A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 23.04.2019 07:07

Річна регулярна інформація за 2018 рік

Тег DIV
Файлы для завантаження та копіювання:

- Report

- Signature

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                   

                                               Титульний аркуш

 

 

              18.04.2019

             (дата реєстрації емітентом
                  електронного документа)

 

               № 015

                  вихідний реєстраційний
                  номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

 

Генеральний директор

 

 

 

Сваволя Валерiй Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

 

I.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

02470158

4. Місцезнаходження емітента

65091 Одеська область Приморський район м. Одеса вул. Колонтаївська, буд. 24

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 732-55-99 732-54-69

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

18.04.2019

Протокол Наглядової Ради ПРАТ "ВД "ОДЕСА"

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

 

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.vdodesa.pjsc.od.ua

 

23.04.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

 

5. Інформація про рейтингове агентство.

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

 

7. Судові справи емітента.

X

8. Штрафні санкції емітента.

 

9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

X

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

26. Інформація вчинення значних правочинів.

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

 

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

 

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

41. Основні відомості про ФОН.

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

45. Правила ФОН.

 

46. Примітки.

X

 

Примітки : Cкладова змiсту "Основнiвiдомостiпро емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанiлiцензiї (дозволи) на окремiвиди дiяльностi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiдомостiпро участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї. Емiтент не участує в iнших юридичних особах

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї.  Посада корпоративного секретаря на товариствiвiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї.

Рейтинг не проводився.

 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї.  Фiлiали  або iнших вiдокремленiструктурнi  пiдроздiли  у товариства  вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Судовiсправи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Штрафнiсанкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, у зв'язку з тим, що штрафнiсанкцiї  у товариства вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якiвинагороди або компенсацiї, якiвиплаченiпосадовим особам емiтента в разiїх звiльнення" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiрогiднiперспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану iдоходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числiполiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностiта/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенiзаконодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенiзагальнiзбори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю iуправлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якiпрямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якiобмеження прав участiта голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 iбiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючiак+цiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї , у зв'язку з тим, що змiна акцiонерiв, яким належать голосуючiакцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй протягом 2018 року не вiдбувалася.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї  , у зв'язку з тим, що змiна осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй протягом 2018 року не вiдбувалася

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якiє власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що змiна осiб, осiб, якiє власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй протягом 2018 року не вiдбувалася

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числiiз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннiпапери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржiв частинiвключення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що товариство облiгацiї не випускало.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншiцiннiпапери, випущенiемiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, у зв'язку з тим, що товариство iншiцiннiпапери  не випускало.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднiцiннiпапери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що похiднiцiннiпапери у товариства вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї , у зв'язку з тим, що борговiцiннiпапери у товариства вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку тим, що придбання власних акцiй емiтентом протягом 2018 року не здiйснювалося.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi(у разiемiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що цiльовiоблiгацiї у товариства вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностiпрацiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  у зв'язку з тим, що iншiцiннiпапери товариством не випускалися.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностiпрацiвникiв емiтента акцiй у розмiрiпонад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якiобмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числiнеобхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що обмеження вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що дивiденди та iншiдоходи за цiнними паперами протягом 2018 року товариством не нараховувалися та  виплачувалися

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнiзасоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостiчистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiтого, що товариство не  займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiтого, що товариство не  займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї , тому що таке рiшення протягом 2018 року не прималося.

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з вiдсутнiстю вчинення значних правочинiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з вiдсутнiстю вчинення  таких правочинiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнiтовариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з вiдсутнiстю вчинення значних правочинiв

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностiемiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з вiдсутнiстю боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернiабо корпоративнiдоговори, укладенiакцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з вiдсутнiстю укладання таких договорiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якiдоговори та/або правочини, умовою чинностiяких є незмiннiсть осiб, якiздiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з вiдсутнiстю укладання таких договорiв або правочинiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостiщодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнiцiннiпапери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру iрозмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складiiпотечного покриття, якiвiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складiiпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостiпро структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостiщодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнiактиви, якiскладають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якiвключено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнiвiдомостiпро ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостiчистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 ПРИВАТНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 серія А01 №320439

3. Дата проведення державної реєстрації

 04.09.1998

4.Територія(область)

 Одеська область

5. Статутний капітал (грн.)

 33391.75

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

33

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

18.12 

 ДРУКУВАННЯ ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 д\н

 д\н

 д\н

 д\н

 

 

       

 

10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 АБ "Південний" м. Одеса

2) МФО банку

 328209

3) Поточний рахунок

 26001010050149

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 д/н

5) МФО банку

 д/н

6) Поточний рахунок

 д/н

 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

 

Вид діяльності

Номер ліцензії(дозволу)

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу ) (за наявності )

1

2

3

4

5

Свідоцтво про внесення суб"єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції  

 серія ДК № 4160  

20.09.2011

Державний комітет телебачення і рідіомовлення України 

  .  .     

Опис

Свідоцтво без терміну дії.

 

 

 

16. Судові справи емітента

 

N
з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Справа № 2/523,777/18

Суворовський районний суд м.Одеси

Іщенко Андрій Анатолійович - начальник служби охорони

ПРАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

Генеральний директор Сваволя Валерій Петрович

поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди.

знаходиться на розгляді в Апеляційному суді Одеської області

Примітки

Відсутні

 

 

 

18. Опис бізнесу

 

 

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

17 червня 1994 року згiдно розпорядження регiонального вiддiлення фонду державного

майна України по Одеськiй областi № 185-Р у вiдповiдностi  до п. 2 Декрета Кабiнета

мiнiстрiв вiд 10 травня 1993 року № 57-93 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комп-

лексiв державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв сданих в оренду" здiйснено

приватизацiю цiлiсного майонового комплексу орендного пiдприємства Одеської книжкової

фабрики шляхом продажу належних державi акцiй вiдкритого акцiонерного товариства

затвердженого регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Одеськiй областi

та органiзацiєй орендаторiв створеної трудовим колективом Одеської книжної фабрики.

Одеська книжкова фабрика має у свому складi висококвалiфiкованих фахiвцiв та офсетне

обладнання виробництва Германii. Фабрика виготовляє рiзнi замовлення видавництв,

пiдприємств на виготовлення печатної реклами та здiйснює випуск художньої лiтератури.

Товариство створено з метою отримання прибутку для задоволення матерiальних та соцiаль-

них потреб акцiонерiв Товариства та його працiвникiв вiд полiграфовидавничої дiяльностi,

що не суперечить дiючому законодавству, шляхом впровадження нових прогресивних техно-

логiй, форм органiзацiї та стимулювання працi, залучення вiльних коштiв юридичних та

фiзичних осiб, iноземних iнвестицiй для нрощування виробництва та задоволеннiя потреб

населення в продукцiї пiдприємства. Вiдкрите акцiонерне товариство "Одеська книжкова

фабрика"на протязі багатьох років приймала участь у виставках та займала першi мiсця за високо-

художнiй дизайн своєї продукцiї. Також отримувала подяки вiд читачiв за новий подих у

книговидавничому мистецтвi. Це сприяє iмiджу Товариства та зохочує робiтникiв працювати з

бiльшою самовiтдачею.

Протоколом Загальних зборів акціонерів ВАТ " Одеська книжкова фабрика"від 06.04.2011 р., відповідно до Статуту, прийняте рішення про зміну найменування та типу товариства з  ВАТ " Одеська книжкова фабрика" на ПАТ "ВД "ОДЕСА".

Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було. 

Протоколом Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВД "ОДЕСА" від 23.04.2018р., відповідно до Статуту, прийняте рішення про зміну найменування та типу товариства з ПАТ "ВД "ОДЕСА" на ПРАТ "ВД "ОДЕСА"

Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було.  

 

Товариство не має фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

 Вищим органом

управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв.

Органiзацiйна структура управлiння Товариства має наступний вигляд:

1. Генеральний директор  - виконує функцiї керiвника та забезпечує органiзацiю

   виробництва.

2. Вiддiл бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi - забезпечує облiк

   фiнансово-господарських операцiй та складає фiнансову звiтнiсть.

3. Виробничий вiддiл - виконує функцiї по виробництву основної продукцiї Товариства

4. Вiддiл кадрiв - веде облiк персонального складу Товариства.

Зміна в організаційної структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не  відбулася

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

- середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу 33 (осіб);

- середньої чисельності позаштатних працівників 2;

- осіб, які працюють за сумісництвом - 1- чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 4

- фонд оплати праці 1844 тис. грн.; 

-  факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - у зв'язку  зі зменшенням працівникам і інфляційними процесами;

- кадрова програма емітента  спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

 

За успішне й сумлінне виконання своїх трудових обов'язків, підвищення продуктивності праці, багаторічну бездоганну працю та інші досягнення в роботі. Підприємство забезпечує згідно вимог законодавства:

-     рівні можливості працевлаштування;

-     повагу прав людини;

-     умови праці на робочому місці;

-     безпеку технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва;

-     стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником;

-     санітарно-побутові умови;

-     виконання у встановлені строки комплексних заходів по доведенню умов і безпеки праці працівників підприємства до нормативних вимог;

-     засоби індивідуального захисту працівникам;

-     за рахунок коштів підприємства, утримання побутових приміщень відповідно до санітарних норм і правил гігієни.

-     допомогу працівникам підприємства в медичному обслуговуванні в міру необхідності і наявних фінансових можливостей.

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

немає

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

немає

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду товариству не поступало.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

 

Функціональна валюта і валюта представлення

Функціональною валютою і валютою представлення звітності товариства є гривня.

 

Короткострокова/довгострокова класифікація

Актив (зобов'язання) класифікується як поточний, якщо планується його реалізація (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 місяців після звітної дати. Інші активи (зобов'язання) класифікуються як довгострокові. Фінансові інструменти класифікуються виходячи з очікуваного строку їх корисного використання. Відстрочені доходи і відповідні витрати на підключення класифікуються як поточні.

 

Операції в іноземній валюті

Операції, що здійснюються у валютах, відмінних від функціональної (іноземні валюти), спочатку відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що дії на дату проведення операції.

Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату проведення операції. Результат такого перерахунку визнається у прибутках та збитках. Немонетарні статті, які обліковуються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діє на дату визначення справедливої вартості. Результат такого перерахунку визнається у прибутках або збитках від зміни справедливої вартості статті.

 

Визнання та оцінка доходів

Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що товариство отримає економічні вигоди, а доходи можуть бути вірогідно визначені. Доходи оцінюються за справедливою вартістю винагороди, отриманої або такої, що підлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусів і податків з продажу. Ці податки вважаються отриманими від імені державних органів.

Доходи, головним чином, являють собою доходи від реалізації кабельної продукції власного виробництва. 

 

Основні засоби

Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності.

Вартість основних засобів включає в себе вартість професійних послуг, а також, у випадку кваліфікованих активів витрати на позики капіталізуються. Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної залишкової вартості, якщо така існує, протягом усього очікуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх цільового використання.

 

Витрати на ремонт та утримування основних засобів відображаються по мірі їх понесення.

Якщо капіталізуються нові запасні частини, замінені запасні частини виводяться з експлуатації, і їх залишкова балансова вартість визнається збитком від вибуття.

Якщо сума очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання суттєвою для фінансової звітності, приведена вартість очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання включається до первісної вартості відповідного активу, якщо виконуються критерії визнання резерву.

Знос нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів:

 

Категорія активу  Термін корисного використання (роки)

Будинки та споруди      Від 15 років

Машини та обладнання    Від 5 років

Транспортні засоби      Від 5 років

Комп'ютери, офісні меблі та інвентар     Від 4 років

Інші основні засоби     Від 12 років

 

Метод нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та залишкова вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Очікується, що залишкова вартість дорівнюватиме нулю для більшості активів.

Визнання об'єкту основних засобів припиняється після його вибуття або якщо не очікується одержання майбутніх економічних вигід від його подальшого використання або вибуття. Будь-які прибутки або збитки, які виникають у зв'язку із припиненням визнання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та його балансовою вартістю), включаються до звіту про фінансові результати за рік, в якому відбулось припинення визнання об'єкту.

Знос поліпшень орендованої нерухомості нараховується протягом усього очікуваного строку їх корисного використання на тій самій основі, що і знос власних активів, або протягом строку відповідної оренди, якщо він менший за перший.

 

Незавершене будівництво

Об'єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. По завершенні будівництва вартість об'єкту переноситься до відповідної категорії основних засобів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується.

 

Оренда

Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всі значні ризики і вигоди власності передаються орендареві. Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Оцінка оренди залежить від сутності операцій. Але, як правило, умови, що дозволяють товариству класифікувати оренду як фінансову, є такими: якщо строк оренди перевищує 75% очікуваного строку корисного використання або якщо дисконтована вартість мінімальних орендних платежів перевищує 90% справедливої вартості орендованого активу.

 

Основні засоби, придбані шляхом фінансової оренди, капіталізуються та відображаються за меншою з двох величин: справедливою вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу і збитку від зменшення корисності. Знос на орендовані активи нараховується протягом усього строку корисного використання активу. Однак якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що до товариства перейде право власності на актив у кінці строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких періодів: строку корисного використання активу і строку оренди.

Платежі за операційну оренду відображаються у складі прибутків і збитків на підставі лінійного методу протягом усього строку відповідної оренди.

 

Зменшення корисності нефінансових активів

На кожну звітну дату товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення корисності, товариство здійснює оцінку відшкодовуваної вартості активу. Відшкодовувана вартість активу - це найбільша з таких величин: справедлива вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на продаж, і цінність від використання активу.

Відшкодовувана вартість визначається для окремого активу, за вирахуванням випадків, коли актив не генерує надходження коштів, які здебільшого є незалежними від надходжень, генерованих іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його відшкодовувану вартість, вважається, що корисність активу зменшилась, і він списується до відшкодовуваної вартості. При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову вартість грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію враховуються останні операції на ринку, за наявності. У разі неможливості визначення таких операцій використовується відповідна модель оцінки. Такі розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами чи іншими доступними показниками справедливої вартості. Збитки від зменшення корисності поточної діяльності визнаються у прибутках та збитках.

Одиниця, що генерує грошові кошти, являє собою найменшу ідентифіковану групу активів, яка генерує грошові надходження, здебільшого незалежні від грошових надходжень від інших активів або груп активів. Виходячи зі специфіки операційної діяльності товариства, керівництво визначило, що товариство має одну одиницю, що генерує грошові кошти, яка представляє собою усі активи товариства.

На кожну звітну дату визначається, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності активу більше не існують або зменшилися. Якщо такі ознаки є, проводяться розрахунки відшкодовуваної вартості. Раніше визнані збитки від зменшення корисності сторнуються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення відшкодовуваної вартості активу з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності Якщо це так, балансова вартість активу збільшується до відшкодовуваної вартості активу. Ця збільшена вартість не може перевищувати балансову вартість, яка була б визначена за вирахуванням амортизації, якби у попередні роки не був визнаний збиток від зменшення корисності активу. Таке сторнування вартості визнається у складі прибутків та збитків. Після сторнування знос коригується в майбутніх періодах з метою розподілу переоціненої балансової вартості активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості на систематичній основі протягом строку його корисного використання.

 

Запаси

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації товарів, що будуть продані окремо. Собівартість запасів визначається за методом "перше надходження - перший видаток" (ФІФО). Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва складається з вартості сировини та матеріалів, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та розподілених загальновиробничих витрат згідно з нормальною виробничою потужністю товариства.

Чиста реалізаційна вартість визначається як можлива ціна продажу згідно до звичайних умов бізнесу, зменшена на витрати на завершення товару та передпродажну підготовку.

 

Фінансові активи

Первісне визнання та оцінка

Фінансові активи згідно з МСБО (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, що утримуються до погашення; або фінансові активи, наявні для продажу або похідні фінансові інструменти, які були визначені як ефективний інструмент хеджування. Під час первісного визнання фінансових активів товариство присвоює їм відповідну категорію.

Фінансові активи товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість та поворотну фінансову допомогу, всі з яких класифікуються як кредити та дебіторська заборгованість згідно з МСБО (IAS) 39.

Кредити і дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами, які не котируються на активному ринку. Такі фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю з додаванням суми прямих витрат за операціями, якщо такі є.

Подальша оцінка

Після первісного визнання такі фінансові активи в подальшому відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисності. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація відображається у складі фінансових доходів у звіті про сукупний дохід.

 

Фінансові зобов'язання

Первісне визнання та оцінка

Фінансові зобов'язання згідно з МСБО (IAS) 39 класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках, кредити та позики або похідні інструменти, визначені як інструменти ефективного хеджування. Під час первісного визнання фінансових зобов'язань товариство присвоює їм відповідну категорію.

