягом 2017 року не було. Дострокового погашення не було.

 

 


 

XI. Опис бізнесу

 

 

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

 

17 червня 1994 року згiдно розпорядження регiонального вiддiлення фонду державного

майна України по Одеськiй областi № 185-Р у вiдповiдностi до п. 2 Декрета Кабiнета

мiнiстрiв вiд 10 травня 1993 року № 57-93 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комп-

лексiв державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв сданих в оренду" здiйснено

приватизацiю цiлiсного майонового комплексу орендного пiдприємства Одеської книжкової

фабрики шляхом продажу належних державi акцiй вiдкритого акцiонерного товариства

затвердженого регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Одеськiй областi

та органiзацiєй орендаторiв створеної трудовим колективом Одеської книжної фабрики.

Одеська книжкова фабрика має у свому складi висококвалiфiкованих фахiвцiв та офсетне

обладнання виробництва Германii. Фабрика виготовляє рiзнi замовлення видавництв,

пiдприємств на виготовлення печатної реклами та здiйснює випуск художньої лiтератури.

Товариство створено з метою отримання прибутку для задоволення матерiальних та соцiаль-

них потреб акцiонерiв Товариства та його працiвникiв вiд полiграфовидавничої дiяльностi,

що не суперечить дiючому законодавству, шляхом впровадження нових прогресивних техно-

логiй, форм органiзацiї та стимулювання працi, залучення вiльних коштiв юридичних та

фiзичних осiб, iноземних iнвестицiй для нрощування виробництва та задоволеннiя потреб

населення в продукцiї пiдприємства. Вiдкрите акцiонерне товариство "Одеська книжкова

фабрика"на протязі багатьох років приймала участь у виставках та займала першi мiсця за високо-

художнiй дизайн своєї продукцiї. Також отримувала подяки вiд читачiв за новий подих у

книговидавничому мистецтвi. Це сприяє iмiджу Товариства та зохочує робiтникiв працювати з

бiльшою самовiтдачею.

Протоколом Загальних зборів акціонерів ВАТ " Одеська книжкова фабрика"від 06.04.2011 р., відповідно до Статуту, прийняте рішення про зміну найменування та типу товариства з ВАТ " Одеська книжкова фабрика" на ПАТ "ВД "ОДЕСА".

Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було.

 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Товариство не має фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

Вищим органом

управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв.

Органiзацiйна структура управлiння Товариства має наступний вигляд:

1. Генеральний директор - виконує функцiї керiвника та забезпечує органiзацiю

виробництва.

2. Вiддiл бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi - забезпечує облiк

фiнансово-господарських операцiй та складає фiнансову звiтнiсть.

3. Виробничий вiддiл - виконує функцiї по виробництву основної продукцiї Товариства

4. Вiддiл кадрiв - веде облiк персонального складу Товариства.

Зміна в організаційної структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбулася

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

 

- середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу 38 (осіб);

- середньої чисельності позаштатних працівників 2;

- осіб, які працюють за сумісництвом - 1- чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 4

- фонд оплати праці 1789 тис. грн.;

- факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - у зв'язку зі зменшенням працівникам і інфляційними процесами;

- кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

немає

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

немає

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду товариству не поступало.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

 

Функціональна валюта і валюта представлення

Функціональною валютою і валютою представлення звітності товариства є гривня.

 

Короткострокова/довгострокова класифікація

Актив (зобов'язання) класифікується як поточний, якщо планується його реалізація (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 місяців після звітної дати. Інші активи (зобов'язання) класифікуються як довгострокові. Фінансові інструменти класифікуються виходячи з очікуваного строку їх корисного використання. Відстрочені доходи і відповідні витрати на підключення класифікуються як поточні.

 

Операції в іноземній валюті

Операції, що здійснюються у валютах, відмінних від функціональної (іноземні валюти), спочатку відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що дії на дату проведення операції.

Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату проведення операції. Результат такого перерахунку визнається у прибутках та збитках. Немонетарні статті, які обліковуються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діє на дату визначення справедливої вартості. Результат такого перерахунку визнається у прибутках або збитках від зміни справедливої вартості статті.

 

Визнання та оцінка доходів

Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що товариство отримає економічні вигоди, а доходи можуть бути вірогідно визначені. Доходи оцінюються за справедливою вартістю винагороди, отриманої або такої, що підлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусів і податків з продажу. Ці податки вважаються отриманими від імені державних органів.

Доходи, головним чином, являють собою доходи від реалізації кабельної продукції власного виробництва.

 

Основні засоби

Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності.

Вартість основних засобів включає в себе вартість професійних послуг, а також, у випадку кваліфікованих активів витрати на позики капіталізуються. Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної залишкової вартості, якщо така існує, протягом усього очікуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх цільового використання.

 

Витрати на ремонт та утримування основних засобів відображаються по мірі їх понесення.

Якщо капіталізуються нові запасні частини, замінені запасні частини виводяться з експлуатації, і їх залишкова балансова вартість визнається збитком від вибуття.

Якщо сума очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання суттєвою для фінансової звітності, приведена вартість очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання включається до первісної вартості відповідного активу, якщо виконуються критерії визнання резерву.

Знос нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів:

 

Категорія активу Термін корисного використання (роки)

Будинки та споруди Від 15 років

Машини та обладнання Від 5 років

Транспортні засоби Від 5 років

Комп'ютери, офісні меблі та інвентар Від 4 років

Інші основні засоби Від 12 років

 

Метод нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та залишкова вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Очікується, що залишкова вартість дорівнюватиме нулю для більшості активів.

Визнання об'єкту основних засобів припиняється після його вибуття або якщо не очікується одержання майбутніх економічних вигід від його подальшого використання або вибуття. Будь-які прибутки або збитки, які виникають у зв'язку із припиненням визнання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та його балансовою вартістю), включаються до звіту про фінансові результати за рік, в якому відбулось припинення визнання об'єкту.

Знос поліпшень орендованої нерухомості нараховується протягом усього очікуваного строку їх корисного використання на тій самій основі, що і знос власних активів, або протягом строку відповідної оренди, якщо він менший за перший.

 

Незавершене будівництво

Об'єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. По завершенні будівництва вартість об'єкту переноситься до відповідної категорії основних засобів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується.

 

Оренда

Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всі значні ризики і вигоди власності передаються орендареві. Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Оцінка оренди залежить від сутності операцій. Але, як правило, умови, що дозволяють товариству класифікувати оренду як фінансову, є такими: якщо строк оренди перевищує 75% очікуваного строку корисного використання або якщо дисконтована вартість мінімальних орендних платежів перевищує 90% справедливої вартості орендованого активу.

 

Основні засоби, придбані шляхом фінансової оренди, капіталізуються та відображаються за меншою з двох величин: справедливою вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу і збитку від зменшення корисності. Знос на орендовані активи нараховується протягом усього строку корисного використання активу. Однак якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що до товариства перейде право власності на актив у кінці строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких періодів: строку корисного використання активу і строку оренди.

Платежі за операційну оренду відображаються у складі прибутків і збитків на підставі лінійного методу протягом усього строку відповідної оренди.

 

Зменшення корисності нефінансових активів

На кожну звітну дату товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення корисності, товариство здійснює оцінку відшкодовуваної вартості активу. Відшкодовувана вартість активу - це найбільша з таких величин: справедлива вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на продаж, і цінність від використання активу.

Відшкодовувана вартість визначається для окремого активу, за вирахуванням випадків, коли актив не генерує надходження коштів, які здебільшого є незалежними від надходжень, генерованих іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його відшкодовувану вартість, вважається, що корисність активу зменшилась, і він списується до відшкодовуваної вартості. При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову вартість грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію враховуються останні операції на ринку, за наявності. У разі неможливості визначення таких операцій використовується відповідна модель оцінки. Такі розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами чи іншими доступними показниками справедливої вартості. Збитки від зменшення корисності поточної діяльності визнаються у прибутках та збитках.

Одиниця, що генерує грошові кошти, являє собою найменшу ідентифіковану групу активів, яка генерує грошові надходження, здебільшого незалежні від грошових надходжень від інших активів або груп активів. Виходячи зі специфіки операційної діяльності товариства, керівництво визначило, що товариство має одну одиницю, що генерує грошові кошти, яка представляє собою усі активи товариства.

На кожну звітну дату визначається, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності активу більше не існують або зменшилися. Якщо такі ознаки є, проводяться розрахунки відшкодовуваної вартості. Раніше визнані збитки від зменшення корисності сторнуються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення відшкодовуваної вартості активу з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності Якщо це так, балансова вартість активу збільшується до відшкодовуваної вартості активу. Ця збільшена вартість не може перевищувати балансову вартість, яка була б визначена за вирахуванням амортизації, якби у попередні роки не був визнаний збиток від зменшення корисності активу. Таке сторнування вартості визнається у складі прибутків та збитків. Після сторнування знос коригується в майбутніх періодах з метою розподілу переоціненої балансової вартості активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості на систематичній основі протягом строку його корисного використання.

