A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 22.04.2020 09:07

Річна регулярна інформація за 2019 рік

Тег DIV
Файлы для завантаження та копіювання:

- Report

- Signature

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                   

                                               Титульний аркуш

 

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

Титульний аркуш

 

22.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

 

1 звiт

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

 

Генеральний директор

 

 

 

Сваволя Валерiй Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

02470158

4. Місцезнаходження емітента

65091 Одеська область Приморський район м. Одеса вул. Колонтаївська, буд. 24

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 732-55-99 (048) 732-54-69

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

21.04.2020

Наглядовою радою товариства прийнято рiшення  "Затвердити Рiчну iнформацiю Емiтента  за 2019 рiк"

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

 

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.vdodesa.pjsc.od.ua

 

22.04.2020

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

 

5. Інформація про рейтингове агентство.

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

 

7. Судові справи емітента.

X

8. Штрафні санкції емітента.

 

9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

26. Інформація вчинення значних правочинів.

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

 

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

 

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

41. Основні відомості про ФОН.

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

45. Правила ФОН.

 

46. Примітки.

X

 

Примітки : Cкладова змiсту "Основнiвiдомостiпро емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанiлiцензiї (дозволи) на окремiвиди дiяльностi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостiпро участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якiперевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не має посади корпоративного секретаря.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовiсправи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Штрафнiсанкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якiвинагороди або компенсацiї, якiвиплаченiпосадовим особам емiтента в разiїх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду  емiтент не мав посадових осiб.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднiперспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану iдоходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числiполiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностiта/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенiзаконодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенiзагальнiзбори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю iуправлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якiпрямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якiобмеження прав участiта голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 iбiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючiакцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якiє власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" - оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числiiз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннiпапери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржiв частинiвключення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншiцiннiпапери, випущенiемiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднiцiннiпапери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднiцiннiпапери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнiцiннiпапери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi(у разiемiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 5 глави 4 роздiлу II"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностiпрацiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностiпрацiвникiв емiтента акцiй у розмiрiпонад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якiобмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числiнеобхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнiбудьякiобмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки такiобмеження вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншiдоходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнiзасоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостiчистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнiтовариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть " не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностiемiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставiпункту 1 глави 4 роздiлу III"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернiабо корпоративнiдоговори, укладенiакцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якiдоговори та/або правочини, умовою чинностiяких є незмiннiсть осiб, якiздiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостiщодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнiцiннiпапери, що виникала протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру iрозмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складiiпотечного покриття, якiвiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складiiпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостiпро структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостiщодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнiактиви, якiскладають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якiвключено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнiвiдомостiпро ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостiчистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 серія А01 №320439

3. Дата проведення державної реєстрації

 04.09.1998

4.Територія(область)

 Одеська область

5. Статутний капітал (грн.)

 33391.75

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

35

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

18.12"

 ДРУКУВАННЯ ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ"

 д/н

 д/н

 д/н

 д/н

 

 

       

 

10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 АБ "Південний" м. Одеса

2) МФО банку

 328209

3) Поточний рахунок

 UA963282090000026001010050149

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 д/н

5) МФО банку

 д/н

6) Поточний рахунок

 д/н

 


11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

 

Вид діяльності

Номер ліцензії

(дозволу)

Дата видачі

Орган державної влади,

що видав ліцензію

Дата закінчення

дії ліцензії

(дозволу )

(за наявності )

1

2

3

4

5

Свідоцтво про внесення суб"єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

серія ДК № 4160

20.09.2011

Державний комітет

телебачення і рідіомовлення України

. .

Опис

Свідоцтво без терміну дії.

 

16. Судові справи емітента

 

N
з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Справа № 2/523,777/18

Суворовський районний суд м.Одеси

Іщенко Андрій Анатолійович - начальник служби охорони

ПРАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

Генеральний директор Сваволя Валерій Петрович

поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди.

Розглянуто  в Апеляційному суді Одеської області,  залишено без змін

Примітки

Відсутні

2

Справа № 523/12328/19

Суворовський районний суд м.Одеси

Іщенко Андрій Анатолійович - начальник служби охорони

ПРАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА

Генеральний директор Сваволя Валерій Петрович

поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди

Знаходиться на розгляді в Приморському районному суді м.Одеси

Примітки

 

3

Справа № 523/17274/19

Приморський районний суд м.Одеси

Іщенко Андрій Анатолійович - начальник служби охорони

ПРАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА

Генеральний директор Сваволя Валерій Петрович

поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди

Знаходиться на розгляді в Приморському районному суді м.Одеси

Примітки

 

 

18. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було.  

Товариство не має фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

 Органiзацiйна структура управлiння Товариства має наступний вигляд:

1. Генеральний директор  - виконує функцiї керiвника та забезпечує органiзацiю

   виробництва.

2. Вiддiл бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi - забезпечує облiк

   фiнансово-господарських операцiй та складає фiнансову звiтнiсть.

3. Виробничий вiддiл - виконує функцiї по виробництву основної продукцiї Товариства

4. Вiддiл кадрiв - веде облiк персонального складу Товариства.

Змін в організаційної структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не  відбувалось

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

- середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу 31 (осіб);

- середньої чисельності позаштатних працівників 2;

- осіб, які працюють за сумісництвом - 2- чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 4

- фонд оплати праці 1953 тис. грн.; 

-  факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - у зв'язку  зі зменшенням працівникам і інфляційними процесами;

- кадрова програма емітента  спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

За успішне й сумлінне виконання своїх трудових обов'язків, підвищення продуктивності праці, багаторічну бездоганну працю та інші досягнення в роботі. Підприємство забезпечує згідно вимог законодавства:

-     рівні можливості працевлаштування;

-     повагу прав людини;

-     умови праці на робочому місці;

-     безпеку технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва;

-     стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником;

-     санітарно-побутові умови;

-     виконання у встановлені строки комплексних заходів по доведенню умов і безпеки праці працівників підприємства до нормативних вимог;

-     засоби індивідуального захисту працівникам;

-     за рахунок коштів підприємства, утримання побутових приміщень відповідно до санітарних норм і правил гігієни.

-     допомогу працівникам підприємства в медичному обслуговуванні в міру необхідності і наявних фінансових можливостей.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

Товариство не входить до складу асоцiацiї, корпорацiї, консорцiумiв, концернiв та iнших об'єднань за галузевим, територiальним та iншими принципами

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Емiтент не укладав договорiв (угод) про спiльну дiяльнiсть i не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду товариству не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

 

Функціональна валюта і валюта представлення

Функціональною валютою і валютою представлення звітності товариства є гривня.

 

Короткострокова/довгострокова класифікація

Актив (зобов'язання) класифікується як поточний, якщо планується його реалізація (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 місяців після звітної дати. Інші активи (зобов'язання) класифікуються як довгострокові. Фінансові інструменти класифікуються виходячи з очікуваного строку їх корисного використання. Відстрочені доходи і відповідні витрати на підключення класифікуються як поточні.

 

Операції в іноземній валюті

Операції, що здійснюються у валютах, відмінних від функціональної (іноземні валюти), спочатку відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що дії на дату проведення операції.

Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату проведення операції. Результат такого перерахунку визнається у прибутках та збитках. Немонетарні статті, які обліковуються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діє на дату визначення справедливої вартості. Результат такого перерахунку визнається у прибутках або збитках від зміни справедливої вартості статті.

 

Визнання та оцінка доходів

Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що товариство отримає економічні вигоди, а доходи можуть бути вірогідно визначені. Доходи оцінюються за справедливою вартістю винагороди, отриманої або такої, що підлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусів і податків з продажу. Ці податки вважаються отриманими від імені державних органів.

Доходи, головним чином, являють собою доходи від реалізації кабельної продукції власного виробництва. 

 

Основні засоби

Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності.

Вартість основних засобів включає в себе вартість професійних послуг, а також, у випадку кваліфікованих активів витрати на позики капіталізуються. Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної залишкової вартості, якщо така існує, протягом усього очікуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх цільового використання.