Фінансові зобов'язання визнаються первісно за справедливою вартістю за вирахуванням, а у випадку кредитів та позик, суми прямих витрат за операціями. Фінансові зобов'язання підприємства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також кредити і позики.

Подальша оцінка

Після первісного визнання процентні кредити і позики та торгова та інша кредиторська заборгованість з фіксованим терміном погашення, подальша оцінка відбувається за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.

Доходи і витрати визнаються у складі чистого прибутку або збитку при припиненні їх визнання, а також по мірі амортизації з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація з використанням методу ефективної процентної ставки відображається у звіті про сукупний дохід у складі фінансових витрат.

 

Зменшення корисності фінансових активів

Підприємство визначає, чи існують об'єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів або групи фінансових активів на кожну звітну дату. Вважається, що зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів відбувається тільки тоді, коли існують об'єктивні ознаки зменшення корисності в результаті однієї або більше подій, які настали після первісного визнання активу ("у випадку виникнення збитків"), і такий випадок виникнення збитків впливає на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, які можуть бути надійно визначеними.

Об'єктивні ознаки зменшення корисності можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують зобов'язання зі сплати відсотків або основної суми боргу, імовірність їх банкрутства або фінансової реорганізації, а також ознаки на підставі доступної ринкової інформації, помірного зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни в рівні прострочених платежів або в економічних умовах, які корелюють зі збитками.

Відносно активів, відображених за амортизованою вартістю, товариство спочатку проводить окрему оцінку існування об'єктивних ознак зменшення корисності індивідуально значимих фінансових активів, або сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально значимими.

У випадку, якщо об'єктивні ознаки зменшення корисності фінансового активу, що розглядається відокремлено, суттєвого або несуттєвого відсутні, цей актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така група фінансових активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі. Активи, які оцінюються окремо на предмет зменшення корисності, і щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток від зменшення корисності, не оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупній основі.

За наявності об'єктивних ознак понесення збитків в результаті зменшення корисності фінансових активів сума збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активів і поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (не включаючи майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою за фінансовим активом.

Балансова вартість активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках для всіх знецінених фінансових активів.

Кредити та дебіторська заборгованість разом з відповідним резервом списуються, коли немає реальної перспективи відшкодування найближчим часом. Якщо в наступному році сума очікуваного збитку від зменшення корисності знижується або збільшується в зв'язку з подією, яка відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву.

 

Припинення визнання фінансових інструментів

Фінансові активи

Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи подібних фінансових активів) відбувається у випадку, якщо:

- минув термін дії прав на одержання грошових потоків від фінансового активу;

- товариство передало свої права на одержання грошових потоків від активу або взяло на себе зобов'язання за виплатами третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі та без істотної затримки за "транзитною" угодою; або (a) товариство передало практично всі ризики та вигоди від активу, або (б) товариство не передало, але і не зберігає за собою, практично всі ризики та вигоди від активу, але передало контроль над цим активом.

 

Фінансові зобов'язання

Припинення визнання фінансового зобов'язання відбувається у випадку виконання, анулювання або закінчення терміну дії відповідного зобов'язання.

При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення істотних змін в умови існуючого зобов'язання, така заміна або модифікація відображається як припинення визнання первісного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у прибутках та збитках.

 

Податки

Поточний податок на прибуток

Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний та попередні періоди оцінюються за сумою, очікуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, - це ставки і законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату.

 

Відстрочений податок на прибуток

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, крім випадків, коли:

- відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання гудвіла, активу або зобов'язання, в ході угоди, що не є об'єднанням бізнесу, і на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток;

- стосовно оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні компанії, якщо розподіл у часі сторнування тимчасової різниці може контролюватися та існує значна імовірність того, що тимчасова різниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.

Відстрочені податкові активи з податку на прибуток визнаються за всіма тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тій мірі, в якій існує значна імовірність того, що товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зараховані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню, невикористані податкові збитки, крім випадків, коли:

- відстрочений актив з податку на прибуток, що відноситься до тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню, виникає в результаті первісного визнання активу або зобов'язання, яке виникло не внаслідок об'єднання бізнесу і яке на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток;

- стосовно тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, і які пов'язані з інвестиціями в асоційовані компанії, відстрочені податкові активи визнаються тільки в тій мірі, в якій є значна імовірність того, що тимчасові різниці будуть використані в найближчому майбутньому, і товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату та знижується в тій мірі, в якій отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всі або частину відстрочених податкових активів, оцінюється як малоймовірне. Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну дату та визнаються в тій мірі, в якій з'являється значна ймовірність того, що майбутній оподатковуваний прибуток дозволить використовувати відстрочені податкові активи. Відстрочені податкові активи і зобов'язання визначаються за ставками податку, які застосовуватимуться протягом періоду реалізації активу або врегулювання зобов'язання на підставі законодавства, яке набуло або фактично набуло чинності на звітну дату.

Відстрочений податок, що відноситься до статей, визнаних не у складі прибутку або збитку, також не визнається у складі прибутку або збитку. Статті відстрочених податків визнаються відповідно до операцій, на яких вони ґрунтуються, або у складі іншого сукупного доходу, або безпосередньо в капіталі.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання заліковуються один проти одного, якщо є юридично закріплене право заліку поточних податкових активів і зобов'язань, і відстрочені податки відносяться до однієї і тієї ж оподатковуваної компанії та податкового органу.

 

Резерви

Резерви визнаються, коли в результаті певної події в минулому товариство має юридичні або добровільно взяті на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму зобов'язання можна достовірно визначити.

Якщо підприємство планує одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому

випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, відображаються у прибутках та збитках за вирахуванням відшкодування.

 

Умовні активи і зобов'язання

Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження економічних вигід є ймовірним.

Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно визначена. Інформація про такі зобов'язання підлягає розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.

 

Події після звітної дати

Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан товариства на звітну дату (коригуючі події), відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.

 

5. ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ І ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ОЦІНКАХ

 

Облікові оцінки

Деякі суми, включені до фінансової звітності або такі, що здійснюють на неї вплив, а також пов'язане з ними розкриття інформації повинні бути оцінені, що вимагає від керівництва здійснення припущень відносно сум або умов, які не можуть бути точно відомі на дату підготовки фінансової звітності.

"Критична облікова оцінка" є одночасно суттєвою для відображення як фінансового стану товариства, так і результатів її діяльності та вимагає від керівництва найбільш складних, суб'єктивних або комплексних суджень, найчастіше внаслідок необхідності оцінки впливу аспектів, які за своєю суттю є невизначеними.

Керівництво проводить таку оцінку на постійній основі, виходячи з результатів і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися у майбутньому. Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов'язання, стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, у майбутньому.

 

Знос і амортизація

Знос і амортизація ґрунтуються на здійснених керівництвом оцінках майбутніх строків корисного використання основних засобів і нематеріальних активів. Оцінки можуть змінюватися під впливом технологічного розвитку, конкуренції, змін ринкової кон'юнктури та інших чинників, і подібні зміни можуть призвести до змін очікуваних строків корисного використання та амортизаційних нарахувань.

Строки корисного використання основних засобів і нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік з урахуванням зазначених вище чинників і всіх інших суттєвих аспектів. У випадку істотних змін очікуваних строків корисного використання амортизаційні нарахування коригуються на перспективній основі.

 

Зменшення корисності нефінансових активів

Основні засоби та нематеріальні активи тестуються на зменшення корисності раз на рік або за наявності обставин, що вказують на можливість зменшення корисності. Чинники, що вважаються суттєвими для ініціювання оцінки на предмет зменшення корисності, включають таке: істотне падіння ринкових цін, суттєве недовиконання показників операційної діяльності, з огляду на історичні або очікуванні в майбутньому результати операційної діяльності, суттєві зміни у використанні активів або в загальній бізнесстратегії товариства, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рішення про їхню ліквідацію або заміну, і пошкоджені активи або активи, зняті з експлуатації, негативні галузеві або економічні тенденції та суттєва перевитрата коштів у розвитку активів.

Оцінка відшкодовуваних сум активів повинна частково ґрунтуватися на оцінках керівництва, включаючи визначення відповідних активів, що генерують грошові кошти, оцінку очікуваних показників операційної діяльності, здатність активів генерувати дохід, припущення щодо кон'юнктури ринку в майбутньому. Зміни в обставинах, а також в оцінках і припущеннях керівництва можуть призвести до збитків від зменшення корисності у відповідних періодах.

 

Зменшення корисності дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої дебіторської заборгованості

Резерв під знецінення дебіторської та іншої заборгованості формується на підставі оцінки Компанією можливості погашення дебіторської заборгованості окремими клієнтами. МСФЗ 39 вимагає оцінювати збиток від знецінення, що визначається як різниця між балансовою вартістю дебіторської заборгованості та теперішньою вартістю майбутніх грошових потоків, дисконтованих за ефективною процентною ставкою. Фактори, що приймаються до уваги під час оцінення дебіторської заборгованості, включають її аналіз за терміном виникнення, фінансове положення та кредитну історію покупця.

 

Відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, що відносяться на витрати у податковому обліку, якщо існує ймовірність наявності оподатковуваного прибутку, у рахунок якого можуть бути використані збитки. Суттєві оцінки керівництва необхідні для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, виходячи з імовірних строків і розміру майбутнього оподатковуваного прибутку і стратегії податкового планування в майбутньому.

 

Судові спори і претензії

Товариство може бути об'єктом різного роду судових спорів і претензій, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актів, стосовно результату яких існує значний ступінь невизначеності. Керівництво проводить оцінку, серед інших чинників, ступеню ймовірності несприятливого результату і можливості реальної оцінки суми збитку.

Непередбачувані події або зміни цих факторів можуть вимагати збільшення або зменшення суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої раніше внаслідок того, що таке нарахування не вважалося ймовірним або реальна оцінка не була можливою.

 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

ПАТ "ВД "ОДЕСА" виконує рiзнi замовлення видавництв, пiдприємств на вигттовлення печатної реклами та здiйснює випуск художньої лiтератури. Пiдприємство випускає наступну печатну продукцiю: 1. проспекти, каталоги, буклети 2. календарi, плакати 3. технiчну документацiю 4. книги з iлюстрацiюми 5. записнi книжки, альбоми для фотокарток 6. дитячi iгри 7. вiзитнi картки Продукцiя товариства розповсюджується на територiї Одеськiй областi. Iншi ринки збуту не справляють на емiтента значного впливу. Галузь знаходиться у скрутному становищi. Фiскальна полiтика держави заважає нарощувати потужностi виробництва. Вiдсутнiсть державної пiдтримки вiтчизняного виробника спрямовує зiр керiвництва на закордонних iнвесторiв. Це дозволить розвинути виробництво. На територiї Одеської областi у ПАТ "ВД "Одеса" вiдсутнi конкуренти якi спроможнi значно вплинути на емiтента. Товариство займається проектуванням ринкових вiдносин з iноземними конкурентами таких держав як Угорщина та Польща. Одеська типографія ТОВ "ВМВ" справляє на ПАТ "ВД "Одеса середнiй вплив. Обсяги виробництва фабрики бiльше, а собiвартiсть виробiв меньше. Виробництво полiграфiчної продукцiї проводиться на базi замовлень органiзацiй, пiдприємств та iнших замовникiв. Виробництво продукцiї, виконання робiт та надання послуг не залежить вiд сезонних змiн. В звiтному перiодi не впроваджувалися новi технологiї за вiдсутнiстю фiнансування. Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному об"ємi постачання вiдсутнi.

Екологічні аспекти:

Метою  підприємства  також  є  раціональне  використання  водних  ресурсів.

Підприємство користується централізованим водопостачанням та водовідведенням. Здійснюються постійні заходи з модернізації внутрішньо будинкових систем водо постання. Щорічно здійснюється машинна прочистка каналізаційних систем підприємства. Раз в квартал відбувається очистка каналізаційних колодязів власними силами підприємством. Підприємство стежить за дотриманням всіх законів, норм та правил в цьому напрямку.

ПРАТ "ВД" "ОДЕСА" вивозить відходи централізовано, з дотриманням всіх вимог, правил та чинного законодавства України.

Підприємство стежить за нормами викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Економне споживання електроенергії один з найважливіших критеріїв функціонування підприємства. Здійснюються комплексні заходи з закупівлею сучасного освітлюючого обладнання для більшої економії споживання електроенергії. Постійно проводиться моніторинг за електричними мережами, їх обслуговування та поточний ремонт. Використані люмінесцентні лампи здаються на переробку згідно встановлених норм та правил з переробки відходів.

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

Витрати пов'язані з поліпшенням основних засобів протягом року не здійснювалися.

Протягом 2014 року придбання ОЗ на суму 4 тис. грн., вибуття ОЗ не було.

Протягом 2015 року придбання ОЗ та вибуття ОЗ не було.

Протягом 2016 року придбання ОЗ на суму 6 тис. грн.,  вибуття ОЗ не було.

Протягом 2017 року придбання ОЗ та вибуття ОЗ не було.

Протягом 2018 року придбання ОЗ на суму 9 тис. грн.,  вибуття ОЗ не було.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Основні засоби утримуються з метою використання їх у процесі  надання послуг та для здавання їх в оренду іншим  особам, а також для здійснення адміністративних. Очікуваний строк корисного використання (експлуатації) необоротних активів більше одного року. Необорні активі на підприємстві представлені основними засобами виробничого призначення. В бухгалтерському обліку і звітності інформація про основні засоби та інші  необоротні активи  розкрита у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Облік операцій пов'язаннях з орендою основних засобів відповідають вимогам визначених у П(С)БО 14 "Оренда". Аналітичний облік основних засобів та інших необоротних матеріальних   активів ведеться за їх групами та  окремими об'єктами. Синтетичний облік основних засобів ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" у журналі ордері № 4. Необоротні активи відображаються в бухгалтерському обліку за первісною і переоціненою вартістю.

    Інвентаризація  основних засобів здійснювалася на підставі наказу генерального диретора   "Про інвентаризацію активів та зобов'язань".

    Нарахування амортизації на основні засоби здійснювалося протягом терміну їх корисного використання. Згідно з обліковою політикою підприємством застосовуються норми і методи нарахування амортизації передбачені податковим законодавством. 

 

Виробничі потужності в звітному періоді використовувалися на 63,0 % через проблеми зі світовою фінансовою кризою.

Капітальне бідвництво в звітному періоді не проводилося і на ближчий рік не планується за відсутності фінансування. Зростання виробничих потужностей очикується після завершення світової фінансової кризи.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

Основна проблема емiтента це фiскальна полiтика держави та вiдсутнiсть

достатньої кiлькостi замовникiв. Iншi iстотнi проблеми вiдсутнi.

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Пiдприємство дiє на пiдставi самофiнансування. Державних дотацiй та банкiвсь-

ких кредитiв протягом року не отримувало. Полiтика керiвництва щодо фiнансування

дяльностi не змiнювалось протягом останнiх рокiв.

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

Укладених але не виконаних угод на кiнець 2018 року у емiтента не має.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

На 2019 рiк керiвництво планує:

1. Пiдвищити фаховий рiвень персоналу

2. Покращити умови працi

3. Налагодити нови канали збуту

4. Здiйснити замiну старого обладнання на нове

5. Знайти iнвесторiв

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

Через відсутність фінансування, витрати на розробку та дослідження відсутні.

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Вiдключення струму в електромережi сприяє погiршенню стана обладнання яке

забезпечує функцiонування iнфраструктури Товариства.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Генеральний директор

Генеральний директор

Генеральний директор  Сваволя Валерій Петрович

 

Загальні збори акціонерів

Акціонери товариства

Акціонери фізичні особи у кількості 312

Наглядова рада

Голова наглядової ради

Члени наглядової ради

Голова наглядової ради Бабаянц Тігран Лазаревич

Член наглядової ради Бондарчук Світлана Григорівна

Член наглядової  ради Онищенко Світлана В"ячеславівна

 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабаянц Тігран Лазаревич

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1967

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "ВД "ОДЕСА"

02470158

Генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2018 на 3 роки

9) Опис    Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Завдання та обов'язки.