 

Запаси

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації товарів, що будуть продані окремо. Собівартість запасів визначається за методом "перше надходження - перший видаток" (ФІФО). Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва складається з вартості сировини та матеріалів, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та розподілених загальновиробничих витрат згідно з нормальною виробничою потужністю товариства.

Чиста реалізаційна вартість визначається як можлива ціна продажу згідно до звичайних умов бізнесу, зменшена на витрати на завершення товару та передпродажну підготовку.

 

Фінансові активи

Первісне визнання та оцінка

Фінансові активи згідно з МСБО (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, що утримуються до погашення; або фінансові активи, наявні для продажу або похідні фінансові інструменти, які були визначені як ефективний інструмент хеджування. Під час первісного визнання фінансових активів товариство присвоює їм відповідну категорію.

Фінансові активи товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість та поворотну фінансову допомогу, всі з яких класифікуються як кредити та дебіторська заборгованість згідно з МСБО (IAS) 39.

Кредити і дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами, які не котируються на активному ринку. Такі фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю з додаванням суми прямих витрат за операціями, якщо такі є.

Подальша оцінка

Після первісного визнання такі фінансові активи в подальшому відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисності. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація відображається у складі фінансових доходів у звіті про сукупний дохід.

 

Фінансові зобов'язання

Первісне визнання та оцінка

Фінансові зобов'язання згідно з МСБО (IAS) 39 класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках, кредити та позики або похідні інструменти, визначені як інструменти ефективного хеджування. Під час первісного визнання фінансових зобов'язань товариство присвоює їм відповідну категорію.

Фінансові зобов'язання визнаються первісно за справедливою вартістю за вирахуванням, а у випадку кредитів та позик, суми прямих витрат за операціями. Фінансові зобов'язання підприємства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також кредити і позики.

Подальша оцінка

Після первісного визнання процентні кредити і позики та торгова та інша кредиторська заборгованість з фіксованим терміном погашення, подальша оцінка відбувається за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.

Доходи і витрати визнаються у складі чистого прибутку або збитку при припиненні їх визнання, а також по мірі амортизації з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація з використанням методу ефективної процентної ставки відображається у звіті про сукупний дохід у складі фінансових витрат.

 

Зменшення корисності фінансових активів

Підприємство визначає, чи існують об'єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів або групи фінансових активів на кожну звітну дату. Вважається, що зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів відбувається тільки тоді, коли існують об'єктивні ознаки зменшення корисності в результаті однієї або більше подій, які настали після первісного визнання активу ("у випадку виникнення збитків"), і такий випадок виникнення збитків впливає на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, які можуть бути надійно визначеними.

Об'єктивні ознаки зменшення корисності можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують зобов'язання зі сплати відсотків або основної суми боргу, імовірність їх банкрутства або фінансової реорганізації, а також ознаки на підставі доступної ринкової інформації, помірного зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни в рівні прострочених платежів або в економічних умовах, які корелюють зі збитками.

Відносно активів, відображених за амортизованою вартістю, товариство спочатку проводить окрему оцінку існування об'єктивних ознак зменшення корисності індивідуально значимих фінансових активів, або сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально значимими.

У випадку, якщо об'єктивні ознаки зменшення корисності фінансового активу, що розглядається відокремлено, суттєвого або несуттєвого відсутні, цей актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така група фінансових активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі. Активи, які оцінюються окремо на предмет зменшення корисності, і щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток від зменшення корисності, не оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупній основі.

За наявності об'єктивних ознак понесення збитків в результаті зменшення корисності фінансових активів сума збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активів і поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (не включаючи майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою за фінансовим активом.

Балансова вартість активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках для всіх знецінених фінансових активів.

Кредити та дебіторська заборгованість разом з відповідним резервом списуються, коли немає реальної перспективи відшкодування найближчим часом. Якщо в наступному році сума очікуваного збитку від зменшення корисності знижується або збільшується в зв'язку з подією, яка відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву.

 

Припинення визнання фінансових інструментів

Фінансові активи

Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи подібних фінансових активів) відбувається у випадку, якщо:

- минув термін дії прав на одержання грошових потоків від фінансового активу;

- товариство передало свої права на одержання грошових потоків від активу або взяло на себе зобов'язання за виплатами третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі та без істотної затримки за "транзитною" угодою; або (a) товариство передало практично всі ризики та вигоди від активу, або (б) товариство не передало, але і не зберігає за собою, практично всі ризики та вигоди від активу, але передало контроль над цим активом.

 

Фінансові зобов'язання

Припинення визнання фінансового зобов'язання відбувається у випадку виконання, анулювання або закінчення терміну дії відповідного зобов'язання.

При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення істотних змін в умови існуючого зобов'язання, така заміна або модифікація відображається як припинення визнання первісного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у прибутках та збитках.

 

Податки

Поточний податок на прибуток

Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний та попередні періоди оцінюються за сумою, очікуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, - це ставки і законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату.

 

Відстрочений податок на прибуток

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, крім випадків, коли:

- відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання гудвіла, активу або зобов'язання, в ході угоди, що не є об'єднанням бізнесу, і на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток;

- стосовно оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні компанії, якщо розподіл у часі сторнування тимчасової різниці може контролюватися та існує значна імовірність того, що тимчасова різниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.

Відстрочені податкові активи з податку на прибуток визнаються за всіма тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тій мірі, в якій існує значна імовірність того, що товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зараховані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню, невикористані податкові збитки, крім випадків, коли:

- відстрочений актив з податку на прибуток, що відноситься до тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню, виникає в результаті первісного визнання активу або зобов'язання, яке виникло не внаслідок об'єднання бізнесу і яке на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток;

- стосовно тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, і які пов'язані з інвестиціями в асоційовані компанії, відстрочені податкові активи визнаються тільки в тій мірі, в якій є значна імовірність того, що тимчасові різниці будуть використані в найближчому майбутньому, і товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату та знижується в тій мірі, в якій отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всі або частину відстрочених податкових активів, оцінюється як малоймовірне. Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну дату та визнаються в тій мірі, в якій з'являється значна ймовірність того, що майбутній оподатковуваний прибуток дозволить використовувати відстрочені податкові активи. Відстрочені податкові активи і зобов'язання визначаються за ставками податку, які застосовуватимуться протягом періоду реалізації активу або врегулювання зобов'язання на підставі законодавства, яке набуло або фактично набуло чинності на звітну дату.

Відстрочений податок, що відноситься до статей, визнаних не у складі прибутку або збитку, також не визнається у складі прибутку або збитку. Статті відстрочених податків визнаються відповідно до операцій, на яких вони ґрунтуються, або у складі іншого сукупного доходу, або безпосередньо в капіталі.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання заліковуються один проти одного, якщо є юридично закріплене право заліку поточних податкових активів і зобов'язань, і відстрочені податки відносяться до однієї і тієї ж оподатковуваної компанії та податкового органу.

 

Резерви

Резерви визнаються, коли в результаті певної події в минулому товариство має юридичні або добровільно взяті на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму зобов'язання можна достовірно визначити.

Якщо підприємство планує одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому

випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, відображаються у прибутках та збитках за вирахуванням відшкодування.

 

Умовні активи і зобов'язання

Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження економічних вигід є ймовірним.

Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно визначена. Інформація про такі зобов'язання підлягає розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.

 

Події після звітної дати

Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан товариства на звітну дату (коригуючі події), відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.

 

5. ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ І ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ОЦІНКАХ

 

Облікові оцінки

Деякі суми, включені до фінансової звітності або такі, що здійснюють на неї вплив, а також пов'язане з ними розкриття інформації повинні бути оцінені, що вимагає від керівництва здійснення припущень відносно сум або умов, які не можуть бути точно відомі на дату підготовки фінансової звітності.

"Критична облікова оцінка" є одночасно суттєвою для відображення як фінансового стану товариства, так і результатів її діяльності та вимагає від керівництва найбільш складних, суб'єктивних або комплексних суджень, найчастіше внаслідок необхідності оцінки впливу аспектів, які за своєю суттю є невизначеними.

Керівництво проводить таку оцінку на постійній основі, виходячи з результатів і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися у майбутньому. Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов'язання, стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, у майбутньому.

 

Знос і амортизація

Знос і амортизація ґрунтуються на здійснених керівництвом оцінках майбутніх строків корисного використання основних засобів і нематеріальних активів. Оцінки можуть змінюватися під впливом технологічного розвитку, конкуренції, змін ринкової кон'юнктури та інших чинників, і подібні зміни можуть призвести до змін очікуваних строків корисного використання та амортизаційних нарахувань.

Строки корисного використання основних засобів і нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік з урахуванням зазначених вище чинників і всіх інших суттєвих аспектів. У випадку істотних змін очікуваних строків корисного використання амортизаційні нарахування коригуються на перспективній основі.