 

Витрати на ремонт та утримування основних засобів відображаються по мірі їх понесення.

Якщо капіталізуються нові запасні частини, замінені запасні частини виводяться з експлуатації, і їх залишкова балансова вартість визнається збитком від вибуття.

Якщо сума очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання суттєвою для фінансової звітності, приведена вартість очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання включається до первісної вартості відповідного активу, якщо виконуються критерії визнання резерву.

Знос нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів:

 

Категорія активу  Термін корисного використання (роки)

Будинки та споруди      Від 15 років

Машини та обладнання    Від 5 років

Транспортні засоби      Від 5 років

Комп'ютери, офісні меблі та інвентар     Від 4 років

Інші основні засоби     Від 12 років

 

Метод нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та залишкова вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Очікується, що залишкова вартість дорівнюватиме нулю для більшості активів.

Визнання об'єкту основних засобів припиняється після його вибуття або якщо не очікується одержання майбутніх економічних вигід від його подальшого використання або вибуття. Будь-які прибутки або збитки, які виникають у зв'язку із припиненням визнання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та його балансовою вартістю), включаються до звіту про фінансові результати за рік, в якому відбулось припинення визнання об'єкту.

Знос поліпшень орендованої нерухомості нараховується протягом усього очікуваного строку їх корисного використання на тій самій основі, що і знос власних активів, або протягом строку відповідної оренди, якщо він менший за перший.

 

Незавершене будівництво

Об'єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. По завершенні будівництва вартість об'єкту переноситься до відповідної категорії основних засобів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується.

 

Оренда

Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всі значні ризики і вигоди власності передаються орендареві. Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Оцінка оренди залежить від сутності операцій. Але, як правило, умови, що дозволяють товариству класифікувати оренду як фінансову, є такими: якщо строк оренди перевищує 75% очікуваного строку корисного використання або якщо дисконтована вартість мінімальних орендних платежів перевищує 90% справедливої вартості орендованого активу.

 

Основні засоби, придбані шляхом фінансової оренди, капіталізуються та відображаються за меншою з двох величин: справедливою вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу і збитку від зменшення корисності. Знос на орендовані активи нараховується протягом усього строку корисного використання активу. Однак якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що до товариства перейде право власності на актив у кінці строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких періодів: строку корисного використання активу і строку оренди.

Платежі за операційну оренду відображаються у складі прибутків і збитків на підставі лінійного методу протягом усього строку відповідної оренди.

 

Зменшення корисності нефінансових активів

На кожну звітну дату товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення корисності, товариство здійснює оцінку відшкодовуваної вартості активу. Відшкодовувана вартість активу - це найбільша з таких величин: справедлива вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на продаж, і цінність від використання активу.

Відшкодовувана вартість визначається для окремого активу, за вирахуванням випадків, коли актив не генерує надходження коштів, які здебільшого є незалежними від надходжень, генерованих іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його відшкодовувану вартість, вважається, що корисність активу зменшилась, і він списується до відшкодовуваної вартості. При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову вартість грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію враховуються останні операції на ринку, за наявності. У разі неможливості визначення таких операцій використовується відповідна модель оцінки. Такі розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами чи іншими доступними показниками справедливої вартості. Збитки від зменшення корисності поточної діяльності визнаються у прибутках та збитках.

Одиниця, що генерує грошові кошти, являє собою найменшу ідентифіковану групу активів, яка генерує грошові надходження, здебільшого незалежні від грошових надходжень від інших активів або груп активів. Виходячи зі специфіки операційної діяльності товариства, керівництво визначило, що товариство має одну одиницю, що генерує грошові кошти, яка представляє собою усі активи товариства.

На кожну звітну дату визначається, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності активу більше не існують або зменшилися. Якщо такі ознаки є, проводяться розрахунки відшкодовуваної вартості. Раніше визнані збитки від зменшення корисності сторнуються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення відшкодовуваної вартості активу з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності Якщо це так, балансова вартість активу збільшується до відшкодовуваної вартості активу. Ця збільшена вартість не може перевищувати балансову вартість, яка була б визначена за вирахуванням амортизації, якби у попередні роки не був визнаний збиток від зменшення корисності активу. Таке сторнування вартості визнається у складі прибутків та збитків. Після сторнування знос коригується в майбутніх періодах з метою розподілу переоціненої балансової вартості активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості на систематичній основі протягом строку його корисного використання.

 

Запаси

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації товарів, що будуть продані окремо. Собівартість запасів визначається за методом "перше надходження - перший видаток" (ФІФО). Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва складається з вартості сировини та матеріалів, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та розподілених загальновиробничих витрат згідно з нормальною виробничою потужністю товариства.

Чиста реалізаційна вартість визначається як можлива ціна продажу згідно до звичайних умов бізнесу, зменшена на витрати на завершення товару та передпродажну підготовку.

 

Фінансові активи

Первісне визнання та оцінка

Фінансові активи згідно з МСБО (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, що утримуються до погашення; або фінансові активи, наявні для продажу або похідні фінансові інструменти, які були визначені як ефективний інструмент хеджування. Під час первісного визнання фінансових активів товариство присвоює їм відповідну категорію.

Фінансові активи товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість та поворотну фінансову допомогу, всі з яких класифікуються як кредити та дебіторська заборгованість згідно з МСБО (IAS) 39.

Кредити і дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами, які не котируються на активному ринку. Такі фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю з додаванням суми прямих витрат за операціями, якщо такі є.

Подальша оцінка

Після первісного визнання такі фінансові активи в подальшому відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисності. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація відображається у складі фінансових доходів у звіті про сукупний дохід.

 

Фінансові зобов'язання

Первісне визнання та оцінка

Фінансові зобов'язання згідно з МСБО (IAS) 39 класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках, кредити та позики або похідні інструменти, визначені як інструменти ефективного хеджування. Під час первісного визнання фінансових зобов'язань товариство присвоює їм відповідну категорію.

Фінансові зобов'язання визнаються первісно за справедливою вартістю за вирахуванням, а у випадку кредитів та позик, суми прямих витрат за операціями. Фінансові зобов'язання підприємства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також кредити і позики.

Подальша оцінка

Після первісного визнання процентні кредити і позики та торгова та інша кредиторська заборгованість з фіксованим терміном погашення, подальша оцінка відбувається за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.

Доходи і витрати визнаються у складі чистого прибутку або збитку при припиненні їх визнання, а також по мірі амортизації з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація з використанням методу ефективної процентної ставки відображається у звіті про сукупний дохід у складі фінансових витрат.

 

Зменшення корисності фінансових активів

Підприємство визначає, чи існують об'єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів або групи фінансових активів на кожну звітну дату. Вважається, що зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів відбувається тільки тоді, коли існують об'єктивні ознаки зменшення корисності в результаті однієї або більше подій, які настали після первісного визнання активу ("у випадку виникнення збитків"), і такий випадок виникнення збитків впливає на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, які можуть бути надійно визначеними.

Об'єктивні ознаки зменшення корисності можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують зобов'язання зі сплати відсотків або основної суми боргу, імовірність їх банкрутства або фінансової реорганізації, а також ознаки на підставі доступної ринкової інформації, помірного зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни в рівні прострочених платежів або в економічних умовах, які корелюють зі збитками.

Відносно активів, відображених за амортизованою вартістю, товариство спочатку проводить окрему оцінку існування об'єктивних ознак зменшення корисності індивідуально значимих фінансових активів, або сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально значимими.

У випадку, якщо об'єктивні ознаки зменшення корисності фінансового активу, що розглядається відокремлено, суттєвого або несуттєвого відсутні, цей актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така група фінансових активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі. Активи, які оцінюються окремо на предмет зменшення корисності, і щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток від зменшення корисності, не оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупній основі.

За наявності об'єктивних ознак понесення збитків в результаті зменшення корисності фінансових активів сума збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активів і поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (не включаючи майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою за фінансовим активом.