 

Виконує повноваження Голови Наглядової ради вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв.Органiзовує виконання завдань Загальних зборiв i Наглядової ради по захисту прав акцiонерiв Товариства та реалiзацiї статутних завдань Товариства. Контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу.Органiзовує роботу Наглядової ради, керує нею; скликає засiдання Наглядової ради i головує на них; вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв, органiзує обрання голови i секретаря Загальних зборiв; здiйснює iншi дiї з органiзацiї роботи Наглядової ради.Приймає рiшення з питань дiяльностi Товариства шляхом голосування на засiданнях Наглядової ради; має вирiшальний голос при голосуваннi на засiданнях Наглядової ради.У складi Наглядової ради вирiшує питання, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради. Органiзовує i попередньо погоджує правочини Товариства щодо кредитiв, застави, поруки, гарантiй; придбання або вiдчуження акцiй, корпоративних прав, транспортних засобів.Органiзовує попереднiй розгляд усiх питань, що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв; разом з членами Наглядової ради попередньо, до Загальних зборiв, визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, ухвалює стратегiчнi плани; органiзовує затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та контролює за їх виконанням. У перiод мiж Загальними зборами в межах компетенцiї, визначеної Статутом, разом з членами Наглядової ради приймає рiшення з усiх питань, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв, за винятком тих, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Органiзовує дiловодство у Наглядовiй радi i ведення протоколiв засiдань та iнших документiв Наглядової ради; пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради.Вимагати скликання засiдання Наглядової ради; запрошувати на засiдання Наглядової ради членiв виконавчого органу, Ревiзiйної комiсiї, iнших осiб; приймати рiшення про проведення заочного голосування (методом опитування); iнiцiювати проведення перевiрки дiяльностi Товариства; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї; iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; достроково припинити свої повноваження з письмовим повiдомленням Товариства за два тижнi.  Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом.

 

Стаж керiвної роботи 21 рік. Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi. Голова наглядової ради ПРАТ "ВД "ОДЕСА" , м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24. Перелiк попереднiх посад: фінансовий директор, голова правлінняг ВАТ " Одеська книжкова фабрика" ВАТ "ОКФа"генеральний директор  ПАТ "ВД "ОДЕСА"

- обрано на посаду члена наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича, . Посадова особа призначена на термiн 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду голови правлiння, генерального директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 57.151 %, (19083.75 грн).

 Протоколом засідання  Наглядової ради вiд 23.04.2018 року вiдповiдно до Статуту

 - призначено на посаду Голови наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича. Посадова особа призначена на термiн 3 роки.

 

 

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Борівська Олена Григорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1971

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "ВД "ОДЕСА"

02470158

заступник головного  бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2018 безстроково

9) Опис    Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями товариства не володіє.    Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах. Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства.Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

Винагорода посадовій особі  не сплачувалася у т.ч. у натуральній формі,  володiє часткою у статутному капiталi Товариства  0.283%(94.50грн.). 

 Головний бухгалтер ПРАТ "ВД "ОДЕСА" з 23.04.2018р. наказ №6-К від 23.04.2018р.

Стаж керівної роботи 26 років.  Перелік попередніх посад: Заступник головного  бухгалтера, м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24.

 

1) Посада

Член наглядової  ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Онищенко Світлана В"ячеславівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1959

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "ВД "Одеса"

02470158

Начальник відділу постачання

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2018 на 3 роки

9) Опис    Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.   

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:Завдання та обов'язки. Для вироблення ефективних управлінських рішень, може знайомитися з внутрішніми документами Товариства, отримувати в належному об'ємі інформацію, включаючи статистичні дані відносно інших компаній, відомості про будь-які операції Товариства, відомості про претензії (позови, скарги), що пред'являються до Товариства, відомості про отримання (відзив) ліцензій, про корпоративні конфлікти, в яких залучено Товариство, прогнози, висновки органів управління Товариства, отримувати в регулярному режимі інформацію про поточну фінансово-господарську діяльність Товариства в об'ємі, необхідному для здійснення своїх повноважень Члена Наглядової ради Товариства.Підписувати Рішення Наглядової ради, а також інші необхідні документи, пов'язані з діяльністю Наглядової ради та Товариства, засвідчувати копії документів як Член Наглядової ради Товариства;Формувати план роботи Наглядової ради Товариства, порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.Ознайомлюватися з рішеннями Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства , а при необхідності - запитувати додаткову інформацію, що стосується питань, винесених на обговорення і розгляд на засіданнях Наглядової ради Товариства. Видавати довіреність фізичній особі на право представляти його інтереси на засіданнях Наглядової ради Товариства на строк, що не перевищуватиме строк повноважень, на який обраний Член Наглядової ради Товариства згідно з рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства;Діяти в межах своїх повноважень у відповідності до цілей, принципів та задач Наглядової ради Товариства.Здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства.Не приймати рішень з питань, стосовно яких Член Наглядової ради має конфлікт інтересів або зацікавленість.Під час прийняття рішень з питань порядку денного Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства.

Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства.Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України;виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів Товариств

Винагорода посадовій особі  не сплачувалася у т.ч. у натуральній формі.

Перелік попередніх посад:

начальник постачання, військовооб"язаний-діловодство, завідуючий лабораторією ОКФа, ВАТ "ОКФа", Стандартизатор, Начальник відділу постачання  ПАТ "ВД "Одеса"

Стаж керівної роботи 29 років.

- обрано на посаду члена наглядової ради Онiщенко Свiтлану Вячеславiвну . Посадова особа призначена на термiн 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду начальника служби матерiально-технiчного забезпечення, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.393 %,(131.25 грн).

 

 

 

1) Посада

Голова ревізійної комісії

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельникова Світлана Олексіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1958

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ВАТ "ОКФа"

02470158

Головний технолог

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2017 на 5 років

9) Опис    Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Завдання та обов'язки.

 Здійснює відповідно до чинних законодавчих та нормативними актами, що регулюють виробничо-господарську діяльність підприємства. Забезпечує виконання цехом у встановлені терміни виробничих завдань за об'ємом виробництва продукції (робіт, послуг), якістю, заданої номенклатури (асортименту), підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості продукції на основі раціонального завантаження устаткування і використання його технічних можливостей, підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування, економне витрачання сировини, матеріалів, палива, енергії і зниження витрат. Своєчасно готує виробництво, забезпечує розстановку робітників і бригад. Контролює дотримання технологічних процесів, оперативно виявляє і усуває причини їх порушення. Бере участь у розробці нових і вдосконаленні чинних технологічних процесів і режимів виробництва, а також виробничих графіків. Перевіряє якість своєї продукції або виконуваних робіт. Здійснює заходи щодо запобігання браку і підвищення якості продукції (робіт, послуг). Бере участь у прийманні закінчених робіт з реконструкції ділянки, ремонту технологічного устаткування, механізації та автоматизації виробничих процесів і ручних робіт. Організовує впровадження передових методів і прийомів праці, а також форм його організації, атестації та раціоналізації робочих місць. Забезпечує виконання робітниками норм виробітку, правильне використання виробничих площ, устаткування, оргтехоснащення (оснащення та інструменту), рівномірну (ритмічну) роботу цеху. Здійснює формування бригад (їх кількісний, професійний і кваліфікаційний склад), розробляє та впроваджує заходи щодо раціонального обслуговування бригад, координує їх діяльність. Встановлює і своєчасно доводить виробничі завдання бригадам і окремим робітникам (які не входять до складу бригад) відповідно до затверджених виробничими планами і графіками, нормативними показниками по використанню обладнання, сировини, матеріалів, інструменту, палива, енергії. Здійснює виробничий інструктаж робітників, проводить заходи щодо виконання правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування і інструменту, а також контроль за їх дотриманням. Сприяє впровадженню прогресивних форм організації праці,

вносить пропозиції про перегляд норм виробітку і розцінок. Аналізує результати виробничої діяльності. Забезпечує правильність і своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, вироблення, заробітної плати простоїв. Сприяє поширенню передового досвіду, розвитку ініціативи, впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Забезпечує своєчасний перегляд у встановленому порядку

норм трудових витрат, впровадження технічно обгрунтованих норм і нормованих завдань, правильне та ефективне застосування систем заробітної плати і преміювання. Бере участь у здійсненні робіт з виявлення резервів виробництва за кількістю, якістю й асортиментом продукції, що випускається продукції, у розробленні заходів щодо створення сприятливих умов праці, підвищенню культури виробництва, раціональному використанню робочого часу та виробничого обладнання. Контролює дотримання робітниками правил охорони праці та техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, сприяє створенню в колективі обстановки взаємної допомоги та вимогливості, розвитку в робітників почуття відповідальності і зацікавленості у своєчасному і якісному виконанні виробничих завдань. Готує пропозиції про заохочення робітників або застосування заходів матеріального впливу, про накладення дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Організовує роботу з підвищення кваліфікації та професійної майстерності робітників і бригадирів, навчання їх другим і суміжним професіям, проводить виховну роботу в колективі.

Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi. Заступник начальника цеха ПРАТ "ВД "ОДЕСА", м. Одеса, вул. Колонтаївська, 24. Протоколом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВД "ОДЕСА" вiд 18.04.2017 року  вiдповiдно до Статуту призначено на посаду Голови ревiзiйної комiсiї. Посадова особа призначена на термiн 5 роки. Перелiк попереднiх посад: інженер-технолог, головний технолог ВАТ " Одеська книжкова фабрика", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,  володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.424 %,(141,75 грн).

 Стаж керiвної роботи 24 роки.

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сваволя Валерій Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1956

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "ВД "ОДЕСА"

02470158

Заступник генерального директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2012 безстроково

9) Опис    Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариством, - забезпечує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами , - розпоряджається обiговими коштами та активами основних фондiв до 20% їх Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариством, - забезпечує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами , - розпоряджається обiговими коштами та активами основних фондiв до 20% їх вартостi на пiдставi рiшень правлiння, - без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх органах управлiння, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами, - укладає угоди та iншi юридичнi акти, видає доручення, вiдкриває в кредитних установах розрахунковi, валютнi та iншi рахунки Товариства, - органiзовує ефективну роботу Товариства з метою отримання прибутку, - приймає рiшення та видає накази, розпорядження з усiх питань дiяльностi Товариства на пiдставi рiшень , - затверджує цiни та тарифи на продукцiю та послуги, що виробленi , - затверджує Положення про структурнi пiдроздiли та посадовi iнструкцiї на пiдставi рiшень , - приймає рiшення про вiдзив робiтникiв Товариства, в тому числi з закордону, - забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку, укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi договори, угоди з працiвниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення на пiдставi рiшень Правлiння, - приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства. Протоколом № 4/12 Наглядової ради вiд 30.03.2012 року вiдповiдно до Статуту призначено на посаду Генерального директора Сваволя Валерiя Петровича , паспорт серiя КЕ № 297521, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 11.06.1996 р. Посадова особа призначена безстроково, протягом своєї дiяльностi обiймала посади майстра i начальника механiчного цеху, головного iнженера, виконавчий директора, заступника генерального директора, ВАТ "ОКФа", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає , володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.56 %(187.25грн.). Генеральний директор ПРАТ "ВД "ОДЕСА" Стаж керiвної роботи 38 рокiв. Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi.

 

1) Посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Котєльнікова Марина Олексіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1969

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ВАТ "ОКФа"

02470158

Інженер по метрології і стандартизації

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2017 на 5 років

9) Опис    Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Завдання та обов'язки.

Здійснює відповідно до діючих законодавчих і нормативних актів, що регулюють виробничо-господарську діяльність підприємства, керівництво виробничою дільницею. Забезпечує виконання ділянкою у встановлені терміни виробничих завдань за об'ємом виробництва продукції (робіт, послуг), якості, заданої номенклатури (асортименту), підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості продукції на основі раціонального завантаження устаткування і використання його технічних можливостей, підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування, економне витрачання сировини, матеріалів, палива, енергії і зниження затрат. Своєчасно готує виробництво, забезпечує розміщення робітників і бригад, контролює дотримання технологічних процесів, оперативно виявляє і усуває причини їх порушення.

Бере участь у розробці нових і вдосконаленні діючих технологічних процесів і режимів виробництва, а також виробничих графіків. Перевіряє якість своєї продукції або виконуваних робіт, здійснює заходи щодо запобігання браку і підвищення якості продукції (робіт, послуг) .Приймає участь у прийманні закінчених робіт з реконструкції ділянки, ремонту технологічного устаткування, механізації та автоматизації виробничих процесів і ручних робіт. Організовує впровадження передових методів і прийомів праці, а також форм його організації, атестації та раціоналізації робочих місць. Забезпечує виконання робітниками норм виробітку, правильне використання виробничих площ, устаткування, оргтехоснащення (оснащення та інструменту), рівномірну (ритмічну) роботу дільниці. Здійснює формування бригад (їх кількісного, професійного і кваліфікаційного складу), розробляє і впроваджує заходи з раціонального обслуговування бригад, координує їх діяльність. Встановлює і своєчасно доводить виробничі завдання бригадам і окремим робітникам (які не входять до складу бригад) відповідно до затверджених виробничими планами і графіками, нормативні показники щодо використання устаткування, сировини, матеріалів, інструменту, палива, енергії. Здійснює виробничий інструктаж робітників, проводить заходи щодо виконання правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та інструменту, а також контроль за їх виконанням. Аналізує результати виробничої діяльності, контролює витрати фонду оплати праці, встановленого ділянці, забезпечує правильність і своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Сприяє поширенню передового досвіду, розвитку ініціативи, впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Забезпечує своєчасний перегляд у встановленому порядку норм трудових витрат, впровадження технічно обгрунтованих норм і нормованих завдань, правильне та ефективне застосування систем заробітної плати і преміювання. Приймає участь у здійсненні робіт з виявлення резервів виробництва за кількістю, якістю й асортиментом продукції, що випускається, в розробці заходів щодо створення сприятливих умов праці, підвищенню організаційно-технічної культури виробництва, раціонального використання робочого часу та виробничого обладнання. Контролює дотримання робітниками правил охорони праці і техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, сприяє створенню в колективі обстановки взаємної допомоги та вимогливості, розвитку в робітників почуття відповідальності і зацікавленості у своєчасному і якісному виконанні виробничих завдань. Готує пропозиції про заохочення робітників або застосування заходів матеріального впливу, про накладення дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Організовує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників і бригадирів, навчання їх другим і суміжним професіям, проводить виховну роботу в колективі.

 

Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi. Посадова особа протягом своєї дiяльностi обiймала посаду: інженер по метрології і стандартизації ВАТ      " Одеська книжкова фабрика", майстер цеху.  Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р.  призначено на посаду члена ревiзiйної комiсiї сроком на 5 роки. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Стаж керiвної роботи 24р.

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондарчук Світлана Григорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1947

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

50

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "Видавничий дім "Одеса"

02470158

Виробничий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2018 на 3 роки

9) Опис    Для вироблення ефективних управлінських рішень, може знайомитися з внутрішніми документами Товариства, отримувати в належному об'ємі інформацію, включаючи статистичні дані відносно інших компаній, відомості про будь-які операції Товариства, відомості про претензії (позови, скарги), що пред'являються до Товариства, відомості про отримання (відзив) ліцензій, про корпоративні конфлікти, в яких залучено Товариство, прогнози, висновки органів управління Товариства, отримувати в регулярному режимі інформацію про поточну фінансово-господарську діяльність Товариства в об'ємі, необхідному для здійснення своїх повноважень Члена Наглядової ради Товариства.Підписувати Рішення Наглядової ради, а також інші необхідні документи, пов'язані з діяльністю Наглядової ради та Товариства, засвідчувати копії документів як Член Наглядової ради Товариства;Формувати план роботи Наглядової ради Товариства, порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.Ознайомлюватися з рішеннями Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства , а при необхідності - запитувати додаткову інформацію, що стосується питань, винесених на обговорення і розгляд на засіданнях Наглядової ради Товариства. Видавати довіреність фізичній особі на право представляти його інтереси на засіданнях Наглядової ради Товариства на строк, що не перевищуватиме строк повноважень, на який обраний Член Наглядової ради Товариства згідно з рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства;Діяти в межах своїх повноважень у відповідності до цілей, принципів та задач Наглядової ради Товариства.Здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства.Не приймати рішень з питань, стосовно яких Член Наглядової ради має конфлікт інтересів або зацікавленість.Під час прийняття рішень з питань порядку денного Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства.

Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства.Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України;виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства.

Винагорода посадовій особі  не сплачувалася у т.ч. у натуральній формі.

- обрано на посаду члена наглядової ради Бондарчук Світлану Григорівну , (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена на термiн 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду виробничого директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,  володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.561 %,(187.25 грн).

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 

Ідентифі каційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

 

  Привілейо вані

іменні

 

1

2

3

4

5

6

7

Голова наглядової ради

Бабаянц Тігран Лазаревич

 

10905

57.15109271003

10905

0

Головний бухгалтер

Борівська Олена Григорівна

 

54

0.28300403543

54

0

Член наглядової  ради

Онищенко Світлана В"ячеславівна

 

75

0.39306116032

75

0

Голова ревізійної комісії

Мельникова Світлана Олексіївна

 

81

0.42450605314

81

0

Генеральний директор

Сваволя Валерій Петрович

 

107

0.56076725539

107

0

Член наглядової ради

Бондарчук Світлана Григорівна

 

107

0.56076725539

107

0

Усього

11329

59.37319846968

11329

0

 

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Компенсація посадовим особам у разі звільнення не виплачується

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Одеське регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України

20984091

д/н Одеська область Приморський м. Одеса вул. В. Арнаутська, 15

  0.0000

Органiзацiя орендаторiв трудового колектива Одеської книжної фабрики

02470158

д/н Одеська область д/н м. Одеса вул. Колонтаївська, 24

  0.0000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

  0.000000

Усього

  0.000000

 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Пошук інвестора та інвестицій для подальшого розвитку підприємства.