 

Зменшення корисності нефінансових активів

Основні засоби та нематеріальні активи тестуються на зменшення корисності раз на рік або за наявності обставин, що вказують на можливість зменшення корисності. Чинники, що вважаються суттєвими для ініціювання оцінки на предмет зменшення корисності, включають таке: істотне падіння ринкових цін, суттєве недовиконання показників операційної діяльності, з огляду на історичні або очікуванні в майбутньому результати операційної діяльності, суттєві зміни у використанні активів або в загальній бізнесстратегії товариства, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рішення про їхню ліквідацію або заміну, і пошкоджені активи або активи, зняті з експлуатації, негативні галузеві або економічні тенденції та суттєва перевитрата коштів у розвитку активів.

Оцінка відшкодовуваних сум активів повинна частково ґрунтуватися на оцінках керівництва, включаючи визначення відповідних активів, що генерують грошові кошти, оцінку очікуваних показників операційної діяльності, здатність активів генерувати дохід, припущення щодо кон'юнктури ринку в майбутньому. Зміни в обставинах, а також в оцінках і припущеннях керівництва можуть призвести до збитків від зменшення корисності у відповідних періодах.

 

Зменшення корисності дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої дебіторської заборгованості

Резерв під знецінення дебіторської та іншої заборгованості формується на підставі оцінки Компанією можливості погашення дебіторської заборгованості окремими клієнтами. МСФЗ 39 вимагає оцінювати збиток від знецінення, що визначається як різниця між балансовою вартістю дебіторської заборгованості та теперішньою вартістю майбутніх грошових потоків, дисконтованих за ефективною процентною ставкою. Фактори, що приймаються до уваги під час оцінення дебіторської заборгованості, включають її аналіз за терміном виникнення, фінансове положення та кредитну історію покупця.

 

Відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, що відносяться на витрати у податковому обліку, якщо існує ймовірність наявності оподатковуваного прибутку, у рахунок якого можуть бути використані збитки. Суттєві оцінки керівництва необхідні для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, виходячи з імовірних строків і розміру майбутнього оподатковуваного прибутку і стратегії податкового планування в майбутньому.

 

Судові спори і претензії

Товариство може бути об'єктом різного роду судових спорів і претензій, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актів, стосовно результату яких існує значний ступінь невизначеності. Керівництво проводить оцінку, серед інших чинників, ступеню ймовірності несприятливого результату і можливості реальної оцінки суми збитку.

Непередбачувані події або зміни цих факторів можуть вимагати збільшення або зменшення суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої раніше внаслідок того, що таке нарахування не вважалося ймовірним або реальна оцінка не була можливою.

 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

ПАТ "ВД "ОДЕСА" виконує рiзнi замовлення видавництв, пiдприємств на вигттовлення печатної реклами та здiйснює випуск художньої лiтератури. Пiдприємство випускає наступну печатну продукцiю: 1. проспекти, каталоги, буклети 2. календарi, плакати 3. технiчну документацiю 4. книги з iлюстрацiюми 5. записнi книжки, альбоми для фотокарток 6. дитячi iгри 7. вiзитнi картки Продукцiя товариства розповсюджується на територiї Одеськiй областi. Iншi ринки збуту не справляють на емiтента значного впливу. Галузь знаходиться у скрутному становищi. Фiскальна полiтика держави заважає нарощувати потужностi виробництва. Вiдсутнiсть державної пiдтримки вiтчизняного виробника спрямовує зiр керiвництва на закордонних iнвесторiв. Це дозволить розвинути виробництво. На територiї Одеської областi у ПАТ "ВД "Одеса" вiдсутнi конкуренти якi спроможнi значно вплинути на емiтента. Товариство займається проектуванням ринкових вiдносин з iноземними конкурентами таких держав як Угорщина та Польща. Одеська типографія ТОВ "ВМВ" справляє на ПАТ "ВД "Одеса середнiй вплив. Обсяги виробництва фабрики бiльше, а собiвартiсть виробiв меньше. Виробництво полiграфiчної продукцiї проводиться на базi замовлень органiзацiй, пiдприємств та iнших замовникiв. Виробництво продукцiї, виконання робiт та надання послуг не залежить вiд сезонних змiн. В звiтному перiодi не впроваджувалися новi технологiї за вiдсутнiстю фiнансування. Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному об"ємi постачання вiдсутнi.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

Витрати пов'язані з поліпшенням основних засобів протягом року не здійснювалися.

Протягом 2013 року придбання ОЗ на суму 99 тис. грн., вибуття ОЗ на суму 754 тис. грн.

Протягом 2014 року придбання ОЗ на суму 4 тис. грн., вибуття ОЗ не було.

Протягом 2015 року придбання ОЗ та вибуття ОЗ не було.

Протягом 2016 року придбання ОЗ на суму 6 тис. грн., вибуття ОЗ не було.

Протягом 2017 року придбання ОЗ та вибуття ОЗ не було.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

 

відсутні

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Основні засоби утримуються з метою використання їх у процесі надання послуг та для здавання їх в оренду іншим особам, а також для здійснення адміністративних. Очікуваний строк корисного використання (експлуатації) необоротних активів більше одного року. Необорні активі на підприємстві представлені основними засобами виробничого призначення. В бухгалтерському обліку і звітності інформація про основні засоби та інші необоротні активи розкрита у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Облік операцій пов'язаннях з орендою основних засобів відповідають вимогам визначених у П(С)БО 14 "Оренда". Аналітичний облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів ведеться за їх групами та окремими об'єктами. Синтетичний облік основних засобів ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" у журналі ордері № 4. Необоротні активи відображаються в бухгалтерському обліку за первісною і переоціненою вартістю.

Інвентаризація основних засобів здійснювалася на підставі наказу генерального диретора "Про інвентаризацію активів та зобов'язань".

Нарахування амортизації на основні засоби здійснювалося протягом терміну їх корисного використання. Згідно з обліковою політикою підприємством застосовуються норми і методи нарахування амортизації передбачені податковим законодавством.

 

Виробничі потужності в звітному періоді використовувалися на 63,0 % через проблеми зі світовою фінансовою кризою.

Капітальне бідвництво в звітному періоді не проводилося і на ближчий рік не планується за відсутності фінансування. Зростання виробничих потужностей очикується після завершення світової фінансової кризи.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

Основна проблема емiтента це фiскальна полiтика держави та вiдсутнiсть

достатньої кiлькостi замовникiв. Iншi iстотнi проблеми вiдсутнi.

 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

 

У емiтента вiдсутнi витрати на сплату штрафiв пенi неустойок

за звiтний перiод.

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Пiдприємство дiє на пiдставi самофiнансування. Державних дотацiй та банкiвсь-

ких кредитiв протягом року не отримувало. Полiтика керiвництва щодо фiнансування

дяльностi не змiнювалось протягом останнiх рокiв.

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

Укладених але не виконаних угод на кiнець 2017 року у емiтента не має.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

На 2018 рiк керiвництво планує:

1. Пiдвищити фаховий рiвень персоналу

2. Покращити умови працi

3. Налагодити нови канали збуту

4. Здiйснити замiну старого обладнання на нове

5. Знайти iнвесторiв

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

Через відсутність фінансування, витрати на розробку та дослідження відсутні.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

 

Не було.

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Вiдключення струму в електромережi сприяє погiршенню стана обладнання яке

забезпечує функцiонування iнфраструктури Товариства.

 

 

 


 

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

465.000

429.000

0.000

0.000

465.000

429.000

- будівлі та споруди

403.000

382.000

0.000

0.000

403.000

382.000

- машини та обладнання

62.000

47.000

0.000

0.000

62.000

47.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

465.000

429.000

0.000

0.000

465.000

429.000

 

Пояснення : Всi основнi засоби власнi, обмеження щодо використання вiдсутнi. Мiсцезнаходження - за мiсцезнаходженням емiтента.

Протягом 2017 року придбання ОЗ та вибуття ОЗ не було.

Використання ОЗ до повного зносу.

первісна вартість складає 2705 тис. грн., знос станом на 31.12.2017 року складає 2276 тис. грн.

 

 


 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

1940

1925

Статутний капітал (тис.грн.)

33

33

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

33

33

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(1940.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(33.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 


 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

д/н

д/н

0.00

0.000

д/н

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

д/н

д/н

0.00

0.000

д/н

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

д/н

д/н

0.00

0.000

д/н

Податкові зобов'язання

Х

49.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

102.00

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

151.00

Х

Х

Опис

Кредити на пiдприємствi вiдсутнi.

 


 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

18.04.2017

19.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Загальні збори акціонерів

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

X

 

Інше

д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше

д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше

не було

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

 

Виконавчий орган

 

 

Ревізійна комісія (ревізор)

 

 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Не відбувалося

Інше (зазначити)

Д/в

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Дата проведення 18.04.2017 року

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

Скликання не було

 

Органи управління

 

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

кількість членів наглядової ради - акціонерів

2

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

0

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

0

кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інші (запишіть)

д/в

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

не проводилась

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 2

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

X

 

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

д/н д/н

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

не проводилась

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Комітети відсутні

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Так

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею 
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

 

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Так

Так

Так

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

 

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

 

Інше (запишіть)

зміни не було

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )

X

 

Наглядова рада

X

 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

X

 

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий: д/н

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

д/н

 


 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

2018

01

01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

за ЄДРПОУ

02470158

Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

5110137500

Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

112

Вид економічної діяльності ДРУКУВАННЯ ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ 

за КВЕД

18.12 

Середня кількість працівників 38

 

 

Одиниця виміру : тис. грн.