Балансова вартість активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках для всіх знецінених фінансових активів.

Кредити та дебіторська заборгованість разом з відповідним резервом списуються, коли немає реальної перспективи відшкодування найближчим часом. Якщо в наступному році сума очікуваного збитку від зменшення корисності знижується або збільшується в зв'язку з подією, яка відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву.

 

Припинення визнання фінансових інструментів

Фінансові активи

Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи подібних фінансових активів) відбувається у випадку, якщо:

- минув термін дії прав на одержання грошових потоків від фінансового активу;

- товариство передало свої права на одержання грошових потоків від активу або взяло на себе зобов'язання за виплатами третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі та без істотної затримки за "транзитною" угодою; або (a) товариство передало практично всі ризики та вигоди від активу, або (б) товариство не передало, але і не зберігає за собою, практично всі ризики та вигоди від активу, але передало контроль над цим активом.

 

Фінансові зобов'язання

Припинення визнання фінансового зобов'язання відбувається у випадку виконання, анулювання або закінчення терміну дії відповідного зобов'язання.

При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення істотних змін в умови існуючого зобов'язання, така заміна або модифікація відображається як припинення визнання первісного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у прибутках та збитках.

 

Податки

Поточний податок на прибуток

Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний та попередні періоди оцінюються за сумою, очікуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, - це ставки і законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату.

 

Відстрочений податок на прибуток

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, крім випадків, коли:

- відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання гудвіла, активу або зобов'язання, в ході угоди, що не є об'єднанням бізнесу, і на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток;

- стосовно оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні компанії, якщо розподіл у часі сторнування тимчасової різниці може контролюватися та існує значна імовірність того, що тимчасова різниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.

Відстрочені податкові активи з податку на прибуток визнаються за всіма тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тій мірі, в якій існує значна імовірність того, що товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зараховані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню, невикористані податкові збитки, крім випадків, коли:

- відстрочений актив з податку на прибуток, що відноситься до тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню, виникає в результаті первісного визнання активу або зобов'язання, яке виникло не внаслідок об'єднання бізнесу і яке на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток;

- стосовно тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, і які пов'язані з інвестиціями в асоційовані компанії, відстрочені податкові активи визнаються тільки в тій мірі, в якій є значна імовірність того, що тимчасові різниці будуть використані в найближчому майбутньому, і товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату та знижується в тій мірі, в якій отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всі або частину відстрочених податкових активів, оцінюється як малоймовірне. Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну дату та визнаються в тій мірі, в якій з'являється значна ймовірність того, що майбутній оподатковуваний прибуток дозволить використовувати відстрочені податкові активи. Відстрочені податкові активи і зобов'язання визначаються за ставками податку, які застосовуватимуться протягом періоду реалізації активу або врегулювання зобов'язання на підставі законодавства, яке набуло або фактично набуло чинності на звітну дату.

Відстрочений податок, що відноситься до статей, визнаних не у складі прибутку або збитку, також не визнається у складі прибутку або збитку. Статті відстрочених податків визнаються відповідно до операцій, на яких вони ґрунтуються, або у складі іншого сукупного доходу, або безпосередньо в капіталі.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання заліковуються один проти одного, якщо є юридично закріплене право заліку поточних податкових активів і зобов'язань, і відстрочені податки відносяться до однієї і тієї ж оподатковуваної компанії та податкового органу.

 

Резерви

Резерви визнаються, коли в результаті певної події в минулому товариство має юридичні або добровільно взяті на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму зобов'язання можна достовірно визначити.

Якщо підприємство планує одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому

випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, відображаються у прибутках та збитках за вирахуванням відшкодування.

 

Умовні активи і зобов'язання

Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження економічних вигід є ймовірним.

Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно визначена. Інформація про такі зобов'язання підлягає розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.

 

Події після звітної дати

Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан товариства на звітну дату (коригуючі події), відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.

 

5. ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ І ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ОЦІНКАХ

 

Облікові оцінки

Деякі суми, включені до фінансової звітності або такі, що здійснюють на неї вплив, а також пов'язане з ними розкриття інформації повинні бути оцінені, що вимагає від керівництва здійснення припущень відносно сум або умов, які не можуть бути точно відомі на дату підготовки фінансової звітності.

"Критична облікова оцінка" є одночасно суттєвою для відображення як фінансового стану товариства, так і результатів її діяльності та вимагає від керівництва найбільш складних, суб'єктивних або комплексних суджень, найчастіше внаслідок необхідності оцінки впливу аспектів, які за своєю суттю є невизначеними.

Керівництво проводить таку оцінку на постійній основі, виходячи з результатів і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися у майбутньому. Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов'язання, стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, у майбутньому.

 

Знос і амортизація

Знос і амортизація ґрунтуються на здійснених керівництвом оцінках майбутніх строків корисного використання основних засобів і нематеріальних активів. Оцінки можуть змінюватися під впливом технологічного розвитку, конкуренції, змін ринкової кон'юнктури та інших чинників, і подібні зміни можуть призвести до змін очікуваних строків корисного використання та амортизаційних нарахувань.

Строки корисного використання основних засобів і нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік з урахуванням зазначених вище чинників і всіх інших суттєвих аспектів. У випадку істотних змін очікуваних строків корисного використання амортизаційні нарахування коригуються на перспективній основі.

 

Зменшення корисності нефінансових активів

Основні засоби та нематеріальні активи тестуються на зменшення корисності раз на рік або за наявності обставин, що вказують на можливість зменшення корисності. Чинники, що вважаються суттєвими для ініціювання оцінки на предмет зменшення корисності, включають таке: істотне падіння ринкових цін, суттєве недовиконання показників операційної діяльності, з огляду на історичні або очікуванні в майбутньому результати операційної діяльності, суттєві зміни у використанні активів або в загальній бізнесстратегії товариства, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рішення про їхню ліквідацію або заміну, і пошкоджені активи або активи, зняті з експлуатації, негативні галузеві або економічні тенденції та суттєва перевитрата коштів у розвитку активів.

Оцінка відшкодовуваних сум активів повинна частково ґрунтуватися на оцінках керівництва, включаючи визначення відповідних активів, що генерують грошові кошти, оцінку очікуваних показників операційної діяльності, здатність активів генерувати дохід, припущення щодо кон'юнктури ринку в майбутньому. Зміни в обставинах, а також в оцінках і припущеннях керівництва можуть призвести до збитків від зменшення корисності у відповідних періодах.

 

Зменшення корисності дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої дебіторської заборгованості

Резерв під знецінення дебіторської та іншої заборгованості формується на підставі оцінки Компанією можливості погашення дебіторської заборгованості окремими клієнтами. МСФЗ 39 вимагає оцінювати збиток від знецінення, що визначається як різниця між балансовою вартістю дебіторської заборгованості та теперішньою вартістю майбутніх грошових потоків, дисконтованих за ефективною процентною ставкою. Фактори, що приймаються до уваги під час оцінення дебіторської заборгованості, включають її аналіз за терміном виникнення, фінансове положення та кредитну історію покупця.

 

Відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, що відносяться на витрати у податковому обліку, якщо існує ймовірність наявності оподатковуваного прибутку, у рахунок якого можуть бути використані збитки. Суттєві оцінки керівництва необхідні для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, виходячи з імовірних строків і розміру майбутнього оподатковуваного прибутку і стратегії податкового планування в майбутньому.

 

Судові спори і претензії

Товариство може бути об'єктом різного роду судових спорів і претензій, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актів, стосовно результату яких існує значний ступінь невизначеності. Керівництво проводить оцінку, серед інших чинників, ступеню ймовірності несприятливого результату і можливості реальної оцінки суми збитку.