Модернізація виробничих потужностей для покращення якості надання поліграфічних послуг. Розширення асортименту поліграфічних послуг. Пошук висококваліфікованих та дисциплінованих фахівців, за для створення конкурентної переваги в галузі. Модернізація основних фондів підприємства та скорочення затрат.

 

2. Інформація про розвиток емітента.

Опис діяльності підприємства

17 червня 1994 року згiдно розпорядження регiонального вiддiлення фонду державного

майна України по Одеськiй областi№ 185-Р у вiдповiдностi  до п. 2 Декрета Кабiнета

мiнiстрiв вiд 10 травня 1993 року № 57-93 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комп-

лексiв державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв сданих в оренду" здiйснено

приватизацiю цiлiсного майонового комплексу орендного пiдприємства Одеської книжкової

фабрики шляхом продажу належних державiакцiй вiдкритого акцiонерного товариства

затвердженого регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Одеськiй областi

та органiзацiєй орендаторiв створеної трудовим колективом Одеської книжної фабрики.

Одеська книжкова фабрика має у свому складiвисококвалiфiкованих фахiвцiв та офсетне

обладнання виробництва Германii. Фабрика виготовляє рiзнiзамовлення видавництв,

пiдприємств на виготовлення печатної реклами та здiйснює випуск художньої лiтератури.

Товариство створено з метою отримання прибутку для задоволення матерiальних та соцiаль-

них потреб акцiонерiв Товариства та його працiвникiв вiд полiграфовидавничої дiяльностi,

що не суперечить дiючому законодавству, шляхом впровадження нових прогресивних техно-

логiй, форм органiзацiї та стимулювання працi, залучення вiльних коштiв юридичних та

фiзичних осiб, iноземних iнвестицiй для нрощування виробництва та задоволеннiя потреб

населення в продукцiї пiдприємства. Вiдкрите акцiонерне товариство "Одеська книжкова

фабрика"на протязі багатьох років приймала участь у виставках та займала першiмiсця за високо-

художнiй дизайн своєї продукцiї. Також отримувала подяки вiд читачiв за новий подих у

книговидавничому мистецтвi. Це сприяє iмiджу Товариства та зохочує робiтникiв працювати з бiльшою самовiтдачею.

Протоколом Загальних зборів акціонерів ВАТ " Одеська книжкова фабрика"від 06.04.2011 р., відповідно до Статуту, прийняте рішення про зміну найменування та типу товариства з  ВАТ " Одеська книжкова фабрика" на ПАТ "ВД "ОДЕСА".

Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було. 

Протоколом Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВД "ОДЕСА" від 23.04.2018р., відповідно до Статуту, прийняте рішення про зміну найменування та типу товариства з ПАТ "ВД "ОДЕСА" на ПРАТ "ВД "ОДЕСА"

Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було.

Організаційна структура  

Товариство не має фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

 Вищим органом управлiння Товариства є загальнiзбори акцiонерiв.

Органiзацiйна структура управлiння Товариства має наступний вигляд:

1. Генеральний директор  - виконує функцiї керiвника та забезпечує органiзацiю

   виробництва.

2. Вiддiл бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi- забезпечує облiк

   фiнансово-господарських операцiй та складає фiнансову звiтнiсть.

3. Виробничий вiддiл - виконує функцiї по виробництву основної продукцiї Товариства

4. Вiддiл кадрiв - веде облiк персонального складу Товариства.

 

Результати діяльності:

ПРАТ "ВД" "ОДЕСА" станом на 31 грудня 2018 р. рахуються необоротні активи у розмірі 406 тис. грн., запаси у розмірі 125 тис. грн., дебіторська заборгованість у розмірі 1389 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення у розмірі  95 тис. грн.

Основні засоби, первісна вартість яких 2714 тис. грн. Загальна сума накопиченого зносу станом на 31 грудня 2018 р. становить 2308 тис. грн. і, відповідно, залишкова вартість основних засобів дорівнює 406 тис. грн.

Виробничі запаси рахуються на балансі на суму 185 тис грн. за первісною вартістю, а саме:

-              виробничі запаси - 177 тис. грн.;

-              незавершене виробництво - 1 тис. грн.;

-              готова продукція  - 7 тис. грн.

 

У ПРАТ "ВД" "ОДЕСА" рахується дебіторська заборгованість - 1484 тис. грн., у тому числі за товари, роботи, послуги - 1389 тис. грн., за розрахунками з бюджетом - 0 тис грн., інша поточна дебіторська заборгованість - 95 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2018 р. обсяг поточних зобов'язань становить 153 тис. грн., у тому числі:

-              кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 5 тис. грн.;

-              заборгованість з бюджетом - 75 тис. грн.;

-              заборгованість з оплати праці - 57 тис. грн.;

-              розрахунки зі страхування - 15 тис. грн..;

-              інші поточні зобов'язання - 1 тис. грн.

 

На початок звітного року дебіторська заборгованість збільшилась на 26 тис. грн. (1484 тис. грн. - 3 596 тис. грн. = 26 тис. грн.) Поточні зобов'язання і забезпечення зменшились на 2 тис. грн. (153 тис. грн. - 151 тис. грн. = - 2 тис. грн.)

Розмір статутного капіталу станом на 01 січня 2018 р. та станом на 31 грудня 2018 р., зафіксований у статуті Товариства, відповідає розміру статутного капіталу, зазначеному у фінансовій звітності Товариства.

Статутний капітал ПРАТ "ВД" "ОДЕСА" поділено на прості імені акції у кількості 19081шт. номінальною вартістю 1,75 гривень кожна, загальна номінальна вартість яких складає 33391,75 грн. (тридцять три тисячі триста дев'яносто одна гривня) 75 коп.

Розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності повно та достовірно, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2018 р. склав 3759 тис. грн.. Це, в свою чергу, сформувало валовий прибуток у розмірі 1331 тис. грн. А

Адміністративні витрати - 1292 тис. грн., інші операційні витрати - 9 тис. грн., витрати на збут - 22 тис.грн.

Отже, за звітний 2018 р. на ПРАТ "ВД" "ОДЕСА"  сформовано фінансовий результат у вигляді прибутку в розмірі 8 тис. грн. Чистий збиток на одну просту акцію станом на 31

грудня 2018 р. дорівнює 0,44 грн. (8427,15 грн. / 19081 шт. акцій).

 

 

 

3. Інформаціяпроукладеннядеривативівабовчиненняправочинівщодопохіднихціннихпаперівемітентом, якщоцевпливаєнаоцінкуйогоактивів, зобов'язань, фінансовогостануідоходівабовитратемітента

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

 

 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.

 

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

У Товаристві  відсутні  окремі  органи  внутрішнього  контролю  і  управління  ризиками.

 

Також у товаристві відсутні спеціальні документи, які встановлюють принципи здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками.

Основними засобами для проведення внутрішнього контролю, які застосовуються у товаристві є:

1)бухгалтерський, фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

 

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

 

Товариство у своїй діяльності розрізняє групи ризиків з якими може стикнутись Товариство за основними видами діяльності, а саме фінансові ризики, ринковий ризик, ціновим ризиком, кредитного ризику, нестабільність, суперечливість законодавства,

непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної (фінансової, податкової) політики, непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього ринку.

 

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

 

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління. Товариство керується Статутом та чинним законодавством України.

 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

 

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

 

3) Інформація про загальні збори акціонерів( учасників )


Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

23.04.2018

 

Кворум зборів

87.47

 

Опис

На момент проведення загальних зборiв акцiонерiв статутний капiтал Товариства складає  33 391,75 (тридцять три тисячi триста дев'яносто одна гривня 75 копiйок) гривень, який подiлений на 19 081 (дев'ятнадцять тисяч вiсiмдесят одну) просту iменну акцiю бездокументарної форми iснування номiнальною вартiстю 1, 75 гривень кожна. Викуплених Товариством цiнних паперiв власного випуску не має. 

 

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання загальних зборiв (Закон України "Про акцiонернiтовариства" та Статут Товариства), скликала рiчнiзагальнiзбори акцiонерiв Товариства 23.04.2018 року та затвердила проект порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв - протокол вiд 15.03.2018 року. В установленому чинним законодавством та статутом Товариства порядку до Товариства не надходило жодних пропозицiй акцiонерiв Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного. Протоколом Наглядової ради Товариства вiд 06.04.2018 року було затверджено порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

 

Повiдомлення про проведення 23.04.2018 року рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства здiйснено вiдповiдно до норм чинного законодавства шляхом розмiщення його у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базiданих НКЦПФР та на власному веб-сайтiТовариства; повiдомлення про проведення Загальних зборiв та проект порядку денного було надiслано акцiонерам Товариства персонально у письмовiй формiпоштою простим листом вiдповiдно до вимог чинного законодавства, статуту Товариства та рiшення Наглядової ради вiд 21.03.2018 р. згiдно з перелiком акцiонерiв, складеним в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Українi, на дату, визначену Наглядовою радою Товариства.

 

Реєстрацiя здiйснювалась на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв, складеного депозитарiєм ПАТ "НДУ" у формi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "ВД "ОДЕСА", станом на 24 годину 17 квiтня 2018  р. вiдповiдно до законодавства про депозитарну систему України та регламенту депозитарiя. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якiмають право на участь у Загальних зборах - 312. Кiлькiсть голосуючих акцiй згiдно реєстру акцiонерiв - 12 974 простих iменних акцiй.

 

Тунеля Олена Вiкторiвна - представник ТОВ "Портфельний iнвестор", що здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи  (код за ЄДРПОУ 13892951, мiсцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Михайлiвська, 44-В, лiцензiя НКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностiна фондовому ринку - депозитарної дiяльностi(депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи) серiя АЕ № 263490, дата видачi01.10.2017 р., строк дiї лiцензiї з 12.10.2017 р. необмежений), та якому згiдно iз Законом України "Про акцiонернiтовариства", Законом України "Про депозитарну систему України" та на пiдставiдоговору № ЕР-37/18 вiд 18.04.2018 року було передано повноваження на проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участiу загальних зборах акцiонерiв Товариства - оголосила результати реєстрацiї:

Реєстрацiя учасникiв рiчних загальних зборiв 23 квiтня 2018 року проводилась з 15.15 до 15.50 у день та за мiсцем проведення зборiв.

Всього внесено до Перелiку акцiонерiв, якiзареєструвались для участiу Загальних зборах акцiонерiв - 8 (вiсiм) осiб. Вiдмов в реєстрацiї немає. Кiлькiсть виданих комплектiв бюлетенiв для голосування - 7 шт.

Для участiу рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства зареєструвались акцiонери Товариства - власники голосуючих акцiй Товариства, якiу сукупностiволодiють 11 349 (одинадцять тисяч триста сорок дев'ять) простими iменними акцiями Товариства, що становить 87, 47 % вiд загальної кiлькостiголосуючих акцiй Товариства, якiдають право вирiшення питань, що вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. У вiдповiдностiдо ст. 41 Закону України "Про акцiонернiтовариства" необхiдний для проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства кворум досягнуто.  

 

РiчнiЗагальнiзбори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" 23 квiтня 2018 року (далi- Загальнiзбори) визнано  правомочними.

 

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна акцiя - один голос з використанням бюлетенiв для голосування, форма та текст яких було затверджено рiшеннями Наглядової ради Товариства вiд 06.04.2018 року та 18.04.2018 року.

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол вiд 18.04.2018 року) вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства призначенi:

Голова Загальних зборiв - Тунеля Олена Вiкторiвна

Секретар Загальних зборiв - Польовий Iван Васильович

На пiдставiчастини 1 статтi44 Закону України "Про акцiонернiтовариства" до обрання Загальними зборами лiчильної комiсiї Загальних зборiв, рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 18.04.2018 року сформовано тимчасову лiчильну комiсiю Загальних зборiв у складi3-х осiб - Склiфос Марiана Богдановна, Кусий Дмитро Михайлович, Ткаченко Олена Андрiївна

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелiк питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.

2. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностiТовариства у 2017 роцiта його затвердження

3. Розгляд звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2017 рiк та його затвердження.

4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2017 роцiта його затвердження.

5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства.

6. Затвердження рiчного звiту Товариства.

7. Розподiл прибутку iзбиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

8. Про змiну типу Товариства. Про змiну найменування Товариства. Внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, надання повноважень щодо пiдписання та державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї.

9. Внесення змiн до Положення про загальнiзбори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.

10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

1) Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборiв Тунеля О.В., яка запропонувала обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у кiлькостi3-х осiб: Склiфос Марiана Богдановна, Кусий Дмитро Михайлович, Ткаченко Олена Андрiївна, та припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв пiсля оголошення Головою загальних зборiв повiдомлення про закриття Загальних зборiв.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у кiлькостi3-х осiб: Склiфос Марiана Богдановна, Кусий Дмитро Михайлович, Ткаченко Олена Андрiївна. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв пiсля оголошення Головою загальних зборiв повiдомлення про закриття Загальних зборiв.

Пiдрахунок голосiв при голосуваннiз цього питання порядку денного здiйснює секретар Загальних зборiв.

 

Пiдсумки голосування.

Результати голосування з 1-го питання порядку денного: всього голосували 11 349 голосiв. 

"за"         11349 голосiв, 100 % голосiв, присутнiх на зборах

"проти" - 0 голосiв,  0,00% голосiв, присутнiх на зборах

"утримався" 0 голосiв, 0,00 %   голосiв, присутнiх на зборах

Рiшення прийнято одноголосно.

 

Рiшення прийняте Загальними зборами з 1-го питання порядку денного:

Склад Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:

Склiфос Марiана Богданiвна - член лiчильної комiсiї,   

Кусий Дмитро Михайлович - член лiчильної комiсiї,

Ткаченко Олена Андрiївна - член лiчильної комiсiї.

Повноваження членiв Лiчильної комiсiї Загальних зборiв припиняються пiсля оголошення Головою загальних зборiв повiдомлення про закриття Загальних зборiв.

 

Лiчильна комiсiя приступає до виконання своїх обов'язкiв.

 

2)  Розгляд звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностiТовариства у 2017 роцiта його затвердження.

По другому питанню порядку денного слухали  фiнансового директора Товариства Польового I.В. зiзвiтом виконавчого органу Товариства  про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностiза 2017 рiк (додається до матерiалiв загальних зборiв). Слухали пропозицiю голови Загальних зборiв затвердити звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностiТовариства у 2017 роцi.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностiТовариства у 2017 р.

 

Пiдсумки голосування.

Результати голосування з 2-го питання порядку денного: всього голосували 11 349 голосiв. 

"за"     11 349  голосiв,100 голосiв, присутнiх на зборах

"проти"0 голосiв,  0,00% голосiв, присутнiх на зборах

"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах

Рiшення прийнято одноголосно.

 

Рiшення прийняте загальними зборами з 2-го питання порядку денного: затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностiТовариства у 2017 р.

 

3) Розгляд звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2017 рiк та його затвердження.

По третьому питанню порядку денного слухали голову Ревiзiйної комiсiї Товариства Котельникову М.О., яка зачитала звiт про пiдсумки контрольної дiяльностiревiзiйної комiсiї Товариства у 2017 роцi, висновок ревiзiйної комiсiї по звiту та балансу Товариства з визнанням дiяльностiТовариства у 2017 роцiзадовiльною та пропозицiю баланс за 2017 рiк та звiт про дiяльнiсть Товариства у звiтному перiодiзатвердити (додається до матерiалiв загальних зборiв). Слухали пропозицiю голови Загальних зборiв затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.

 

Пiдсумки голосування.

Результати голосування з 3-го питання порядку денного: всього голосували 11 349 голосiв. 

"за"  11 349  голосiв, 100  % голосiв, присутнiх на зборах

"проти" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах

"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах

Рiшення прийнято одноголосно.

 

Рiшення прийняте Загальними зборами з 3-го питання порядку денного:

Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.

 

4) Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2017 роцiта його затвердження.

По четвертому питанню порядку денного слухали члена Наглядової ради Товариства Онiщенко С.В., яка зачитала звiт про пiдсумки дiяльностiНаглядової ради Товариства у 2017 роцi, основнiстратегiчнiзавдання пiдприємства на майбутнє, пропозицiю - визнати дiяльнiсть Товариства у 2017 роцi  в цiлому задовiльною та направленою на досягнення мети Товариства. Слухали пропозицiю голови Загальних зборiв затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2017 роцi.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2017 роцi.

 

Пiдсумки голосування.