 

 

Адреса 65091 Одеська область Приморський район м. Одеса вул. Колонтаївська, буд. 24, т.(048) 732-55-99

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.

 

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000

--

--

первісна вартість

1001

--

--

накопичена амортизація

1002

--

--

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

Основні засоби

1010

465

429

первісна вартість

1011

2705

2705

знос

1012

2240

2276

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

465

429

II. Оборотні активи

Запаси

1100

308

200

Виробничі запаси

1101

299

191

Незавершене виробництво

1102

1

1

Готова продукція

1103

8

8

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1122

1406

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130

--

--

з бюджетом

1135

5

3

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

64

52

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

1

1

Рахунки в банках

1167

1

1

Витрати майбутніх періодів

1170

7

--

Інші оборотні активи

1190

--

--

Усього за розділом II

1195

1507

1662

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

1972

2091


 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400

33

33

Капітал у дооцінках

1405

--

--

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1892

1907

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

1925

1940

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

 

1500

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

--

--

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

 

1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

9

22

розрахунками з бюджетом

1620

38

49

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

--

16

розрахунками з оплати праці

1630

--

63

Поточні забезпечення

1660

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

--

1

Усього за розділом IІІ

1695

47

151

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700

--

--

Баланс

1900

1972

2091

 

 

Фінансова звітність згідно МСФО

 

 

Генеральний директор

________________

Сваволя Валерій Петрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер

________________

Гусєва Зоя Дмитрівна

 

(підпис)

 

 


 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

2018

01

01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

за ЄДРПОУ

02470158

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )

за 2017 рік

 

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

3993

3830

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(2614)

(2547)

Валовий:  

     прибуток 

2090

1379

1283

     збиток 

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи 

2120

--

--

Адміністративні витрати 

2130

(1261)

(1157)

Витрати на збут

2150

(92)

(110)

Інші операційні витрати 

2180

(11)

(3)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

15

13

     збиток  

2195

(--)

(--)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

--

--

Інші доходи 

2240

--

--

Фінансові витрати 

2250

(--)

(--)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(--)

(--)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

15

13

збиток

2295

(--)

(--)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

15

13

     збиток 

2355

(--)

(--)

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

15

13

 


 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

1115

1148

Витрати на оплату праці

2505

1917

1789

Відрахування на соціальні заходи

2510

427

387

Амортизація

2515

36

55

Інші операційні витрати

2520

483

438

Разом

2550

3978

3817

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

19081

19081

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

19081

19081

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

0.78612230

0.68130600

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

0.78612230

0.68130600

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--

 

Фінансова звітність згідно МСФО

 

 

Генеральний директор

________________

Сваволя Валерій Петрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер

________________

Гусєва Зоя Дмитрівна

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

2018

01

01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

за ЄДРПОУ

02470158

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2017 рік

 

Форма № 3 Код за ДКУД

1801004

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

4508

4370

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

--

Інші надходження

3095

--

--

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(1312)

(1414)

Праці

3105

(1465)

(1427)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(412)

(390)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(1280)

(1117)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(--)

(30)

Інші витрачання

3190

(39)

(--)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

--

-8

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

--

--

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(--)

(--)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

--

--

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

--

--

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

--

--

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

--

--

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

--

-8

Залишок коштів на початок року

3405

1

9

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

1

1

 

Фiнансова звiтнiсть згiдно МСФО

 

 

Генеральний директор

________________

Сваволя Валерiй Петрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер

________________

Гусєва Зоя Дмитрiвна

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

2018

01

01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

за ЄДРПОУ

02470158

 

Звіт про власний капітал

за 2017 рік

 

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

 

 

Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток(непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

33

--

--

--

1892

--

--

1925

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

33

--

--

--

1892

--

--

1925

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

15

--

--

15

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

15

--

--

15

Залишок на кінець року

4300

33

--

--

--

1907

--

--

1940

 

Фiнансова звiтнiсть згiдно МСФО

 

 

Генеральний директор

________________

Сваволя Валерiй Петрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер

________________

Гусєва Зоя Дмитрiвна

 

(підпис)

 

 

 

 

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за 2017 год

 

1.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

 

17 июня 1994 года согласно распоряжения регионального отделения фонда государственного имущества Украины по Одесской области № 185 - Р в соответствии с п.2 Декрета Кабинета Министров от 10 мая 1993 года № 57-93 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств i їх структурних пiдроздiлiв, якi вiдданi в оренду" произведена приватизация целостного имущественного комплекса Арендного Предприятия "Одесская книжная фабрика" путем продажи принадлежащих государству акций Открытого Акционерного Общества.

Предприятие располагает высококвалифицированными специалистами и оборудованием производства Германии.

Основной вид деятельности - предоставление полиграфических услуг.

Юридический адрес Общества : 65091, г.Одесса, ул.Колонтаевская,24.

На 31 декабря 2017 года акционерный капитал Общества представлен следующим образом:

Количество Часть,%

Бабаянц Тигран Лазаревич 10905 57,15

Другие акционеры с частью, которая не превышает 10% уставного капитала 8176 42,85

 

Информация о дочерных и ассоциируемых компаниях - нет.

В качестве основателей Общества выступили:

-Одесское региональное отделение Фонда Государственного имущества Украины с частью 50%;

-Организация арендаторов трудового коллектива "Одесская книжная фабрика" с частью 50%.

Среднегодовое количество работников Общества в 2017 году представляли 38 чел.

 

2.УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, РИСКИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УКРАИНЕ.

 

Украина, чья экономика является такой, которая развивается, и имеет относительно высокие экономические и политические риски, продолжает внедрять экономические реформы и развивать законодательную, налоговую и регуляторную базы согласно требованиям рыночной экономики. Будущая стабильность украинской экономики в большой степени зависит от этих реформ и эффективности экономических, финансовых и монетарных мероприятий, которые употребляются правительством, вместе с налоговым, юридическим и политическим развитием. Экономики, что развиваются, являются чувствительными к рыночным колебаниям и снижению темпам экономического развития в мировой экономике.

Мировой финансовый кризис привел к нестабильности на рынках капитала, существенного ухудшения ликвидности в банковском секторе и осложнения условий кредитования в Украине.

Основными рисками в деятельности Общества являются высокая конкуренция на рынке полиграфических услуг и очень значительный износ основного оборудования Общества.

3.ОСНОВА СКЛАДЫВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ.

Эта финансовая отчетность была составлена на основе принципа исторической стоимости. Финансовая отчетность представлена в гривнах и все суммы округлены к ближайшей тысяче.

 

Заявление о соответствии

 

Финансовая отчетность Общества составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности(МСФЗ) в редакции, опубликованной Советом из Международных стандартов финансовой отчетности. Компанией приняты все стандарты, которые опубликованы и вступили к действию для отчетных периодов, которые начинаются с 1 января 2012 года и раньше.

 

4.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

 

Функциональная валюта и валюта представления

 

Функциональной валютой и валютой представления отчетности Общества является гривна.

 

Краткосрочная/долгосрочная классификация

 

Актив(обязательство) классифицируется как текущий, если планируется его реализация(погашение), или если планируется его продажа или использование в течении 12 месяцев после отчетной даты. Другие активы (обязательства) классифицируются как долгосрочные. Финансовые инструменты классифицируются исходя из ожидаемого срока их полезного использования. Отсроченные доходы и соответствующие расходы на подключение классифицируются как текущие.

 

Операции в иностранной валюте

 

Операции, которые осуществляются в валютах, отличающихся от функциональной (иностранные валюты), сначала отображаются в функциональной валюте по обменному курсу, что действия на дату проведения операции.

Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах , перечисляются в функциональную валюту по обменному курсу на отчетную дату. Немонетарные статьи, которые оцениваются по исторической стоимости в иностранной валюте, перечисляются по обменному курсу, что действовал на дату проведения операции. Результат такого пересчета признается в прибылях и убытках. Немонетарные статьи, которые учитываются по справедливой стоимости в иностранной валюте, перечисляются по обменному курсу, что действует на дату определения справедливой стоимости. Результат такого пересчета признается в прибылях или убытках от изменения справедливой стоимости статьи.

 

Признание и оценка доходов

Доходы признаются, если существует высокая достоверность того, что Общество извлечет экономические выгоды, а доходы могут быть достоверно определены. Доходы оцениваются по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или такой, которая подлежит получению, за вычетом скидок, бонусов и налогов по продаже. Эти налоги считаются полученными от имени государственных органов.

Доходы, главным образом, являют собой доходы от реализации продукции собственного производства.

 

Основные средства

 

Основные средства отображаются по первобытной стоимости за вычетом накопленного износа и накопленных убытков от уменьшения полезности.