Непередбачувані події або зміни цих факторів можуть вимагати збільшення або зменшення суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої раніше внаслідок того, що таке нарахування не вважалося ймовірним або реальна оцінка не була можливою.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

ПрАТ "ВД "ОДЕСА" виконує рiзнi замовлення видавництв, пiдприємств на вигттовлення печатної реклами та здiйснює випуск художньої лiтератури. Пiдприємство випускає наступну печатну продукцiю: 1. проспекти, каталоги, буклети 2. календарi, плакати 3. технiчну документацiю 4. книги з iлюстрацiюми 5. записнi книжки, альбоми для фотокарток 6. дитячi iгри 7. вiзитнi картки Продукцiя товариства розповсюджується на територiї Одеськiй областi. Iншi ринки збуту не справляють на емiтента значного впливу. Галузь знаходиться у скрутному становищi. Фiскальна полiтика держави заважає нарощувати потужностi виробництва. Вiдсутнiсть державної пiдтримки вiтчизняного виробника спрямовує зiр керiвництва на закордонних iнвесторiв. Це дозволить розвинути виробництво. На територiї Одеської областi у ПрАТ "ВД "Одеса" вiдсутнi конкуренти якi спроможнi значно вплинути на емiтента. Товариство займається проектуванням ринкових вiдносин з iноземними конкурентами таких держав як Угорщина та Польща. Одеська типографія ТОВ "ВМВ" справляє на ПАТ "ВД "Одеса середнiй вплив. Обсяги виробництва фабрики бiльше, а собiвартiсть виробiв меньше. Виробництво полiграфiчної продукцiї проводиться на базi замовлень органiзацiй, пiдприємств та iнших замовникiв. Виробництво продукцiї, виконання робiт та надання послуг не залежить вiд сезонних змiн. В звiтному перiодi не впроваджувалися новi технологiї за вiдсутнiстю фiнансування. Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному об"ємi постачання вiдсутнi.

Екологічні аспекти:

Метою  підприємства  також  є  раціональне  використання  водних  ресурсів.

Підприємство користується централізованим водопостачанням та водовідведенням. Здійснюються постійні заходи з модернізації внутрішньо будинкових систем водо постання. Щорічно здійснюється машинна прочистка каналізаційних систем підприємства. Раз в квартал відбувається очистка каналізаційних колодязів власними силами підприємством. Підприємство стежить за дотриманням всіх законів, норм та правил в цьому напрямку.

ПРАТ "ВД" "ОДЕСА" вивозить відходи централізовано, з дотриманням всіх вимог, правил та чинного законодавства України.

Підприємство стежить за нормами викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Економне споживання електроенергії один з найважливіших критеріїв функціонування підприємства. Здійснюються комплексні заходи з закупівлею сучасного освітлюючого обладнання для більшої економії споживання електроенергії. Постійно проводиться моніторинг за електричними мережами, їх обслуговування та поточний ремонт. Використані люмінесцентні лампи здаються на переробку згідно встановлених норм та правил з переробки відходів.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

Витрати пов'язані з поліпшенням основних засобів протягом року не здійснювалися.

Протягом 2015 року придбання ОЗ та вибуття ОЗ не було.

Протягом 2016 року придбання ОЗ на суму 6 тис. грн.,  вибуття ОЗ не було.

Протягом 2017 року придбання ОЗ та вибуття ОЗ не було.

Протягом 2018 року придбання ОЗ на суму 9 тис. грн.,  вибуття ОЗ не було.

Протягом 2019 року придбання ОЗ на суму 7 тис. грн.,  вибуття ОЗ не було.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Основні засоби утримуються з метою використання їх у процесі  надання послуг та для здавання їх в оренду іншим  особам, а також для здійснення адміністративних. Очікуваний строк корисного використання (експлуатації) необоротних активів більше одного року. Необорні активі на підприємстві представлені основними засобами виробничого призначення. В бухгалтерському обліку і звітності інформація про основні засоби та інші  необоротні активи  розкрита у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Облік операцій пов'язаннях з орендою основних засобів відповідають вимогам визначених у П(С)БО 14 "Оренда". Аналітичний облік основних засобів та інших необоротних матеріальних   активів ведеться за їх групами та  окремими об'єктами. Синтетичний облік основних засобів ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" у журналі ордері № 4. Необоротні активи відображаються в бухгалтерському обліку за первісною і переоціненою вартістю.

    Інвентаризація  основних засобів здійснювалася на підставі наказу генерального диретора   "Про інвентаризацію активів та зобов'язань".

    Нарахування амортизації на основні засоби здійснювалося протягом терміну їх корисного використання. Згідно з обліковою політикою підприємством застосовуються норми і методи нарахування амортизації передбачені податковим законодавством. 

 

Виробничі потужності в звітному періоді використовувалися на 59,0 % через проблеми  зі світовою фінансовою кризою.

Капітальне бідвництво в звітному періоді не проводилося і на ближчий рік не планується за відсутності фінансування. Зростання виробничих потужностей очикується після завершення світової фінансової кризи.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

Основна проблема емiтента це фiскальна полiтика держави та вiдсутнiсть

достатньої кiлькостi замовникiв. Iншi iстотнi проблеми вiдсутнi.

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Пiдприємство дiє на пiдставi самофiнансування. Державних дотацiй та банкiвсь-

ких кредитiв протягом року не отримувало. Полiтика керiвництва щодо фiнансування

дяльностi не змiнювалось протягом останнiх рокiв.

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

Укладених але не виконаних угод на кiнець 2019 року у емiтента не має.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

На 2020 рiк керiвництво планує:

1. Пiдвищити фаховий рiвень персоналу

2. Покращити умови працi

3. Налагодити нови канали збуту

4. Здiйснити замiну старого обладнання на нове

5. Знайти iнвесторiв

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

Через відсутність фінансування, витрати на розробку та дослідження відсутні.

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Вiдключення струму в електромережi сприяє погiршенню стана обладнання яке

забезпечує функцiонування iнфраструктури Товариства.

IV. Інформація про органи управління

 

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальні збори акціонерів

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства

Акціонери товариства

Наглядова рада

Голова наглядової ради

Члени наглядової ради

Голова наглядової ради Бабаянц Тігран Лазаревич

Член наглядової ради Бондарчук Світлана Григорівна

Член наглядової  ради Онищенко Світлана В"ячеславівна

 

Генеральний директор

Одноосібний орган

Сваволя Валерій Петрович

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабаянц Тігран Лазаревич

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1967

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "ВД "ОДЕСА"

02470158

Генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2018 на 3 роки

9) Опис    Загальний стаж роботи 22 роки.

Протягом останніх 5 років своєї  діяльності посадова особа обіймала посаду  голови наглядової ради , непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом звiтного року посадова особа винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала.

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Борівська Олена Григорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1971

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "ВД "ОДЕСА"

02470158

заступник головного  бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2018 безстроково

9) Опис    Загальний стаж роботи 27 років.

Протягом останнiх п яти рокiв своєї дiяльностi  посадова особа обіймала   посаду    заступника  головного   бухгалтера, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом звiтного року посадова особа винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала.

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

Член наглядової  ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Оніщенко Світлана В"ячеславівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1959

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "ВД "Одеса"

02470158

Начальник відділу постачання

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2018 на 3 роки

9) Опис    Загальний стаж роботи 30 років.

Протягом останніх 5 років своєї діяльності посадова особа обіймала посаду  начальника служби матеріально-технічного забезпечення , непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом звiтного року посадова особа винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала.

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

 

 

1) Посада

Голова ревізійної комісії

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельникова Світлана Олексіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1958

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ВАТ "ОКФа"

02470158

Головний технолог

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2017 на 5 років

9) Опис    Загальний стаж роботи 26 років.

Протягом останніх 5 років своєї діяльності посадова особа обіймає  посаду заступника начальника цеху, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом звiтного року посадова особа винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала.

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сваволя Валерій Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1956

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "ВД "ОДЕСА"

02470158

Заступник генерального директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2012 безстроково

9) Опис    Загальний стаж роботи 39 років.

Протягом останнiх п яти рокiв своєї дiяльностi  посадова особа обіймала   посаду генерального директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом звiтного року посадова особа винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала.