Результати голосування з 4-го питання порядку денного: всього голосували 11 349 голосiв. 

"за"   11 349  голосiв,100 % голосiв, присутнiх на зборах

"проти" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах

"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах

Рiшення прийнято одноголосно.

 

Рiшення прийняте Загальними зборами з 4-го питання порядку денного:

Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2017 роцi.

 

 

5) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства.

По п'ятому питанню порядку денного слухали пропозицiю голови Загальних зборiв - визнати роботу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Генерального директора Товариства у звiтному перiодiзадовiльною.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: визнати роботу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Генерального директора Товариства у звiтному перiодiзадовiльною.

 

Пiдсумки голосування.

Результати голосування з 5-го питання порядку денного: всього голосували 11 349 голосiв. 

"за"         11 349  голосiв, 100  % голосiв, присутнiх на зборах

"проти" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах

"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах

Рiшення прийнято одноголосно.

 

Рiшення прийняте Загальними зборами з 5-го питання порядку денного:

Визнати роботу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Генерального директора Товариства у звiтному перiодiзадовiльною.

 

6) Затвердження рiчного звiту Товариства.

По шостому питанню порядку денного слухали пропозицiю голови Загальних зборiв -  затвердити Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердити Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.

 

Пiдсумки голосування.

Результати голосування з 6-го питання порядку денного: всього голосували 11 349 голосiв. 

"за"           11 349  голосiв, 100 % голосiв, присутнiх на зборах

"проти" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах

"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах

Рiшення прийнято одноголосно.

 

Рiшення прийняте Загальними зборами з 6-го питання порядку денного:

Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.

 

7) Розподiл прибутку iзбиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

По сьомому питанню порядку денного слухали пропозицiю голови Загальних зборiв -  розподiл прибутку звiтного перiоду не проводити.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування: розподiл прибутку звiтного перiоду не проводити.

 

Пiдсумки голосування.

Результати голосування з 7-го питання порядку денного: всього голосували 11 349 голосiв. 

"за"           11 349  голосiв, 100  % голосiв, присутнiх на зборах

"проти"0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах

"утримався" 0 голосiв, 0,00 %   голосiв, присутнiх на зборах

Рiшення прийнято одноголосно.

 

Рiшення прийняте Загальними зборами з 7-го питання порядку денного:

Розподiл прибутку звiтного перiоду не проводити.

 

8) Про змiну типу Товариства. Про змiну найменування Товариства. Внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, надання повноважень щодо пiдписання та державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї.

По восьмому питанню порядку денного слухали пропозицiю голови Загальних зборiв -  з метою приведення дiяльностiТовариства у вiдповiднiсть з вимогами чинного законодавства прийняти рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне, визначити тип Товариства - приватне акцiонерне товариство. Змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА", внести змiни до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, надати повноваження Генеральному директору Товариства пiдписати статут Товариства у новiй редакцiї та вчинити всiнеобхiднiта юридично значимiдiї щодо державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування:  прийняти рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне. Визначити тип Товариства - приватне акцiонерне товариство. Змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА". Внести змiни до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, надати повноваження Генеральному директору Товариства пiдписати статут Товариства у новiй редакцiї та вчинити всiнеобхiднiта юридично значимiдiї щодо державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї.

 

Пiдсумки голосування.

Результати голосування з 8-го питання порядку денного: всього голосували 11 349 голосiв. 

"за"           11 349  голосiв,100  % голосiв, присутнiх на зборах

"проти" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах

"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах

Рiшення прийнято одноголосно.

 

Рiшення прийняте Загальними зборами з 8-го питання порядку денного:

Прийняти рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне. Визначити тип Товариства - приватне акцiонерне товариство. Змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА". Внести змiни до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, надати повноваження Генеральному директору Товариства пiдписати статут Товариства у новiй редакцiї та вчинити всiнеобхiднiта юридично значимiдiї щодо державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї.

 

9)  Внесення змiн до Положення про загальнiзбори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.

По дев'ятому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборiв, яка запропонувала внести змiни до Положення про загальнiзбори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Питання, поставлене на голосування:  внести змiни до Положення про загальнiзбори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.

 

Пiдсумки голосування.

Результати голосування з 9-го питання порядку денного: всього голосували 11 349 голосiв. 

"за"           11 349  голосiв, 100  % голосiв, присутнiх на зборах

"проти" 0 голосiв, 0,00 %голосiв, присутнiх на зборах

"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах

Рiшення прийнято одноголосно.

 

Рiшення прийняте Загальними зборами з 9-го питання порядку денного:

Внести змiни до Положення про загальнiзбори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.

 

10) Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.

По десятому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборiв, яка запропонувала прийняти рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства - Бабаянц Тiгран Лазаревич, Онiщенко Свiтлана Вячеславiвна, Огоровий Станiслав Валентинович, обрати Наглядову раду Товариства на строк, визначений статутом Товариства, у складi3-х осiб: Бабаянц Тiгран Лазаревич, Онiщенко Свiтлана Вячеславiвна, Бондарчук Свiтлана Григорiвна, затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначити, що здiйснення повноважень членiв Наглядової ради Товариства вiдбувається на безоплатнiй основi, уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати договори з членами Наглядової ради.

Питання винесено на голосування.

 

Питання, поставлене на голосування:  прийняти рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства - Бабаянц Тiгран Лазаревич, Онiщенко Свiтлана Вячеславiвна, Огоровий Станiслав Валентинович. Обрати Наглядову раду Товариства на строк, визначений статутом Товариства, у складi3-х осiб: Бабаянц Тiгран Лазаревич, Онiщенко Свiтлана Вячеславiвна, Бондарчук Свiтлана Григорiвна. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначити, що здiйснення повноважень членiв Наглядової ради Товариства вiдбувається на безоплатнiй основi, уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати договори з членами Наглядової ради.

 

Пiдсумки голосування.

Результати голосування з 10-го питання порядку денного: всього голосували 11 349 голосiв. 

"за"           11 349  голосiв,100  % голосiв, присутнiх на зборах

"проти" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах

"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах

Рiшення прийнято одноголосно.

 

Рiшення прийняте Загальними зборами з 10-го питання порядку денного:

Прийняти рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства - Бабаянц Тiгран Лазаревич, Онiщенко Свiтлана Вячеславiвна, Огоровий Станiслав Валентинович. Обрати Наглядову раду Товариства на строк, визначений статутом Товариства, у складi3-х осiб: Бабаянц Тiгран Лазаревич, Онiщенко Свiтлана Вячеславiвна, Бондарчук Свiтлана Григорiвна. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначити, що здiйснення повноважень членiв Наглядової ради Товариства вiдбувається на безоплатнiй основi, уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати договори з членами Наглядової ради.

 

         

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

X

 

Інше

д/н

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондовогоринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток    

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)                       

X

 

Підняттям рук                                          

 

X

Інше

д/н

       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій  

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше

не було

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Не відбувалося

Інше (зазначити)

Д/в

       

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Дата проведення 23.04.2018  року

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

Скликання не було

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

кількість членів наглядової ради - акціонерів

3

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

0

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

0

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

З питань аудиту

X

 

З питань призначень                   

 

X

З винагород

 

X

Інші (запишіть)                                       

д/н

       

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

не проводилась

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Комітети відсутні

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так*

Ні*

Бабаянц Тігран Лазаревич

Голова наглядової ради

 

X

Онищенко Світлана В"ячеславівна

Член наглядової  ради

 

X

Бондарчук Світлана Григорівна

Член наглядової ради

 

X

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)           

X

 

Відсутність конфлікту інтересів                       

 

X

Граничний вік                                         

 

X

Відсутні будь-які вимоги                              

 

X

Інше (запишіть)                                                                          

д/н

       

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                        

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

д/н

       

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  2

 

Кожен акціонер Товариства має право ознайомитися з протоколами Наглядової ради, звернувшись з відповідною заявою на ім'я Голови Наглядової ради в термін і в порядку визначеному чинним законодавством та статутними документами Товариства.

 

За звітний період до Наглядової ради не надходило, жодних скарг, претензій, запитів з приводу роботи виконавчого органу Товариства або наглядової ради.

 

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

X

 

Інше                                    

д/н

       

 

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Генеральний директор

:- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариством, - забезпечує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами , - розпоряджається обiговими коштами та активами основних фондiв до 20% їх вартостi на пiдставi рiшень правлiння, - без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх органах управлiння, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами, - укладає угоди та iншi юридичнi акти, видає доручення, вiдкриває в кредитних установах розрахунковi, валютнi та iншi рахунки Товариства, - органiзовує ефективну роботу Товариства з метою отримання прибутку, - приймає рiшення та видає накази, розпорядження з усiх питань дiяльностi Товариства на пiдставi рiшень , - затверджує цiни та тарифи на продукцiю та послуги, що виробленi , - затверджує Положення про структурнi пiдроздiли та посадовi iнструкцiї на пiдставi рiшень , - приймає рiшення про вiдзив робiтникiв Товариства, в тому числi з закордону, - забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку, укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi договори, угоди з працiвниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення на пiдставi рiшень , - приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства.

Опис

Протоколом № 4/12 Наглядової ради вiд 30.03.2012 року вiдповiдно до Статуту призначено на посаду Генерального директора Сваволя Валерiя Петровича , паспорт серiя КЕ № 297521, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 11.06.1996 р. Посадова особа призначена безстроково, протягом своєї дiяльностi обiймала посади майстра i начальника механiчного цеху, головного iнженера, виконавчий директора, заступника генерального директора, ВАТ "ОКФа", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає , володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0.56 %(187.25грн.). Генеральний директор ПРАТ "ВД "ОДЕСА" Стаж керiвної роботи 38 рокiв. Винагорода посадовiй особi не сплачувалася у т.ч. у натуральнiй формi.

 

Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Комітетів в складі Наглядової ради у Товаристві не створено.

У товаристві відсутній колегіальний виконавчий орган.

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?(так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  2 осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                     

Так

Так

Так

Ні

Затвердження планівдіяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Так

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розмірувинагороди для голови тачленів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розмірувинагороди для головита членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення пропритягнення до майновоївідповідальності членіввиконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення прододатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення провикуп, реалізацію тарозміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфліктінтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні)   Ні

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів               

X

 

Положення про наглядову раду                          

X

 

Положення про виконавчий орган 

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

X

 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

X

 

Положення про акції акціонерного товариства           

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку              

X

 

Інше (запишіть)                                       

д/н

       

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Так

Так

Так

Так

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі                                

 

X

Менше ніж раз на рік                                   

 

X

Раз на рік                                            

X

 

Частіше ніж раз на рік                                

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

 

X

Наглядова рада                                        

 

X

Виконавчий орган                      

X

 

Інше (зазначити)                                       

д/н

       

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи                                  

 

X

За дорученням загальних зборів                        

X

 

За дорученням наглядової ради                         

 

X

За зверненням виконавчого органу                      

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                  

 

X

Інше (запишіть)                                       

д/н

       

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

1

Бабаянц Тігран Лазаревич

2468518330

57.1510927

2

Денисова Галина Федорівна

1522310242

6.603427

3

Онищенко Світлана В"ячеславівна

2189819507

0.3930611

4

Бондарчук Світлана Григорівна

1719510367

0.5607672

5

Мельникова Світлана Олексіївна

2121602448

0.424506

6

Сваволя Валерiй Петрович

2046401375

0.5607672

7

Борівська Олена Григорівна

2600001625

0.283004

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

1

2

3

4

19081

6107

Відсутність укладенного з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

13.10.2014

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

нформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства визначено, що Генеральний директор Товариства призначається Наглядовою радою, Наглядова рада - Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

 

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

 

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та включення (або не включення ) пропозицій акціонерів до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних

 

зборів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання Генерального директора та прийняття рішення про припинення його повноважень; затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та обрання особи,

тимчасово виконуючої обов'язки Генерального директора; обрання Реєстраційної комісії; обрання тимчасової лічильної комісії; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань пов'язаних із злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням Товариства згідно з Законом України "Про акціонерні товариства";

 

 

визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; обрання оцінювача майна Товариства, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти акціонерам, у випадках встановлених чинним законодавством України; внесення пропозиції щодо умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій, представництв; прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора Товариства та інших посадових осіб Товариства окрім Голови та членів наглядової ради Товариства.

 

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор, який діє одноосібно та обирається Наглядовою радою на термін до переобрання.

 

У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний та підконтрольний Загальним зборам та Наглядовій раді. Генеральний директор подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством.

Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане Генеральному директору за рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Будь-які вимоги та інші звернення до Генерального директора, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

 

В межах компетенції Генерального директор:

 

затверджує поточні плани господарської діяльності Товариства; визначає цінову політику на продукцію та послуги Товариства;

 

визначає інвестиційну політику зі створення філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством;

організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності;

 

затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади співробітників, приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства, вживає заходи заохочення та накладає стягнення;

 

укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом Товариства; надає на затвердження Загальним зборам річний звіт та баланс Товариства; без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє його у всіх

установах, підприємствах та організаціях. З тих питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів вчиняє дії на підставі відповідного рішення Загальних зборів;

 

підписує від імені Товариства будь-які угоди та вчиняє правочини, в межах наданих повноважень;

відкриває рахунки в установах банків та є розпорядником коштів по всім рахункам Товариства з правом першого підпису;

видає доручення на здійснення дій від імені Товариства, у тому числі на

 

підставі відповідного рішення Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;

видає накази, розпорядження та вказівки стосовно діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства, приймає рішення про притягнення працівників Товариства до дисциплінарної відповідальності;

 

здійснює керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань;

вирішує питання підбору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів; зобов'язаний протягом 5 днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості;

здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

 

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

 

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо Звіту з корпоративного управління

ПРАТ "ВД "ОДЕСА"

 

Адресат - Керівництву ПРАТ "ВД "ОДЕСА"

Для  надання до НКЦПФР

 

 

Ідентифікація та опис інформації про предмет перевірки

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо даних Звіту з корпоративного управління ПРАТ "ВД "ОДЕСА"

 за 2018 рік,  у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання  впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України.

 

Метою завдання було надання впевненості щодо даних Звіту з корпоративного управління емітента. Інформація емітента з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.

 

ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  ЕМІТЕНТА

Найменування   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

( ПРАТ "ВД "ОДЕСА" )

Ідентифікаційний код      02470158

Місцезнаходження           65091, Одеська обл., місто Одеса, вул. Колонтаївська, будинок 24

Дата державної реєстрації           04.09.1998

Дата запису: 22.02.2008

Номер запису: 1 556 120 0000 031286

Основні види діяльності відповідно до статутних документів           Код КВЕД 18.12 Друкування іншої продукції (основний)

Статутний капітал, грн.  33 391.75 грн.

 

Предметом перевірки були дані ПРАТ "ВД "ОДЕСА" за 2018 рік, які містяться у Звіті про корпоративне управління, згідно п.5-9, ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

-  опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

-  перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

-  порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

-  повноваження посадових осіб емітента.

 

Визначення критеріїв

Вимоги до Звіту з корпоративного управління згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

 

Опис властивих обмежень завдання

Звертаємо увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності за 2018 рік, підтверджена окремо в межах завдання з аудиту, за  яким надавався окремий аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та була висловлена думка із застереженням.

Також, нами була перевірена достовірність інформації,  яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку, згідно частини 3 статті  401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

 

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління, відповідно до чинного законодавства України  та  за такий внутрішній контроль, який він  вважає необхідним для складання  цього Звіту, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку для підтвердження достовірності даних на основі результатів виконаного нами завдання. Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації". Ми є незалежними по відношенню до товариства згідно з  Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні   до нашого звіту з надання впевненості, а також виконали інші  обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені дані на підставі достовірних наданих документів  за відповідний період. Вибір  процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету  перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських  процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку,  підтвердження та запити; зіставлення даних товариства з вимогами нормативних та законодавчих актів України, оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

Висновок

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо  не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що ПРАТ "ВД "ОДЕСА" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті  401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

 

 

Аудитор             Олег Шевченко  

  (сертифікат аудитора серії А №007776)

 

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15

08.04.2019  року

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привіле йовані

іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за

видами акцій

прості іменні

  привіле йовані

іменні

Бабаянц Тiгран  Лазаревич

10905

57.15109271003

10905

0

Денисова Галина  Федорiвна

1260

6.60342749332

1260

0

Усього

12165

63.754520203344

12165

0

 

 

X. Структура капіталу

 

Тип

та/або

клас

акцій

Кількість

акцій (шт.)