Стоимость основных средств включает в себя стоимость профессиональных услуг, а также, в случае квалифицированных активов затраты на ссуды капитализируются. Износ рассчитывается как уменьшение стоимости активов, кроме земли, к их оценочной остаточной стоимости, если такая существует, в течении всего ожидаемого срока полезного использования. Начисление износа начинается, когда активы готовы к их целевому использованию.

Расходы на ремонт и удержание основных средств отображаются по мере их понесшего.

Если капитализируются новые запасные части, замененные запасные части выводятся из эксплуатации, и их остаточная балансовая стоимость признается убытком от выбытия.

Если сумма ожидаемых расходов из выведения из эксплуатации актива после его использования существенной для финансовой отчетности, приведенная стоимость ожидаемых расходов из выведения из эксплуатации активов после его использования включается в первобытную стоимость соответствующего актива, если выполняются критерии признания резерва.

Износ насчитывается за прямолинейным методом в течении ожидаемых сроков полезного использования соответствующих активов:

 

 

КАТЕГОРИЯ АКТИВА СРОК

ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

(годы)

Дома и сооружения От 15 лет

Машины и оборудование От 5 лет

Транспортные средства От 5 лет

Компьютеры, офисная мебель и инвентарь От 4 лет

Другие основные средства От 12 лет

 

Метод начисления износа, ожидаемый срок полезного использования и остаточная стоимость пересматриваются по крайней мере раз в год и корректируются на перспективной основе, если это необходимо. Ожидается, что остаточная стоимость будет равняться нулю для большинства активов.

Признание объекта основных средств прекращается после его выбытия или если не ожидается получение будущих экономических выгод от его дальнейшего использования или выбытия. Любые прибыли или убытки, которые возникают в связи с прекращением признания актива (рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от выбытия актива и его балансовой стоимостью), включаются в отчет о финансовых результатах за год, в котором состоялось прекращение признания объекта.

Износ улучшений арендованной недвижимости насчитывается в течении всего ожидаемого срока их полезного использования на той же основе, что и износ собственных активов, или в течении срока соответствующей аренды, если он меньше первого.

 

Незавершенное строительство

 

Объекты, которые находятся в процессе незавершенного строительства, капитализируются как отдельный элемент основных средств. По завершении строительства стоимость объекта переносится к соответствующей категории основных средств. Износ на объекты незавершенного строительства не насчитывается.

 

Аренда

 

Аренда классифицируется как финансовая в том случае, когда по условиям аренды, все значительные риски и выгоды собственности передаются арендатору. Все другие виды аренды классифицируются как операционная аренда. Оценка аренды зависит от сущности операций. Но, как правило, условия, что позволяют Обществу классифицировать аренду как финансовую, являются такими: если срок аренды превышает 75% ожидаемого срока полезного использования или если дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей превышает 90% справедливой стоимости арендованного актива.

Основные средства, приобретенные путем финансовой аренды, капитализируются и отображаются за меньшей из двух величин: справедливой стоимостью или дисконтированной стоимостью минимальных арендных платежей в начале аренды, за вычетом накопленного износа и убытка от уменьшения полезности. Износ на арендованные активы насчитывается в течение всего срока полезного использования актива. Однако если отсутствующая обоснованная уверенность в том, что к Обществу перейдет право собственности на актив в конце срока аренды, актив амортизируется в течение более короткого из таких периодов: сроку полезного использования актива и срока аренды.

Платежи за операционную аренду отображаются в составе прибылей и убытков на основании линейного метода в течении всего срока соответствующей аренды.

 

Уменьшение полезности нефинансовых активов

 

На каждую отчетную дату Общество определяет, есть ли признаки возможного уменьшения полезности актива. Если такие признаки существуют, или если необходимо выполнить ежегодное тестирование актива на уменьшение полезности, Общество осуществляет оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива - это наибольшая из таких величин: справедливая стоимость актива или подразделения, которое генерирует денежные потоки, за вычетом расходов на продажу, и ценность от использования актива.

Возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, за вычетом случаев, когда актив не генерирует поступления средств, которые по большей части являются независимыми от поступлений, генерирующих другими активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость считается, что полезность актива уменьшилась, и он списывается к возмещаемой стоимости. При оценке ценности от использования будущие денежные потоки дисконтируются за ставкой дисконтирования к налогообложению, которая отображает текущую рыночную стоимость денег и риски, свойственные активу. При определении справедливой стоимости за вычетом расходов на реализацию учитываются последние операции на рынке, при наличии. В случае невозможности определение таких операций используется соответствующая модель оценки. Такие расчеты подтверждаются расчетными коэффициентами или другими доступными показателями справедливой стоимости. Убытки от уменьшения полезности текущей деятельности признаются в прибылях и убытках.

Единица, которая генерирует денежные средства, являет собой наименьшую идентифицированную группу активов, которая генерирует денежные поступления, по большей части независимые от денежных поступлений от других активов или групп активов. Исходя из специфики операционной деятельности Общества, руководство определило, что Общество имеет одну единицу, которая генерирует денежные средства, которая представляет собой все активы Общества.

На каждую отчетную дату определяется, есть ли признаки того, что раньше признанные убытки от уменьшения полезности актива больше не существуют или уменьшились. Если такие признаки есть, проводятся расчеты возмещаемой стоимости. Раньше признанные убытки от уменьшения полезности сторнирования только в том случае, если имело место изменение в оценке, которое использовалось для определения возмещаемой стоимости актива со времени последнего признания убытка от уменьшения полезности. Если это так, балансовая стоимость актива увеличивается к возмещаемой стоимости актива. Эта увеличенная стоимость не может превышать балансовую стоимость, которая была бы определена за вычетом амортизации, если бы в предыдущие годы не был признанный убыток от уменьшения полезности актива. Такое сторнирование стоимости признается в составе прибылей и убытков. После сторнирования износ корректируется в будущих периодах с целью распределения переоцененной балансовой стоимости актива за вычетом его ликвидационной стоимости на систематической основе в течение срока его полезного использования.

 

Запасы

 

Запасы оцениваются за меньшей из двух величин: себестоимостью или чистой стоимостью реализации товаров, которые будут проданы отдельно. Себестоимость запасов определяется за методом первое "поступление - первый расход" (ФИФО). Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства состоит из стоимости сырья и материалов, прямых расходов на оплату труда, других прямых расходов и распределенных общепроизводственных расходов согласно нормальной производственной мощности Общества.

Чистая реализационная стоимость определяется как возможная цена продажи согласно к обычным условиям бизнеса, уменьшенная на расходы в завершение товара и предпродажную подготовку.

 

Финансовые активы

 

Первобытное признание и оценка

 

Финансовые обязательства согласно МСБО (IAS) 39, классифицируются соответственно как финансовые активы по справедливой стоимости с отображением переоценки в прибылях или убытках; ссуды и дебиторская задолженность; инвестиции, которые воздерживаются к погашению; или финансовые активы, имеющиеся для продажи или производные финансовые инструменты, которые были определены как эффективный инструмент хеджирования. Во время первобытного признания финансовых активов Общество присваивает им соответствующую категорию.

Финансовые активы Общества включают денежные средства и их эквиваленты, торговую и другую дебиторскую задолженность и поворотную финансовую помощь, все из которых квалифицируются как кредиты и дебиторская задолженность согласно МСБО (IAS) 39.

Кредиты и дебиторская задолженность - это непроизводные финансовые активы с фиксированными или определенными платежами, которые не котируются на активном рынке. Такие финансовые активы первобытно признаются по справедливой стоимости с добавлением суммы прямых расходов за операциями, если такие есть.

Дальнейшая оценка

После первобытного признания такие финансовые активы в дальнейшем отображаются по амортизационной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом уменьшения полезности. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также комиссионных или расходов, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Амортизация отображается в составе финансовых доходов в отчете о совокупном доходе.

 

Финансовые обязательства

 

Первобытное признание и оценка

 

Финансовые обязательства согласно МСБО (IAS) 39 классифицируются соответственно как финансовые обязательства по справедливой стоимости с отображением переоценки в прибылях или убытках, кредиты и ссуды или производные инструменты, определенные как инструменты эффективного хеджирования. Во время первобытного признания финансовых обязательств присваивает им соответствующую категорию.

Финансовые обязательства признаются первобытно по справедливой стоимости за вычетом, а в случае кредитов и ссуд, суммы прямых расходов за операциями. Финансовые обязательства предприятия включают торговую и другую кредиторскую задолженность, а также кредиты и ссуды.

 

Дальнейшая оценка

 

После первобытного признания процентные кредиты и ссуды, кредиты и другая кредиторская задолженность с фиксированным и сроком погашения, дальнейшая оценка происходит по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

Доходы и расходы признаются в составе чистой прибыли или убытка при прекращении их признания, а также по мере амортизации с использованием метода эффективной процентной ставки. Амортизация стоимости рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также комиссионных или расходов, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Амортизация с использованием метода эффективной процентной ставки отображается в отчете о совокупном доходе в составе финансовых расходов.