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Котєльнікова Марина Олексіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1969

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ВАТ "ОКФа"

02470158

Інженер по метрології і стандартизації

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2017 на 5 років

9) Опис    Загальний стаж роботи 25 років.

Протягом останніх 5 років своєї діяльності посадова особа обіймає  посаду майстра цеха, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом звiтного року посадова особа винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала.

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондарчук Світлана Григорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1947

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

51

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "Видавничий дім "Одеса"

02470158

Виробничий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2018 на 3 роки

9) Опис    Загальний стаж роботи 51 рік.

Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посаду  виробничого директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом звiтного року посадова особа винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала.

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

 

  Привілейовані

іменні

 

1

2

3

4

5

6

7

Голова наглядової ради

Бабаянц Тігран Лазаревич

 

10905

57.15109271003

10905

0

Головний бухгалтер

Борівська Олена Григорівна

 

54

0.28300403543

54

0

Член наглядової  ради

Онищенко Світлана В"ячеславівна

 

75

0.39306116032

75

0

Голова ревізійної комісії

Мельникова Світлана Олексіївна

 

81

0.42450605314

81

0

Генеральний директор

Сваволя Валерій Петрович

 

107

0.56076725539

107

0

Член наглядової ради

Бондарчук Світлана Григорівна

 

107

0.56076725539

107

0

Усього

11329

59.37319846968

11329

0

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

 

  0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Акцiонери Товариства згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства.

100.000000000000

Усього

100.000000000000

 


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Пошук інвестора та інвестицій для подальшого розвитку підприємства.

Модернізація виробничих потужностей для покращення якості надання поліграфічних послуг. Розширення асортименту поліграфічних послуг. Пошук висококваліфікованих та дисциплінованих фахівців, за для створення конкурентної переваги в галузі. Модернізація основних фондів підприємства та скорочення затрат.

 

Вирогідні перспективи подальшого розвитку емітента: забезпечення стратегічного розвитку, стабільної та ефективної діяльності Емітента, досягнення ним певних конкурентних переваг пов'язані, по-перше, із структурними змінами в економіці країни, покращенням інвестиційного клімату, формуванням належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку малого бізнесу, вдосконаленням фінансово-кредитної підтримки та забезпеченням матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку малих підприємств, по-друге, із системним вивченням керівництвом Емітента ринку, поведінки споживачів та їх вимог.

2. Інформація про розвиток емітента.

17 червня 1994 року згiдно розпорядження регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Одеськiй областi№ 185-Р у вiдповiдностi  до п. 2 Декрета Кабiнета мiнiстрiв вiд 10 травня 1993 року № 57-93 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв сданих в оренду" здiйснено приватизацiю цiлiсного майонового комплексу орендного пiдприємства Одеської книжкової фабрики шляхом продажу належних державiакцiй вiдкритого акцiонерного товариства

затвердженого регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Одеськiй областiта органiзацiєй орендаторiв створеної трудовим колективом Одеської книжної фабрики.

Одеська книжкова фабрика має у свому складiвисококвалiфiкованих фахiвцiв та офсетне обладнання виробництва Германii. Фабрика виготовляє рiзнiзамовлення видавництв, пiдприємств на виготовлення печатної реклами та здiйснює випуск художньої лiтератури.

Товариство створено з метою отримання прибутку для задоволення матерiальних та соцiальних потреб акцiонерiв Товариства та його працiвникiв вiд полiграфовидавничої дiяльностi, що не суперечить дiючому законодавству, шляхом впровадження нових прогресивних технологiй, форм органiзацiї та стимулювання працi, залучення вiльних коштiв юридичних та фiзичних осiб, iноземних iнвестицiй для нарощування виробництва та задоволення потреб населення в продукцiї пiдприємства. Вiдкрите акцiонерне товариство "Одеська книжкова фабрика"на протязі багатьох років приймала участь у виставках та займала першiмiсця за високо-художнiй дизайн своєї продукцiї. Також отримувала подяки вiд читачiв за новий подих у книговидавничому мистецтвi. Це сприяє iмiджу Товариства та зоохочує робiтникiв працювати з бiльшою самовiтдачею.

Протоколом Загальних зборів акціонерів ВАТ " Одеська книжкова фабрика"від 06.04.2011 р., відповідно до Статуту, прийняте рішення про зміну найменування та типу товариства з  ВАТ " Одеська книжкова фабрика" на ПАТ "ВД "ОДЕСА".

Протоколом Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВД "ОДЕСА" від 23.04.2018р., відповідно до Статуту, прийняте рішення про зміну найменування та типу товариства з ПАТ "ВД "ОДЕСА" на ПРАТ "ВД "ОДЕСА"

Товариство створено на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства", прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 2210-VIIIвід 16.11.2017 р., та приймає на себе всі права та обов'язки Публічного акціонерного товариства "Видавничий дім "Одеса" (ідентифікаційний код 02470158).

Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було.

Організаційна структура  

Товариство не має фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

 Вищим органом управлiння Товариства є загальнiзбори акцiонерiв.

Органiзацiйна структура управлiння Товариства має наступний вигляд:

1. Генеральний директор  - виконує функцiї керiвника та забезпечує органiзацiю

   виробництва.

2. Вiддiл бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi- забезпечує облiк

   фiнансово-господарських операцiй та складає фiнансову звiтнiсть.

3. Виробничий вiддiл - виконує функцiї по виробництву основної продукцiї Товариства

4. Вiддiл кадрiв - веде облiк персонального складу Товариства.

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

У Товаристві  відсутні  окремі  органи  внутрішнього  контролю  і  управління  ризиками.

 

Також у товаристві відсутні спеціальні документи, які встановлюють принципи здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками.

Основними засобами для проведення внутрішнього контролю, які застосовуються у товаристві є:

1)бухгалтерський, фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

 

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

 

Товариство у своїй діяльності розрізняє групи ризиків з якими може стикнутись Товариство за основними видами діяльності, а саме фінансові ризики, ринковий ризик, ціновим ризиком, кредитного ризику, нестабільність, суперечливість законодавства,

непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної (фінансової, податкової) політики, непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього ринку.

 

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.


4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

 

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

Дотримання принципiв корпоративного управлiння емітента забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв, внутрiшнiх положень та наказiв, прийнятих на їх реалiзацiю та виконання. Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Конституцiї України, Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акцiонернiтовариства", Закону України "Про цiннiпапери та фондовий ринок" тощо, Статуту та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, Положення про загальнiзбори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзійну комісію, рiшень Наглядової ради, розпоряджень та наказiв Директора.

Корпоративне управлiння Емiтента базується на принципiсвоєчасного розкриття iнформацiї, в тому числiпро фiнансовий стан, економiчнiпоказники, значнiподiї, структуру управлiння з метою забезпечення можливостiприйняття зважених рiшень його акцiонерами

 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління. Товариство керується Статутом та чинним законодавством України.

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншiкодекси корпоративного управлiння , Емiтентом не застосовуються.

 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

 

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

 

3) Інформація про загальні збори акціонерів( учасників )

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

18.04.2019

 

Кворум зборів

87.47

 

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелiк питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.

2. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностiТовариства у 2018 роцiта його затвердження

3. Розгляд звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2018 рiк та його затвердження.

4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2018 роцiта його затвердження.

5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства.

6. Затвердження рiчного звiту Товариства.

7. Розподiл прибутку iзбиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

 

Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого рiшенням наглядової ради Товариства, не надходило. Змiни до  порядку денного не вносились.

Позачерговiзбори в звiтному перiодiне скликались iне проводились

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рiшення прийняте Загальними зборами з 1-го питання порядку денного:

Склад Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:

Склiфос Марiана Богданiвна - член лiчильної комiсiї,   

Кусий Дмитро Михайлович - член лiчильної комiсiї,

Ткаченко Олена Андрiївна - член лiчильної комiсiї.