Номінальна

вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

1

2

3

4

5

Акція проста бездокументарна іменна

19081

1.75

Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

1)            брати участь в управлінні Товариством;

2)            отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому законодавством, цим статутом та внутрішніми документами Товариства;

3)            до проведення загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, в порядку, визначеному чинним законодавством, ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного загальних зборів;

4)            вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства;

5)            отримати від Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;

6)            отримувати дивіденди. У разі невиплати дивідендів у строк, визначений чинним законодавством, або у строк, установлений Загальними зборами для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений

чинним законодавством, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису

нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;

7)            отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства;

8)            вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

9)            реалізувати інші права у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законом.

 Усі акціонери Товариства зобов'язані:

1)            дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

2)            виконувати рішення органів Товариства;

3)            виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

4)            не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5)            у разі звернення до Товариства, підтвердити свій статус акціонера Товариства;

6)            виконувати вимоги чинного законодавства щодо придбання значного та контрольного пакету акцій Товариства, а також щодо укладання правочину, у вчиненні якого є заінтересованість;             -               

7)            нести інші обов'язки, встановлені законом та цим Статутом.

Між акціонерами Товариства може укладатися договір (Договір між акціонерами), за яким його сторони зобов'язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права на акції та/або права за акціями, передбачені законодавством та цим Статутом, та/або утримуватися від реалізації зазначених прав. Порядок укладення Договорів між акціонерами встановлюється чинним законодавством.

Інформація про укладення Договору між акціонерами повідомляється Товариству однією із сторін договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення.

 У випадку, коли акціонером Товариства є юридична особа, то участь в управлінні справами Товариства здійснюється через його представника. Визначення кола осіб, що можуть представляти юридичну особу-акціонера, а також надання їм таких повноважень має здійснюватися з дотриманням вимог чинного законодавства.

Акціонер (акціонери), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства має право вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

 У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.                "

 На Товариство не поширюються вимоги статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства".

 

Торгівля цінними паперами на біржовому ринку не здійснювалась. Фактів лістингу або делістингу не було.

Примітки

Випуск Товариством привілейованих акцій не передбачений.

 Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

 Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.          

 Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством.               

Статутний капітал Товариство збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

Збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) та/або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.                е3

Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, у тому числі в іноземній валюті, або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Незалежно від форми оплати вартість акцій визначається в національній валюті України. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства, затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

 У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери Товариства, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеної відповідно до чинного законодавства.

 У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Наглядової ради незалежний оцінювач також може залучатись для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства.

 Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи.

 Акція Товариства є неподільною.

Випуск акцій для покриття збитків Товариства забороняється.

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість

Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідним рішенням загальних зборів.

Товариство має право за рішенням Наглядової ради акціонерів викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.             

Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням ціни викупу акцій; кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; загальної вартості у разі викупу акцій Товариством; строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Товариство має право на здійснення дроблення або консолідації акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється чинним законодавством. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

 Товариство має право формувати резервний капітал. Рішення щодо формування резервного капіталу, його розміру та напрямів використання приймається Загальними зборами відповідно до чинного законодавства України.

На Товариство не поширюються положення пункту 2 частини 2 статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства".

 

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Наймену вання органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифі каційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номі нальна вартість акцій (грн.)

Кіль кість акцій (штук)

Загальна ном інальна вартість (грн.)

Частка у статут ному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

08.09.2010

27/15/1/10

Одеське територіальне управління ДКЦПФР

UA4000094106

Акція проста бездоку ментарна іменна

Бездоку ментарнi iменнi

1.75

19081

33391.75

100.000

Опис

Торгівля цінними паперами на біржовому ринку не здійснювалась. Фактів лістингу або делістингу не було. Розміщення цінних паперів відбувається серед акціонерів підприємства. Емісії протягом 2018 року не було.  Дострокового погашення не було.

 

 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

 

  Привілейо вані

іменні

 

1

2

3

4

5

Польовий Іван Васильович

87

0.45595094597

87

0

Кусий Дмитро Михайлович        

96

0.50311828521

96

0

Скліфос Маріанна Богданівна

25

0.13102038677

25

0

Бурдейна Валентина Станіславівна         

69

0.36161626749

69

0

Приходько Петро Олексійович

75

0.39306116032

75

0

Горбачов Сергій Сергійович

87

0.45595094597

87

0

Вавриків Ярослав Іванович

80

0.41926523767

80

0

ГербановськийВячеслав Іванович

82

0.42974686861

82

0

Коренюк Ніна Самойлівна

59

0.30920811278

59

0

Усього

660

3.45893821079

660

0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено,

а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифі каційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

08.09.2010

27/15/1/10

UA4000094106

19081

33391.75

12974

6107

0

Опис

У звязку з незаключенням договору зі зберігачами на обслуговування рахунку власних ЦП.Інших обмежень немає.

 

   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

429.000

406.000

0.000

0.000

429.000

406.000

- будівлі та споруди

382.000

274.000

0.000

0.000

382.000

274.000

- машини та обладнання

47.000

132.000

0.000

0.000

47.000

132.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

429.000

406.000

0.000

0.000

429.000

406.000

 

Пояснення :  Всi основнi засоби власнi, обмеження щодо використання вiдсутнi. Мiсцезнаходження - за мiсцезнаходженням емiтента.

    Протягом 2018 року придбання ОЗ було на сумму 9 тис. грн.,  вибуття ОЗ не було.

    Використання ОЗ до повного зносу.

первісна вартість  складає 2714 тис. грн., знос станом на 31.12.2018 року складає 2308 тис. грн.       Ступень використання ОЗ - 85,04 %

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника(тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

1948

1940

Статутний капітал (тис.грн.)

33

33

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

33

33

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VIвід 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(1948.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(33.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинiстатутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

       

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

д/н

д/н

0.00

0.000

д/н

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

д/н

д/н

0.00

0.000

д/н

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

д/н

д/н

0.00

0.000

д/н

Податкові зобов'язання

Х

75.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

78.00

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

153.00

Х

Х

Опис

Кредити на пiдприємствi вiдсутнi.

           

 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

АКФ "Грантье"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код юридичної особи

21026423

Місцезнаходження

65010 УКРАЇНА  Приморський Одеса пр-т Адміральський, 33-А, кім. 211

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4420

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.01.2011

Міжміський код та телефон

(0482) 32-46-98

Факс

32-46-99

Вид діяльності

Аудиторська діяльність

Опис

Здійснення послуг згідно договору.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПАТ "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04071 УКРАЇНА  д/н м. Київ вул. Ніжній Вал, 17/18

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

044-591-04-04

Факс

044-482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Опис

Надання послуг згідно договору про обслуговування  випусків цінних паперів

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВ "Портфельний інвестор"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код юридичної особи

13892951

Місцезнаходження

65005 УКРАЇНА  д/н м. Одеса вул. Михайлівська, 44-В

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263490

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2014

Міжміський код та телефон

0482-719-05-98

Факс

0482-719-05-96

Вид діяльності

Провадження професійної діяльності на  фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

Опис

На підставі угоди. Зміни не було.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рішення № 2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 591-04-00

Вид діяльності

Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Опис

З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна органiзацiя (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00002/ARM

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Опис

Подання звітності до НКЦПФР

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2019

01

01

Підприємство   ПРИВАТНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

за ЄДРПОУ

02470158

Територія  ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

5110137500

Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності  ДРУКУВАННЯ ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ

за КВЕД

18.12 

Середня кількість працівників  33

 

 

Одиниця виміру:тис. грн.

 

 

Адреса 65091 Одеська область Приморський район м. Одеса вул. Колонтаївська, буд. 24, т.(048) 732-55-99

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

             

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД

1801001


 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

                                                  1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000

--

--

первісна вартість

1001

--

--

накопичена амортизація

1002

--

--

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

Основні засоби

1010

429

406

первісна вартість

1011

2705

2714

знос

1012

2276

2308

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

429

406

II. Оборотні активи

Запаси

1100

200

185

Виробничі запаси

1101

191

177

Незавершене виробництво

1102

1

1

Готова продукція

1103

8

7

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1406

1389

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130

--

--

з бюджетом

1135

3

--

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

52

95

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

1

26

Рахунки в банках

1167

1

26

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

--

--

Усього за розділом II

1195

1662

1695

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

2091

2101


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

                                                   1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400

33

33

Капітал у дооцінках

1405

--

--

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1907

1915

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

1940

1948

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

 

1500

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

--

--

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

 

1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

22

5

розрахунками з бюджетом

1620

49

75

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

16

15

розрахунками з оплати праці

1630

63

57

Поточні забезпечення

1660

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

1

1

Усього за розділом IІІ

1695

151

153

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

 утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700

--

--

Баланс

1900

2091

2101

 

 

Фінансова звітність згідно МСФО

 

 

Генеральний директор

________________

Сваволя Валерій Петрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер   

________________

Борівська Олена Григорівна

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2019

01

01

Підприємство   ПРИВАТНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

за ЄДРПОУ

02470158

 

Звіт про фінансові результати( Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД

1801003

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

3752

3993

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(2421)

(2614)

Валовий:  

     прибуток 

2090

1331

1379

     збиток 

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи 

2120

--

--

Адміністративні витрати 

2130

(1292)

(1261)

Витрати на збут

2150

(22)

(92)

Інші операційні витрати 

2180

(9)

(11)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

8

15

     збиток  

2195

(--)

(--)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

--

--

Інші доходи 

2240

--

--

Фінансові витрати 

2250

(--)

(--)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(--)

(--)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

8

15

збиток

2295

(--)

(--)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

8

15

     збиток 

2355

(--)

(--)

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

8

15

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

926

1115

Витрати на оплату праці

2505

1844

1917

Відрахування на соціальні заходи

2510

422

427

Амортизація

2515

32

36

Інші операційні витрати

2520

520

483

Разом

2550

3744

3978

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

19081

19081

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

19081

19081

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

0.41926520

0.78612230

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

0.41926520

0.78612230

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--


Фінансова звітність згідно МСФО

Генеральний директор

________________

Сваволя Валерій Петрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер   

________________

Борівська Олена Григорівна

 

(підпис)

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2019

01

01

Підприємство   ПРИВАТНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

за ЄДРПОУ

02470158

 

Звітпро рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2018 рік

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД

1801004


 

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

4520

4508

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

--

Інші надходження

3095

--

--

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(1298)

(1312)

Праці

3105

(1481)

(1465)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(423)

(412)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(1249)

(1280)

Інші витрачання

3190

(44)

(39)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

25

--

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

--

--

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(--)

(--)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

--

--

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

--

--

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

--

--

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

--

--

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

25

--

Залишок коштів на початок року

3405

1

1

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

26

1


Фiнансова звiтнiсть згiдно МСФО

Генеральний директор

________________

Сваволя Валерiй Петрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер   

________________

Борiвська Олена Григорiвна

 

(підпис)

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2019

01

01

Підприємство   ПРИВАТНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

за ЄДРПОУ

02470158

 

Звітпро власний капітал

за 2018 рік

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД

1801005


 

 

Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток(непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

                          1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

33

--

--

--

1907

--

--

1940

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

33

--

--

--

1907

--

--

1940

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

8

--

--

8

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

8

--

--

8

Залишок на кінець року

4300

33

--

--

--

1915

--

--

1948

 

Фiнансова звiтнiсть згiдно МСФО

Генеральний директор

________________

Сваволя Валерiй Петрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер   

________________

Борiвська Олена Григорiвна

 

(підпис)

 

 

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за 2018 год

 

1.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

 

17 июня 1994 года согласно распоряжения регионального отделения фонда государственного имущества Украины по Одесской области № 185 - Р в соответствии с п.2 Декрета Кабинета Министров от 10 мая 1993 года № 57-93 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств iїх структурних пiдроздiлiв, якiвiдданiв оренду" произведена приватизация целостного имущественного комплекса Арендного Предприятия "Одесская книжная фабрика" путем продажи принадлежащих государству акций Открытого Акционерного Общества.

Предприятие располагает высококвалифицированными специалистами и оборудованием производства Германии.

Основной вид деятельности - предоставление полиграфических услуг.

Юридический адрес Общества : 65091, г.Одесса, ул.Колонтаевская,24.

На 31 декабря 2018 года акционерный капитал Общества представлен следующим образом:

      Количество Часть,%

Бабаянц Тигран Лазаревич     1090557,15

Другие акционеры с частью, которая не превышает 10% уставного капитала8176  42,85

 

Информация о дочерных и ассоциируемых компаниях - нет.

В качестве основателей Общества выступили:

-Одесское региональное отделение Фонда Государственного имущества Украины с частью 50%;

-Организация арендаторов трудового коллектива "Одесская книжная фабрика" с частью 50%.

Среднегодовое количество работников Общества в 2018 году представляли 34 чел.

 

2.УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, РИСКИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УКРАИНЕ.

 

Украина, чья экономика является такой, которая развивается, и имеет относительно высокие экономические и политические риски, продолжает внедрять экономические реформы и развивать законодательную, налоговую и регуляторную базы согласно требованиям рыночной экономики. Будущая стабильность украинской экономики в большой степени зависит от этих реформ и эффективности экономических, финансовых и монетарных мероприятий, которые употребляются правительством, вместе с налоговым, юридическим и политическим развитием. Экономики, что развиваются, являются чувствительными к рыночным колебаниям и снижению темпам экономического развития в мировой экономике.

Мировой финансовый кризис привел к нестабильности на рынках капитала, существенного ухудшения ликвидности в банковском секторе и осложнения условий кредитования в Украине.

Основными рисками в деятельности Общества являются высокая конкуренция на рынке полиграфических услуг и очень значительный износ основного оборудования Общества.

3.ОСНОВА СКЛАДЫВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ.

Эта финансовая отчетность была составлена на основе принципа исторической стоимости. Финансовая отчетность представлена в гривнах и все суммы округлены к ближайшей тысяче.

 

Заявление о соответствии

 

Финансовая отчетность Общества составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности(МСФЗ) в редакции, опубликованной Советом из Международных стандартов финансовой отчетности. Компанией приняты все стандарты, которые опубликованы и вступили к действию для отчетных периодов, которые начинаются с 1 января 2012 года и раньше.

 

4.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

 

Функциональная валюта и валюта представления

 

Функциональной валютой и валютой представления отчетности Общества является гривна.

 

Краткосрочная/долгосрочная классификация

 

Актив(обязательство) классифицируется как текущий, если планируется его реализация(погашение), или если планируется его продажа или использование в течении 12 месяцев после отчетной даты. Другие активы (обязательства) классифицируются как долгосрочные. Финансовые инструменты классифицируются исходя из ожидаемого срока их полезного использования. Отсроченные доходы и соответствующие расходы на подключение классифицируются как текущие.

 

Операции в иностранной валюте

 

Операции, которые осуществляются в валютах, отличающихся от функциональной (иностранные валюты), сначала отображаются в функциональной валюте по обменному курсу, что действия на дату проведения операции.

Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах , перечисляются в функциональную валюту по обменному курсу на отчетную дату. Немонетарные статьи, которые оцениваются по исторической стоимости в иностранной валюте, перечисляются по обменному курсу, что действовал на дату проведения операции. Результат такого пересчета признается в прибылях и убытках. Немонетарные статьи, которые учитываются по справедливой стоимости в иностранной валюте, перечисляются по обменному курсу, что действует на дату определения справедливой стоимости. Результат такого пересчета признается в прибылях или убытках от изменения справедливой стоимости статьи.

 

Признание и оценка доходов

Доходы признаются, если существует высокая достоверность того, что Общество извлечет экономические выгоды, а доходы могут быть достоверно определены. Доходы оцениваются по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или такой, которая подлежит получению, за вычетом скидок, бонусов и налогов по продаже. Эти налоги считаются полученными от имени государственных органов.

Доходы, главным образом, являют собой доходы от реализации продукции собственного производства.

 

Основные средства

 

Основные средства отображаются по первобытной стоимости за вычетом накопленного износа и накопленных убытков от уменьшения полезности.

Стоимость основных средств включает в себя стоимость профессиональных услуг, а также, в случае квалифицированных активов затраты на ссуды капитализируются. Износ рассчитывается как уменьшение стоимости активов, кроме земли, к их оценочной остаточной стоимости, если такая существует, в течении всего ожидаемого срока полезного использования. Начисление износа начинается, когда активы готовы к их целевому использованию.

Расходы на ремонт и удержание основных средств отображаются по мере их понесшего.

Если капитализируются новые запасные части, замененные запасные части выводятся из эксплуатации, и их остаточная балансовая стоимость признается убытком от выбытия.

Если сумма ожидаемых расходов из выведения из эксплуатации актива после его использования существенной для финансовой отчетности, приведенная стоимость ожидаемых расходов из выведения из эксплуатации активов после его использования включается в первобытную стоимость соответствующего актива, если выполняются критерии признания резерва.