 

Уменьшение полезности финансовых активов

 

Предприятие определяет, существуют ли объективные признаки уменьшения полезности финансовых активов на каждую отчетную дату. Считается, что уменьшение полезности финансовых активов или группы финансовых активов происходит только тогда, когда существуют объективные признаки уменьшения полезности в результате одной или больше событий, которые наступили после первобытного признания актива (в случае возникновения убытков), и такой случай возникновения убытков влияет на ожидаемые будущие денежные потоки от финансового актива или группы финансовых активов, которые могут быть надежно определенными.

Объективные признаки уменьшения полезности могут включать признаки того, что заемщик или группа заемщиков испытывают существенные финансовые трудности, нарушают обязательство из уплаты процентов или основной суммы долга, вероятность их банкротства или финансовой реорганизации, а также признаки на основании доступной рыночной информации, умеренного уменьшения ожидаемых будущих денежных потоков, например, изменения в уровне просроченных платежей или в экономических условиях, которые коррелируют с убытками.

Относительно активов, отображенных по амортизированной стоимости, Общество сначала проводит отдельную оценку существования объективных признаков уменьшения полезности индивидуально значимых финансовых активов, или совокупно за финансовыми активами, которые не являются индивидуально значимыми.

В случае, если объективные признаки уменьшения полезности финансового актива, который рассматривается отдельно, существенного или не существенного отсутствующие, этот актив включается в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска. Такая группа финансовых активов оценивается на предмет уменьшения полезности на совокупной основе. Активы, которые оцениваются отдельно на предмет уменьшения полезности, и относительно которых признается или продолжает признаваться убыток от уменьшения полезности, не оцениваются на предмет уменьшения полезности на совокупной основе.

При наличии объективных признаков понесшего убыток в результате уменьшения полезности финансовых активов сумма убытков определяется как разница между балансовой стоимостью активов и текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков ( не включая будущих ожидаемых кредитных убытков, которые еще не были понесены). Текущая стоимость ожидаемых будущих денежных потоков дисконтируется за первобытной эффективной процентной ставкой за финансовым активом.

Балансовая стоимость актива уменьшается путем применения счета резерва, а сумма убытка признается в прибылях и убытках для всех обесцененных финансовых активов.

Кредиты и дебиторская задолженность вместе с соответствующим резервом списываются, когда нет реальной перспективы возмещения в ближайшее время. Если в будущем году сумма ожидаемого убытка от уменьшения полезности снижается или увеличивается в связи с событием, которое состоялось после признания убытка от уменьшения полезности, то раньше признанный убыток, от уменьшения полезности увеличивается или уменьшается путем корректировки счета резерва.

 

Прекращение признания финансовых инструментов

 

Финансовые активы

 

Прекращение признания финансового актива ( или части финансового актива или части группы подобных финансовых активов) происходит в случае, если:

- миновал срок действия прав на получение денежных потоков от финансового

актива;

- Общество передало свои права на получение денежных потоков от актива или приняло на себя обязательство за выплатами третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без существенной задержки по "транзитному" соглашению; или (а) Общество передало практически все риски и выгоды от актива, или (б) Общество не передало, но и не хранит за собой, практически все риски и выгоды от актива, но передало контроль над этим активом.

 

Финансовые обязательства

 

Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае выполнения, аннулирования или окончания срока действия соответствующего обязательства.

При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же кредитором на существенно отличных условиях или в случае внесения существенных изменений в условиях существующего обязательства, такая замена или модификация отображается как прекращение признания первобытного обязательства и признание нового обязательства в учете с признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в прибылях и убытках.

 

Налоги

 

Текущий налог на прибыль

 

Текущие налоговые активы и обязательства за текущий и предыдущий периоды оцениваются за суммой, ожидаемой к возмещению от налоговых органов или к оплате налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, что применяются для расчета этой суммы, - это ставки и законодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату.

 

Отсроченный налог на прибыль

 

Отсроченный налог на прибыль рассчитывается за методом обязательств путем определения временных разниц на отчетную дату между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансово й отчетности.

Отсроченные налоговые обязательства признаются за всеми облагаемыми налогом временными разницами, кроме случаев когда:

- отсроченное налоговое обязательство возникает в результате первобытного признания гудвила, актива или обязательства, в ходе соглашения, которое не является объединением бизнеса, и на момент осуществления операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на облагаемую налогом прибыль или убыток;

- относительно облагаемых налогом временных разниц, связанными с инвестициями в дочерние компании, если распределение во времени сторнування временной разницы может контролироваться и существует значительная вероятность того что временная разница не будет сторнована в обозримом будущем.

Отсроченные налоговые активы из налога на прибыль признаются за всеми временными разницами, которые подлежат вычету и перенесенными неиспользованными налоговыми убытками, в той мере, в которой существует значительная вероятность того, что Общество будет иметь облагаемую налогом прибыль, против которой могут быть зачтены временные разницы, которые подлежат вычету, неиспользованные налоговые убытки, кроме случаев когда:

- отсроченный актив из налога на прибыль, которая относится к временной разнице, которая подлежит вычету, возникает в результате первобытного признания актива или обязательства, которое возникло не в результате объединения бизнеса и которое на момент осуществления операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на облагаемую налогом прибыль или убыток;

- относительно временных разниц, которые подлежат вычету, и которые связаны с инвестициями в ассоциированные компании, отсроченные налоговые активы признаются только в той мере, в которой есть значительная вероятность того, что временные разницы будут использованы в ближайшем будущем, и Общество будет иметь облагаемую налогом прибыль, против которой могут быть использованы временные разницы.

Балансовая стоимость отсроченных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и снижается в той мере, в которой получение достаточной облагаемой налогом прибыли, которая позволит использовать все или часть отсроченных налоговых активов, оценивается как маловероятное. Непризнанны отсроченные налоговые активы пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той мере, в которой появляется значительная вероятность того, что будущая облагаемая налогом прибыль позволит использовать отсроченные налоговые активы. Отсроченные налоговые активы и обязательства определяются за ставками налога, которые будут применяться в течение периода реализации актива или урегулирования обязательства на основании законодательства, которое приобрело или фактически вступило в силу на отчетную дату.

Отсроченный налог, который относится к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка. Статьи отсроченные налогом признаются в соответствии с операциями, на которых они основываются, или в составе другого совокупного дохода, или непосредственно в капитале.

Отсроченные налоговые активы и отсроченные налоговые обязательства залечиваются друг против друга, если есть юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и отсроченные налоги относятся к одной и той же облагаемой налогом компании и налоговому органу.

 

Резервы

Резервы признаются, когда в результате определенного события в прошлом, Общество имеет юридически или добровольно взятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности будет нужный отток ресурсов, которые воплощают в себе будущие экономические выгоды, а также сумму обязательства можно достоверно определить.

Если предприятие планирует получить возмещение некоторой части или всех резервов, например, по договору страхования, возмещения признаются как отдельный актив, но только в том случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению. Расходы, которые касаются резерва, отображаются в прибылях и убытках за вычетом возмещения.

 

Условные активы и обязательства

 

Условные активы не признаются, а раскрываются в финансовой отчетности, если поступление экономических выгод является вероятным.

Условные обязательства не отображаются в финансовой отчетности, за исключением случаев, когда существует вероятность того, что для погашения обязательства будет нужно отток ресурсов, и при этом сумма таких обязательств может быть достоверно определена. Информация о таких обязательствах подлежит раскрытию, за исключением случаев, когда возможность оттока ресурсов, которые являют собой экономические выгоды, является маловероятной.

 

События после отчетной даты

 

События после отчетной даты, которые предоставляют дополнительную информацию о финансовом состоянии Общества на отчетную дату (корректирующие события), отображаются в финансовой отчетности. События которые состоялись после отчетной даты, которые не являются корректирующими событиями, отображаются в примечаниях к финансовой отчетности, если они являются существенными.

 

5.УЧЕТНЫЕ ОЦЕНКИ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКАХ.

 

Учетные оценки

 

Некоторые суммы, включенные в финансовую отчетность или такие, которые осуществляют на нее влияние, а также связанное с ними раскрытие информации должны быть оценены, что требует от руководства осуществления предположений относительно сумм или условий, которые не могут быть точно известны на дату подготовки финансовой отчетности.

"Критическая учетная оценка" является одновременно существенной для отображения как финансового состояния Общества, так и результатов его деятельности и требует от руководства наиболее сложных, субъективных или комплексных суждений, чаще всего в результате необходимости оценки влияния аспектов, которые по своей сути являются неопределенными.

Руководство проводит такую оценку на постоянной основе, исходя из результатов и опыта прошлых периодов, консультаций специалистов, тенденций и других методов, которые руководство считает приемлемыми при определенных обстоятельствах, а также исходя из прогнозов относительно того, как они могут измениться в будущем. Однако неопределенность относительно этих предположений и оценочных значений может привести к результатам, которые могут требовать существенных корректировок балансовой стоимости актива или обязательства, относительно которых осуществляются такие предложения и оценки в будущем.