Повноваження членiв Лiчильної комiсiї Загальних зборiв припиняються пiсля оголошення Головою загальних зборiв повiдомлення про закриття Загальних зборiв.

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

 

Рiшення прийняте загальними зборами з 2-го питання порядку денного: затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностiТовариства у 2018 р.

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

 

Рiшення прийняте Загальними зборами з 3-го питання порядку денного:

Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2018 рiк.

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

 

Рiшення прийняте Загальними зборами з 4-го питання порядку денного:

Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2018 роцi.

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

 

Рiшення прийняте Загальними зборами з 5-го питання порядку денного:

Визнати роботу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Генерального директора Товариства у звiтному перiодiзадовiльною.

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

 

Рiшення прийняте Загальними зборами з 6-го питання порядку денного:

Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

 

Рiшення прийняте Загальними зборами з 7-го питання порядку денного:

Розподiл прибутку звiтного перiоду не проводити.

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.

         

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

X

 

Інше

д/н

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондовогоринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток    

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)                       

X

 

Підняттям рук                                         

 

X

Інше

д/н

       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій  

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше

Позачерговiзагальнiзбори  не скликались.

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Позачерговi загальнi збори  не скликались.

Інше (зазначити)

Позачерговi загальнi збори  не скликались.

       

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Дата проведення 18.04.2019  року

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

Позачерговi загальнi збори  не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

кількість членів наглядової ради - акціонерів

3

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

0

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

0

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

З питань аудиту

X

 

З питань призначень                   

 

X

З винагород

 

X

Інші (запишіть)                                        

д/н

       

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

не проводилась

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Комітети відсутні

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так*

Ні*

Бабаянц Тігран Лазаревич

Голова наглядової ради

 

X

Онищенко Світлана В"ячеславівна

Член наглядової  ради

 

X

Бондарчук Світлана Григорівна

Член наглядової ради

 

X

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)          

X

 

Відсутність конфлікту інтересів                       

 

X

Граничний вік                                         

 

X

Відсутні будь-які вимоги                              

 

X

Інше (запишіть)                                                                          

д/н

       

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                        

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)                                                                          

д/н

       

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:

Засідання наглядової ради відбулись 07.03.2019, 14.03.2019, 02.04.2019, 16.04.2019, 24.04.2019,

розглядались питання:

- Про скликання річних загальних зборів Товариства, визначення дати складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення зборів, затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів разом із проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

- Про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 18.04.2019 р.

- Затвердження  повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 18.04.2019 р. для здійснення персонального письмового повідомлення акціонерів Товариства, розміщення його у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства. Встановлення способу персонального письмового повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних зборів 18.04.2019 р.  

- Про затвердження порядку денного річних загальних збор акціонерів Товариства 18.04.2019 року.

- Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування річних загальних збор акціонерів Товариства 18.04.2019 року.

- Про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства 18.04.2019 р.

- Обрання (призначення) голови та секретаря загальних збор акціонерів Товариства 18.04.2019 року.

- Призначення (формування) тимчасової лічильної комісії загальних збор акціонерів Товариства 18.04.2019 року.

- Обрання (призначення) реєстраційної комісії річних загальних збор акціонерів Товариства 18.04.2019 року.

- Затвердження річної інформації Товариства за 2018 рік.

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

X

 

Інше                                    

д/н

       

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Генеральний директор

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральний директор, з метою реалізації порядку прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, встановлену цим Статутом та чинним законодавством, шляхом вчинення відповідний дій, надання розпоряджень, складання наказів тощо. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Опис

До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства,

 

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

 

Комітетів в складі Наглядової ради у Товаристві не створено. У товаристві відсутній колегіальний виконавчий орган.

Інформація про діяльність наглядової ради та виконавчого органу  не надано.

Емітент приватне акціонерне товариство

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?(так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  2 осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                     

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планівдіяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Так

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розмірувинагороди для голови тачленів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розмірувинагороди для головита членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення пропритягнення до майновоївідповідальності членіввиконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення прододатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення провикуп, реалізацію тарозміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфліктінтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні)   Ні

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів               

X

 

Положення про наглядову раду                          

X

 

Положення про виконавчий орган 

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

X

 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

X

 

Положення про акції акціонерного товариства           

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку              

X

 

Інше (запишіть)                                       

д/н

       

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Ні

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі                                

 

X

Менше ніж раз на рік                                   

 

X

Раз на рік                                            

X

 

Частіше ніж раз на рік                                

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

 

X

Наглядова рада                                        

 

X

Виконавчий орган                      

X

 

Інше (зазначити)                                       

д/н

       

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи                                  

 

X

За дорученням загальних зборів                        

X

 

За дорученням наглядової ради                         

 

X

За зверненням виконавчого органу                       

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                  

 

X

Інше (запишіть)                                       

д/н

       

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

1

Бабаянц Тігран Лазаревич

2468518330

57.1510927

2

Денисова Галина Федорівна

1522310242

6.603427

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

1

2

3

4

19081

6107

Відсутність укладенного з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

п.10 Розділу VI"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України"

13.10.2014

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

 

До складу Наглядової ради входять 3 (три) члена, серед яких Голова та члени Наглядової ради. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами (оголошення протоколу про підсумки голосування), якщо Загальними зборами не прийнято іншого рішення. 

Голова Наглядової ради Товариства обирається на засіданні Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися головою Наглядової ради неодноразово.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). Також до складу Наглядової ради Товариства можуть обиратись незалежні директори.

У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів.  З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові чи трудові договори (контракти), основні умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує Генеральний директор Товариства або інша особа, визначена Загальними зборами. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним чи безоплатним.

Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

1) прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;

2) без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами, у разі настання певних обставин, а саме:

а) за його власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

б) неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом  90 днів поспіль);

                в) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

                г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у

                д) разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

 

Обрання та відкликання Генерального директора, у тому числі припинення його повноважень належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства та здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Генерального директора Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення щодо недоцільності затвердження окремого положення про Генерального директора Товариства.

Генеральний директор Товариства вважається обраним з моменту оголошення відповідних результатів голосування на засіданні Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада має право у будь-який час, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом), на своєму засіданні прийняти рішення про відсторонення відповідної особи з посади Генерального директора та призначити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.

Повноваження Генерального директора припиняються також у разі настання певних подій, а саме:

1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;

2) набрання законної сили вироком суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

3) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом  90 днів поспіль);

4) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

 

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) членів. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

 Строк повноважень Ревізійної комісії складає 5 (п'ять) років. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;

2) набрання законної сили вироком суду, яким члена Ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

3) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом  90 днів поспіль);

4) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

 З головою та членами Ревізійної комісії Товариства укладається цивільно-правовий та/або трудовий договір, основні умови якого попередньо затверджуються Наглядовою радою. Після затвердження умов зазначеного договору від імені Товариства його підписує голова Наглядової ради. Голова та/або члени Ревізійної комісії Товариства не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином.

 

Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю.


9) повноваження посадових осіб емітента

 

Голова Наглядової ради Товариства:

1) планує та організовує роботу Наглядової ради;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

3) головує на Загальних зборах (якщо Наглядовою радою не прийнято рішення щодо обрання іншої особи головою Загальних зборів);

4) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;

5) підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором Товариства,  а також трудовий/цивільно-правовий договір з членом ревізійної комісії та трудовий/цивільно-правовий договір щодо виконання повноважень Корпоративного секретаря;

6) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством,  Статутом та Положенням про Наглядову раду.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;

2) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до  Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

3) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;

4) призначення та відкликання керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства, прийняття рішення про притягнення їх до майнової відповідальності;

5) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та  Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства при прийнятті Загальними зборами акціонерів рішень про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

6) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про надання згоди на вчинення значного правочину;

7) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;

8) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;

9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій;

10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;

11) розгляд звіту Генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;

13) обрання аудитора Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) обрання оцінювача майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

15) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та  Статутом;

16) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

17) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійної комісії;

18) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень  Статуту. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

19) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

20) вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

а) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);

б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Генерального директора, або Ревізійної комісії;

в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів;

г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;

д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;

є) визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;

з) формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів.

21) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

22) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

23) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

24) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

25) попереднє затвердження умов контракту, який буде укладатись з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

26) надання дозволу Генеральному директору  на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій;

27) надання Генеральному директору Товариства дозволів на відчуження та (або) придбання, набуття іншим способом у власність та (або) управління корпоративних прав юридичних осіб;

28) надання Генеральному директору дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації;

29) прийняття рішення стосовно питань, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, управління майном, доручення, комісії на будь-який строк та оренди на строк вище одного року);

30) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства;

31) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральний директор, з метою реалізації порядку прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, встановлену  Статутом та чинним законодавством, шляхом вчинення відповідний дій, надання розпоряджень, складання наказів тощо. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:

а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;

б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;

в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;

2) розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3) затвердження та реалізація планів власної роботи;

4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;

5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;

6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та  Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства);

8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та  Статутом здійснюють інші особи);

9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством,  Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення та виконання колективного договору Товариства;

10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;

11) визначення за погодженням з Наглядовою радою переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;

12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та  Статутом;

13) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством,  Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

Виконуючи власні повноваження, Генеральний директор має право:

1) скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;

2) розподіляти обов'язки між працівниками Товариства відповідно до штатного розкладу;

3) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції;

6) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Генерального директора, визначену чинним законодавством та  Статутом;

7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених  Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

8) відкривати рахунки у банківських установах;

9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень  Статуту;

10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

 

Ревізійна комісія в межах власних повноважень проводить:

1) перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

2) спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акціонера), що був ініціатором перевірки.

Ревізійна комісія Товариства має право:

1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати скликання позачергових Загальних зборів; бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;

2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради ,на яких розглядаються її звіти та висновки;

3) отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства та/або його акціонерів (посадових осіб; афілійованих осіб) в межах її запиту, а також усні та письмові особисті пояснення співробітників та/ або посадових осіб Товариства;

4) на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг;

5) здійснювати перевірки без попереднього повідомлення про це Генерального директора та інших посадових осіб Товариства;

6) входити до будь-яких приміщень Товариства, попередньо узгодивши це з Генеральним директором Товариства;

7) доповідати про хід перевірок безпосередньо Голові Наглядової ради Товариства;

8) користуватися консультаційною (експертною) підтримкою в межах річного кошторису, затвердженого Наглядовою радою;

9) отримувати інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб;

10) здійснювати аудіо та відеозапис власних дій.

Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності приймає колегіально на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менш 2/3 її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість членів Ревізійної комісії.

Член Ревізійної комісії Товариства, заінтересований відповідно до вимог чинного законодавства у вчинені Товариством правочину, зобов'язаний протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в нього заінтересованості проінформувати Ревізійну комісію, Наглядову раду та Генерального директора Товариства про наявність в нього такої  заінтересованості.

 

Головний бухгалтер здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностiiконтроль за дбайливим використанням матерiальних, трудових iфiнансових ресурсiв та збереженням власностiпiдприємства. Формувати вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи iз структури iособливостей дiяльностiпiдприємства.

Проводит роботу з пiдготовки iухвалення робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якiвикористовуються для оформлення господарських операцiй, по яких не передбаченiтиповiформи, а також забезпеченню порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотриманню технологiй обробки бухгалтерської iнформацiї iпорядку документообiгу.

Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку iзвiтностiпiдприємства на пiдставiмаксимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт iвикористаннiсучасних технiчних засобiв iiнформацiйних технологiй, прогресивних форм iметодiв облiку iконтролю, формуваннiiсвоєчасному представленнiповної й достовiрної бухгалтерської iнформацiї пiдприємства, його майнового стану, доходiв та витрат.

 

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

 

 

ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

 за 2019 р.

 

                1. Найменування аудиторської фірми:

                Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНСАУДИТ".

                2. Код за ЄДРПОУ 23865010

                3. Місцезнаходження аудиторської фірми: пр. Шевченка, 2, м. Одеса, 65044

                4. Свідоцтво № 1463 про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане відповідно до рішення Аудиторської палаті України від 26.01.2001р. № 98, чинне до 29.10. 2020р.

                5. Звітний період, за який складено звіт про корпоративне управління - 2019 р.

                6. Думка аудитора:

                Аудитор вважає, що виконання товариством вимог пунктів 5-9 звіту про корпоративне управління, складеного за приписами статті 40? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" має позитивний характер.

                Інформація, наведена в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління, складеного за приписами статті 40? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є достовірною.

               

Партнером завдання з аудиту, в результаті якого виловлено думку і перевірено інформацію аудитора, є Кравченко Тетяна Валеріївна.

Директор  товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСАУДИТ".

                                                                                                               ______Кравченко Т.В.

                                            

м. Одеса, Україна

    30.03.2020 р.

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місце

знаход

ження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

приві

лейовані

іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

приві

лейовані

іменні

Бабаянц Тiгран  Лазаревич

10905

57.15109271003

10905

0

Денисова Галина  Федорiвна

1260

6.60342749332

1260

0

Усього

12165

63.754520203344

12165

0

 

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

1

2

3

4

5

Акція проста бездокументарна іменна

19081

1.75

Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

1) брати участь в управлінні Товариством;

2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому законодавством, цим статутом та внутрішніми документами Товариства;

3) до проведення загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, в порядку, визначеному чинним законодавством, ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного загальних зборів;

4) вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства;

5) отримати від Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;

6) отримувати дивіденди. У разі невиплати дивідендів у строк, визначений чинним законодавством, або у строк, установлений Загальними зборами для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений чинним законодавством, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України; 7) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства;

8) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

9) реалізувати інші права у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законом.

5.3. Усі акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення органів Товариства;

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5) у разі звернення до Товариства, підтвердити свій статус акціонера Товариства;

6) виконувати вимоги чинного законодавства щодо придбання значного та контрольного пакету акцій Товариства, а також щодо укладання правочину, у вчиненні якого є заінтересованість;

7) нести інші обов'язки, встановлені законом та цим Статутом.

У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.                "

На Товариство не поширюються вимоги статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства".

 

Товариство не здiйснювало публiчної пропозицiї.  Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались.

Примітки

Статутний капітал Товариства становить 33 391 (тридцять три тисячі триста дев'яносто одна) гривня 75 копійок.

Статутний капітал Товариства поділено на акції.

Випуск Товариством привілейованих акцій не передбачений.Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством.

Статутний капітал Товариство збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

Збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) та/або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, у  тому числі в іноземній валюті, або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Незалежно   від форми   оплати вартість   акцій визначається в національній валюті України. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства, затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери Товариства, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеної відповідно до чинного законодавства.

У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Наглядової ради незалежний оцінювач також може залучатись для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи.

Акція Товариства є неподільною.

Випуск акцій для покриття збитків Товариства забороняється.

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість

Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідним рішенням загальних зборів.

Товариство має право за рішенням Наглядової ради акціонерів викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням ціни викупу акцій; кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; загальної вартості у разі викупу акцій Товариством; строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій). Товариство має право на здійснення дроблення або консолідації акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється чинним законодавством. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів Товариства. 

Товариство має право формувати резервний капітал. Рішення щодо формування резервного капіталу, його розміру та напрямів використання приймається Загальними зборами відповідно до чинного законодавства України.

На Товариство не поширюються положення пункту 2 частини 2 статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства".

 

 

 

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифі

каційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номі 

нальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

08.09.2010

27/15/1/10

Одеське територіальне управління ДКЦПФР

UA4000094106

Акція проста бездоку

ментарна іменна

Бездоку

ментарнi iменнi

1.75

19081

33391.75

100.00

Опис

Товариство не здiйснювало публiчної пропозицiї.  Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України.Розмiщення цiнних паперiв вiдбувається серед акцiонерiв Емiтента. Протягом звiтного перiоду додаткової емiсiї не здiйснювалось.