Износ насчитывается за прямолинейным методом в течении ожидаемых сроков полезного использования соответствующих активов:

 

 

                                    КАТЕГОРИЯ АКТИВА           СРОК     

     ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

          (годы)

Дома и сооруженияОт  15  лет

Машины и оборудование   От    5  лет

Транспортные средства   От    5  лет

Компьютеры, офисная мебель и инвентарь   От    4  лет

Другие основные средства     От   12 лет

 

Метод начисления износа, ожидаемый срок полезного использования и остаточная стоимость пересматриваются по крайней мере раз в год и корректируются на перспективной основе, если это необходимо. Ожидается, что остаточная стоимость будет равняться нулю для большинства активов.

Признание объекта основных средств  прекращается после его выбытия или если не ожидается получение будущих экономических выгод от его дальнейшего использования или выбытия. Любые прибыли или убытки, которые возникают в связи с прекращением признания актива (рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от выбытия актива и его балансовой стоимостью), включаются в отчет о финансовых результатах за год, в котором состоялось прекращение признания объекта.

Износ улучшений арендованной недвижимости насчитывается в течении всего ожидаемого срока их полезного использования на той же основе, что и износ собственных активов, или в течении срока соответствующей аренды, если он меньше первого.

 

Незавершенное строительство

Объекты, которые находятся в процессе незавершенного строительства, капитализируются как отдельный элемент основных средств. По завершении строительства стоимость объекта переносится к соответствующей категории основных средств. Износ на объекты незавершенного строительства не насчитывается.

 

Аренда 

Аренда классифицируется как финансовая в том случае, когда по условиям аренды, все значительные риски и выгоды собственности передаются арендатору. Все другие виды аренды классифицируются как операционная аренда. Оценка аренды зависит от сущности операций. Но, как правило, условия, что позволяют Обществу классифицировать аренду как финансовую, являются такими: если срок аренды превышает 75% ожидаемого срока полезного использования или если дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей превышает 90% справедливой стоимости арендованного актива.

Основные средства, приобретенные путем финансовой аренды, капитализируются и отображаются за меньшей из двух величин: справедливой стоимостью или дисконтированной стоимостью минимальных арендных платежей в начале аренды, за вычетом накопленного износа и убытка  от  уменьшения полезности. Износ на арендованные активы насчитывается в течение всего срока полезного использования актива. Однако если отсутствующая обоснованная уверенность в том, что к Обществу перейдет право собственности на актив в конце срока аренды, актив амортизируется в течение более короткого из таких периодов: сроку полезного использования актива и срока аренды.

Платежи за операционную аренду отображаются в составе прибылей и убытков на основании линейного метода в течении всего срока соответствующей аренды.

 

Уменьшение полезности нефинансовых активов

На каждую отчетную дату Общество определяет, есть ли признаки возможного уменьшения полезности актива. Если такие признаки существуют, или если необходимо выполнить ежегодное тестирование актива на уменьшение полезности, Общество осуществляет оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива - это наибольшая из таких величин: справедливая стоимость актива или подразделения, которое генерирует денежные потоки, за вычетом расходов на продажу, и ценность от использования актива.

Возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, за вычетом случаев, когда актив не генерирует поступления средств, которые по большей части являются независимыми от поступлений, генерирующих другими активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость считается, что полезность актива уменьшилась, и он списывается к возмещаемой стоимости. При оценке ценности от использования будущие денежные потоки дисконтируются за ставкой дисконтирования к налогообложению, которая отображает текущую рыночную стоимость денег и риски, свойственные активу. При определении справедливой стоимости за вычетом расходов на реализацию учитываются последние операции на рынке, при наличии. В случае невозможности определение таких операций используется соответствующая модель оценки. Такие расчеты подтверждаются расчетными коэффициентами или другими доступными показателями справедливой стоимости. Убытки от уменьшения полезности текущей деятельности признаются в прибылях и убытках.

Единица, которая генерирует денежные средства, являет собой наименьшую идентифицированную группу активов, которая генерирует денежные поступления, по большей части независимые от денежных поступлений от других активов или групп активов. Исходя из специфики операционной деятельности Общества, руководство определило, что Общество имеет одну единицу, которая генерирует денежные средства, которая представляет собой все активы Общества.

На каждую отчетную дату определяется, есть ли признаки того, что раньше признанные убытки от уменьшения полезности актива больше не существуют или уменьшились. Если такие признаки есть, проводятся расчеты возмещаемой стоимости. Раньше признанные убытки от уменьшения полезности сторнирования только в том случае, если имело место изменение в оценке, которое использовалось для определения возмещаемой стоимости актива со времени последнего признания убытка от уменьшения полезности. Если это так, балансовая стоимость актива увеличивается к возмещаемой стоимости актива. Эта увеличенная стоимость не может превышать балансовую стоимость, которая была бы определена за вычетом амортизации, если бы в предыдущие годы не был признанный убыток от уменьшения полезности актива. Такое сторнирование стоимости признается в составе прибылей и убытков. После сторнирования износ корректируется в будущих периодах с целью распределения переоцененной балансовой стоимости актива за вычетом его ликвидационной стоимости на систематической основе в течение срока его полезного использования.

 

Запасы

Запасы  оцениваются за меньшей из двух величин: себестоимостью или чистой стоимостью реализации товаров, которые будут проданы отдельно. Себестоимость запасов определяется за методом первое "поступление - первый расход" (ФИФО). Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства состоит из стоимости сырья и материалов, прямых расходов на оплату труда, других прямых расходов и распределенных общепроизводственных расходов согласно нормальной производственной мощности Общества.

Чистая реализационная стоимость определяется как возможная цена продажи согласно к обычным условиям бизнеса, уменьшенная на расходы в завершение товара и предпродажную подготовку.

 

Финансовые активы

 

Первобытное признание и оценка

Финансовые обязательства согласно МСБО (IAS) 39, классифицируются соответственно как финансовые активы по справедливой стоимости с отображением переоценки в прибылях или убытках; ссуды и дебиторская задолженность; инвестиции, которые воздерживаются к погашению; или финансовые активы, имеющиеся для продажи или производные финансовые  инструменты, которые были определены как эффективный инструмент хеджирования. Во время первобытного признания финансовых активов Общество присваивает им соответствующую категорию.

Финансовые активы Общества включают денежные средства и их эквиваленты, торговую и другую дебиторскую задолженность и поворотную финансовую помощь, все из которых квалифицируются как кредиты и дебиторская задолженность согласно МСБО (IAS) 39.

Кредиты и дебиторская задолженность - это непроизводные финансовые активы с фиксированными или определенными платежами, которые не котируются на активном рынке. Такие финансовые активы первобытно признаются по справедливой стоимости с добавлением суммы прямых расходов за операциями, если такие есть.

 Дальнейшая оценка

После первобытного признания такие финансовые активы в дальнейшем отображаются по амортизационной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом уменьшения полезности. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также комиссионных или расходов, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Амортизация отображается в составе финансовых доходов в отчете о совокупном доходе.

 

Финансовые обязательства

 

Первобытное признание и оценка

 

Финансовые обязательства согласно МСБО (IAS) 39 классифицируются соответственно как финансовые обязательства по справедливой стоимости с отображением переоценки в прибылях или убытках, кредиты и ссуды или производные инструменты, определенные как инструменты эффективного хеджирования. Во время первобытного признания финансовых обязательств присваивает им соответствующую категорию.

Финансовые обязательства признаются первобытно по справедливой стоимости за вычетом, а в случае кредитов и ссуд, суммы прямых расходов за операциями. Финансовые обязательства предприятия включают торговую и другую кредиторскую задолженность, а также кредиты и ссуды.

 

Дальнейшая оценка

 

После первобытного признания процентные кредиты и ссуды, кредиты и другая кредиторская задолженность с фиксированным и сроком погашения, дальнейшая оценка происходит по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

Доходы и расходы признаются в составе чистой прибыли или убытка при прекращении их признания, а также по мере амортизации с использованием метода эффективной процентной ставки. Амортизация стоимости рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также комиссионных или расходов, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Амортизация с использованием метода эффективной процентной ставки отображается в отчете о совокупном доходе в составе финансовых расходов.

 

Уменьшение полезности финансовых активов

 

Предприятие определяет, существуют ли объективные признаки уменьшения полезности финансовых активов на каждую отчетную дату. Считается, что уменьшение полезности финансовых активов или группы финансовых активов происходит только тогда, когда существуют объективные признаки уменьшения полезности в результате одной или больше событий, которые наступили после первобытного признания актива (в случае возникновения убытков), и такой случай возникновения убытков влияет на ожидаемые будущие денежные потоки от финансового актива или группы финансовых активов, которые могут быть надежно определенными.

Объективные признаки уменьшения полезности могут включать признаки того, что заемщик или группа заемщиков испытывают существенные финансовые трудности, нарушают обязательство из уплаты процентов или основной суммы долга, вероятность их банкротства или финансовой реорганизации, а также признаки на основании доступной рыночной информации, умеренного уменьшения ожидаемых будущих денежных потоков, например, изменения в уровне просроченных платежей или в экономических условиях, которые коррелируют с убытками.

Относительно активов, отображенных по амортизированной стоимости, Общество сначала проводит отдельную оценку существования объективных признаков уменьшения полезности индивидуально значимых финансовых активов, или совокупно за финансовыми активами, которые не являются индивидуально значимыми.

В случае, если объективные признаки уменьшения полезности финансового актива, который рассматривается отдельно, существенного или не существенного отсутствующие, этот актив включается в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска. Такая группа финансовых активов оценивается на предмет уменьшения полезности на совокупной основе. Активы, которые оцениваются отдельно на предмет уменьшения полезности, и относительно которых признается или продолжает признаваться убыток от уменьшения полезности, не оцениваются на предмет уменьшения полезности на совокупной основе.

При наличии объективных признаков понесшего убыток в результате уменьшения полезности финансовых активов сумма убытков определяется как разница между балансовой стоимостью активов и текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков  ( не включая будущих ожидаемых кредитных убытков, которые еще не были понесены). Текущая стоимость ожидаемых будущих денежных потоков дисконтируется за первобытной эффективной процентной ставкой за финансовым активом.

Балансовая стоимость актива уменьшается путем применения счета резерва, а сумма убытка признается в прибылях и убытках для всех обесцененных финансовых активов.

Кредиты и дебиторская задолженность вместе с соответствующим резервом списываются, когда нет реальной перспективы возмещения в ближайшее время. Если в будущем году сумма ожидаемого убытка от уменьшения полезности снижается или увеличивается в связи с событием, которое состоялось после признания убытка от уменьшения полезности, то раньше признанный убыток, от уменьшения полезности увеличивается или уменьшается путем корректировки счета резерва.

 

Прекращение признания финансовых инструментов

 

Финансовые активы

 

Прекращение признания финансового актива ( или части финансового актива или части группы подобных финансовых активов) происходит в случае, если:

- миновал срок действия прав на получение денежных потоков  от  финансового  

  актива;

- Общество передало свои права на получение денежных потоков от актива или приняло на себя обязательство за выплатами третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без существенной задержки по "транзитному" соглашению; или (а) Общество передало практически все риски и выгоды от актива, или (б) Общество не передало, но и не хранит за собой, практически все риски  и выгоды от актива, но передало контроль над этим активом.

 

Финансовые обязательства

 

Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае выполнения, аннулирования или окончания срока действия соответствующего обязательства.

При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же кредитором на существенно отличных условиях или в случае внесения существенных изменений в условиях существующего обязательства, такая замена или модификация отображается как прекращение признания первобытного обязательства и признание нового обязательства в учете с признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в прибылях и убытках.

 

Налоги   

 

Текущий налог на прибыль

 

Текущие налоговые активы и обязательства за текущий и предыдущий периоды оцениваются за суммой, ожидаемой к возмещению от налоговых органов или к оплате налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, что применяются для расчета этой суммы, - это ставки и законодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату.

 

Отсроченный налог на прибыль

 

Отсроченный налог на прибыль рассчитывается за методом обязательств путем определения временных разниц на отчетную дату между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансово      й отчетности.

Отсроченные налоговые обязательства признаются за всеми облагаемыми налогом временными разницами, кроме случаев когда:

- отсроченное налоговое обязательство возникает в результате первобытного признания гудвила, актива или обязательства, в ходе соглашения, которое не является объединением бизнеса, и на момент осуществления операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на облагаемую налогом прибыль или убыток;

- относительно облагаемых налогом временных разниц, связанными с инвестициями в дочерние компании, если распределение во времени сторнування временной разницы может контролироваться и существует значительная вероятность того что временная разница не будет сторнована в обозримом будущем.

Отсроченные налоговые активы из налога на прибыль признаются за всеми временными разницами, которые подлежат вычету и перенесенными неиспользованными налоговыми убытками, в той мере, в которой существует значительная вероятность того, что Общество будет иметь облагаемую налогом прибыль, против которой могут быть зачтены временные разницы, которые подлежат вычету, неиспользованные налоговые убытки, кроме случаев когда:

- отсроченный актив из налога на прибыль, которая относится к временной  разнице, которая подлежит вычету, возникает в результате первобытного признания актива или обязательства, которое возникло не в результате объединения бизнеса и которое на момент осуществления операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на облагаемую налогом прибыль или убыток;

- относительно временных разниц, которые подлежат вычету, и которые связаны с инвестициями в ассоциированные компании, отсроченные налоговые активы признаются только в той мере, в которой есть значительная вероятность того, что временные разницы будут использованы в ближайшем будущем, и Общество будет иметь облагаемую налогом прибыль, против которой могут быть использованы временные разницы.

Балансовая стоимость отсроченных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и снижается в той мере, в которой получение достаточной облагаемой налогом прибыли, которая позволит использовать все или часть отсроченных налоговых активов, оценивается как маловероятное. Непризнанны отсроченные налоговые активы пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той мере, в которой появляется значительная вероятность того, что будущая облагаемая налогом прибыль позволит использовать отсроченные налоговые активы. Отсроченные налоговые активы и обязательства определяются за ставками налога, которые будут применяться в течение периода реализации актива или урегулирования обязательства на основании законодательства, которое приобрело или фактически вступило в силу на отчетную дату.

Отсроченный налог, который относится к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка. Статьи отсроченные налогом признаются в соответствии с операциями, на которых они основываются, или в составе другого совокупного дохода, или непосредственно в капитале.

Отсроченные налоговые активы и отсроченные налоговые обязательства залечиваются друг против друга, если есть юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и отсроченные налоги относятся к одной и той же облагаемой налогом компании и налоговому органу.

 

Резервы

Резервы признаются, когда в результате определенного события в прошлом, Общество имеет юридически или добровольно взятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности будет нужный отток ресурсов, которые воплощают в себе будущие экономические выгоды, а также сумму обязательства можно достоверно определить.

Если предприятие планирует получить возмещение некоторой части или всех резервов, например, по договору страхования, возмещения признаются как отдельный актив, но только в том случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению. Расходы, которые касаются резерва, отображаются в прибылях и убытках за вычетом возмещения.

 

Условные активы и обязательства 

  

Условные активы не признаются, а раскрываются в финансовой отчетности, если поступление экономических выгод является вероятным.

Условные обязательства не отображаются в финансовой отчетности, за исключением случаев, когда существует вероятность того, что для погашения обязательства будет нужно отток ресурсов, и при этом сумма таких обязательств может быть достоверно определена. Информация о таких обязательствах подлежит раскрытию, за исключением случаев, когда возможность оттока ресурсов, которые являют собой экономические выгоды, является маловероятной.

 

События после отчетной даты

 

События после отчетной даты, которые предоставляют дополнительную информацию о финансовом состоянии Общества на отчетную дату (корректирующие события), отображаются в финансовой отчетности. События которые состоялись после отчетной даты, которые не являются корректирующими событиями, отображаются в примечаниях к финансовой отчетности, если они являются существенными.

 

5.УЧЕТНЫЕ ОЦЕНКИ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В  ОЦЕНКАХ.

 

Учетные оценки

 

Некоторые суммы, включенные в финансовую отчетность или такие, которые осуществляют на нее влияние, а также связанное с ними раскрытие информации должны быть оценены, что требует от руководства осуществления предположений относительно сумм или условий, которые не могут быть точно известны на дату подготовки финансовой отчетности.

"Критическая учетная оценка" является одновременно существенной для отображения как финансового состояния Общества, так и результатов его деятельности и требует от руководства наиболее сложных, субъективных или комплексных суждений, чаще всего в результате необходимости оценки влияния аспектов, которые по своей сути являются неопределенными.

Руководство проводит такую оценку на постоянной основе, исходя из результатов и опыта прошлых периодов, консультаций специалистов, тенденций и других методов, которые руководство считает приемлемыми при определенных обстоятельствах, а также исходя из прогнозов относительно того, как они могут измениться в будущем. Однако неопределенность относительно этих предположений и оценочных значений может привести к результатам, которые могут требовать существенных корректировок балансовой стоимости актива или обязательства, относительно которых осуществляются такие предложения и оценки в будущем.