 

Износ и амортизация

 

Износ и амортизация основываются на осуществленных руководством оценках будущих сроков полезного использования основных средств и нематериальных активов. Оценки могут изменяться под воздействием технологического развития, конкуренции, изменений рыночной конъюнктуры и других факторов, и подобные изменения могут привести к изменениям ожидаемых сроков полезного использования и амортизационных начислений корректируются на перспективной основе.

 

Уменьшение полезности нефинансовых активов

 

Основные средства и нематериальные активы тестируются на уменьшение полезности раз в году или при наличии обстоятельств, которые показывают на возможность уменьшения полезности. Факторы, которые считаются существенными для инициирования оценки на предмет уменьшения полезности, включают такое: существенное падение рыночных цен, существенное недовыполнение показателей операционной деятельности, учитывая исторические или ожидание в будущем операционной деятельности, существенные изменения в использовании активов или в общей бизнес стратегии Общества, включая активы, относительно которых принято решение об их ликвидации или замене, и поврежденных активах или активах, снятых из эксплуатации, негативные отраслевые или экономические тенденции и существенный перерасход средств в развитии активов.

Оценка возмещаемых сумм активов должна частично основываться на оценках руководства, включая определение соответствующих активов, которые генерируют денежные средства, оценку ожидаемых показателей операционной деятельности, способность активов генерировать доход, предположение относительно конъюнктуры рынка в будущем. Изменения в обстоятельствах, а также в оценках и предложениях руководства могут привести к убыткам от уменьшения полезности в соответствующих периодах.

 

Уменьшение полезности дебиторской задолженности за товары, работы, услуги и другой дебиторской задолженности

 

Резерв под обесценивание дебиторской и другой задолженности формируется на основании оценки Компанией возможности погашения дебиторской задолженности отдельными клиентами. МСФЗ 39 требует оценивать убыток от обесценивания, которое определяется как разница между балансовой стоимостью дебиторской задолженности и нынешней стоимостью будущих денежных потоков, дисконтированных за эффективной процентной ставкой. Факторы, которые принимаются к сведению во время оценивания дебиторской задолженности, включают ее анализ за сроком возникновения, финансовое положение и кредитную историю покупателя.

Отсроченные налоговые активы

Отсроченные налоговые активы признаются для всех временных разниц, которые относятся на расходы в налоговом учете, если существует вероятность наличия облагаемой налогом прибыли, в счет которой могут быть использованные убытки. Существенные оценки руководства необходимые для определения суммы отсроченных налоговых активов, которые могут быть признаны, исходя из вероятных сроков и размера будущей облагаемой налогом прибыли и стратегии налогового планирования в будущем.

Судебные споры и претензии

Общество может быть объектом разного рода судебных споров и претензий, включая рассмотрения за делами об обжаловании нормативных актов, относительно результата, которых существует значительная степень неопределенности. Руководство проводит оценку, среди других факторов, степени вероятности неблагоприятного результата и возможности реальной оценки суммы убытка.

Непредсказуемые события или изменения этих факторов, могут требовать увеличения или уменьшения сумы к начислению или требовать начисления суммы, не начисленной раньше в силу того, что такое начисление не считалось вероятным или реальная оценка не была возможной.

 

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ( 1010, 1011, 1012 БАЛАНСА )

( тыс. грн )

Дома и

сооружения Машины и

оборудование Всего

Первобытная стоимость:

На 01.01.2017 г. 910 1795 2705

Поступление - - -

Выбытие - - -

На 31.12.2017г. 910 1795 2705

Износ и убытки от уменьшения полезности

На 01.01.2017г. 566 1674 2240

Начисленный износ за год 21 15 36

Уменьшение полезности - - -

Выбытие - - -

На 31.12.2017 г. 587 1689 2276

Остаточная стоимость:

На 01.01.2017 г. 403 62 465

На 31.12.2017 г. 382 47 429

 

7.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ (строки 1100, 1101, 1102, 1103 баланса)

( тыс.грн)

Виды за основными группами запасов 31.12.2017г. 31.12.16г.

Производственные запасы 191 299

Незавершенное производство 1 1

Готовая продукция 8 8

Вместе 200 308

 

По состоянию на 31.12.2017г. незавершенное производство состоит следующих элементов:

( тыс.грн)

Элементы незавершенного производства 31.12.17г.

Сырье и материалы 1

Расходы на оплату труда -

Отчисления на социальные мероприятия -

Расходы на содержание оборудования -

Общепроизводственные расходы -

Вместе 1

 

 

8.ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги (строка 1125 баланса)

(тыс.грн)

Виды за основными группами покупателей 31.12.2017г. 31.12.2016г.

Дебиторская задолженность за полиграфические услуги 1406 1122

 

Общество оказывает услуги для одного основного клиента, который является его единственным должником состоянием на 31.12.2017г. В Общества существует обоснованная уверенность относительно погашения существующих долгов, потому резерв под уменьшение полезности дебиторской задолженности не создавался.

Другая текущая дебиторская задолженность ( строка 1155 баланса)

(тыс.грн)

Виды за основными группами покупателей 31.12.2017г. 31.12.2016г.

Задолженность за приобретенные товары и услуги 52 64

Чистая реализационная стоимость 52 64

 

На 31.12.2016г. и 31.12.2017г. дебиторская задолженность за товары, работы, услуги и другая дебиторская задолженность являются беспроцентными и погашается в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества.

 

9. СЧЕТА В БАНКАХ (строка 1167 баланса)

(тыс.грн)

31.12.2017г. 31.12.2016г.

Денежные средства в банках в национальной валюте 1 1

Всего 1 1

 

10.ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ( ДОЛЕВОЙ) КАПИТАЛ (строка 1400)

На 31.12.2017г. утвержденный и полностью оплаченный уставный капитал представлял 33.391,75 грн. и состоял из 19081 простых акций нарицательной стоимостью 1,75 грн. каждая.

Дивиденды в 2017 году не объявлялись и не выплачивались.

 

11. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

 

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги (строка 1615 баланса)

 

(тыс.грн)

Виды за основными группами поставщиков 31.12.2017г. 31.12.2016г.

Кредиторская задолженность за приобретенную бумагу 19 2

Кредиторская задолженность за полученные коммунальные услуги 3 7

Вместе 22 9

 

12.ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Чистый доход от реализации продукции (строка 2000 Отчета о финансовых результатах)

(тыс.грн)

Основные виды доходов 2017г.

Выпуск полиграфической продукции 3993

Всего 3993

 

Себестоимость реализованной продукции (строка 2050 Отчета о финансовых результатах)

(тыс.грн)

Основные элементы себестоимости 2017г.

Прямые услуги посторонних организаций 352

Прямые материальные расходы 679

Прямые расходы на оплату труда 1161

Отчисления на социальные мероприятия 276

Амортизация 33

Распределенные общепроизводственные расходы 39

Нераспределенные производственные расходы 74

Вместе 2614

 

Административные расходы ( строка 2130 Отчета о финансовых результатах)

(тыс.грн)

Основные виды расходов 2017г.

Расходы на оплату труда 612

Выплаты за отпусками 47

Отчисления на социальные мероприятия 153

Услуги посторонних организаций 103

Материальные расходы 5

Налог на землю 310

Услуги банков 11

Другие административные услуги 20

Списание необоротных активов -

Вместе 1261

 

 

 

Расходы на сбыт ( строка 2150 Отчета о финансовых результатах)

(тыс.грн)

Основные виды расходов 2017г.

Упаковочные материалы 89

Амортизация 3

Вместе 92

 

Другие операционные расходы (строка 2180 Отчет о финансовых результатах)

(тыс.грн)

Основные виды расходов 2017г.

Выплата льготных пенсий -

Выплаты по больничным 11

Материальные расходы -

Вместе 11

 

13.ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГИ (строка 1045 Баланса и строки 2195, 2295 Отчета о финансовых результатах)

Прибыль Общества подлежит налогообложению только на территории Украины. Согласно Налоговому кодексу Украины предусматривается постепенное уменьшение ставок налога с 25% до 16% в течение нескольких следующих лет. В 2017году ставка налога представляла 18 % от облагаемой налогом прибыли.

(тыс.грн)

2017г.

Прибыль к налогообложению согласно данным Отчета о финансовых результатах 15

Налог на прибыль за фактической ставкой (в 2017г. - 18%) 3

Доходы, которые не включаются в состав доходов при определении облагаемой налогом прибыли -

 

 

14. ХАРАКТЕР И СТЕПЕНЬ РИСКОВ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В СВЯЗИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Основные финансовые инструменты Общества включают денежные средства и их эквиваленты и другие оборотные финансовые активы. Общество имеет разные другие финансовые инструменты, как, например, торговая кредиторская и дебиторская задолженность, которые возникают непосредственно в ходе ее операционной деятельности.

Политика Общества не предусматривает торговлю финансовыми инструментами.

Обществу свойственны кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск.

Общая программа управления рисками сконцентрирована на непредсказуемости и неэффективности финансового рынка Украины, и направлена на уменьшение его потенциального негативного влияния на финансовое состояние Общества.