 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

 

  Приві

лейовані

іменні

 

1

2

3

4

5

Польовий Іван Васильович

87

0.45595094597

87

0

Кусий Дмитро Михайлович        

96

0.50311828521

96

0

Бурдейна Валентина Станіславівна         

69

0.36161626749

69

0

Приходько Петро Олексійович

75

0.39306116032

75

0

Горбачов Сергій Сергійович

87

0.45595094597

87

0

Вавриків Ярослав Іванович

80

0.41926523767

80

0

ГербановськийВячеслав Іванович

82

0.42974686861

82

0

Коренюк Ніна Самойлівна

59

0.30920811278

59

0

Усього

635

3.32791782402

635

0

 

   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

406.000

382.000

0.000

0.000

406.000

382.000

- будівлі та споруди

274.000

252.000

0.000

0.000

274.000

252.000

- машини та обладнання

132.000

130.000

0.000

0.000

132.000

130.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

406.000

382.000

0.000

0.000

406.000

382.000

 

Пояснення :  Основн засоби вiдображаються у Балансi Товариства по собiвартостi з вирахуванням зносу.

Термiн користування основними засобами: будiвлi i споруди в середньому 20 рокiв, машинами i обладнаннями - 4 роки.

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiснення виробничої дiяльностi Товариства.

Первинна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року ( з урахуванням переоцінки ) - 2721,0 тис. грн., залишкова вартість - 2339,0 тис. грн.

ступiнь їх зносу - 86,0 %

ступiнь їх використання в середньому 55,0-65,0 %,

сума нарахованого зносу за рiк  -  61,50 тис. грн.

Обмежень на використання майна Емiтента немає.

Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв згiдно реєстрацiйних документiв.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника(тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

1964

1948

Статутний капітал (тис.грн.)

33

33

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

33

33

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VIвід 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(1964.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(33.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинiстатутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

       


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

д/н

д/н

0.00

0.000

д/н

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

д/н

д/н

0.00

0.000

д/н

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

д/н

д/н

0.00

0.000

д/н

Податкові зобов'язання

Х

93.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

69.00

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

162.00

Х

Х

Опис

Кредити на пiдприємствiвiдсутнi.

Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами.

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язанями на 31.12.2019 року - 161 тис.грн.

Iнщiкороткостроковiзобов язання -1.0 тис.грн.

           

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ТРАНСАУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код юридичної особи

23865010

Місцезнаходження

65044 Одеська область  Одеса проспект Шевченка, 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1463

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата країни

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

0661 37 08 72

Факс

 

Вид діяльності

Аудиторська діяльність

Опис

Единый номер в электронном реестре аудиторских фирм - 1463

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою  відповідальністю "Портфельний інвестор"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код юридичної особи

13892951

Місцезнаходження

65005 УКРАЇНА д/н м. Одеса вул. Михайлівська, 44-В

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263490

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2014

Міжміський код та телефон

0482-719-05-98

Факс

0482-719-05-96

Вид діяльності

Провадження професійної діяльності на  фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

Опис

На підставі угоди. Зміни не було.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рішення № 2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 591-04-00

Вид діяльності

Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Опис

З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна органiзацiя (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00002/ARM

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Опис

Подання звітності до НКЦПФР

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна органiзацiя (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00001/APA

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Опис

Оприлюднення регульованої інформації

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2020

01

01

Підприємство   ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

за ЄДРПОУ

02470158

Територія  ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

5110137500

Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності  ДРУКУВАННЯ ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ"

за КВЕД

18.12"

Середня кількість працівників  35

 

 

Одиниця виміру:тис. грн.

 

 

Адреса 65091 Одеська область Приморський район м. Одеса вул. Колонтаївська, буд. 24, т.(048) 732-55-99

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

             

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД

1801001

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

                                                  1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000

--

--

первісна вартість

1001

--

--

накопичена амортизація

1002

--

--

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

Основні засоби

1010

406

382

первісна вартість

1011

2714

2721

знос

1012

2308

2339

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

406

382

II. Оборотні активи

Запаси

1100

185

260

Виробничі запаси

1101

177

252

Незавершене виробництво

1102

1

1

Готова продукція

1103

7

7

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1389

1339

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130

--

--

з бюджетом

1135

--

--

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

95

135

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

26

8

Рахунки в банках

1167

26

8

Витрати майбутніх періодів

1170

--

2

Інші оборотні активи

1190

--

--

Усього за розділом II

1195

1695

1744

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

2101

2126


Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

                                                   1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400

33

33

Капітал у дооцінках

1405

--

--

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1915

1931

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

1948

1964

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

 

1500

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

--

--

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

 

1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

5

5

розрахунками з бюджетом

1620

75

93

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

15

13

розрахунками з оплати праці

1630

57

50

Поточні забезпечення

1660

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

1

1

Усього за розділом IІІ

1695

153

162

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

 утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700

--

--

Баланс

1900

2101

2126

 

 

Фінансова звітність згідно МСФО

 

 

Генеральний директор

________________

Сваволя Валерій Петрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер   

________________

Борівська Олена Григорівна

 

(підпис)

 

 


 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2020

01

01

Підприємство   ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

за ЄДРПОУ

02470158

 

Звіт про фінансові результати( Звіт про сукупний дохід)

за 2019 рік

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД

1801003

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

3869

3752

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(2313)

(2421)

Валовий:  

     прибуток 

2090

1556

1331

     збиток 

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи 

2120

--

--

Адміністративні витрати 

2130

(1525)

(1292)

Витрати на збут

2150

(6)

(22)

Інші операційні витрати 

2180

(9)

(9)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

16

8

     збиток  

2195

(--)

(--)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

--

--

Інші доходи 

2240

--

--

Фінансові витрати 

2250

(--)

(--)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(--)

(--)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

16

8

збиток

2295

(--)

(--)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

16

8

     збиток 

2355

(--)

(--)

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

16

8

 


 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

753

926

Витрати на оплату праці

2505

1953

1844

Відрахування на соціальні заходи

2510

435

422

Амортизація

2515

31

32

Інші операційні витрати

2520

681

520

Разом

2550

3853

3744

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

19081

19081

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

19081

19081

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

0.83853050

0.41926520

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

0.83853050

0.41926520

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--

 

Фінансова звітність згідно МСФО

 

 

Генеральний директор

________________

Сваволя Валерій Петрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер   

________________

Борівська Олена Григорівна

 

(підпис)

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2020

01

01

Підприємство   ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

за ЄДРПОУ

02470158

 

Звітпро рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2019 рік

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД

1801004

 

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

4693

4520

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

--

Інші надходження

3095

--

--

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(1231)

(1298)

Праці

3105

(1562)

(1481)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(436)

(423)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(1399)

(1249)

Інші витрачання

3190

(83)

(44)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-18

25

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

--

--

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(--)

(--)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

--

--

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

--

--

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

--

--

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

--

--

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-18

25

Залишок коштів на початок року

3405

26

1

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

8

26

 

Фiнансова звiтнiсть згiдно МСФО

 

Генеральний директор

________________

Сваволя Валерiй Петрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер   

________________

Борiвська Олена Григорiвна

 

(підпис)

 


 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2020

01

01

Підприємство   ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"

за ЄДРПОУ

02470158

 

Звітпро власний капітал

за 2019 рік

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД

1801005

 

 

Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток(непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилучений капітал

Всього

                          1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

33

--

--

--

1915

--

--

1948

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

33

--

--

--

1915

--

--

1948

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

16

--

--

16

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

16

--

--

16

Залишок на кінець року

4300

33

--

--

--

1931

--

--

1964

 

 

Генеральний директор

________________

Сваволя Валерiй Петрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер   

________________

Борiвська Олена Григорiвна

 

(підпис)

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Генеральний директор ПРАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА" Сваволя Валерій Петрович, повідомлюя, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних МСФЗ, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки ПРАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА", а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРАТ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"  разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими ми стикаємося  у своїй господарській діяльності.