 

Износ и амортизация

 

Износ и амортизация основываются на осуществленных руководством оценках будущих сроков полезного использования основных средств и нематериальных активов. Оценки могут изменяться под воздействием технологического развития, конкуренции, изменений рыночной конъюнктуры и других факторов, и подобные изменения могут привести к изменениям ожидаемых сроков полезного использования и амортизационных начислений корректируются на перспективной основе.

 

Уменьшение полезности нефинансовых активов

 

Основные средства и нематериальные активы тестируются на уменьшение полезности раз в году или при наличии обстоятельств, которые показывают на возможность уменьшения полезности. Факторы, которые считаются существенными для инициирования оценки на предмет уменьшения полезности, включают такое: существенное падение рыночных цен, существенное недовыполнение показателей операционной деятельности, учитывая исторические или ожидание в будущем операционной деятельности, существенные изменения в использовании активов или в общей бизнес стратегии Общества, включая активы, относительно которых принято решение об их ликвидации или замене, и поврежденных активах или активах, снятых из эксплуатации, негативные отраслевые или экономические тенденции и существенный перерасход средств в развитии активов.

Оценка возмещаемых сумм активов должна частично основываться на оценках руководства, включая определение соответствующих активов, которые генерируют денежные средства, оценку ожидаемых показателей операционной деятельности, способность активов генерировать доход, предположение относительно конъюнктуры рынка в будущем. Изменения в обстоятельствах, а также в оценках и предложениях руководства могут привести к убыткам от уменьшения полезности в соответствующих периодах.

 

Уменьшение полезности дебиторской задолженности за товары, работы, услуги и другой дебиторской задолженности

 

Резерв под обесценивание дебиторской и другой задолженности формируется на основании оценки Компанией возможности погашения дебиторской задолженности отдельными клиентами. МСФЗ 39 требует оценивать убыток от обесценивания, которое определяется как разница между балансовой стоимостью дебиторской задолженности и нынешней стоимостью будущих денежных потоков, дисконтированных за эффективной процентной ставкой. Факторы, которые принимаются к сведению во время оценивания дебиторской задолженности,  включают ее анализ за сроком возникновения, финансовое положение и кредитную историю покупателя.

Отсроченные налоговые активы

Отсроченные налоговые активы признаются для всех временных разниц, которые относятся на расходы в налоговом учете, если существует вероятность наличия  облагаемой налогом прибыли, в счет которой могут быть использованные убытки. Существенные оценки руководства необходимые для определения суммы отсроченных налоговых активов, которые могут быть признаны, исходя из вероятных сроков и размера будущей облагаемой налогом прибыли и стратегии налогового планирования в будущем.

Судебные споры и претензии

Общество может быть объектом разного рода судебных споров и претензий, включая рассмотрения за делами об обжаловании нормативных актов, относительно результата, которых существует значительная степень неопределенности. Руководство проводит оценку, среди других факторов, степени вероятности неблагоприятного результата и возможности реальной оценки суммы убытка.

Непредсказуемые события или изменения этих факторов, могут требовать увеличения или уменьшения сумы к начислению или требовать начисления суммы, не начисленной раньше в силу того, что такое начисление не считалось вероятным или реальная оценка не была возможной.

 

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ( 1010, 1011, 1012  БАЛАНСА )

                                                                                                                                      ( тыс. грн )

                 Дома и                     

     сооружения        Машины и

  оборудование             Всего

Первобытная стоимость:            

На  01.01.2018 г.886   1819  2705

Поступление-     9     9

Выбытие     -     -     -

На 31.12.2018г.   886   1828  2714

Износ и убытки от уменьшения полезности             

На 01.01.2018г.   587   1689  2276

Начисленный износ за год     25    7     32

Уменьшение полезности   -     -     -

Выбытие     -     -     -

На 31.12.2018 г.  612   1696  2308

Остаточная стоимость:             

На 01.01.2018 г.  299   130   429

На 31.12.2018 г.  274   132   406

 

7.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ (строки 1100, 1101, 1102, 1103 баланса)

                                                                                                                                                                                               ( тыс.грн)

Виды за основными группами запасов31.12.2018г.      31.12.17г.

Производственные запасы177   191

Незавершенное производство   1     1

Готовая продукция7     8

Вместе      185   200

 

По состоянию на 31.12.2018г. незавершенное производство состоит следующих элементов:

                                                                                                                                                                                               ( тыс.грн)

Элементы незавершенного производства     31.12.18г.

Сырье и материалы1

Расходы на оплату труда-

Отчисления на социальные мероприятия     -

Расходы на содержание оборудования-

Общепроизводственные расходы-

Вместе      1

 

 

8.ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги (строка 1125 баланса)

                                                                                                                                                                                             (тыс.грн)

Виды за основными группами покупателей   31.12.2018г.      31.12.2017г.

Дебиторская задолженность за полиграфические услуги  1389  1406

 

Общество оказывает услуги для одного основного клиента, который является его единственным должником состоянием на 31.12.2018г. В Общества существует обоснованная уверенность относительно погашения существующих долгов, потому резерв под уменьшение полезности дебиторской задолженности не создавался.

Другая текущая дебиторская задолженность ( строка 1155 баланса)

                                                                                                                                                                                                (тыс.грн)

Виды за основными группами покупателей   31.12.2018г.      31.12.2017г.     

Задолженность за приобретенные товары и услуги95    52   

Чистая реализационная стоимость    95    52   

 

На 31.12.2017г. и  31.12.2018г. дебиторская задолженность за товары, работы, услуги и другая дебиторская задолженность являются беспроцентными и погашается в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества.

 

9. СЧЕТА В БАНКАХ  (строка 1167 баланса)  

                                                                                                                                                                                             (тыс.грн)

      31.12.2018г.      31.12.2017г.

Денежные средства в банках в национальной валюте     26    1

Всего26    1

 

10.ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ( ДОЛЕВОЙ) КАПИТАЛ  (строка 1400)

На 31.12.2018г. утвержденный и полностью оплаченный уставный капитал представлял 33.391,75 грн. и состоял из 19081 простых акций нарицательной стоимостью 1,75 грн. каждая.

Дивиденды в 2018 году не объявлялись и не выплачивались.

 

11. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги (строка 1615 баланса)

 

                                                                                                                                                                                                 (тыс.грн)

Виды за основными группами поставщиков   31.12.2018г.      31.12.2017г.

Кредиторская задолженность за приобретенную бумагу   3     19

Кредиторская задолженность за полученные коммунальные услуги     2     3

Вместе      5     22

 

12.ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Чистый доход от реализации продукции (строка 2000 Отчета о финансовых результатах)

                                                                                                                                                                                               (тыс.грн)

Основные виды доходов   2018г.

Выпуск полиграфической продукции   3752

Всего       3752

 

Себестоимость реализованной продукции (строка 2050 Отчета о финансовых результатах)

                                                                                                                                                                                        (тыс.грн)

Основные элементы себестоимости    2018г.

Прямые услуги посторонних организаций    234

Прямые материальные расходы  503

Прямые расходы на оплату труда     728

Отчисления на социальные мероприятия     157

Амортизация       30

Распределенные общепроизводственные расходы    392

Нераспределенные производственные расходы      377

Вместе      2421

 

Административные расходы ( строка 2130 Отчета о финансовых результатах)

                                                                                                                                                                                        (тыс.грн)

Основные виды расходов  2018г.

Расходы на оплату труда555

Выплаты за отпусками    60

Отчисления на социальные мероприятия     148

Услуги посторонних организаций     186

Материальные расходы    8

Налог на землю    310

Услуги банков     12

Другие административные услуги     13

Списание необоротных активов-

Вместе      1292

 

Расходы на сбыт ( строка 2150 Отчета о финансовых результатах)

                                                                                                                                                                                        (тыс.грн)

Основные виды расходов  2018г.

Упаковочные материалы   19

Амортизация       3

Вместе      22

 

Другие операционные расходы (строка 2180  Отчет о финансовых результатах)

                                                                                                                                                                                        (тыс.грн)

Основные виды расходов  2018г.

Выплата льготных пенсий-

Выплаты по больничным   2

Материальные расходы    7

Вместе      9

 

13.ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГИ (строка 1045  Баланса и строки 2195, 2295  Отчета о финансовых результатах)

Прибыль Общества подлежит налогообложению только на территории Украины. Согласно Налоговому кодексу Украины предусматривается постепенное уменьшение ставок налога с 25% до 16% в течение нескольких следующих лет. В 2018году ставка налога представляла 18 % от облагаемой налогом прибыли.

                                                                                                                                                                                        (тыс.грн)

      2018г.

Прибыль к налогообложению согласно данным Отчета о финансовых результатах   8

Налог на прибыль за фактической ставкой (в 2018г. - 18%)   1

Доходы, которые не включаются в состав доходов                                       при  определении  облагаемой  налогом  прибыли      -

 

 

14. ХАРАКТЕР И СТЕПЕНЬ РИСКОВ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В СВЯЗИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Основные финансовые инструменты Общества включают денежные средства и их эквиваленты и другие оборотные финансовые активы. Общество имеет разные другие финансовые инструменты, как, например, торговая кредиторская и дебиторская задолженность, которые возникают непосредственно в ходе ее операционной деятельности.

Политика Общества не предусматривает торговлю финансовыми инструментами.

Обществу свойственны кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск.

Общая программа управления рисками сконцентрирована на непредсказуемости и неэффективности финансового рынка Украины, и направлена на уменьшение его потенциального негативного влияния на финансовое состояние Общества.

Подходы к управлению каждым из этих рисков представленные ниже.

 

Рыночный риск

Рыночный риск - это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков за финансовым инструментом будет колебаться в результате изменений рыночных цен. Рыночные цены содержат в себе три типа риска: риск изменения процентной ставки, валютный риск и другие ценовые риски.

 

Риск ликвидности

Общество осуществляет анализ сроков погашения активов и обязательств и планирует свою ликвидность в зависимости от ожидаемых сроков погашения соответствующих финансовых инструментов. Потребности Общества в короткой и долгосрочной ликвидности по большей части обеспечиваются за счет денежных средств от операционной деятельности.

 

Кредитный риск

Кредитный риск - это риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства за финансовыми инструментами или по контракту, что может привести к финансовым убыткам. Обществу свойственен кредитный риск от операционной деятельности ( в первую очередь, за торговой дебиторской задолженностью) и от финансовой деятельности, включая депозиты в банках и финансовых учреждениях, операции с иностранной валютой  и другие финансовые инструменты.

Финансовые инструменты, которые потенциально могут привести к существенной концентрации кредитного риска Общества, состоят в основном из средств у банка, краткосрочных депозитов, а также торговой и другой дебиторской задолженности.

Максимальный кредитный риск для предприятия на 31.12.2017г. и на 31.12.2018г. состоял из такого:

                                                                                                                                                                                            (тыс.грн)

      31.12.2018г.      31.12.2017г.

Денежные средства и их эквиваленты26    1

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги  1389  1406

Другие оборотные финансовые активы-     -

Вместе      1415  1407

 

Средства Общества размещаются в больших банках, которые расположены в Украине и имеют добрую репутацию.

Дебиторская задолженность представлена за вычетом резервов сомнительной задолженности. Общество не требует залога за финансовыми активами. Концентрация кредитного риска за торговой дебиторской задолженностью ограничивается тем фактом, что клиентская база Общества включает одного основного клиента с надежной историей взаиморасчетов.

На 31.12.2018г. анализ за сроками погашения торговой и другой дебиторской задолженности предприятия был следующим:

 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                            (тыс.грн)

      Вместе      Дебиторская задолженность за сроком возникновения

            До 3 месяцев            От 3 до 6     

      месяцев           От 6 до 9      

      месяцев     От 9 месяцев

      до года     Больше года

2018г.      1389  756   19    -     614   -

 

 

15. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Сумма базовой прибыли на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли за год, который приходится на владельцев обычных, на средневзвешенное число обычных акций, которые находятся в обращении на протяжении года.

Базовая прибыль на акцию за годы, которые закончились 31 декабря, является такой:

                                                                                                                                                                                    (тыс.грн)

       2018г.

Чистая прибыль, которая приходится на владельцев обычных акций   8

Средневзвешенное количество обычных акций в обращении      19081

Сумма базовой прибыли на акцию в грн.    0,41927

 

На 31 декабря 2018г.Общество не имело потенциальных обычных акций.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ

2

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21026423

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15

4

Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

4420

5

Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

0677

23.02.2017

6

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2018 - 31.12.2018

7

Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

02

8

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Відсутній

9

Номер та дата договору на проведення аудиту

62

22.02.2019

10

Дата початку та дата закінчення аудиту

01.04.2019 - 05.04.2019

11

Дата аудиторського висновку

08.04.2019

12

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

15000.00

13

Текст аудиторського звіту

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 

Адресат - керівництву ПРАТ "ВД "ОДЕСА"

Для надання до НКЦПФР

 

Звіт щодо аудиту  фінансової звітності

 

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансових звітів ПРАТ "ВД "ОДЕСА", що складається з балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року та відповідних звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік, рух грошових коштів та власний капітал за  рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан компанії на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

 

 

Основа для думки із застереженням

Товариство не проводило аналізу на знецінення основних  засобів, як того вимагає Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 36 "Зменшення корисності активів" (МСБО 36). На нашу думку, існують ознаки того, що такі основні кошти могли втратити частину своєї вартості внаслідок негативного впливу фінансової кризи. Ми не змогли оцінити вплив цього відхилення від МСБО 36 на звіт про сукупні доходи та витрати товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. Наша думка щодо фінансової звітності поточного періоду містить застереження у зв'язку з можливим впливом даних обставин на порівнянність показників поточного і минулого року.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за  аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з  Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні   до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші  обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

 

Ключові питання аудиту

Ми визначили, що за виключенням питання, викладеного в розділі "Основа для думки із застереженням" відсутні інші ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити в нашому звіті.

 

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати групу чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї консолідованої фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.  Окрім того, ми:

"     ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

"     отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

"     оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

"     доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість групи продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити групу припинити свою діяльність на безперервній основі.

"     оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті  аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

 

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги".

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" нами був перевірений "Звіт про корпоративне управління"  ПРАТ "ВД "ОДЕСА" за 2018 рік.

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо  не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що ПРАТ "ВД "ОДЕСА" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті  401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Також, нами була перевірена достовірність інформації,  яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку, згідно частини 3 статті  401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

 

Визначення вартості чистих активів.

Згідно частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Вартість чистих активів ПРАТ "ВД "ОДЕСА" складає 1 948 тис. грн. та  зареєстрований статутний капітал складає 33 тис. Таким чином, вартість чистих активів є більшою за статутний  капітал товариства  та на думку аудитора, ПРАТ "ВД "ОДЕСА" дотримується вимог чинного законодавства.

 

 

 

 

ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

 

Повне найменування      АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ

 

Код ЄДРПОУ

      21026423

Місцезнаходження  65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15

Дата державної реєстрації    23 травня 1995 року

 

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги     № 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

 

Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення  до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторську перевірку професійних учасників ринку цінних паперів № 326 від 19.03.2013 р. чинно до 26.11.2020 р.

 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0677, рішення АПУ від 23.02.2017 № 339/3 чинне до 31.12.2022 року

 

 

  ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  ЕМІТЕНТА

Найменування      ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

( ПРАТ "ВД "ОДЕСА" )

Ідентифікаційний код    02470158

Місцезнаходження 65091, Одеська обл., місто Одеса, вул. Колонтаївська, будинок 24

Дата державної реєстрації    04.09.1998

Дата запису: 22.02.2008

Номер запису: 1 556 120 0000 031286

Основні види діяльності відповідно до статутних документівКод КВЕД 18.12 Друкування іншої продукції (основний)

Статутний капітал, грн.33 391.75 грн.

 

Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку

 

Аудиторська перевірка проводилася згідно угоди  № 62   від 22 лютого 2019 року.

 

Період, яким охоплено проведення аудиту: ПРАТ "ВД "ОДЕСА" проведено за період з              01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

 

Дата початку та дата закінчення аудиту: ПРАТ "ВД "ОДЕСА"  перевірявся аудиторами з 01 квітня 2019   року по 05 квітня 2019  року.

 

Партнером завдання з аудиту,

результатом якого є цей звіт

незалежного аудитора, є        Олег Шевченко  

(сертифікат аудитора серії А №007776)

 Директор-аудитор    Ольга Пархоменко                                                                                                                          (сертифікат аудитора серії А №006098) 

 

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15

08.04.2019  року

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Генеральний директор ПРАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА" Сваволя Валерій Петрович, повідомлюя, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних МСФЗ, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки ПРАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА", а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"  разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими ми стикаємося  у своїй господарській діяльності.

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                   що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

23.04.2018

24.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

31.05.2018

01.06.2018

Відомості про зміну типу акціонерного товариства