Подходы к управлению каждым из этих рисков представленные ниже.

 

Рыночный риск

 

Рыночный риск - это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков за финансовым инструментом будет колебаться в результате изменений рыночных цен. Рыночные цены содержат в себе три типа риска: риск изменения процентной ставки, валютный риск и другие ценовые риски.

 

 

Риск ликвидности

 

Общество осуществляет анализ сроков погашения активов и обязательств и планирует свою ликвидность в зависимости от ожидаемых сроков погашения соответствующих финансовых инструментов. Потребности Общества в короткой и долгосрочной ликвидности по большей части обеспечиваются за счет денежных средств от операционной деятельности.

 

Кредитный риск

 

Кредитный риск - это риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства за финансовыми инструментами или по контракту, что может привести к финансовым убыткам. Обществу свойственен кредитный риск от операционной деятельности ( в первую очередь, за торговой дебиторской задолженностью) и от финансовой деятельности, включая депозиты в банках и финансовых учреждениях, операции с иностранной валютой и другие финансовые инструменты.

Финансовые инструменты, которые потенциально могут привести к существенной концентрации кредитного риска Общества, состоят в основном из средств у банка, краткосрочных депозитов, а также торговой и другой дебиторской задолженности.

Максимальный кредитный риск для предприятия на 31.12.2016г. и на 31.12.2017г. состоял из такого:

(тыс.грн)

31.12.2017г. 31.12.2016г.

Денежные средства и их эквиваленты 1 1

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги 1406 1122

Другие оборотные финансовые активы - -

Вместе 1407 1123

 

Средства Общества размещаются в больших банках, которые расположены в Украине и имеют добрую репутацию.

Дебиторская задолженность представлена за вычетом резервов сомнительной задолженности. Общество не требует залога за финансовыми активами. Концентрация кредитного риска за торговой дебиторской задолженностью ограничивается тем фактом, что клиентская база Общества включает одного основного клиента с надежной историей взаиморасчетов.

На 31.12.2017г. анализ за сроками погашения торговой и другой дебиторской задолженности предприятия был следующим:

 

 

(тыс.грн)

Вместе Дебиторская задолженность за сроком возникновения

До 3 месяцев От 3 до 6

месяцев От 6 до 9

месяцев От 9 месяцев

до года Больше года

2017г. 1461 756 19 - 686 -

 

 

15. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

 

Сумма базовой прибыли на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли за год, который приходится на владельцев обычных, на средневзвешенное число обычных акций, которые находятся в обращении на протяжении года.

Базовая прибыль на акцию за годы, которые закончились 31 декабря, является такой:

(тыс.грн)

2017г.

Чистая прибыль, которая приходится на владельцев обычных акций 15

Средневзвешенное количество обычных акций в обращении 19081

Сумма базовой прибыли на акцию в грн. 0,7861

 

На 31 декабря 2017г.Общество не имело потенциальных обычных акций.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )

1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

АКФ "ГРАНТЬЕ

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21026423

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4420

27.01.2011

5

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

326

П

000326

18.12.2015

26.11.2020

6

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0677

23.02.2017

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2017 - 31.12.2017

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

02

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Відсутній

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

62

25.01.2018

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

10.04.2018 - 17.04.2018

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

17.04.2018

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

8000.00

14

Текст аудиторського висновку (звіту) :

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 

Адресат - керівництву ПАТ "ВД "ОДЕСА"

Для надання до НКЦПФР

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

 

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансових звітів ПАТ "ВД "ОДЕСА", що складається з балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року та відповідних звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік, рух грошових коштів та власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан компанії на 31 грудня 2017 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

 

 

Основа для думки із застереженням

Ми не спостерігали за інвентаризацією активів і зобов'язань станом на кінець дня 31 грудня 2017 року, оскiльки були призначені пiсля дати її проведення Товариством. Однак, цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комісія Товариства, якiй висловлено довiру, згiдно МСА. Але з огляду на те, що ми не проводили інвентаризацію, не спостерігали за ходом її проведення, що вимагає МСА 500, а їх наявність вибірково була підтверджена нами альтернативними методами (опитування та інші), ми не можемо дати повної аудиторської гарантії щодо залишків по ним.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) рік видання 2015, затверджених в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 344 від 04.05.2017 року, зокрема до МСА № 700 (переглянутий) "Формулювання думки та складання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 (переглянутий) "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", № 706 (переглянутий) "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності", МСА 550 "Пов'язані сторони", МСА 610 "Використання роботи внутрішніх аудиторів". Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

 

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати групу чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї консолідованої фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість групи продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити групу припинити свою діяльність на безперервній основі.

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги".

Бухгалтерський облiк здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", до затверджених стандартiв бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Застосовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з застосуванням Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

 

Стан корпоративного управління

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених статутом товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада, Генеральний директор та Ревізійна комісія.

Товариство щорічно проводить загальні збори по результатах господарської діяльності за відповідний рік, на яких розглядаються підсумки фінансово-господарської діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать до їх компетенції.

Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про призначення зовнішнього аудитора приймає рішення Наглядова рада. Протягом останніх трьох років аудиторські перевірки товариства проводилися у середньому 1 раз на рік.

Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним законодавством

 

Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання які, на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління, структури та способу фінансування, облікової політики, цілі та стратегії і пов'язаних з ними бізнес-ризиків, оцінки та оглядів фінансових результатів.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

 

Визначення вартості чистих активів.

Згідно частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Вартість чистих активів ПАТ "ВД "ОДЕСА" складає 1 940 тис. грн. та зареєстрований статутний капітал складає 33 тис. Таким чином, вартість чистих активів є більшою за статутний капітал товариства та на думку аудитора, ПАТ "ВД "ОДЕСА" дотримується вимог чинного законодавства.

 

 

Аудит активів

 

За станом на 31.12.2017 року загальні активи ПАТ "ВД "ОДЕСА" в порівнянні з даними на початок 2017 року збільшились на 5,69 % і відповідно складають 2 091 тис. грн.

Розмір активів підприємства визначений без суттєвих перекручень та реально і вірно відображений у фінансовій звітності згідно МСФЗ. Під час проведення аудиту активів аудитор не дає абсолютну гарантію того, що перевірена інформація вільна від суттєвих помилок.

 

Аудит зобов'язань і забезпечень.

 

Станом на 31.12.2017 року загальні зобов'язання Товариства збільшились до 151 тис. грн., тобто на 68,87 %.

Розмір зобов'язань підприємства визначений без суттєвих перекручень та реально і вірно відображений у фінансовій звітності згідно МСФЗ. Під час проведення аудиту зобов'язань аудитор не дає абсолютну гарантію того, що перевірена інформація вільна від суттєвих помилок.

 

 

Аудит власного капіталу

 

Станом на 31.12.2017 року загальний розмір власного капіталу ПАТ "ВД "ОДЕСА" складає 1 940 тис. грн., з яких зареєстрований капітал складає 33 тис. грн. та нерозподілений прибуток, станом на 31.12.2017 року, складає 1 907 тис. грн. Заявлений у установчих документах зареєстрований капітал товариства сплачений у повному обсязі. Загальна сума випуску iменних простих акцiй становить 33 391,75 грн., кiлькiсть акцiй 19 081 штук, номiнальною вартiстю 1,75 грн.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.

 

 

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

відображених у фінансовій звітності.

 

Чистий прибуток поточного року складає 15 тис. грн.

На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від звичайної діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм МСБО 18 "Дохід". За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, стосовно витрат Товариства за 2017 рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності. Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2017 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства, а також розкриває інформацію про них.

 

 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

 

Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ

 

Код ЄДРПОУ

21026423

Місцезнаходження 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15

Дата державної реєстрації 23 травня 1995 року

 

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги № 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

 

Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторську перевірку професійних учасників ринку цінних паперів № 326 від 19.03.2013 р. чинно до 26.11.2020 р.

 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0677, рішення АПУ від 23.02.2017 № 339/3 чинне до 31.12.2022 року

 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

( ПАТ "ВД "ОДЕСА" )

Ідентифікаційний код 02470158

Місцезнаходження 65091, Одеська обл., місто Одеса, вул. Колонтаївська, будинок 24

Дата державної реєстрації 04.09.1998

Дата запису: 22.02.2008

Номер запису: 1 556 120 0000 031286

Основні види діяльності відповідно до статутних документів Код КВЕД 18.12 Друкування іншої продукції (основний)

Статутний капітал, грн. 33 391.75 грн.

 

 

Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку

 

Аудиторська перевірка проводилася згідно угоди № 62 від 25 січня 2018 року.

 

Період, яким охоплено проведення аудиту: ПАТ "ВД "ОДЕСА" проведено за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

 

Дата початку та дата закінчення аудиту: ПАТ "ВД "ОДЕСА" перевірявся аудиторами з 10 квітня 2018 року по 17 квітня 2018 року.

 

 

 

Директор/Аудитор Ольга Пархоменко

(сертифікат аудитора серії А №006098)

 

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15

17.04.2018 року